* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF

Evropská federace Eurofinas
Evropská federace Eurofinas

  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  Domů

Vítejte na stránkách ČLFA

Chronologie aktivit a stanovisek asociace

Výbor pro financování spotřebitelů byl na 58. schůzi 19. září informován o jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, o dosavadních poznatcích a zkušenostech z licenčního procesu podle zákona o s.ú., o jednání s viceguvernérem ČNB prof. V. Tomšíkem a členem bankovní rady ČNB Ing. T. Nidetzkým, o stanovisku Legislativně-právního výboru k odpovědi ČNB na kvalifikovaný dotaz k postavení subdealerů, o přípravě semináře k problematice GDPR, o návrhu vyhlášky ČNB o informačních povinnostech poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, o výsledku jednání expertní skupiny k problematice oddlužení, dále proběhla diskuse s D. Šmejkalem z Poradny při finanční tísni k činnosti Poradny k problematice oddlužení (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů byl na 26. schůzi 14. září informován o studii KPMG k možnostm změny stanoviska ministerstev k financování dotačních projektů produkty členských společností, o aktuálních legislativních projektech relevantních pro finanční produkty ČLFA, o aktuálním stavu rozpracovaných úkolů z jednání s ČKP, o Dokumentu ČLFA „Implementační důsledky zákona 340/2015 formou nejčastějších otázek a odpovědí“, o  Dokumentu ČLFA „Doporučení Obchodní kontrakt“, o novém programu ČMZRB Úspory energie, o stavu naplňování registru leasovaného majetku a o přípravě semináře ČLFA k problematice účtování podle IFRS 16 (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA na 5. schůzi 7. září jednalo o dopadech aktivit asociace realizovaných od červencové schůze a o závěrech jednání se zástupci MF JUDr. J. Beranem, ředitelem odboru finanční trhy II, Ing. M. Indrou, vedoucím oddělení retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu, Ing. J. Urbancem a Mgr. T. Kubíčkovou z téhož oddělení ve věci úpravy flotilové distribuce pojištění., s výkonným ředitelem ČBA J. Štěpánkem a jeho zástupcem F. Hanzlíkem k aktuálním otázkám z působení obou asociací a  nastavení systému výměny informací při prosazování legislativních změn, s viceguvernérem ČNB prof. V. Tomšíkem a členem bankovní rady ČNB Ing. T. Nidetzkým, k vývoji nebankovního finančního trhu v 1. pololetí 2017 a k aktuálním informacím z nebankovního financování a z jednání s představiteli ALS SR R. Daubnerem a M. Tibenským k výměně zkušenosti z práce obou asociací. Jednalo i o podnětech z červencových a srpnových schůzí expertních výborů. Schválilo akce asociace na příští období, včetně strategie ČLFA při prosazování legislativních návrhů a projednalo organizační zajištění seminářů k problematice GDPR a implementace IFRS 16, společenské akce pro vedoucí představitele členských společností a záměr zorganizovat seminář pro nový Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a schválilo rozpočet těchto akcí. Představenstvo odsouhlasilo finální nabídku na Antitrust Audit, předloženou advokátní kanceláří Havel & Holásek k ověření, zda asociace jedná v obchodních vztazích v souladu se soutěžním právem. Představenstvo rozhodlo dle čl. 6, bod 4 Stanov o pozastavení výkonu členských práv společnosti Archer Sheridan, s.r.o. z důvodu neplnění povinností člena ČLFA (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor byl na 107. schůzi 31. srpna informován o jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, o přípravě semináře k problematice GDPR, o jednání k návrhu zákona o distribuci pojištění, o jednání expertní skupiny pro oddlužení, o jednání Platformy pro odpovědné finance, o závěrech z jednání z ostatních výborů, dále byly diskutovány poznatky z přípravy na aplikaci nařízení EU o ochraně osobních údajů (viz akce asociace)

Výbor pro statistiku na 47. schůzi 2. srpna schválil Zprávu o stavu a vývoji leasingového, úvěrového a factoringového trhu v 1. pololetí 2017, neschválil návrh na rozšíření statistik v souboru Produkty, komodity v položce Osobní vozy o záložku – z toho ojeté (objemy a počty smluv), projednal požadavek ČSÚ na rozšíření předávaných statistických údajů u finančního leasingu z hlediska sektorového zatřídění, informoval o požadavku Eurofinas o vyplnění dotazníku k problematice digitálního financování (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů byl na 25. schůzi 27. července informován o přípravě studie KPMG k využití dotačních titulů při pořízení hmotného majetku formou úvěrů se zajišťovacím převodem vlastnického práva, o stavu jednání o aktuálních legislativních projektech relevantních pro finanční produkty ČLFA, o jednání s ČKP, o jednání Automotive Steering Group Leaseurope, o přípqavě Dokumentu ČLFA k implementačním důsledkům zákona č. 340/2015 Sb., a o přípravě Dokumentu ČLFA k problematice identifikace předmětu financování, jako doporučení pro zákazníky členských společností (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing vozidel byl na 17. schůzi 28. června informován o závěrech z jednání s plk. Ing. J. Urbánkem z Generálního ředitelství HZS ČR, o přípravě spuštění e-call na lince 112, o závěrech z jednání s ČKP k provozování linky 1224, o jednání s SGS a DEKRA o dokončení kodexu nadměrného opotřebení, o přípravě dokumentu ČLFA shrnujícího implementační důsledky zákona 340/2015 (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA na 3. schůzi 23. června jednalo o dopadech aktivit asociace realizovaných od květnové schůze a o závěrech z jednání s plk. Ing. J. Urbánkem z GŘ HZS ČR o přípravě spuštění e-call na lince 112, s představiteli ČKP k návrhu Memoranda o uplatňování příspěvku nepojištěných dle zákona č. 168/1999 Sb., k využití webové služby členskými společnostmi ČLFA a rozšíření využití služeb linky 1224 i pro členské společnosti ČLFA a o závěrech ze setkání Platformy pro odpovědné finance. Vzalo na vědomí informace o odeslání stanoviska ČLFA k tvorbě věcného řešení k připravovanému návrhu nového zákona o daních z příjmů a o změnách právního rámce poskytování finančních produktů ČLFA projednaných v červnu v Parlamentu a Senátu. Dále jednalo o podnětech z červnových schůzí expertních výborů. Vzalo na vědomí závěry z jednání 24. schůze Výboru pro financování podnikatelů, projednalo závěry z jednání 123. schůze Výboru pro daně a účetnictví a z jednání 57. schůze Výboru pro financování spotřebitelů. Vyslovilo souhlas se záměrem zorganizovat seminář k problematice GDPR za účasti zástupců Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) koncem září 2017 a schválilo vytvoření pracovní skupiny k řešení problematiky oddlužení fyzických osob pod vedením gestora odpovědného za problematiku insolvence v Legislativně právního výboru. Schválilo akce asociace na příští období, včetně strategie ČLFA při jednáních o vládním návrhu novely zákona o ČNB – úvěrové ukazatele, o poslaneckém návrhu novely zákona o pojištění odpovědností za škody z provozu vozidel, o vládním návrhu novely insolvenčního zákona – liberalizace režimu oddlužení a o vládním návrhu nového zákona o platebním styku. Projednalo materiál Další rozvoj asociace - Projekt Asociace 2018. Uložilo generálnímu tajemníkovi provést analýzu, zda jsou v jednotlivých oblastech činnosti splněny předpoklady pro dobré fungování asociace i v dalším období. Závěry z této analýzy včetně případných návrhů jednotlivých dílčích opatření bude generální tajemník předkládat k projednání Představenstvu na příštích zasedáních (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor projednal na 106. schůzi 22. června koncepci práce výboru a dělbu práce členů výboru, byl informován o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, o schůzi Politického a právního výboru Eurofinas, o přípravě na aplikaci nařízení EU o ochraně osobních údajů, o záměru zorganizovat seminář k problematice GDPR za účasti zástupců Úřadu pro ochranu osobních údajů. Výbor rozhodl o zřízení expertní skupiny k problematice oddlužení fyzických osob (viz akce asociace)

Výbor pro financování spotřebitelů na 57. schůzi 13. června diskutoval k poznatkům a zkušenostem z licenčního procesu podle zákona o s.ú. a k aplikaci nařízení o ochraně osobních údajů, byl seznámen se stavem jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, odsouhlasil konání semináře k problematice GDPR, byl informován o jednání Právního a politického výboru Eurofinas a Leaseurope a o jednání na sympoziu „Změny v oddlužení fyzických osob" (viz akce asociace)

Výbor pro daně a účetnictví na 123. schůzi 25. května připravil stanovisko ČLFA k tvorbě věcného řešení k připravovanému návrhu nového zákona o daních z příjmů, byl informován, že prezident republiky podepsal novelu daňových zákonů („daňový balíček“), o jednání EFRAG k novému mezinárodnímu standardu pro účtování leasingu a o diskusi k nové úpravě daňově uznatelných úroků. Společnost KPMG upozornila na příspěvek z koordinačního výboru KDP k problematice vymezení pojmu výnosy z poskytnutých úvěrů pro účely § 5a zákona o rezervách (viz akce asociace) 

Výbor pro finanacování podnikatelů byl na 24. schůzi 23. května informován o jednání s KPMG k dokončení studie k využitelnosti dotačních titulů při pořízení hmotného majetku formou úvěrů se zajišťovacím převodem vlastnického práva, o jednání o aktuálních legislativních projektech relevantních pro finanční produkty ČLFA, o závěrech z jednání 16. schůze Výboru pro operativní leasing vozidel k e-call, o jednání s ČMZRB k programu Expanze, dále se zabýval závěry workshopu k prevenci rizik (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA na 2. schůzi 11. května jednalo o dopadech aktivit asociace realizovaných od dubnové schůze a o závěrech z jednání s vedoucím oddělení nepřímých daní MF z 24. dubna, o podnětech ze semináře s ČMZRB, a.s. se zainteresovanými členskými společnostmi ČLFA k problematice financování dotovaných subjektů z programu Expanze, o jednání spotřebitelského fóra „Úvěry, insolvence a zájmy českých spotřebitelů“ i o změnách právního rámce poskytování finančních produktů ČLFA projednaných v dubnu a květnu v Parlamentu a Senátu. Jednalo i o podnětech z dubnových a květnových schůzí expertních výborů. Vyjádřilo podporu zřízení gescí v Legislativně-právním výboru a vyzvalo členské společnosti k podání návrhů na obsazení gestorů, uložilo Výboru pro statistiku prověřit správnost dodržování přijaté metodiky při vykazování finančních ukazatelů a vzalo na vědomí závěry z jednání Výboru pro operativní leasing vozidel. Schválilo akce asociace na příští období, včetně strategie ČLFA při jednáních o vládním návrhu novely zákona o ČNB – úvěrové ukazatele, o poslaneckém návrhu novely zákona o pojištění odpovědností za škody z provozu vozidel, o vládním návrhu novely insolvenčního zákona – liberalizace režimu oddlužení a o vládním návrhu nového zákona o platebním styku. Schválilo nominaci J. Hanušové a J. Krutilka jako zástupců ČLFA do představenstva Eurofinas na období listopad 2017 – 2019 (viz akce asociace)

Výbor pro statistiku projednal na 46. schůzi 5. května Zprávu o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v 1. čtvrtletí 2017 a dalších statistických výstupů ČLFA za toto období a finanční ukazatele členských společností za rok 2016 (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing vozidel na 16. schůzi 3. května projednal další strategii jednání v oblasti e-call, výstupy z jednání s SDA, stav prací na vývoji  kodexu nadměrného opotřebení a priority Výboru pro operativní leasing (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor projednal na 105. schůzi 28. dubna koncepci práce výboru včetně rozpracování priorit ČLFA v oblasti legislativně-právní, meziresortní připomínkové řízení k návrhu zákona o distribuci v pojišťovnictví, stav jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, implementaci nařízení EÚ o ochraně osobních dat a náměty členských společností pro výroční členskou schůzi v oblasti legislativně–právní. Schválil připomínky ČLFA k věcnému záměru zákona o ochraně spotřebitele (spotřebitelský kodex) (viz akce asociace)

25. dubna proběhl za účasti Ivo Škrabala, člena představenstva ČMZRB, seminář s ČMZRB, a.s. se zainteresovanými členskými společnostmi ČLFA k problematice financování dotovaných subjektů z programu Expanze. Jedná se o historicky první program ČMZRB a.s., kde bude možná účast členů ČLFA

Představenstvo ČLFA na 1. schůzi 19. dubna zvolilo za předsedu představenstva ČLFA Ing. L. Bosáka, za místopředsedy Ing. T. Morávka a J. Hanušovou, schválilo rámcové rozdělení úkolů a odpovědnosti mezi členy představenstva asociace a rozdělení gescí ve vztahu asociace k orgánům státu. Představenstvo rozhodlo, že v období do března 2018 budou v rámci ČLFA působit následující výbory s jmenovanými předsedy:

Legislativně-právní výbor - Mgr. M. Omarov

Výbor pro daně a účetnictví - Ing. M. Veselá

Výbor pro statistiku - Ing. T. Veverka

Výbor pro financování podnikatelů - Ing. M. Slažanská

Výbor pro operativní leasing vozidel - Ing. A. Polák

Výbor pro financování spotřebitelů - Mgr. L. Červáková

Uložilo jmenovaným předsedkyním a předsedům výborů, aby neprodleně zajistili pokračování práce výborů.

Představenstvo se zabývalo podněty z jednání představitelů asociace se státními orgány - s představiteli MMR k přípustnosti dotovaných spolufinancování investic úvěry se zajišťovacím převodem vlastnického práva, s představiteli ČNB k postupu a časování rozhodování ČNB o licencích, k režimu nákladových a beznákladových dohod a k režimu zprostředkování vázaného úvěru subjektem na jím prodávané zboží. Dále se zabývalo podněty z jednání představitelů ČLFA s Radou ředitelů SDA k technickému řešení eCall a k vlastnictví a užívání dat k vozům a o jejich provozu sledovaným telematickými zařízeními umísťovanými výrobci do vozidel a z jednání představitelů ČLFA s ČAP a Asociací asistenčních služeb (ČAAS) k technickým i právním aspektům eCall. Představenstvo se zabývalo se i legislativními návrhy projednávanými v Parlamentu ČR, novelou insolvenčního zákona (zmírnění režimu oddlužení), novelou zákona o ČNB (úvěrové ukazatele pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů), novelou zákona o pojištění odpovědností za škody z provozu vozidel a novým zákonem o platebním styku (viz akce asociace)

11. dubna proběhl workshop k problematice prevence proti podvodům. Cílem workshopu bylo vyměnit si zkušenosti v oblasti prevence a případně zobecnit některé závěry jako doporučení ČLFA pro klienty a členské organizace. Bylo navrženo vypracovat dokument ČLFA k problematice identifikace předmětu financování

Na členské schůzi ČLFA, která proběhla 27. března, byly projednány členské otázky, byla schválena zpráva o činnosti asociace v období duben 2016–březen 2017, priority na příštích 12 měsíců, účetní závěrka za rok 2016 a rozpočet ČLFA na rok 2017 ve výši 9.723.000,- Kč. Bylo zvoleno představenstvo na období duben 2017–březen 2019 ve složení:

a)      za společnosti převážně poskytující finanční leasing Ing. Libor Bosák – ČSOB Leasing, a.s., Ing. Jiří Matula – UniCredit Leasing CZ, a.s., Ing. Radek Milštain – ŠkoFIN s.r.o. a Ing. Karel Nováček – Erste Leasing, a.s.

b)      za společnosti převážně poskytující operativní leasing Ing. Pavel Fořt – ALD Automotive, s.r.o.

c)      za společnosti převážně poskytující factoring Ing. Tomáš Morávek – ČSOB Factoring, a.s.

d)     za společnosti převážně poskytujících spotřebitelský úvěr pí. Jana Hanušová – Essox, s.r.o.

Byla zvolena též Rozhodčí komise a revizorka účtů na období duben 2017 – březen 2019.

Výbor pro financování spotřebitelů se na 56. schůzi 24. března zabýval otázkami k projednání s ředitelem sekce dohledu II ČNB a s ředitelkou odboru ochrany spotřebitele ČNB, diskutoval ke zkušenostem ČNB z licenčního procesu podle zákona o s.ú, byl informován o jednání Podvýboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy PS k návrhu novely zákona o ČNB, jednal o přípravě na aplikaci nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679 a o závěrech ze schůze Politického a právního výboru Eurofinas (viz akce asociace)

Výbor pro daně a účetnictví byl na 122. schůzi 14. března informován o postupu Parlamentu ČR při jednání o vládním návrhu novel daňových zákonů („daňový balíček“), o stavu jednání EFRAG/EK o IFRS 16 a o otázkách relevantních pro finanční produkty ČLFA projednaných v Koordinačním výboru MF od poloviny r. 2016 (vikz akce asociace)

Představenstvo ČLFA se na 19. schůzi 2. března zabývalo podněty z únorových jednání představitelů asociace se státními orgány – s odborem legislativy pojistného trhu MF, s odborem silniční dopravy MD a s legislativou ČNB. Zabývalo se i legislativními návrhy projednávanými v Parlamentu ČR, včetně novely daňových zákonů, novely insolvenčního zákona (zmírnění režimu oddlužení) a novely zákona o ČNB (úvěrové ukazatele pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů). Schválilo zásady nadcházejících jednání s ČNB k výkladu a aplikaci zákona o spotřebitelském úvěru a s SDA k vlastnictví a užívání dat k vozidlu a jeho prevenci. Představenstvo schválilo podkladové materiály pro členskou schůzi. Jmenovalo Mgr. Omarova předsedou Legislativně-právního výboru a poděkovalo Mgr. Paed.Dr. Kejdanovi za dlouholeté působení v této funkci. (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů jednal na 23. schůzi 28. února o náplni a cílech připravovaného workshopu k prevenci podvodů a dalších rizik při financování podnikatelů, o stavu jednání Parlamentu o legislativních návrzích významných pro finanční produkty a členské společnosti ČLFA a o otázkách projednaných na  schůzi Automotive Steering Group Leaseurope (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA na 18. schůzi 15. února jednalo o dopadech aktivit asociace realizovaných od lednové schůze a o závěrech z jednání s viceguvernérem ČNB ze 14. února, s výkonným ředitelem ČBA z 10. února, o podnětech ze semináře k novele zákona proti praní špinavých peněz i o změnách právního rámce poskytování finančních produktů ČLFA projednaných v lednu a únoru v Parlamentu, včetně novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a změn daňových zákonů. Schválilo akce asociace na příští období, včetně zapojení ČLFA do jednání o úvěrových ukazatelích a o poslaneckém návrhu novely zákona o pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidel, jednání s ČNB o aplikaci nového zákona o spotřebitelském úvěru a s MD o právním rámci vlastnictví a užívání dat o provozu vozidel. Schválilo návrh programu členské schůze ČLFA.

Výbor pro statistiku projednal a schválil na 45. schůzi 3. února Zprávu o stavu a vývoji leasingového, úvěrového a factoringového trhu v r. 2016 a další statistické výstupy ČLFA za loňský rok (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing na 15. schůzi 25. ledna jednal o podmínkách mobilních on-line služeb poskytovaných Auto Škoda, a.s. (s novým modelem Octavie a s modelem Kodiaq) a dalšími výrobci, o návrhu kodexu nadměrného opotřebení financovaných vozidel, o otázkách projednaných na schůzi Automotive Steering Group Leaseurope, o závěrech z jednání se SDA k otázkám společného zájmu, o dopadech zákona o registru smluv na smlouvy o financování investic veřejnoprávních subjektů a o návrhu priorit výboru pro r. 2017 (viz akce asociace)

Výbor pro financování spotřebitelů na 55. schůzi 24. ledna diskutoval k dosavadním poznatkům a zkušenostem z licenčního procesu podle zákona o spotřebitelském úvěru, doporučil jednání s ČNB k zásadním otázkám aplikace se tohoto zákona, byl seznámen s přípravou změn zákonů relevantních pro financování spotřebitelů zahrnutých do legislativního plánu vlády na r. 2017 a se stavem přípravy návrhu zákona o zprostředkovatelích pojištění na MF (viz akce asociace)

Výbor pro finacování podnikatelů na 22. schůzi 10. ledna jednal o podmínkách zapojení členských společností ČLFA z bankovních skupin do financování investic malých a středních podniků dotovaných z programu Expanze ČMZRB, a.s., o otázkách projednaných na schůzi Automotive Steering Group Leaseurope, s představiteli KPMG projednal zadání k vypracování analýzy o slučitelnosti spolufinancování dotovaných investic úvěry se zajišťovacím převodem vlastnického práva, schválil své priority pro letošní práci (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA se na 17. schůzi 5. ledna zabývalo podněty z asociačních akcí a kontaktů se státními orgány, které proběhly v závěru minulého roku. Zabývalo se prosazováním zájmů finančních produktů ČLFA při jednání o aktuálních legislativních projektech. Schválilo mediální strategii ČLFA na rok 2017 a scénář tiskové konference k výsledkům leasingu, úvěrů pro podnikatele i spotřebitele a factoringu v r. 2016. Souhlasilo s vypracováním expertizy k financování investic podpořených dotačními tituly úvěry se zajišťovacím převodem vlastnického práva. Potvrdilo jmenování Ing. J. Krutilka generálním tajemníkem ČLFA s nástupem 24. března 2017 (viz akce asociace)

Výbor pro financování spotřebitelů na 54. schůzi 8. prosince vzal na vědomí odpovědi ČNB na dotazy k výkladu zákona o s.ú. a projednal postup při podávání dalších podobných dotazů, diskutoval k žádostem o licence k poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů a k podnětlm ze schůze Politického a právního výboru  Eurofinas, vzal na vědomí stanovisko ČNB k připomínkám ČLFA k návrhu novely zákona o ČNB (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor na 103. schůzi 24. listopadu projednal závěry ze semináře k ověřování úvěryschopnosti podle nového zákona o s.ú., byl informován o jednání s MF o návrhu zákona o distribuci v pojišťovnictví, o dopadech zákona o registru smluv, o projednávání aktuálních legislativních návrhů v PS, o jednání s ředitelem odboru silniční dopravy MD a o podnětech ze schůzí Právního výboru Leaseurope a Politického a právního výboru Eurofinas (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA se zabývalo na 16. schůzi 24. listopadu dopady akcí uspořádaných od říjnové schůze (zejm. prosazováním návrhu na umožnění paušálních nákladů na dopravu u vozidel pořizovaných na finanční leasing do novely ZDP a zapojením finančních společností z bankovních skupin do spolufinancování SMEs dotovaných z programu ČMZRB, a.s. Expanze) a akcemi připravenými na příští týdny (včetně semináře k novele zákona proti praní špinavých peněz a návrhů změn zákonů připomínkovaných ČLFA). Schválilo prozatímní rozpočet ČLFA ve výši 5.353.000,- Kč, uzavření pracovní smlouvy s novým generálním tajemníkem ČLFA JUDr. Petrem Hrubcem a přijetí společnosti TT-Complex, s.r.o. za přidruženého člena ČLFA (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing vozidel jednal na 14. schůzi 23. listopadu o závěrech pracovní skupiny pro přípravu návrhu kodexu nadměrného opotřebení financovaných vozidel, o možnostech k projektu kontrol oprav pojistných událostí, o stavu jednání PS o návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o návrhu novely zákona o PHM i o závěrech z jednání s ředitelem odboru MD pro silniční dopravu (viz akce asociace).

Výbor pro statistiku na 44. schůzi 7. listopadu schválil Zprávu o stavu a vývoji leasingového, úvěrového a factoringového trhu za 1. - 3. čtvrtletí 2016 a další statistické výstupy ČLFA za toto období (viz akce asociace)

Výbor pro daně a účetnictví projednal na 121. schůzi 2. listopadu postup ČLFA při jednání PS o vládním návrhu novel daňových zákonů, byl informován o stavu jednání s MF o daňových opravných položkách k pohledávkám nebankovních institucí z poskytnutých úvěrů a o jednání EU o převzetí nového mezinárodního standardu pro účtování leasingu IFRS 16, diskutoval také k návrhu výchozích zásad nového ZDP vypracovaného MF. Proběhla presentace Deloitte ČR k otázkám, které řeší návrh novely ZDPH (viz akce asociace)

Výbor pro financování spotřebitelů projednal na 53. schůzi 2. listopadu připomínky k návrhu novely o.s.ř. a exekučního řádu, vyzval členky a členy výboru k zasílání otázek pro seminář ČLFA k posouzení úvěryschopnosti klientů podle zákona o s.ú., byl informován o vypořádání připomínek ČLFA k návrhu vyhlášky ČNB o odborné způsobilosti pro distribuci s.ú. a k návrhu vyhlášky ČNB o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů dle zákona o s.ú. a diskutoval ke stanoviskům ČNB k zákonu o s.ú. zveřejňovaným na webových stránkách ČNB (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA projednalo 20. října na 15.schůzi postup při prosazování návrhů asociace do projednávaných legislativních projektů, zejm. do novely daňových zákonů (ST 873), do návrhu zákona o distribuci pojištění a do další novely zákona proti praní špinavých peněz. Posoudilo posuny ve stanovisku MPO ke spolufinancování investic dotovaných z podpůrných programů úvěry se zajišťovacím převodem vlastnického práva a postup při jednání s ČMZRB, a.s. o zapojení zainteresovaných leasingových společností do programu Expanze (z OP PIK). Navázalo na předchozí diskuse k účelnosti změny stanov ČLFA a konstatovalo, že jejich současné znění vyhovuje potřebám ČLFA i požadavkům NOZ. Vybralo nového generálního tajemníka. Schválilo odpověď na stížnost bývalého inspektora ČOI p. Pěkného, který poukázal na údajně neetický postup některých členských společností ČLFA při výpočtu RPSN (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů na 21. schůzi 18. října diskutoval k zapojení zainteresovaných členských společností ČLFA do programu ČMZRB, a.s.,  byl informován o jednání s představiteli MPO o využitelnosti účelových úvěrů se zajišťovacím převodem vlastnického práva, byl informován o stavu jednání o aktuálních legislativních projektech relevantních pro finanční produkty ČLFA, byl seznámen se stavem jednání EU o návrhu mezinárodního standardu pro účtování leasingu IFRS 16 a s konečnou podobou brožurky k využitelnosti produktů ČLFA malými a středními podnikateli a živnostníky (viz akce asociace)

Ve Výboru pro financování podnikatelů na 20. schůzi 14. září proběhla diskuse s představitelkou EIB k využívání programů EIB a EIF, výbor byl informován o stanovisku ČLFA pro jednání s Radou ředitelů SDA, o semináři k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob, o stanovisku PGRLF k zajištění úvěru formou ručení PGRL, o stavu projednávání legislativních projektů významných pro finanční produkty ČLFA, byl seznámen se stanoviskem Legislativně-právního výboru k možným dopadům zákona o registru smluv (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor na 102. schůzi 14. září projednal podněty ze semináře k zákonu o spotřebitelském úvěru, zaměření semináře i k novele zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a postup při přípravě stanoviska ČLFA k návrhu zákona o distribuci v pojišťovnictví, byl informován o stavu jednání o aktuálních legislativních projektech s dopady na finanční produkty ČLFA (viz akce asociace)

Výbor pro financování spotřebitelů na 52. schůzi 7. září diskutoval k výkladu zákona o s.ú., k poznatkům z pilotní zkoušky podle zákona o s.ú., k přípravě na tyto zkoušky a k jejímu průběhu a zabýval se podněty z červencového semináře ČLFA k zákonu o s.ú. (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing vozidel projednal na 13. schůzi 7. září další postup při přípravě registru nadměrného opotřebení financovaných vozů a při jednání o rozšířené kontrole práce servisů při odstraňování následků pojistných událostí, zabýval se i otázkami k projednání s Radou ředitelů SDA a pasází k operativnímu leasingu v brožurce o využitelnosti produktů ČLFA pro malé a střední podnikatele (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA na 14. schůzi 2. září jednalo o podnětech z jednání s ČNB (s viceguvernérem prof. Tomšíkem, s ředitelem dohledové sekce II Ing. Kročákem, s ředitelkou odboru ochrany spotřebitele Ing. Svatošovou) o přístupu členských společností k plnění nového zákona o spotřebitelském úvěru a z červencového semináře k výkladu a aplikaci tohoto zákona, o postupu asociace při jednání PS o novelách zákonů významných pro finanční produkty ČLFA a o stavu příprav k akcím k  25. výročí asociace, jednalo i o možných okruzích změny stanov ČLFA a o postupu při výběru nového generálního tajemníka ČLFA (viz akce asociace)

A k t u á l n ě

ČLFA podporuje probíhající kampaň Evropské komise na ochranu práv spotřebitelů při žádosti o úvěr a rozšíření povědomí o existenci těchto práv a je partnerem této kampaně. Podrobnosti - http://ec.europa.eu/spotrebitelsky-uverZ publikovaných statistik České leasingové a finanční asociace za 1. pololetí 2017 vyplývá, že členské společnosti v tomto období:

  • pro podnikatele financovaly leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 29,07 mld. Kč, což představuje u největších patnácti společností zvýšení o 2,6 %
  • pro podnikatele poskytly úvěry v celkové výši 26,15 mld. Kč. Proti stejnému období r. 2016 tak došlo ke zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 11,6 % v případě vedoucích patnácti společností
  • poskytly spotřebitelské úvěry ve výši 13,66 mld. Kč, což představuje meziroční snížení o 0,7 %
  • factoringem bylo poskytnuté financování ve výši 75,03 mld. Kč, u členských společností AFS ČR jde o meziroční zvýšení o 20,1 %
  • celkem poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) 88,61 mld. Kč (o 4,56 mld. Kč více než v     1. pololetí 2016), meziroční zvýšení o     4,56 %)Doporučení ČLFA pro zájemce o spotřebitelský úvěr

v ČLFA vydala soubor obecných doporučení pro rozhodování zájemců o spotřebitelský úvěr o jeho skutečné potřebě, k posouzení schopnosti úvěr splácet, ke zvážení parametrů úvěru, k výběru věřitele, k postupu před a po podpisu úvěrové smlouvy i k řešení problémů při splácení úvěrů.


ČLFA k diskriminační slevové politice některých dodavatelů aut

ČLFA vyzvala ty výrobce a dovozce automobilů, kteří poskytují některým podnikatelským subjektům (např. autopůjčovnám) - na rozdíl od postupu vůči leasingovým společnostem - selektivní slevy či bonusy při nákupu vozidel, bez ohledu na délku jejího následného pronájmu, ke změně nebo narovnání této slevové politiky. Zdůraznila, že tato zvýhodnění vytváří nerovné podmínky na trhu a mohou být v rozporu s předpisy upravujícími hospodářskou soutěž.


ČLFA k hodnocení nabídek na operativní leasing a správu vozových parků

ČLFA zveřejnila doporučení k posuzování nabídek na operativní leasing vozidel a správu vozových parků s vysvětlením podstaty těchto produktů i rozsahu služeb s nimi spojených a se zdůrazněním nutnosti zohlednit všechny náklady na pořízení a provoz vozidla po celou dobu jeho užívání.


ČLFA k zásadám nového ZDP

ČLFA ve stanovisku k návrhu věcného záměru zcela nového zákona o daních z příjmů navrhuje, aby v zájmu daňové spravedlnosti bylo umožněno všem typům finančních institucí vytvářet rezervy a opravné položky nad rámec obecných podmínek a aby v rámci úpravy nízké kapitalizace nebylo postihováno standardní zajištění úvěrů a půjček, které poskytují spojené osoby v rámci obezřetného jednání věřitelů i dlužníků a jako součást úsilí o minimalizaci rizik.