* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF

Evropská federace Eurofinas
Evropská federace Eurofinas

  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  Domů

Vítejte na stránkách ČLFA

Chronologie aktivit a stanovisek asociace

Výbor pro finacování podnikatelů na 22. schůzi 10. ledna jednal o podmínkách zapojení členských společností ČLFA z bankovních skupin do financování investic malých a středních podniků dotovaných z programu Expanze ČMZRB, a.s., o otázkách projednaných na schůzi Automotive Steering Group Leaseurope, s představiteli KPMG projednal zadání k vypracování analýzy o slučitelnosti spolufinancování dotovaných investic úvěry se zajišťovacím převodem vlastnického práva, schválil své priority pro letošní práci (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA se na 17. schůzi 5. ledna zabývalo podněty z asociačních akcí a kontaktů se státními orgány, které proběhly v závěru minulého roku. Zabývalo se prosazováním zájmů finančních produktů ČLFA při jednání o aktuálních legislativních projektech. Schválilo mediální strategii ČLFA na rok 2017 a scénář tiskové konference k výsledkům leasingu, úvěrů pro podnikatele i spotřebitele a factoringu v r. 2016. Souhlasilo s vypracováním expertizy k financování investic podpořených dotačními tituly úvěry se zajišťovacím převodem vlastnického práva. Potvrdilo jmenování Ing. J. Krutilka generálním tajemníkem ČLFA s nástupem 24. března 2017 (viz akce asociace)

Výbor pro financování spotřebitelů na 54. schůzi 8. prosince vzal na vědomí odpovědi ČNB na dotazy k výkladu zákona o s.ú. a projednal postup při podávání dalších podobných dotazů, diskutoval k žádostem o licence k poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů a k podnětlm ze schůze Politického a právního výboru  Eurofinas, vzal na vědomí stanovisko ČNB k připomínkám ČLFA k návrhu novely zákona o ČNB (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor na 103. schůzi 24. listopadu projednal závěry ze semináře k ověřování úvěryschopnosti podle nového zákona o s.ú., byl informován o jednání s MF o návrhu zákona o distribuci v pojišťovnictví, o dopadech zákona o registru smluv, o projednávání aktuálních legislativních návrhů v PS, o jednání s ředitelem odboru silniční dopravy MD a o podnětech ze schůzí Právního výboru Leaseurope a Politického a právního výboru Eurofinas (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA se zabývalo na 16. schůzi 24. listopadu dopady akcí uspořádaných od říjnové schůze (zejm. prosazováním návrhu na umožnění paušálních nákladů na dopravu u vozidel pořizovaných na finanční leasing do novely ZDP a zapojením finančních společností z bankovních skupin do spolufinancování SMEs dotovaných z programu ČMZRB, a.s. Expanze) a akcemi připravenými na příští týdny (včetně semináře k novele zákona proti praní špinavých peněz a návrhů změn zákonů připomínkovaných ČLFA). Schválilo prozatímní rozpočet ČLFA ve výši 5.353.000,- Kč, uzavření pracovní smlouvy s novým generálním tajemníkem ČLFA JUDr. Petrem Hrubcem a přijetí společnosti TT-Complex, s.r.o. za přidruženého člena ČLFA (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing vozidel jednal na 14. schůzi 23. listopadu o závěrech pracovní skupiny pro přípravu návrhu kodexu nadměrného opotřebení financovaných vozidel, o možnostech k projektu kontrol oprav pojistných událostí, o stavu jednání PS o návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o návrhu novely zákona o PHM i o závěrech z jednání s ředitelem odboru MD pro silniční dopravu (viz akce asociace).

Výbor pro statistiku na 44. schůzi 7. listopadu schválil Zprávu o stavu a vývoji leasingového, úvěrového a factoringového trhu za 1. - 3. čtvrtletí 2016 a další statistické výstupy ČLFA za toto období (viz akce asociace)

Výbor pro daně a účetnictví projednal na 121. schůzi 2. listopadu postup ČLFA při jednání PS o vládním návrhu novel daňových zákonů, byl informován o stavu jednání s MF o daňových opravných položkách k pohledávkám nebankovních institucí z poskytnutých úvěrů a o jednání EU o převzetí nového mezinárodního standardu pro účtování leasingu IFRS 16, diskutoval také k návrhu výchozích zásad nového ZDP vypracovaného MF. Proběhla presentace Deloitte ČR k otázkám, které řeší návrh novely ZDPH (viz akce asociace)

Výbor pro financování spotřebitelů projednal na 53. schůzi 2. listopadu připomínky k návrhu novely o.s.ř. a exekučního řádu, vyzval členky a členy výboru k zasílání otázek pro seminář ČLFA k posouzení úvěryschopnosti klientů podle zákona o s.ú., byl informován o vypořádání připomínek ČLFA k návrhu vyhlášky ČNB o odborné způsobilosti pro distribuci s.ú. a k návrhu vyhlášky ČNB o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů dle zákona o s.ú. a diskutoval ke stanoviskům ČNB k zákonu o s.ú. zveřejňovaným na webových stránkách ČNB (viz akce asociace)


zobrazit vše >>
A k t u á l n ě

ČLFA podporuje probíhající kampaň Evropské komise na ochranu práv spotřebitelů při žádosti o úvěr a rozšíření povědomí o existenci těchto práv a je partnerem této kampaně. Podrobnosti - http://ec.europa.eu/spotrebitelsky-uverZ publikovaných statistik České leasingové a finanční asociace za 1. - 3. čtvrtletí 2016 vyplývá, že členské společnosti v tomto období:

  • pro podnikatele financovaly leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 41,24 mld. Kč, což představuje u největších patnácti společností zvýšení o 20,2 %
  • pro podnikatele poskytly úvěry v celkové výši 35,18 mld. Kč. Proti stejnému období r. 2015 tak došlo ke snížení objemu úvěrů pro podnikatele o 0,4 % v případě vedoucích patnácti společností
  • poskytly spotřebitelské úvěry ve výši 20,67 mld. Kč, což představuje meziroční snížení o 0,9 %, při zohlednění výsledků Cetelem, a.s. (od 1. června 2015 působí jako pobočka zahraniční banky BNP Paribas Personal Finance) za 1. čtvrtletí 2015 bylo fakticky dosaženo meziročního zvýšení objemu poskytnutých spotřebitelských úvěrů o 13,5 %
  • factoringem bylo poskytnuté financování ve výši 94,21 mld. Kč, u členských společností AFS ČR jde o meziroční snížení o 9,1 %
  • celkem poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) 115,46 mld. Kč (o 10,09 mld. Kč více než v 1. - 3. čtvrtletí 2015), meziroční zvýšení o 9,6 %)Doporučení ČLFA pro zájemce o spotřebitelský úvěr

v ČLFA vydala soubor obecných doporučení pro rozhodování zájemců o spotřebitelský úvěr o jeho skutečné potřebě, k posouzení schopnosti úvěr splácet, ke zvážení parametrů úvěru, k výběru věřitele, k postupu před a po podpisu úvěrové smlouvy i k řešení problémů při splácení úvěrů.


ČLFA k diskriminační slevové politice některých dodavatelů aut

ČLFA vyzvala ty výrobce a dovozce automobilů, kteří poskytují některým podnikatelským subjektům (např. autopůjčovnám) - na rozdíl od postupu vůči leasingovým společnostem - selektivní slevy či bonusy při nákupu vozidel, bez ohledu na délku jejího následného pronájmu, ke změně nebo narovnání této slevové politiky. Zdůraznila, že tato zvýhodnění vytváří nerovné podmínky na trhu a mohou být v rozporu s předpisy upravujícími hospodářskou soutěž.


ČLFA k hodnocení nabídek na operativní leasing a správu vozových parků

ČLFA zveřejnila doporučení k posuzování nabídek na operativní leasing vozidel a správu vozových parků s vysvětlením podstaty těchto produktů i rozsahu služeb s nimi spojených a se zdůrazněním nutnosti zohlednit všechny náklady na pořízení a provoz vozidla po celou dobu jeho užívání.


ČLFA k zásadám nového ZDP

ČLFA ve stanovisku k návrhu věcného záměru zcela nového zákona o daních z příjmů navrhuje, aby v zájmu daňové spravedlnosti bylo umožněno všem typům finančních institucí vytvářet rezervy a opravné položky nad rámec obecných podmínek a aby v rámci úpravy nízké kapitalizace nebylo postihováno standardní zajištění úvěrů a půjček, které poskytují spojené osoby v rámci obezřetného jednání věřitelů i dlužníků a jako součást úsilí o minimalizaci rizik.