* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF

Evropská federace Eurofinas
Evropská federace Eurofinas

  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  Domů

Vítejte na stránkách ČLFA

Chronologie aktivit a stanovisek asociace

Výbor pro financování spotřebitelů na 57. schůzi 13. června diskutoval k poznatkům a zkušenostem z licenčního procesu podle zákona o s.ú. a k aplikaci nařízení o ochraně osobních údajů, byl seznámen se stavem jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, odsouhlasil konání semináře k problematice GDPR, byl informován o jednání Právního a politického výboru Eurofinas a Leaseurope a o jednání na sympoziu „Změny v oddlužení fyzických osob" (viz akce asociace)

Výbor pro daně a účetnictví na 123. schůzi 25. května připravil stanovisko ČLFA k tvorbě věcného řešení k připravovanému návrhu nového zákona o daních z příjmů, byl informován, že prezident republiky podepsal novelu daňových zákonů („daňový balíček“), o jednání EFRAG k novému mezinárodnímu standardu pro účtování leasingu a o diskusi k nové úpravě daňově uznatelných úroků. Společnost KPMG upozornila na příspěvek z koordinačního výboru KDP k problematice vymezení pojmu výnosy z poskytnutých úvěrů pro účely § 5a zákona o rezervách (viz akce asociace) 

Výbor pro finanacování podnikatelů byl na 24. schůzi 23. května informován o jednání s KPMG k dokončení studie k využitelnosti dotačních titulů při pořízení hmotného majetku formou úvěrů se zajišťovacím převodem vlastnického práva, o jednání o aktuálních legislativních projektech relevantních pro finanční produkty ČLFA, o závěrech z jednání 16. schůze Výboru pro operativní leasing vozidel k e-call, o jednání s ČMZRB k programu Expanze, dále se zabýval závěry workshopu k prevenci rizik (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA na 2. schůzi 11. května jednalo o dopadech aktivit asociace realizovaných od dubnové schůze a o závěrech z jednání s vedoucím oddělení nepřímých daní MF z 24. dubna, o podnětech ze semináře s ČMZRB, a.s. se zainteresovanými členskými společnostmi ČLFA k problematice financování dotovaných subjektů z programu Expanze, o jednání spotřebitelského fóra „Úvěry, insolvence a zájmy českých spotřebitelů“ i o změnách právního rámce poskytování finančních produktů ČLFA projednaných v dubnu a květnu v Parlamentu a Senátu. Jednalo i o podnětech z dubnových a květnových schůzí expertních výborů. Vyjádřilo podporu zřízení gescí v Legislativně-právním výboru a vyzvalo členské společnosti k podání návrhů na obsazení gestorů, uložilo Výboru pro statistiku prověřit správnost dodržování přijaté metodiky při vykazování finančních ukazatelů a vzalo na vědomí závěry z jednání Výboru pro operativní leasing vozidel. Schválilo akce asociace na příští období, včetně strategie ČLFA při jednáních o vládním návrhu novely zákona o ČNB – úvěrové ukazatele, o poslaneckém návrhu novely zákona o pojištění odpovědností za škody z provozu vozidel, o vládním návrhu novely insolvenčního zákona – liberalizace režimu oddlužení a o vládním návrhu nového zákona o platebním styku. Schválilo nominaci J. Hanušové a J. Krutilka jako zástupců ČLFA do představenstva Eurofinas na období listopad 2017 – 2019 (viz akce asociace)

Výbor pro statistiku projednal na 46. schůzi 5. května Zprávu o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v 1. čtvrtletí 2017 a dalších statistických výstupů ČLFA za toto období a finanční ukazatele členských společností za rok 2016 (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing vozidel na 16. schůzi 3. května projednal další strategii jednání v oblasti e-call, výstupy z jednání s SDA, stav prací na vývoji  kodexu nadměrného opotřebení a priority Výboru pro operativní leasing (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor projednal na 105. schůzi 28. dubna koncepci práce výboru včetně rozpracování priorit ČLFA v oblasti legislativně-právní, meziresortní připomínkové řízení k návrhu zákona o distribuci v pojišťovnictví, stav jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, implementaci nařízení EÚ o ochraně osobních dat a náměty členských společností pro výroční členskou schůzi v oblasti legislativně–právní. Schválil připomínky ČLFA k věcnému záměru zákona o ochraně spotřebitele (spotřebitelský kodex) (viz akce asociace)

25. dubna proběhl za účasti Ivo Škrabala, člena představenstva ČMZRB, seminář s ČMZRB, a.s. se zainteresovanými členskými společnostmi ČLFA k problematice financování dotovaných subjektů z programu Expanze. Jedná se o historicky první program ČMZRB a.s., kde bude možná účast členů ČLFA

Představenstvo ČLFA na 1. schůzi 19. dubna zvolilo za předsedu představenstva ČLFA Ing. L. Bosáka, za místopředsedy Ing. T. Morávka a J. Hanušovou, schválilo rámcové rozdělení úkolů a odpovědnosti mezi členy představenstva asociace a rozdělení gescí ve vztahu asociace k orgánům státu. Představenstvo rozhodlo, že v období do března 2018 budou v rámci ČLFA působit následující výbory s jmenovanými předsedy:

Legislativně-právní výbor - Mgr. M. Omarov

Výbor pro daně a účetnictví - Ing. M. Veselá

Výbor pro statistiku - Ing. T. Veverka

Výbor pro financování podnikatelů - Ing. M. Slažanská

Výbor pro operativní leasing vozidel - Ing. A. Polák

Výbor pro financování spotřebitelů - Mgr. L. Červáková

Uložilo jmenovaným předsedkyním a předsedům výborů, aby neprodleně zajistili pokračování práce výborů.

Představenstvo se zabývalo podněty z jednání představitelů asociace se státními orgány - s představiteli MMR k přípustnosti dotovaných spolufinancování investic úvěry se zajišťovacím převodem vlastnického práva, s představiteli ČNB k postupu a časování rozhodování ČNB o licencích, k režimu nákladových a beznákladových dohod a k režimu zprostředkování vázaného úvěru subjektem na jím prodávané zboží. Dále se zabývalo podněty z jednání představitelů ČLFA s Radou ředitelů SDA k technickému řešení eCall a k vlastnictví a užívání dat k vozům a o jejich provozu sledovaným telematickými zařízeními umísťovanými výrobci do vozidel a z jednání představitelů ČLFA s ČAP a Asociací asistenčních služeb (ČAAS) k technickým i právním aspektům eCall. Představenstvo se zabývalo se i legislativními návrhy projednávanými v Parlamentu ČR, novelou insolvenčního zákona (zmírnění režimu oddlužení), novelou zákona o ČNB (úvěrové ukazatele pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů), novelou zákona o pojištění odpovědností za škody z provozu vozidel a novým zákonem o platebním styku (viz akce asociace)


zobrazit vše >>
A k t u á l n ě

ČLFA podporuje probíhající kampaň Evropské komise na ochranu práv spotřebitelů při žádosti o úvěr a rozšíření povědomí o existenci těchto práv a je partnerem této kampaně. Podrobnosti - http://ec.europa.eu/spotrebitelsky-uverZ publikovaných statistik České leasingové a finanční asociace za 1. čtvrtletí 2017 vyplývá, že členské společnosti v tomto období:

  • pro podnikatele financovaly leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 13,94 mld. Kč, což představuje u největších patnácti společností zvýšení o 13,8 %
  • pro podnikatele poskytly úvěry v celkové výši 11,82 mld. Kč. Proti stejnému období r. 2016 tak došlo ke zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 18,7 % v případě vedoucích patnácti společností
  • poskytly spotřebitelské úvěry ve výši 6,58 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 0,2 %
  • factoringem bylo poskytnuté financování ve výši 35,91 mld. Kč, u členských společností AFS ČR jde o meziroční zvýšení o 23,1 %
  • celkem poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) 49,80 mld. Kč (o 5,69 mld. Kč více než v     1. čtvrtletí 2016), meziroční zvýšení o      12,9 %)Doporučení ČLFA pro zájemce o spotřebitelský úvěr

v ČLFA vydala soubor obecných doporučení pro rozhodování zájemců o spotřebitelský úvěr o jeho skutečné potřebě, k posouzení schopnosti úvěr splácet, ke zvážení parametrů úvěru, k výběru věřitele, k postupu před a po podpisu úvěrové smlouvy i k řešení problémů při splácení úvěrů.


ČLFA k diskriminační slevové politice některých dodavatelů aut

ČLFA vyzvala ty výrobce a dovozce automobilů, kteří poskytují některým podnikatelským subjektům (např. autopůjčovnám) - na rozdíl od postupu vůči leasingovým společnostem - selektivní slevy či bonusy při nákupu vozidel, bez ohledu na délku jejího následného pronájmu, ke změně nebo narovnání této slevové politiky. Zdůraznila, že tato zvýhodnění vytváří nerovné podmínky na trhu a mohou být v rozporu s předpisy upravujícími hospodářskou soutěž.


ČLFA k hodnocení nabídek na operativní leasing a správu vozových parků

ČLFA zveřejnila doporučení k posuzování nabídek na operativní leasing vozidel a správu vozových parků s vysvětlením podstaty těchto produktů i rozsahu služeb s nimi spojených a se zdůrazněním nutnosti zohlednit všechny náklady na pořízení a provoz vozidla po celou dobu jeho užívání.


ČLFA k zásadám nového ZDP

ČLFA ve stanovisku k návrhu věcného záměru zcela nového zákona o daních z příjmů navrhuje, aby v zájmu daňové spravedlnosti bylo umožněno všem typům finančních institucí vytvářet rezervy a opravné položky nad rámec obecných podmínek a aby v rámci úpravy nízké kapitalizace nebylo postihováno standardní zajištění úvěrů a půjček, které poskytují spojené osoby v rámci obezřetného jednání věřitelů i dlužníků a jako součást úsilí o minimalizaci rizik.