* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF

Evropská federace Eurofinas
Evropská federace Eurofinas

  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  Domů

Vítejte na stránkách ČLFA

Chronologie aktivit a stanovisek asociace

Výbor pro financování podnikatelů byl na 30. schůzi 24. dubna informován o výsledku jednání na ministerstvu dopravy k návrhu ČLFA ke změně zák. č. 56/2001 Sb., ve vztahu k registraci vozidel, o postupu při prosazování dotačních titulů při financování produkty členských společnost, o aktuálním stavu legislativních návrhů, o aktuálním stavu rozpracovaných úkolů z jednání s ČKP a o jednání ostatních výborů (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing vozidel byl na 21. schůzi 11. dubna informován o jednání expertní skupiny pro dokončení Kodexu nadměrného opotřebení, o přípravě jednání s představiteli Škoda Auto, o výměně statistických výstupů týkajících se prodlení v předávání dat mezi ČKP a členskými společnostmi ČLFA a o zřízení expertní skupiny ČLFA k implementaci nového účetního standardu IFRS 16, proběhla diskuse o námětu zorganizovat kulatý stůl s vybranými novináři k problematice objektivního informování k tématu Diesel Gate a o výhodách/rizicích případného zavedení systému elektronických dálničních známek. Předseda výboru A. Polák oznámil rezignaci na svou funkci od 1. června 2018 z důvodu ukončení pracovního poměru v Arval ČR (viz akce asociace)

Výbor pro financování spotřebitelů byl na 61. schůzi 9. března informován o stavu jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, o jednání s ředitelem odboru Hlavního architekta eGovernmentu MV k prosazování legislativních návrhů ČLFA ve spojitosti s využíváním rodného čísla, o jednání Platformy pro odpovědné finance, o závěrech expertní skupiny pro oddlužení, o přípravě dopisu finančních asociací na předsedkyni ÚOOÚ ve věci implementace GDPR u subjektů působících na finančním trhu, o přípravě stanoviska ČLFA v souvislosti s novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích, proběhla diskuse k materiálu ÚOOÚ o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA). Dále byl výbor informován o konzultaci s ČBA k problematice výkladu k poplatkům u s.ú. a diskutoval o prioritách a aktivitách výboru v roce 2018 (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů byl na 29. schůzi 6. března informován o jednání na MMR k financování dotačních projektů produkty členských společností, o stavu legislativních návrhů, o stavu rozpracovaných úkolů z jednání s ČKP, o naplňování registru leasovaného majetku, o zřízení průřezové expertní skupiny k implementaci nového standardu IFRS 16, členové výboru diskutovali o zkušenostech z implementace programu Expanze a o prioritách a cílech práce výboru v roce 2018 (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing vozidel na 20. schůzi 20. února byl informován o přípravě jednání s představiteli Škoda Auto, o plnění závěrů z jednání s představiteli ČKP, o tom, že představenstvo schválilo zřízení průřezové expertní skupiny ČLFA k implementaci nového účetního standardu IFRS 16, o jednání expertní skupiny pro dokončení Kodexu nadměrného opotřebení, o práci ostatních výborů a diskutoval k prioritám práce výboru v roce 2018 (viz akce asociace)

Výbor pro daně a účetnictví na 125. schůzi 16. února projednal přípravu stanoviska ČLFA k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019, informaci o zřízení expertní skupiny pro implementaci účetního standardu IFRS 16 a záměr uspořádat pracovní snídani k aktuálním daňovým otázkám ve spolupráci se společností KPMG (viz akce asociace)

Výbor pro statistiku na 49. schůzi 5. února schválil Zprávu o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu za rok 2017 a dalších statistických výstupů ČLFA za toto období, projednal upravený požadavek ČSÚ na rozšíření předávaných statistických údajů u finančního leasingu podle českého účetního standardu z hlediska sektorového zatřídění (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor byl na 109. schůzi 1. února informován o jednání o aktuálních legislativních projektech s dopady na finanční produkty ČLFA, o  aplikaci nařízení EU o ochraně osobních údajů, o jednání Platformy pro odpovědné finance, o závěrech z jednání expertní skupiny pro oddlužení, o změně § 11 z.č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o závěrech z jednání z ostatních výborů, bylo navrženo zřízení expertní skupiny pro řešení problémů spojených s aplikací z.č. 56/2001 Sb a byla dohodnuta změna na pozici gestora v oblasti sledování judikatury, byly projednány priority práce výboru na rok 2018 (viz akce asociace)

Ve Výboru pro financování spotřebitelů na 60. schůzi 30. ledna zástupci neziskové organizace Člověk v tísni prezentovali výsledky průzkumu Indexu odpovědného úvěrování. Výbor byl seznámen se stavem jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, o jednání Platformy pro odpovědné finance, o přípravě dopisu finančních asociací na předsedkyni ÚOOÚ ve věci implementace GDPR u subjektů působících na finančním trhu, o připravovaných aktivitách Legislativně-právního výboru ČLFA v souvislosti s novelou zákona 56/2001 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. výbor schválil návrh dopisu na ministryni financí k problematice EET (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů na 28. schůzi 16. ledna projednal priority práce výboru v roce 2018 – spolupráce s ČMZRB, využívání dotačních titulů, projekty s ČKP, implementace IFRS 16, příprava Memoranda ČLFA k zahájení financování vozidla, seminář k prevenci podvodů a rizik, propagování registru strojů, využívání dat z vozidel v případě odcizení, workshop s CEBIA, jednání s Notářskou komorou k problematice zlepšení fungování Registru zástav (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA na 8. schůzi 4. ledna jednalo o dopadech aktivit asociace realizovaných od listopadové schůze a o závěrech jednání s představiteli ČAP k aktuálním tématům spolupráce obou asociací a s hlavním právníkem ČAP k posouzení klíčových paragrafů (z pohledu ČLFA) návrhu zákona o distribuci pojištění, vyslechlo informaci o plnění úkolů z minulého jednání představenstva, zejména o podpisu Memoranda o uplatnění příspěvku nepojištěných, ve kterém se ČKP zavazuje k primárnímu uplatňování nároku na úhradu příspěvku vůči provozovateli vozidla. Jednalo i o podnětech z prosincových schůzí expertních výborů a vyslechlo informaci o činnosti expertní skupiny pro tvorbu Katalogu nadměrného opotřebení vozidel. Schválilo zřízení průřezové expertní skupiny ČLFA (v gesci Výboru pro daně a účetnictví) k implementaci nového standardu IFRS 16 za účasti zástupců členů Výboru pro financování podnikatelů, Výboru pro daně a účetnictví a Výboru pro operativní leasing vozidel. Schválilo, se zohledněním připomínek z diskuse, návrh mediální strategie ČLFA na rok 2018, vzalo na vědomí plán příloh specializovaných periodik, do kterých by měly být zařazeny příspěvky k produktům ČLFA a uložilo mediálnímu zástupci ČLFA a generálnímu tajemníkovi ČLFA, aby zohlednili náměty a připomínky z diskuse představenstva ČLFA k návrhu mediální strategie v další mediální činnosti asociace a rovněž projednalo přípravu tiskové konference ČLFA k vývoji leasingu, nebankovních úvěrů a factoringu v r. 2017. Poděkovalo mediálnímu zástupci za dobrou práci při prosazování mediálních cílů asociace v roce 2017. Projednalo dokument LEASEUROPE IFRS 16 SPECIFICATION AND GUIDELINES a doporučilo členským společnostem ČLFA využívat tento dokument při implementaci pravidel pro účtování a vykazování leasingů podle nového standardu IFRS. Schválilo přijetí společnosti EC Financial Services, a.s. za přidruženého člena ČLFA. Zmocnilo generálního tajemníka k uzavření smlouvy na dodávku úpravy webových stránek ČLFA s externím dodavatelem Virtu white, s r.o. a uložilo realizovat kroky k provedení redesignu webu ČLFA při zohlednění námětů z diskuse a dále zmocnilo generálního tajemníka k uzavření smlouvy na Antitrust Audit se společností Nedelka Kubáč advokáti s.r.o. Vzalo na vědomí finální čerpání rozpočtu za rok 2017 a zprávu revizora účtů za rok 2017 (viz akce asociace)

Výbor pro financování spotřebitelů byl na 59. schůzi 12. prosince informován o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, o jednání ČLFA s představiteli ČNB k některým legislativním návrhům, o jednání Politického a právního výboru Eurofinas a Leaseurope, o jednání s výkonným ředitelem ČKP k aktuálním otázkám spolupráce, o jednání Platformy pro odpovědné finance, o přípravě dopisu finančních asociací na předsedkyni ÚOOÚ ve věci implementace GDPR u subjektů působících na finančním trhu, o schválení dokumentu WP 251, o stanovisku GFŘ ve věci povinnosti evidence tržeb v systému EET, byla projednána otázka priorit práce výboru v roce 2018 (viz akce asociace)

Výbor pro daně a účetnictví byl na 124. schůzi 7. prosince informován o tom, že 9. listopadu 2017 bylo definitivně potvrzeno schválení nového účetního standardu IFRS 16, o stanovisku MF k rozhodnutí Evropského soudního dvora v kauze Mercedes Benz (C‑164/16) v případě různých variant opčního leasingu, o stanovisku Generálního finančního ředitelství ve věci povinnosti evidence tržeb, Výbor projednal priority a  aktivity výboru v roce 2018 (viz akce asociace)

Na 27. schůzi Výboru pro financování podnikatelů 5. prosince P. Fiala, ředitel odboru řízení rizik ČMZRB, zrekapituloval principy řízení rizik v rámci projektů ČMZRB, výbor odsouhlasil finální verzi dokumentu Analýza přípustnosti financování pořízení majetku úvěry se zajišťovacím převodem vlastnického práva z hlediska jejich možné podpory dotačními tituly, pozitivně hodnotil úroveň semináře k problematice účtování podle IFRS 16, byl informován o stavu jednání o aktuálních legislativních projektech relevantních pro finanční produkty ČLFA, o závěrech z jednání s představiteli ČKP k aktuálním otázkám spolupráce, o závěrech z jednání Automotive Steering Group Leaseurope a byly diskutovány priority a cíle práce výboru v roce 2018 (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA na 7. schůzi 30. listopadu jednalo o dopadech aktivit asociace realizovaných od říjnové schůze a o závěrech jednání s výkonným ředitelem ČKP J. Matouškem a jeho kolegy k aktuálním otázkám spolupráce, s Ing. L. Kročákem, ředitelem sekce dohledu nad finančními trhy II, Ing. M. Svatošovou, ředitelkou odboru dohledu a kontroly poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, Ing. K. Gabrhelem, ředitelem sekce licenčních a sankčních řízení, P. Hollmannem, ředitelem sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu a Mgr. D. Vyhnálkem, sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu, kde byly projednány odpovědi ČNB na dotazy zaslané ČLFA. Zástupci ČNB byli informováni o stanoviscích ČLFA k některým legislativním návrhům a byly diskutovány poznatky z probíhajícího licenčního procesu u poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a s Ing. L. Pittnerem, vedoucím oddělení nepřímých daní MF, ke stanovisku MF k rozhodnutí Evropského soudního dvora v kauze Mercedes Benz v případě opčního leasingu. Jednalo i o podnětech z listopadových schůzí expertních výborů. Představenstvo zplnomocnilo J. Krutilka, generálního tajemníka ČLFA, podepsat za ČLFA Memorandum o uplatnění příspěvku nepojištěných, ve kterém se ČKP zavazuje k primárnímu uplatňování nároku na úhradu příspěvku vůči provozovateli vozidla. Schválilo akce asociace na příští období, včetně strategie ČLFA při prosazování legislativních návrhů a návrh provizorního rozpočtu ČLFA na rok 2018. Uložilo generálnímu tajemníkovi, aby postupoval od 1. ledna 2018 podle schváleného provizorního rozpočtu. Projednalo Memorandum společností poskytujících spotřebitelské úvěry a uložilo J. Hanušové, garantovi za oblast spotřebitelského financování, předložit akční plán aktivit v oblasti spotřebitelského financování na některém z příštích zasedání představenstva (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing vozidel byl na 19. schůzi 15. listopadu informován o plnění úkolů z jednání s představiteli Škoda Auto, o jednání s představiteli ČKP, především o možné integraci asistenčních služeb nabízených členskými společnostmi ČLFA do nabídky linky 1224, o činnosti pracovní skupiny k dokončení Kodexu nadměrného opotřebení vozidel, členové výboru pozitivně hodnotili seminář ČLFA k problematice implementace nového účetního standardu IFRS 16 i seminář k problematice GDPR (viz akce asociace)

Výbor pro statistiku na 48. schůzi 8. listopadu schválil Zprávu o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v 1.- 3. čtvrtletí 2017 a dalších statistických výstupů ČLFA za toto období a projednal požadavek ČSÚ na rozšíření předávaných statistických údajů u finančního leasingu z hlediska sektorového zatřídění (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor byl na 108. schůzi 19. října informován o jednání o aktuálních legislativních projektech s dopady na finanční produkty ČLFA, o vývoji situace po meziresortním připomínkovém řízení k návrhu zákona o distribuci pojištění, o tom, že ČLFA zaslala připomínky k návrhu zákona o zpracování osobních údajů, dále byl výbor informován o jednání Platformy pro odpovědné finance a proběhla diskuse k závěrům ze semináře k implementaci Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) - viz akce asociace

Výbor pro operativní leasing vozidel byl na 18. schůzi 4. října informován o jednání s představiteli Škoda Auto k pokračování diskuse k problematice e-call a telematických služeb, o popisu procesu e-call včetně fungování linky 1224, o přípravě semináře k problematice účtování podle IFRS 16 a o jednání pracovní skupiny k dokončení Kodexu nadměrného opotřebení vozidel (viz akce asociace)

Výbor pro financování spotřebitelů byl na 58. schůzi 19. září informován o jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, o dosavadních poznatcích a zkušenostech z licenčního procesu podle zákona o s.ú., o jednání s viceguvernérem ČNB prof. V. Tomšíkem a členem bankovní rady ČNB Ing. T. Nidetzkým, o stanovisku Legislativně-právního výboru k odpovědi ČNB na kvalifikovaný dotaz k postavení subdealerů, o přípravě semináře k problematice GDPR, o návrhu vyhlášky ČNB o informačních povinnostech poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, o výsledku jednání expertní skupiny k problematice oddlužení, dále proběhla diskuse s D. Šmejkalem z Poradny při finanční tísni k činnosti Poradny k problematice oddlužení (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů byl na 26. schůzi 14. září informován o studii KPMG k možnostm změny stanoviska ministerstev k financování dotačních projektů produkty členských společností, o aktuálních legislativních projektech relevantních pro finanční produkty ČLFA, o aktuálním stavu rozpracovaných úkolů z jednání s ČKP, o Dokumentu ČLFA „Implementační důsledky zákona 340/2015 formou nejčastějších otázek a odpovědí“, o  Dokumentu ČLFA „Doporučení Obchodní kontrakt“, o novém programu ČMZRB Úspory energie, o stavu naplňování registru leasovaného majetku a o přípravě semináře ČLFA k problematice účtování podle IFRS 16 (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA na 5. schůzi 7. září jednalo o dopadech aktivit asociace realizovaných od červencové schůze a o závěrech jednání se zástupci MF JUDr. J. Beranem, ředitelem odboru finanční trhy II, Ing. M. Indrou, vedoucím oddělení retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu, Ing. J. Urbancem a Mgr. T. Kubíčkovou z téhož oddělení ve věci úpravy flotilové distribuce pojištění., s výkonným ředitelem ČBA J. Štěpánkem a jeho zástupcem F. Hanzlíkem k aktuálním otázkám z působení obou asociací a  nastavení systému výměny informací při prosazování legislativních změn, s viceguvernérem ČNB prof. V. Tomšíkem a členem bankovní rady ČNB Ing. T. Nidetzkým, k vývoji nebankovního finančního trhu v 1. pololetí 2017 a k aktuálním informacím z nebankovního financování a z jednání s představiteli ALS SR R. Daubnerem a M. Tibenským k výměně zkušenosti z práce obou asociací. Jednalo i o podnětech z červencových a srpnových schůzí expertních výborů. Schválilo akce asociace na příští období, včetně strategie ČLFA při prosazování legislativních návrhů a projednalo organizační zajištění seminářů k problematice GDPR a implementace IFRS 16, společenské akce pro vedoucí představitele členských společností a záměr zorganizovat seminář pro nový Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a schválilo rozpočet těchto akcí. Představenstvo odsouhlasilo finální nabídku na Antitrust Audit, předloženou advokátní kanceláří Havel & Holásek k ověření, zda asociace jedná v obchodních vztazích v souladu se soutěžním právem. Představenstvo rozhodlo dle čl. 6, bod 4 Stanov o pozastavení výkonu členských práv společnosti Archer Sheridan, s.r.o. z důvodu neplnění povinností člena ČLFA (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor byl na 107. schůzi 31. srpna informován o jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, o přípravě semináře k problematice GDPR, o jednání k návrhu zákona o distribuci pojištění, o jednání expertní skupiny pro oddlužení, o jednání Platformy pro odpovědné finance, o závěrech z jednání z ostatních výborů, dále byly diskutovány poznatky z přípravy na aplikaci nařízení EU o ochraně osobních údajů (viz akce asociace)

Výbor pro statistiku na 47. schůzi 2. srpna schválil Zprávu o stavu a vývoji leasingového, úvěrového a factoringového trhu v 1. pololetí 2017, neschválil návrh na rozšíření statistik v souboru Produkty, komodity v položce Osobní vozy o záložku – z toho ojeté (objemy a počty smluv), projednal požadavek ČSÚ na rozšíření předávaných statistických údajů u finančního leasingu z hlediska sektorového zatřídění, informoval o požadavku Eurofinas o vyplnění dotazníku k problematice digitálního financování (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů byl na 25. schůzi 27. července informován o přípravě studie KPMG k využití dotačních titulů při pořízení hmotného majetku formou úvěrů se zajišťovacím převodem vlastnického práva, o stavu jednání o aktuálních legislativních projektech relevantních pro finanční produkty ČLFA, o jednání s ČKP, o jednání Automotive Steering Group Leaseurope, o přípqavě Dokumentu ČLFA k implementačním důsledkům zákona č. 340/2015 Sb., a o přípravě Dokumentu ČLFA k problematice identifikace předmětu financování, jako doporučení pro zákazníky členských společností (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing vozidel byl na 17. schůzi 28. června informován o závěrech z jednání s plk. Ing. J. Urbánkem z Generálního ředitelství HZS ČR, o přípravě spuštění e-call na lince 112, o závěrech z jednání s ČKP k provozování linky 1224, o jednání s SGS a DEKRA o dokončení kodexu nadměrného opotřebení, o přípravě dokumentu ČLFA shrnujícího implementační důsledky zákona 340/2015 (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA na 3. schůzi 23. června jednalo o dopadech aktivit asociace realizovaných od květnové schůze a o závěrech z jednání s plk. Ing. J. Urbánkem z GŘ HZS ČR o přípravě spuštění e-call na lince 112, s představiteli ČKP k návrhu Memoranda o uplatňování příspěvku nepojištěných dle zákona č. 168/1999 Sb., k využití webové služby členskými společnostmi ČLFA a rozšíření využití služeb linky 1224 i pro členské společnosti ČLFA a o závěrech ze setkání Platformy pro odpovědné finance. Vzalo na vědomí informace o odeslání stanoviska ČLFA k tvorbě věcného řešení k připravovanému návrhu nového zákona o daních z příjmů a o změnách právního rámce poskytování finančních produktů ČLFA projednaných v červnu v Parlamentu a Senátu. Dále jednalo o podnětech z červnových schůzí expertních výborů. Vzalo na vědomí závěry z jednání 24. schůze Výboru pro financování podnikatelů, projednalo závěry z jednání 123. schůze Výboru pro daně a účetnictví a z jednání 57. schůze Výboru pro financování spotřebitelů. Vyslovilo souhlas se záměrem zorganizovat seminář k problematice GDPR za účasti zástupců Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) koncem září 2017 a schválilo vytvoření pracovní skupiny k řešení problematiky oddlužení fyzických osob pod vedením gestora odpovědného za problematiku insolvence v Legislativně právního výboru. Schválilo akce asociace na příští období, včetně strategie ČLFA při jednáních o vládním návrhu novely zákona o ČNB – úvěrové ukazatele, o poslaneckém návrhu novely zákona o pojištění odpovědností za škody z provozu vozidel, o vládním návrhu novely insolvenčního zákona – liberalizace režimu oddlužení a o vládním návrhu nového zákona o platebním styku. Projednalo materiál Další rozvoj asociace - Projekt Asociace 2018. Uložilo generálnímu tajemníkovi provést analýzu, zda jsou v jednotlivých oblastech činnosti splněny předpoklady pro dobré fungování asociace i v dalším období. Závěry z této analýzy včetně případných návrhů jednotlivých dílčích opatření bude generální tajemník předkládat k projednání Představenstvu na příštích zasedáních (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor projednal na 106. schůzi 22. června koncepci práce výboru a dělbu práce členů výboru, byl informován o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, o schůzi Politického a právního výboru Eurofinas, o přípravě na aplikaci nařízení EU o ochraně osobních údajů, o záměru zorganizovat seminář k problematice GDPR za účasti zástupců Úřadu pro ochranu osobních údajů. Výbor rozhodl o zřízení expertní skupiny k problematice oddlužení fyzických osob (viz akce asociace)

Výbor pro financování spotřebitelů na 57. schůzi 13. června diskutoval k poznatkům a zkušenostem z licenčního procesu podle zákona o s.ú. a k aplikaci nařízení o ochraně osobních údajů, byl seznámen se stavem jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, odsouhlasil konání semináře k problematice GDPR, byl informován o jednání Právního a politického výboru Eurofinas a Leaseurope a o jednání na sympoziu „Změny v oddlužení fyzických osob" (viz akce asociace)

Výbor pro daně a účetnictví na 123. schůzi 25. května připravil stanovisko ČLFA k tvorbě věcného řešení k připravovanému návrhu nového zákona o daních z příjmů, byl informován, že prezident republiky podepsal novelu daňových zákonů („daňový balíček“), o jednání EFRAG k novému mezinárodnímu standardu pro účtování leasingu a o diskusi k nové úpravě daňově uznatelných úroků. Společnost KPMG upozornila na příspěvek z koordinačního výboru KDP k problematice vymezení pojmu výnosy z poskytnutých úvěrů pro účely § 5a zákona o rezervách (viz akce asociace) 

Výbor pro finanacování podnikatelů byl na 24. schůzi 23. května informován o jednání s KPMG k dokončení studie k využitelnosti dotačních titulů při pořízení hmotného majetku formou úvěrů se zajišťovacím převodem vlastnického práva, o jednání o aktuálních legislativních projektech relevantních pro finanční produkty ČLFA, o závěrech z jednání 16. schůze Výboru pro operativní leasing vozidel k e-call, o jednání s ČMZRB k programu Expanze, dále se zabýval závěry workshopu k prevenci rizik (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA na 2. schůzi 11. května jednalo o dopadech aktivit asociace realizovaných od dubnové schůze a o závěrech z jednání s vedoucím oddělení nepřímých daní MF z 24. dubna, o podnětech ze semináře s ČMZRB, a.s. se zainteresovanými členskými společnostmi ČLFA k problematice financování dotovaných subjektů z programu Expanze, o jednání spotřebitelského fóra „Úvěry, insolvence a zájmy českých spotřebitelů“ i o změnách právního rámce poskytování finančních produktů ČLFA projednaných v dubnu a květnu v Parlamentu a Senátu. Jednalo i o podnětech z dubnových a květnových schůzí expertních výborů. Vyjádřilo podporu zřízení gescí v Legislativně-právním výboru a vyzvalo členské společnosti k podání návrhů na obsazení gestorů, uložilo Výboru pro statistiku prověřit správnost dodržování přijaté metodiky při vykazování finančních ukazatelů a vzalo na vědomí závěry z jednání Výboru pro operativní leasing vozidel. Schválilo akce asociace na příští období, včetně strategie ČLFA při jednáních o vládním návrhu novely zákona o ČNB – úvěrové ukazatele, o poslaneckém návrhu novely zákona o pojištění odpovědností za škody z provozu vozidel, o vládním návrhu novely insolvenčního zákona – liberalizace režimu oddlužení a o vládním návrhu nového zákona o platebním styku. Schválilo nominaci J. Hanušové a J. Krutilka jako zástupců ČLFA do představenstva Eurofinas na období listopad 2017 – 2019 (viz akce asociace)

Výbor pro statistiku projednal na 46. schůzi 5. května Zprávu o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v 1. čtvrtletí 2017 a dalších statistických výstupů ČLFA za toto období a finanční ukazatele členských společností za rok 2016 (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing vozidel na 16. schůzi 3. května projednal další strategii jednání v oblasti e-call, výstupy z jednání s SDA, stav prací na vývoji  kodexu nadměrného opotřebení a priority Výboru pro operativní leasing (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor projednal na 105. schůzi 28. dubna koncepci práce výboru včetně rozpracování priorit ČLFA v oblasti legislativně-právní, meziresortní připomínkové řízení k návrhu zákona o distribuci v pojišťovnictví, stav jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, implementaci nařízení EÚ o ochraně osobních dat a náměty členských společností pro výroční členskou schůzi v oblasti legislativně–právní. Schválil připomínky ČLFA k věcnému záměru zákona o ochraně spotřebitele (spotřebitelský kodex) (viz akce asociace)

25. dubna proběhl za účasti Ivo Škrabala, člena představenstva ČMZRB, seminář s ČMZRB, a.s. se zainteresovanými členskými společnostmi ČLFA k problematice financování dotovaných subjektů z programu Expanze. Jedná se o historicky první program ČMZRB a.s., kde bude možná účast členů ČLFA

11. dubna proběhl workshop k problematice prevence proti podvodům. Cílem workshopu bylo vyměnit si zkušenosti v oblasti prevence a případně zobecnit některé závěry jako doporučení ČLFA pro klienty a členské organizace. Bylo navrženo vypracovat dokument ČLFA k problematice identifikace předmětu financování

Na členské schůzi ČLFA, která proběhla 27. března, byly projednány členské otázky, byla schválena zpráva o činnosti asociace v období duben 2016–březen 2017, priority na příštích 12 měsíců, účetní závěrka za rok 2016 a rozpočet ČLFA na rok 2017 ve výši 9.723.000,- Kč. Bylo zvoleno představenstvo na období duben 2017–březen 2019 ve složení:

a)      za společnosti převážně poskytující finanční leasing Ing. Libor Bosák – ČSOB Leasing, a.s., Ing. Jiří Matula – UniCredit Leasing CZ, a.s., Ing. Radek Milštain – ŠkoFIN s.r.o. a Ing. Karel Nováček – Erste Leasing, a.s.

b)      za společnosti převážně poskytující operativní leasing Ing. Pavel Fořt – ALD Automotive, s.r.o.

c)      za společnosti převážně poskytující factoring Ing. Tomáš Morávek – ČSOB Factoring, a.s.

d)     za společnosti převážně poskytujících spotřebitelský úvěr pí. Jana Hanušová – Essox, s.r.o.

Byla zvolena též Rozhodčí komise a revizorka účtů na období duben 2017 – březen 2019.

A k t u á l n ě

ČLFA podporuje probíhající kampaň Evropské komise na ochranu práv spotřebitelů při žádosti o úvěr a rozšíření povědomí o existenci těchto práv a je partnerem této kampaně. Podrobnosti - http://ec.europa.eu/spotrebitelsky-uverZ publikovaných statistik České leasingové a finanční asociace za 1. čtvrtletí 2018 vyplývá, že členské společnosti v tomto období:

  • pro podnikatele financovaly leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 12,56 mld. Kč, což představuje u největších patnácti společností snížení o 8,8 % - hlavním důvodem ke snížení objemu byl jednorázový dopad změny metodiky vykazování u jedné členské společnosti
  • pro podnikatele poskytly úvěry v celkové výši 12,08 mld. Kč. Proti stejnému období r. 2017 tak došlo ke zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 1,7 % v případě vedoucích patnácti společností
  • poskytly spotřebitelské úvěry ve výši 6,96 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 5,9 %
  • factoringem bylo poskytnuté financování ve výši 35,91 mld. Kč, u členských společností AFS ČR jde o meziroční zvýšení o 12,3 %
  • celkem poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) 52,09 mld. Kč (o 2,29 mld. Kč více než v roce 2017), meziroční zvýšení o 4,6 %Doporučení ČLFA pro zájemce o spotřebitelský úvěr

v ČLFA vydala soubor obecných doporučení pro rozhodování zájemců o spotřebitelský úvěr o jeho skutečné potřebě, k posouzení schopnosti úvěr splácet, ke zvážení parametrů úvěru, k výběru věřitele, k postupu před a po podpisu úvěrové smlouvy i k řešení problémů při splácení úvěrů.


ČLFA k diskriminační slevové politice některých dodavatelů aut

ČLFA vyzvala ty výrobce a dovozce automobilů, kteří poskytují některým podnikatelským subjektům (např. autopůjčovnám) - na rozdíl od postupu vůči leasingovým společnostem - selektivní slevy či bonusy při nákupu vozidel, bez ohledu na délku jejího následného pronájmu, ke změně nebo narovnání této slevové politiky. Zdůraznila, že tato zvýhodnění vytváří nerovné podmínky na trhu a mohou být v rozporu s předpisy upravujícími hospodářskou soutěž.


ČLFA k hodnocení nabídek na operativní leasing a správu vozových parků

ČLFA zveřejnila doporučení k posuzování nabídek na operativní leasing vozidel a správu vozových parků s vysvětlením podstaty těchto produktů i rozsahu služeb s nimi spojených a se zdůrazněním nutnosti zohlednit všechny náklady na pořízení a provoz vozidla po celou dobu jeho užívání.


ČLFA k zásadám nového ZDP

ČLFA ve stanovisku k návrhu věcného záměru zcela nového zákona o daních z příjmů navrhuje, aby v zájmu daňové spravedlnosti bylo umožněno všem typům finančních institucí vytvářet rezervy a opravné položky nad rámec obecných podmínek a aby v rámci úpravy nízké kapitalizace nebylo postihováno standardní zajištění úvěrů a půjček, které poskytují spojené osoby v rámci obezřetného jednání věřitelů i dlužníků a jako součást úsilí o minimalizaci rizik.