* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

Člen Federace evropských bankovních domů EUROFINAS
Člen Federace evropských bankovních domů EUROFINAS

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  Domů

Vítejte na stránkách ČLFA

Chronologie aktivit a stanovisek asociace

Představenstvo ČLFA řešilo na 15. schůzi 10. září podněty z jednání s viceguvernérem ČNB, se členy Rozpočtového výboru PS, s vedením AMSP a vedením odboru legislativy finančního trhu MF. Projednalo asociační akce připravené na následující týdny, včetně setkání s vedoucími představiteli členských společností k plnění asociačních priorit a k projednávaným legislativním projektům. Jednalo o podmínkách spolupráce s PwC k analýze právní úpravy postavení finančních institucí a kroků k odstranění jeho nerovností ve srovnání s postavením bank (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor a Výbor pro financování spotřebitelů na společné schůzi 14. srpna projednal stanovisko ČLFA ke konsultačnímu materiálu MF k implementaci směrnice EU o residenčních hypotéčních úvěrech, které se týkají ustanovení umožňujících národní diskreci (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů byl na 3. schůzi 12. srpna informován o přípravě vyhlášky o registraci vozidel, o stanovisku ČLFA k novele zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, o uznání přípustnosti úvěrů se zajišťovacím převodem vlastnického práva pro čerpání dotací z programu „Zemědělec“ a o otázkách projednaných v červnu Automotive Steering Group Leaseurope (viz akce asociace)

Výbor pro statistiku na 35. schůzi 4. srpna schválil statistiky ČLFA za 1. pololetí 2014 a diskutoval k vykazování financování vozidel užívaných členskými společnostmi ČLFA jako služební (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA na 14. schůzi 17. července diskutovalo s odborníky z PwC k možnostem legislativního vymezení finančních institucí, schválilo postup při ověřování povinného ručení financovaných vozidel v databázi ČKP a postup při analýze metodiky statistik ČLFA z hlediska platného práva a judikatury. Odsouhlasilo akce připravené k naplnění v následujících týdnech (viz akce asociace)

Výbor pro financování spotřebitelů na 42. schůzi 15. července diskutoval k dalšímu postupu ČLFA ve vztahu k zavedení stropu RPSN, k postupu v jednání o regulaci nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, byl informován o jednání představitelů ČLFA s ředitelkou samostatného odboru ochrany spotřebitele ČNB a o přípravě dalších předpisů EU vztahujících se ke spotřebitelským úvěrům (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing projednal na 2. schůzi 25. června podněty z workshopu k otázkám financování vozidel, byl informován o výsledku jednání s ČKP k ověřování pojištění odpovědnosti z provozu financovaných vozidel v databázi ČKP, o jednání s ředitelem Ústavu soudního inženýrství k případné spolupráci při sestavení standardů amortizace dílů a nadměrného opotřebení/poškození, o zamýšlené spolupráci SDA a pojišťoven při hodnocení oprav vozidel k prospěchu zákazníka (koncepce Fair-Play) a o otázkách projednaných na červnové schůzi Automotive Steering Group a Car Leasing Working Group Leaseurope (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA se na 13. schůzi 19. června zabývalo dalším postupem asociace v reakci na záměr PS stanovit stropy na RPSN a zpřísnit podmínky pro poskytování úvěrů nebankovními subjekty. Jednalo i o možnosti rozpracovat vymezení finančních institucí v zákoně o bankách. Diskutovalo k právnímu rámci obchodních a finančních statistik ČLFA. Posoudilo přípravu akcí asociace, které proběhnou v příštích týdnech, včetně pracovního setkání členských společností k aktuálním otázkám financování automobilů

Výbor pro financování podnikatelů na 2. schůzi 17. června byl informován o úvahách orgánů státu i nevládních iniciativ k regulaci nebankovních finančních institucí, o jednání s ČKP k ověřování pojištění odpovědnosti z provozu financovaných vozidel v databázi ČKP, o stanovisku ČLFA k novele ZDP, k novele ZDPH a k návrhu zákona k FATCA. Diskutoval k právnímu režimu věcí, které mohou být považovány za součást nemovitosti. Byl informován o otázkách na programu červnové schůze Automotive Steering Group a Car Leasing Working Group Leaseurope (viz akce asociace)


zobrazit vše >>
A k t u á l n ě

Vedení České leasingové a finanční asociace přijal 4. dubna ministr financí České republiky A. Babiš. Zástupci ČLFA jej seznámili s vývojem na trhu leasingových, úvěrových a factoringových produktů a připomněli jejich význam pro financování podnikatelských subjektů, zvláště pak malých a středních firem, i pro financování potřeb domácností a podporu odbytu. Zároveň tlumočili podporu ČLFA pro posílení regulace trhu, včetně přiměřeného dohledu ze strany ČNB. Informovali A. Babiše o legislativních podnětech asociace, včetně návrhu na podrobnější vymezení pojmu „finanční instituce“ v § 17a odst. 2 zákona č. 21/92 Sb., o bankách, na zvýhodnění daňového režimu finančního leasingu v zájmu využítí jeho potenciálu pro rozvoj malých a středních firem či začínajících podnikatelů a na daňové zrovnoprávnění produktů finančních institucí s produkty bank. Ministr vzal tyto návrhy na vědomí, vesměs souhlasně. Zástupci ČLFA také ocenili dosavadní stanoviska ministerstva financí k poslaneckým návrhům na stanovení stropů pro RPSN. Zatímco ČLFA považuje stanovení stropů za chybný krok, který v důsledku některým spotřebitelům znemožní přístup k produktům seriózních poskytovatelů, ministr tento námět nepřímo podpořil.


Z publikovaných statistik České leasingové a finanční asociace za 1. pololetí 2014 vyplývá, že členské společnosti v tomto období:

  • pro podnikatele financovaly leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 19,86 mld. Kč, což představuje u největších patnácti společností zvýšení o 23 %
  • poskytly spotřebitelské úvěry ve výši 16,94 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 3,7 %
  • pro podnikatele poskytly úvěry v celkové výši 18,81 mld. Kč. Proti 1. pololetí 2013 tak došlo ke zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 20,1 % v případě vedoucích patnácti společností
  • factoringem bylo poskytnuté financování ve výši 78,6 mld. Kč, u členských společností AFS ČR jde o meziroční růst o 19,5 %
  • celkem poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) 70,88 mld. Kč

Doporučení ČLFA pro zájemce o spotřebitelský úvěr

v ČLFA vydala soubor obecných doporučení pro rozhodování zájemců o spotřebitelský úvěr o jeho skutečné potřebě, k posouzení schopnosti úvěr splácet, ke zvážení parametrů úvěru, k výběru věřitele, k postupu před a po podpisu úvěrové smlouvy i k řešení problémů při splácení úvěrů.


ČLFA k diskriminační slevové politice některých dodavatelů aut

ČLFA vyzvala ty výrobce a dovozce automobilů, kteří poskytují některým podnikatelským subjektům (např. autopůjčovnám) - na rozdíl od postupu vůči leasingovým společnostem - selektivní slevy či bonusy při nákupu vozidel, bez ohledu na délku jejího následného pronájmu, ke změně nebo narovnání této slevové politiky. Zdůraznila, že tato zvýhodnění vytváří nerovné podmínky na trhu a mohou být v rozporu s předpisy upravujícími hospodářskou soutěž.


ČLFA k hodnocení nabídek na operativní leasing a správu vozových parků

ČLFA zveřejnila doporučení k posuzování nabídek na operativní leasing vozidel a správu vozových parků s vysvětlením podstaty těchto produktů i rozsahu služeb s nimi spojených a se zdůrazněním nutnosti zohlednit všechny náklady na pořízení a provoz vozidla po celou dobu jeho užívání.


ČLFA k zásadám nového ZDP

ČLFA ve stanovisku k návrhu věcného záměru zcela nového zákona o daních z příjmů navrhuje, aby v zájmu daňové spravedlnosti bylo umožněno všem typům finančních institucí vytvářet rezervy a opravné položky nad rámec obecných podmínek a aby v rámci úpravy nízké kapitalizace nebylo postihováno standardní zajištění úvěrů a půjček, které poskytují spojené osoby v rámci obezřetného jednání věřitelů i dlužníků a jako součást úsilí o minimalizaci rizik.