* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF

Evropská federace Eurofinas
Evropská federace Eurofinas

  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  Domů

Vítejte na stránkách ČLFA

Chronologie aktivit a stanovisek asociace

Výbor pro financování podnikatelů na 21. schůzi 18. října diskutoval k zapojení zainteresovaných členských společností ČLFA do programu ČMZRB, a.s.,  byl informován o jednání s představiteli MPO o využitelnosti účelových úvěrů se zajišťovacím převodem vlastnického práva, byl informován o stavu jednání o aktuálních legislativních projektech relevantních pro finanční produkty ČLFA, byl seznámen se stavem jednání EU o návrhu mezinárodního standardu pro účtování leasingu IFRS 16 a s konečnou podobou brožurky k využitelnosti produktů ČLFA malými a středními podnikateli a živnostníky (viz akce asociace)

Ve Výboru pro financování podnikatelů na 20. schůzi 14. září proběhla diskuse s představitelkou EIB k využívání programů EIB a EIF, výbor byl informován o stanovisku ČLFA pro jednání s Radou ředitelů SDA, o semináři k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob, o stanovisku PGRLF k zajištění úvěru formou ručení PGRL, o stavu projednávání legislativních projektů významných pro finanční produkty ČLFA, byl seznámen se stanoviskem Legislativně-právního výboru k možným dopadům zákona o registru smluv (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor na 102. schůzi 14. září projednal podněty ze semináře k zákonu o spotřebitelském úvěru, zaměření semináře i k novele zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a postup při přípravě stanoviska ČLFA k návrhu zákona o distribuci v pojišťovnictví, byl informován o stavu jednání o aktuálních legislativních projektech s dopady na finanční produkty ČLFA (viz akce asociace)

Výbor pro financování spotřebitelů na 52. schůzi 7. září diskutoval k výkladu zákona o s.ú., k poznatkům z pilotní zkoušky podle zákona o s.ú., k přípravě na tyto zkoušky a k jejímu průběhu a zabýval se podněty z červencového semináře ČLFA k zákonu o s.ú. (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing vozidel projednal na 13. schůzi 7. září další postup při přípravě registru nadměrného opotřebení financovaných vozů a při jednání o rozšířené kontrole práce servisů při odstraňování následků pojistných událostí, zabýval se i otázkami k projednání s Radou ředitelů SDA a pasází k operativnímu leasingu v brožurce o využitelnosti produktů ČLFA pro malé a střední podnikatele (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA na 14. schůzi 2. září jednalo o podnětech z jednání s ČNB (s viceguvernérem prof. Tomšíkem, s ředitelem dohledové sekce II Ing. Kročákem, s ředitelkou odboru ochrany spotřebitele Ing. Svatošovou) o přístupu členských společností k plnění nového zákona o spotřebitelském úvěru a z červencového semináře k výkladu a aplikaci tohoto zákona, o postupu asociace při jednání PS o novelách zákonů významných pro finanční produkty ČLFA a o stavu příprav k akcím k  25. výročí asociace, jednalo i o možných okruzích změny stanov ČLFA a o postupu při výběru nového generálního tajemníka ČLFA (viz akce asociace)

Výbor pro statistku na 43. schůzi 5. srpna schválil Zprávu o stavu a vývoji leasingového, úvěrového a factoringového trhu za 1. pololetí 2016 a další statistické výstupy ČLFA za toto období (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA se na 13. schůzi 14. července zabývalo přípravou na plnění nového zákona o spotřebitelském úvěru (včetně přípravy semináře k této otázce 27. července), přípravou reakce ČLFA na konzultační materiál MF ke směrnici EU o distribuci pojištění a náměty pro další jednání se SDA.  Projednalo stav přípravy na akce k 25. výročí asociace a postup při výběru nástupce generálního tajemníka (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor na 101. schůzi 14. července diskutoval k přípravě na plnění zákona o spotřebitelském úvěru, byl informován o stavu jednání o aktuálních legislativních projektech s dopady na finanční produkty ČLFA, o jednání s ředitelem legislativního odboru MD a tajemníkem SDA, o otázkách projednaných v Právním a politickém výboru Eurofinas a v Právním výboru Leaseurope (viz akce asociace)


zobrazit vše >>
A k t u á l n ě

ČLFA podporuje probíhající kampaň Evropské komise na ochranu práv spotřebitelů při žádosti o úvěr a rozšíření povědomí o existenci těchto práv a je partnerem této kampaně. Podrobnosti - http://ec.europa.eu/spotrebitelsky-uverZ publikovaných statistik České leasingové a finanční asociace za 1. pololetí 2016 vyplývá, že členské společnosti v tomto období:

  • pro podnikatele financovaly leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 28,30 mld. Kč, což představuje u největších patnácti společností zvýšení o 23,65 %
  • pro podnikatele poskytly úvěry v celkové výši 23,80 mld. Kč. Proti stejnému období r. 2015 tak došlo ke zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 0,05 % v případě vedoucích patnácti společností
  • poskytly spotřebitelské úvěry ve výši 13,75 mld. Kč, což představuje meziroční snížení o 4,9 %, při zohlednění výsledků Cetelem, a.s. (od 1. června 2015 působí jako pobočka zahraniční banky BNP Paribas Personal Finance) za 1. čtvrtletí 2015 bylo fakticky dosaženo meziročního zvýšení objemu poskytnutých spotřebitelských úvěrů o 5,9 %
  • factoringem bylo poskytnuté financování ve výši 62,47 mld. Kč, u členských společností AFS ČR jde o meziroční snížení o 14,9 %
  • celkem poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) 84,05 mld. Kč (o 7,51 mld. Kč více než v 1. pololetí 2015, meziroční zvýšení o 9,8%)


Doporučení ČLFA pro zájemce o spotřebitelský úvěr

v ČLFA vydala soubor obecných doporučení pro rozhodování zájemců o spotřebitelský úvěr o jeho skutečné potřebě, k posouzení schopnosti úvěr splácet, ke zvážení parametrů úvěru, k výběru věřitele, k postupu před a po podpisu úvěrové smlouvy i k řešení problémů při splácení úvěrů.


ČLFA k diskriminační slevové politice některých dodavatelů aut

ČLFA vyzvala ty výrobce a dovozce automobilů, kteří poskytují některým podnikatelským subjektům (např. autopůjčovnám) - na rozdíl od postupu vůči leasingovým společnostem - selektivní slevy či bonusy při nákupu vozidel, bez ohledu na délku jejího následného pronájmu, ke změně nebo narovnání této slevové politiky. Zdůraznila, že tato zvýhodnění vytváří nerovné podmínky na trhu a mohou být v rozporu s předpisy upravujícími hospodářskou soutěž.


ČLFA k hodnocení nabídek na operativní leasing a správu vozových parků

ČLFA zveřejnila doporučení k posuzování nabídek na operativní leasing vozidel a správu vozových parků s vysvětlením podstaty těchto produktů i rozsahu služeb s nimi spojených a se zdůrazněním nutnosti zohlednit všechny náklady na pořízení a provoz vozidla po celou dobu jeho užívání.


ČLFA k zásadám nového ZDP

ČLFA ve stanovisku k návrhu věcného záměru zcela nového zákona o daních z příjmů navrhuje, aby v zájmu daňové spravedlnosti bylo umožněno všem typům finančních institucí vytvářet rezervy a opravné položky nad rámec obecných podmínek a aby v rámci úpravy nízké kapitalizace nebylo postihováno standardní zajištění úvěrů a půjček, které poskytují spojené osoby v rámci obezřetného jednání věřitelů i dlužníků a jako součást úsilí o minimalizaci rizik.