* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF

Evropská federace Eurofinas
Evropská federace Eurofinas

  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  ČLFA » Základní dokumenty ČLFA » Statut expertních výborů ČLFA

Statut expertních výborů ČLFA

schválený představenstvem ČLFA per rollam v červnu 2007

 

Stanovy ČLFA vymezují v čl. 11 poslání výborů, postup při jejich zřízení a ukončení činnosti, zásady členství, postup při jmenování předsedů a požadavky na četnost jednání výborů. Určují také, že o účast na jednání výboru může požádat zástupce kterékoliv členské společnosti, který není členem výboru.

 

Podle čl. 9 odst. 9 písm. g) stanov ČLFA určuje představenstvo asociace základní pravidla činnosti expertních výborů.

 

Ke specifikaci čl. 11 stanov ČLFA se při zohlednění zkušeností z práce expertních výborů asociace v minulých letech stanoví tento statut:

 

Čl. 1 Role a působnost výborů

1.1. Výbory jsou odpovědné za aktivní sledování vývoje v daných oblastech jejich odpovědnosti, jeho analýzu z pohledu zájmů členských společností a zpracovávání příslušných odborných výstupů. Odbornými výstupy se rozumí zejména zpracování odborných analýz, podkladů, návrhů a doporučení pro představenstvo, vyhotovování odborných stanovisek (interních či určených ke zveřejnění či předložení navenek), poskytování informací členským společnostem, doporučení za účelem vzájemné koordinace, atd.


1.2. Výbory se dále zabývají podněty z představenstva, jiného expertního výboru či členské základny, které spadají do jejich odpovědnostní oblasti. Představenstvo či členská schůze jsou oprávněny expertní výbory závazně úkolovat.


1.3. Výbory dále sledují činnost nadnárodních oborových organizací (zejména Leaseurope a Eurofinas) v dané odborné oblasti, využívají dostupných výstupů z těchto organizací a využívají těchto platforem k uplatňování zájmů členských společností.


1.4. Za činnost výboru odpovídá představenstvu a členské schůzi předseda výboru, který uvedené orgány o činnosti výboru přiměřeným způsobem informuje. Předseda je oprávněn požádat představenstvo asociace o projednání konkrétního návrhu či podnětu výboru.


1.5. Výbory vykonávají odbornou činnost zejména s využitím vlastních kapacit, tj. osobních kapacit členů výboru. Výbor není oprávněn objednat zpracování některého úkolu či dílčí činnosti výboru u externího poskytovatele bez předchozího souhlasu představenstva.


1.6. V případě problémů, které svou povahou zasahují do působnosti více odborných výborů, výbory svou činnost vzájemně koordinují.


Čl. 2 Práva a povinnosti člena výboru

2.1. Člen výboru se aktivně podílí na práci a výstupech výboru podle svého odborného zaměření a kapacitních možností. Člen výboru plní včas a s odbornou péčí přidělené úkoly a aktivně vyhledává relevantní problémy z příslušné odborné oblasti a předkládá tyto problémy jako podněty výboru.


2.2. Pokud člen výboru není dlouhodobě schopen aktivně se podílet na práci výboru, oznámí tuto skutečnost předsedovi výboru.


2.3. Člen výboru je oprávněn určit zástupce z téže členské společnosti, který mu pomáhá při plnění povinností plynoucích ze členství ve výboru. Zástupce je oprávněn účastnit se zasedání výboru namísto člena výboru nebo spolu s ním.


2.4. Členové výboru a další účastníci jednání výborů zachovávají mlčenlivost o skutečnostech souvisejících s posuzováním některých otázek, které se při činnosti ve výboru dozví a které se týkají konkrétní členské společnosti, ledaže je z povahy takové informace zřejmé, že jde o informaci jinak běžně dostupnou.


Čl. 3 Jednání výboru

3.1. Zasedání výboru svolává a řídí předseda výboru. Předseda je oprávněn určit člena výboru, který je oprávněn jej zastupovat v případě nepřítomnosti.


3.2. Výbory jsou zpravidla svolávány a podkladové materiály pro jejich jednání rozesílány nejméně s týdenním předstihem. Výbory jednají na pravidelných zasedáních konaných zpravidla jednou za dva měsíce či pracovních schůzkách svolávaných podle potřeby. Pokud se na pravidelné zasedání výboru nedostaví alespoň tři jeho členové, zasedání se nekoná.


3.3. V rámci výborů mohou být rozhodnutím výboru ustaveny stálé sekce či pracovní skupiny zaměřené na dílčí oblasti či problémy.


3.4. Zasedání výboru se může jako host zúčastnit zástupce jakékoli členské společnosti, která nemá ve výboru svého zástupce, pokud hodlá vznést na zasedání výboru konkrétní podnět nebo aktivně přispět do diskuse k některému z projednávaných bodů. Z rozhodnutí předsedy se mohou v odůvodněných případech jednání výboru zúčastnit jako hosté zástupci členských společností, představitelé státních orgánů, vědeckých institucí a jiných subjektů, které nejsou členy asociace. Hosté na zasedání výboru nemají v případě hlasování hlasovací právo.


3.5. Výbory se při formulaci svých závěrů a při přijímání rozhodnutí snaží dosahovat konsensu. V případě rozporných stanovisek rozhoduje výbor hlasováním. Při hlasování na zasedání výboru je rozhodující prostá většina hlasů přítomných členů výboru, nejméně však dvou členů. V případě hlasování per rollam (např. e-mailem) je rozhodující většina všech aktuálně jmenovaných členů výboru. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru. Člen výboru, který byl přehlasován, má právo seznámit se svým odlišným stanoviskem představenstvo nebo členskou schůzi.


3.6. Otevřená zasedání výborů podle čl. 11 odst. 4 stanov ČLFA, na která jsou zváni zástupci všech členských společností, jsou určena především k předávání informací o činnosti výboru, projednávaných otázkách a výstupech práce výboru zástupcům ostatních členských společností a k případnému prodiskutování zásadních aktuálních otázek spadajících do odpovědnostní oblasti výboru na širší platformě. Otevřená zasedání výborů neslouží k přijímání rozhodnutí, resp. doporučení pro představenstvo a členskou schůzi.


3.7. Zasedání výborů se konají zpravidla v sídle ČLFA. Zasedání výborů technicky zajišťuje a podklady pro jejich jednání připravuje sekretariát asociace, ledaže je jednání výboru, sekce či pracovní skupiny konáno po dohodě členů výboru mimo sídlo ČLFA.


3.8. O jednání výboru sepisuje generální tajemník ČLFA zápis odrážející zejména přijaté závěry a doporučení výboru pro představenstvo a členskou schůzi asociace. Pokud se generální tajemník neúčastní jednání výboru (např. při konání schůzky výboru, sekce či pracovní skupiny mimo sídlo ČLFA), vyhotoví zápis předsedající příslušného jednání. Zápisy jsou po schválení předsedou výboru předkládány představenstvu a archivovány sekretariátem. Jsou rozesílány členům výboru, kteří se zúčastnili příslušné schůze. Jsou umístěny na www stránkách asociace.


Čl. 4 Ostatní ustanovení

4.1. V době mezi schůzemi spolu členové výboru komunikují a přijímají stanoviska a rozhodnutí prostřednictvím elektronické pošty.


4.2. Informace o činnosti výborů, jejich zasedáních jsou zapracovávány do pravidelných informačních svodek rozesílaných všem členům asociace.


4.3. Funkční období výborů a jejich členů je shodné s funkčním obdobím představenstva. Členská společnost zastoupená ve výboru má právo oznámit předsedovi výboru změnu svého nominovaného zástupce. Předseda výboru je oprávněn provádět změny ve složení výboru.


4.4. Aktuální seznam členů všech expertních výborů ČLFA je umístěn na www stránkách asociace.