* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF

Evropská federace Eurofinas
Evropská federace Eurofinas

  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  Domů

Vítejte na stránkách ČLFA

Chronologie aktivit a stanovisek asociace

Představenstvo ČLFA na 2. schůzi 11. května jednalo o dopadech aktivit asociace realizovaných od dubnové schůze a o závěrech z jednání s vedoucím oddělení nepřímých daní MF z 24. dubna, o podnětech ze semináře s ČMZRB, a.s. se zainteresovanými členskými společnostmi ČLFA k problematice financování dotovaných subjektů z programu Expanze, o jednání spotřebitelského fóra „Úvěry, insolvence a zájmy českých spotřebitelů“ i o změnách právního rámce poskytování finančních produktů ČLFA projednaných v dubnu a květnu v Parlamentu a Senátu. Jednalo i o podnětech z dubnových a květnových schůzí expertních výborů. Vyjádřilo podporu zřízení gescí v Legislativně-právním výboru a vyzvalo členské společnosti k podání návrhů na obsazení gestorů, uložilo Výboru pro statistiku prověřit správnost dodržování přijaté metodiky při vykazování finančních ukazatelů a vzalo na vědomí závěry z jednání Výboru pro operativní leasing vozidel. Schválilo akce asociace na příští období, včetně strategie ČLFA při jednáních o vládním návrhu novely zákona o ČNB – úvěrové ukazatele, o poslaneckém návrhu novely zákona o pojištění odpovědností za škody z provozu vozidel, o vládním návrhu novely insolvenčního zákona – liberalizace režimu oddlužení a o vládním návrhu nového zákona o platebním styku. Schválilo nominaci J. Hanušové a J. Krutilka jako zástupců ČLFA do představenstva Eurofinas na období listopad 2017 – 2019 (viz akce asociace)

Výbor pro statistiku projednal na 46. schůzi 5. května Zprávu o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v 1. čtvrtletí 2017 a dalších statistických výstupů ČLFA za toto období a finanční ukazatele členských společností za rok 2016 (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing vozidel na 16. schůzi 3. května projednal další strategii jednání v oblasti e-call, výstupy z jednání s SDA, stav prací na vývoji  kodexu nadměrného opotřebení a priority Výboru pro operativní leasing (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor projednal na 105. schůzi 28. dubna koncepci práce výboru včetně rozpracování priorit ČLFA v oblasti legislativně-právní, meziresortní připomínkové řízení k návrhu zákona o distribuci v pojišťovnictví, stav jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, implementaci nařízení EÚ o ochraně osobních dat a náměty členských společností pro výroční členskou schůzi v oblasti legislativně–právní. Schválil připomínky ČLFA k věcnému záměru zákona o ochraně spotřebitele (spotřebitelský kodex) (viz akce asociace)

25. dubna proběhl za účasti Ivo Škrabala, člena představenstva ČMZRB, seminář s ČMZRB, a.s. se zainteresovanými členskými společnostmi ČLFA k problematice financování dotovaných subjektů z programu Expanze. Jedná se o historicky první program ČMZRB a.s., kde bude možná účast členů ČLFA

Představenstvo ČLFA na 1. schůzi 19. dubna zvolilo za předsedu představenstva ČLFA Ing. L. Bosáka, za místopředsedy Ing. T. Morávka a J. Hanušovou, schválilo rámcové rozdělení úkolů a odpovědnosti mezi členy představenstva asociace a rozdělení gescí ve vztahu asociace k orgánům státu. Představenstvo rozhodlo, že v období do března 2018 budou v rámci ČLFA působit následující výbory s jmenovanými předsedy:

Legislativně-právní výbor - Mgr. M. Omarov

Výbor pro daně a účetnictví - Ing. M. Veselá

Výbor pro statistiku - Ing. T. Veverka

Výbor pro financování podnikatelů - Ing. M. Slažanská

Výbor pro operativní leasing vozidel - Ing. A. Polák

Výbor pro financování spotřebitelů - Mgr. L. Červáková

Uložilo jmenovaným předsedkyním a předsedům výborů, aby neprodleně zajistili pokračování práce výborů.

Představenstvo se zabývalo podněty z jednání představitelů asociace se státními orgány - s představiteli MMR k přípustnosti dotovaných spolufinancování investic úvěry se zajišťovacím převodem vlastnického práva, s představiteli ČNB k postupu a časování rozhodování ČNB o licencích, k režimu nákladových a beznákladových dohod a k režimu zprostředkování vázaného úvěru subjektem na jím prodávané zboží. Dále se zabývalo podněty z jednání představitelů ČLFA s Radou ředitelů SDA k technickému řešení eCall a k vlastnictví a užívání dat k vozům a o jejich provozu sledovaným telematickými zařízeními umísťovanými výrobci do vozidel a z jednání představitelů ČLFA s ČAP a Asociací asistenčních služeb (ČAAS) k technickým i právním aspektům eCall. Představenstvo se zabývalo se i legislativními návrhy projednávanými v Parlamentu ČR, novelou insolvenčního zákona (zmírnění režimu oddlužení), novelou zákona o ČNB (úvěrové ukazatele pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů), novelou zákona o pojištění odpovědností za škody z provozu vozidel a novým zákonem o platebním styku (viz akce asociace)

11. dubna proběhl workshop k problematice prevence proti podvodům. Cílem workshopu bylo vyměnit si zkušenosti v oblasti prevence a případně zobecnit některé závěry jako doporučení ČLFA pro klienty a členské organizace. Bylo navrženo vypracovat dokument ČLFA k problematice identifikace předmětu financování

Na členské schůzi ČLFA, která proběhla 27. března, byly projednány členské otázky, byla schválena zpráva o činnosti asociace v období duben 2016–březen 2017, priority na příštích 12 měsíců, účetní závěrka za rok 2016 a rozpočet ČLFA na rok 2017 ve výši 9.723.000,- Kč. Bylo zvoleno představenstvo na období duben 2017–březen 2019 ve složení:

a)      za společnosti převážně poskytující finanční leasing Ing. Libor Bosák – ČSOB Leasing, a.s., Ing. Jiří Matula – UniCredit Leasing CZ, a.s., Ing. Radek Milštain – ŠkoFIN s.r.o. a Ing. Karel Nováček – Erste Leasing, a.s.

b)      za společnosti převážně poskytující operativní leasing Ing. Pavel Fořt – ALD Automotive, s.r.o.

c)      za společnosti převážně poskytující factoring Ing. Tomáš Morávek – ČSOB Factoring, a.s.

d)     za společnosti převážně poskytujících spotřebitelský úvěr pí. Jana Hanušová – Essox, s.r.o.

Byla zvolena též Rozhodčí komise a revizorka účtů na období duben 2017 – březen 2019.

Výbor pro financování spotřebitelů se na 56. schůzi 24. března zabýval otázkami k projednání s ředitelem sekce dohledu II ČNB a s ředitelkou odboru ochrany spotřebitele ČNB, diskutoval ke zkušenostem ČNB z licenčního procesu podle zákona o s.ú, byl informován o jednání Podvýboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy PS k návrhu novely zákona o ČNB, jednal o přípravě na aplikaci nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679 a o závěrech ze schůze Politického a právního výboru Eurofinas (viz akce asociace)

Výbor pro daně a účetnictví byl na 122. schůzi 14. března informován o postupu Parlamentu ČR při jednání o vládním návrhu novel daňových zákonů („daňový balíček“), o stavu jednání EFRAG/EK o IFRS 16 a o otázkách relevantních pro finanční produkty ČLFA projednaných v Koordinačním výboru MF od poloviny r. 2016 (vikz akce asociace)


zobrazit vše >>
A k t u á l n ě