* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF

Evropská federace Eurofinas
Evropská federace Eurofinas

  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  ČLFA » Rozhodčí řízení » Doporučená rozhodčí doložka

Doporučená rozhodčí doložka

Návrh rozhodčí doložky se zásadami vedení rozhodčího řízení a s pravidly stanovení nákladů rozhodčího řízení

(schváleno jako doporučení pro členské společnosti na členské schůzi ČLFA 26. března 2012)

 

ROZHODČÍ DOLOŽKA k..............smlouvě č................................ („Smlouva“)

 

1.  Varianta a/ : Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení, a to jediným rozhodcem:

.............

Jméno , příjmení  adresa , e-mail , příp. dat. schránka

 

Varianta b/ : Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení, a to jediným rozhodcem, vybraným žalující stranou z níže uvedeného seznamu:

.............

.............

.............

Jméno , příjmení  adresa , e-mail , příp. dat. schránka

 

Varianta c/ [1] : Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení, a to jediným rozhodcem: vybraným ze seznamu rozhodců vedeného Českou leasingovou a finanční asociací  touto 3. osobou:

 

.............

Jméno a příjmení  určené fyzické osoby nebo název a IČ určené právnické osoby plus adresa , e-mail , příp. dat. schránka

 

2. Smluvní strany se výslovně dohodly na následujícím postupu a pravidlech, kterými mají vést rozhodčí řízení:

 

a)  řízení se zahajuje doručením žaloby rozhodci, datum doručení na žalobě vyznačeno. Účastníci jsou povinni označit důkazy k prokazování svých tvrzení. Rozhodce  zašle  kopii  žaloby, zpravidla  s doprovodným usnesením obsahujícím  náležitosti stanovené zákonem žalobci a vyzve jej, aby se k žalobě  do 15 dnů od doručení vyjádřil a doložil důkazy, jichž se dovolává s tím, že pokud se k žalobě ve stanovené lhůtě nevyjádří, budou skutečnosti uvedené v žalobě považovány za nesporné. O tom musí být žalovaný ve výzvě poučen.  Písemnosti s výjimkou listinných důkazů se předkládají pouze v češtině. Písemnosti předkládané v jiném jazyce než češtině či slovenštině se předkládají též s úředním překladem do českého jazyka.

 

b)  řízení bude vedeno písemně, pokud některá ze stran nepožádá o ústní projednání sporu, popř. pokud rozhodce sám neshledá  ústní jednání k projednání sporu za nutné. Ústní jednání je zachyceno v zápise, pořízeném rozhodcem. Řízení je neveřejné. K účasti jiných osob než  samotných účastníků řízení a jejich právních zástupců je třeba souhlasu rozhodce. Rozhodčí nález je konečný a závazný pro obě strany. Pravomocný rozhodčí nález je soudně vykonatelný. Místem konání rozhodčího řízení je zpravidla  sídlo rozhodce, neurčí- li tento  místo jiné nebo  pokud se účastníci  řízení nedohodnou o jiném místě  konání  rozhodčího řízení.  Místem  konání rozhodčího řízení je vždy místo v České republice. V případě jakýchkoliv změn o nich rozhodce účastníky řízení vyrozumí.

c)  písemnosti se stranám doručují poštou, případně osobně, a to do vlastních rukou na adresu uvedenou   v žalobě, nesdělí-li  strany písemně jinou doručovací adresu. Při doručování poštou se postupuje analogicky dle ustanovení § 45 a násl. občanského soudního řádu. Pokud je zásilka u pošty uložena, toto je adresátovi oznámeno a ten si ji v úložní době nevyzvedne, platí, že zásilka se  považuje za doručenou 10. dnem od uložení. Nelze-li účastníku řízení doručit ani postupem dle občanského soudního řádu, může mu rozhodce jmenovat opatrovníka pro řízení pro účastníka neznámého pobytu, přičemž musí jít o osobu plně způsobilou  k právním úkonům a ve věci nepodjatou .

 

3.  Pravidla řízení touto rozhodčí doložkou výslovně neupravená se řídí zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů,  a zákonem č. 99/1963 Sb, občanský soudní řád. Při rozhodování se rozhodce ve sporech ze spotřebitelských smluv řídí též právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele.

 

4. Smluvní strany se dohodly na následujících pravidlech pro stanovení  nákladů rozhodčího řízení:

a) Náklady rozhodčího řízení tvoří :

aa) poplatek za rozhodčí řízení+paušál na administrativní výlohy tj. odměna rozhodce, která činí u sporů na peněžité plnění 2% z hodnoty sporu, nejméně však 1.000,- Kč bez DPH a nejvíce 50.000 Kč bez DPH. U sporů na nepeněžité  plnění  u nichž nelze předmět  sporu ocenit  se sjednává odměna ve výši 2.500,- Kč bez DPH. Poplatek jde k tíži strany, která ve sporu podlehla. Paušál na administrativní výlohy  činí 300,- Kč bez DPH

bb) zvláštní náklady vznikající rozhodci

cc) náklady právního zastoupení

dd) náklady na ustanovení opatrovníka pro řízení pro účastníka neznámého pobytu

 

b)Poplatek za rozhodčí řízení a paušál na administrativní výlohy  je povinen žalobce zaplatit k výzvě rozhodce při podání žaloby popř. žaloby navzájem (protižaloby). Bez úhrady poplatku a paušálu není povinen rozhodce věc projednávat. Nárok na úhradu poplatku vzniká písemným projevením vůle rozhodce k rozhodování konkrétního sporu. Je-li rozhodce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží k nákladům rozhodčího řízení rovněž DPH v zákonné výši.

 

c)Jestliže žalobce vezme žalobu, popř. žalovaný žalobu navzájem (protižalobu) zpět nejpozději v pracovní den předcházející dni, na který bylo nařízeno první ústní jednání, jakož i v jiných případech, kdy rozhodce obdrží do dotyčného dne sdělení o tom, že se strany vzdávají rozhodnutí sporu rozhodcem, vrátí se žalobci popř. žalovanému 50 % poplatku zaplaceného z hodnoty žaloby popř. žaloby navzájem (protižaloby), přičemž paušál na administrativní výlohy se nevrací. Paušál za administrativní výlohy se nevrací ani v případě částečného zpětvzetí žaloby.

 

d)Poplatek za rozhodčí řízení se zvyšuje, účastní-li se řízení více než 2 strany, a to o 30 % za každého účastníka (strany, vedlejšího účastníka apod.) Žalující strana hradí zvýšený poplatek připadající na druhou a každou další žalovanou stranu. Každý vedlejší účastník řízení hradí zvýšený poplatek na něj připadající sám. Pro žalobu navzájem (protižalobu) platí tatáž ustanovení o poplatku jako pro žalobu hlavní.

 

e)Rozhodce je povinen vrátit poplatek včetně paušální částky na administrativní výlohy v případě, že vyjdou najevo okolnosti, uvedené v § 11 ve spojení s § 8 zák. č. 216/1994 Sb., popř. když z jiných důvodů, které jsou na jeho straně, není schopen zahájit či dokončit rozhodčí řízení, a to nejpozději do deseti dnů poté, co se funkce rozhodce vzdal.

 

f)Zvláštní náklady, vznikající rozhodci, jsou náklady, k nimž dochází při projednávání konkrétního sporu zejména prováděním důkazů, náklady vznikající v souvislosti s cestami mimo místo rozhodování, náklady související s vyplácením znalečného, tlumočného a dožádání soudu. Hradí se ve výši skutečných nákladů takto vzniklých. Na krytí těchto  nákladů jsou strany povinny (i opakovaně) složit přiměřenou zálohu ve výši a lhůtě, stanovené rozhodcem. Tato povinnost může být uložena pouze jedné straně, dala-li k těmto zvláštním nákladům podnět nebo vznikají-li v jejím vlastním zájmu. Pokud není stanovená záloha složena, úkony, na něž je určena, se neprovedou. O zvláštních nákladech se s konečnou platností rozhoduje v rozhodčím nálezu nebo v usnesení o zastavení řízení.

 

g)Náklady na jmenování opatrovníka pro řízení pro účastníka řízení neznámého pobytu vznikají v případě nutnosti ustanovit opatrovníka pro řízení účastníkovi jehož pobyt není znám. Požádá-li rozhodce o akceptaci funkce opatrovníka pro účastníka neznámého pobytu, činí odměna 600,- Kč  bez DPH.

 

h)Smluvní strany se dohodly, že o náhradě nákladů právního zastoupení v rozhodčím řízení bude při určování odměny za zastupování účastníka v řízení rozhodováno dle vyhl. č. 484/2000 Sb. a při určování náhrady hotových výdajů a náhrady za promeškaný čas rozhodováno  dle vyhl. č. 177/1996 Sb. Součástí náhrady nákladů právního zastoupení účastníka je rovněž náhrada za daň z přidané hodnoty. Účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná rozhodce náhradu nákladů rozhodčího řízení. Měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, rozhodce náhradu nákladů poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z účastníků nemá na náhradu právo. Jsou-li dány důvody hodné zvláštního zřetele, nemusí rozhodce výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti přiznat.

 

i)Ve výjimečných případech může být rozhodcem uloženo jedné straně, aby druhé straně nahradila náklady, které tato vynaložila zbytečně na základě neúčelných nebo nesvědomitých úkonů prvé strany. Takovými úkony se rozumějí úkony, které způsobily  druhé straně zbytečné náklady na opatření v řízení, která nebylá nutná, zejména  neodůvodněným protahováním řízení. Účastníku nebo jeho zástupci může rozhodce  uložit, aby hradili náklady řízení, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobili svým zaviněním nebo jestliže tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

 

Tato rozhodčí doložka zavazuje  osoby  níže označené, které svým podpisem stvrzují   souhlas  se zněním rozhodčí doložky.

 

 

V .............................................    dne …………………………

 

Za poskytovatele ………………………….....

 

Za příjemce ……………………………….....

 

Za  ručitele  ................………………….........

 

Za přistupitele…………............…………......

 


[1] Při volbě této varianty, zejm. pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv, je třeba brát v úvahu odpovídající judikáty Ústavního soudu (včetně nálezu ÚS II. ÚS 2164/10 z 5. října 2011), Nejvyššího soudu a Vrchního soudu v Praze, které ji považují za obcházení zákona – relevanci těchto judikátů nezměnila podle názoru MS a části odborné veřejnosti ani novela zákona o rozhodčím řízení provedená zákonem č. 19/2012 Sb.