Kodex jednání členů ČLFA

Finanční produkty nabízené členy ČLFA, zejm. leasing, spotřebitelské úvěry, splátkové prodeje a factoring, plní v naší tržní ekonomice významnou úlohu při naplňování řady podnikatelských záměrů i při uspokojování potřeb domácností. S ohledem na významnou úlohu poskytovatelů těchto produktů při zajišťování investic, posilování odbytu, financování podnikatelských aktivit, vytváření pracovních příležitostí a s přihlédnutím k jeho podílu na celkovém ekonomickém rozvoji je žádoucí upravit zásady podnikatelské a obchodní etiky v praxi jednotlivých členů asociace, a to jak ve stycích se zákazníky a dodavateli, tak ve vztazích se státními orgány. Na těchto základech musí být postaveny i vzájemné styky členů asociace.

K zajišťování žádoucího chování svých členů přijala Česká leasingová a finanční asociace tento kodex.

1. Dodržování zákonů a zásad poctivého podnikání v obchodních aktivitách členů asociace

Společnosti sdružené v České leasingové a finanční asociaci respektují ve své činnosti právní řád ve všech jeho souvislostech. Důsledně se řídí obecnými zásadami podnikatelské a obchodní etiky a vycházejí z podmíněnosti dlouhodobé prosperity jejich dodržováním. Dbají na vysokou profesionalitu poskytovaných služeb. Podporují ve svých aktivitách, pokud je to možné a účelné, projekty vyhovující kritériím ochrany životního prostředí a rozvoje nových a obnovitelných zdrojů energie. Řídí se zásadami správy a řízení společností prosazovanými OECD.

2. Vztahy členských společností se zákazníky a s dodavateli

Členové asociace uvádějí ve svých informačních, propagačních a reklamních materiálech výlučně ověřené a pravdivé údaje, které nejsou způsobilé uvést zákazníka v omyl. O nabízených a poskytovaných službách podávají úplné, aktuální a srozumitelné informace a stejný postup zajistí i v případech, kdy se zákazníkem jednají jejich jménem v souvislosti s uzavřením nebo plněním příslušné smlouvy dodavatelé, prodejci či jiné třetí osoby. Dodržují požadavky věcnosti a serióznosti reklamy. Postupují v souladu s Kodexem zásad etické reklamní praxe v ČR vydaným Radou pro reklamu. V odbytových praktikách respektují pravidla hospodářské soutěže.

Své služby neposkytnou žadatelům, u kterých je při jednání o smluvním vztahu ze zjištěných skutečností zřejmé nebo vysoce pravděpodobné, že by nemohli nebo nechtěli dostát smluvním závazkům.

Postupují důsledně při zjišťování identity a prověřování důvěryhodnosti zájemců o jimi nabízené služby i při ověřování připravenosti a schopnosti zájemců plnit povinnosti podle příslušné smlouvy. Chrání důsledně jiné informace zjištěné ve styku se zákazníky.

Členové asociace předkládají zákazníkům návrhy smluv o poskytnutí příslušné finanční služby (včetně obecných obchodních podmínek) vyhovující požadavkům na úplnost, jasnost a srozumitelnost celkového textu i jednotlivých formulací. Objasňují zejména zákazníkům finanční náležitosti poskytovaných služeb, jakými jsou např. leasingové navýšení, leasingový koeficient a leasingový faktor aplikovaný v příslušné leasingové transakci a obdobné kategorie užívané ve smlouvách o jiných finančních produktech. Oznamují včas a písemně změny podmínek uzavřené smlouvy, pokud k nim je poskytovatel služby smluvně zmocněn či pokud má tento postup oporu v platném právu. Reagují věcně a bez zbytečného prodlení na opodstatněné požadavky zákazníků týkající se uzavřeného obchodu. Při ukončení smlouvy, zejm. při mimořádném resp.předčasném, postupují členové důsledně v souladu s právem a se smluvními podmínkami, s důrazem na spravedlivé, transparentní a co nejrychlejší vypořádání vzájemných finančních nároků a uspokojení práv z uzavřeného vztahu, s co největší vstřícností k potřebám a možnostem zákazníka, kterou lze spravedlivě požadovat vzhledem k okolnostem ukončení smluvního vztahu a k jednání zákazníka po dobu trvání smluvního vztahu.

V souvislosti s naplňováním příslušné smlouvy poskytují zákazníkovi podle svých možností potřebnou součinnost a na jeho žádost sdělí právní, daňové, účetní, pojišťovací a jiné potřebné informace, pokud to není v rozporu s obchodním tajemstvím, s povinností mlčenlivosti či s obecně závaznými právními předpisy.

Pokud se nabízené služby týkají financování konkrétních majetkových hodnot, členové asociace působí na jejich dodavatele popř. výrobce nebo prodejce, aby dodržovali dohodnutou popř. standardní kvalitu dodávaných výrobků a služeb, záruční dobu, servisní a reklamační podmínky i bezpečnost těchto předmětů.

Ve vztazích se zákazníky i ve styku s orgány státu berou členské společnosti v maximální možné míře v úvahu zásady postupu v záležitostech neobchodní povahy dohodnuté v rámci asociace v rámci platného práva ČR, včetně memoranda asociace k ochraně spotřebitele při poskytování leasingových služeb.

Své zákazníky, dodavatele a další obchodní partnery členské společnosti asociace vhodnou formou informují o existenci tohoto kodexu a seznámí zájemce s jeho obsahem.

V zájmu ochrany zákazníků udržují členové asociace svoji kapitálovou vybavenost na žádoucí úrovni. Přijímají i další opatření k vyloučení resp. k co nejrozsáhlejšímu snížení rizik jejich platební neschopnosti či úpadku pro zákazníky, včetně nezatěžování jejich majetku nad rámec přijatých úvěrů.

3. Vztahy členů asociace

Členové asociace dodržují ve vzájemných stycích pravidla hospodářské soutěže. Naplňují důsledně opatření dohodnutá v zájmu prevence a postihu neseriózních a jinak problematických zákazníků a dodavatelů, včetně sdílení poznatků ze styku s nepoctivými a jinak problematickými zákazníky. Podporují vzájemnou výměnu zkušeností a poznatků z poskytování finančních služeb, pokud není dotčeno obchodní tajemství a obchodní politika jednotlivých členů, chráněné zájmy jejich zaměstnanců, zákazníků a jiných obchodních partnerů.

Členové asociace vystupují ve vzájemných vztazích korektně. Zaměstnává-li člen asociace pracovníka, který dříve působil u jiné členské společnosti, nebude po něm požadovat informace tvořící předmět obchodního tajemství předchozího zaměstnavatele. Vzájemné rozpory řeší členové asociace mezi sebou, pokud možno, dohodou.

4. Ñkoly České leasingové a finanční asociace

Asociace podporuje dostupnými prostředky vysokou kvalitu služeb poskytovaných členskými společnostmi a napomáhá tomu informačními, analytickými, vzdělávacími a jinými akcemi. Zprostředkuje výměnu zkušeností členských společností, pokud tím nejsou dotčeny jejich obchodní zájmy.

Asociace zajišťuje distribuci tohoto kodexu partnerským subjektům a dalším zájemcům. Objasňuje poslání a obsah kodexu ve své informační a vzdělávací činnosti.

Na pravidelných členských schůzích posuzuje soulad činnosti členů s obsahem kodexu. Přijímá opatření k postupnému naplňování jeho zásad v činnosti asociace i všech jejích členů.

Představenstvo posuzuje situace a jednání, které mohou poškodit postavení a pověst finančních produktů nabízených členy ČLFA a poskytovatelů těchto produktů nebo porušení tohoto kodexu kteroukoliv členskou společností, zejména pokud je na ně upozorní s příslušnými podklady člen asociace.

Asociace zajišťuje a koordinuje kontakty se státními orgány, a také s příslušnými nevládními subjekty, včetně sdružení na ochranu spotřebitelů, při sledování účinnosti právní úpravy ekonomických aktivit a při přípravě nových právních předpisů týkajících se produktů nabízených jejími členy a poskytovatelů nebankovních finančních služeb.

Spolupůsobí při shromažďování a vyhodnocení statistických dat o nebankovních finančních službách v ČR.

Svým členům poskytuje smírčí služby, pokud je o ně požádána.

Užívání loga asociace a údaje o členství v asociaci v obchodní, informační, propagační a reklamní činnosti členských společností je i vyjádřením ztotožnění se stanovami, podpory přijatých závěrů asociace a vázanosti obsahem tohoto kodexu.

Členské společnosti se ve své činnosti řídí tímto kodexem. Vyzývají k dodržování jeho zásad i ostatní poskytovatele nebankovních finančních služeb působící v České republice.