* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF

Evropská federace Eurofinas
Evropská federace Eurofinas

  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  Domů

Vítejte na stránkách ČLFA

Chronologie aktivit a stanovisek asociace

Představenstvo ČLFA na 18. schůzi 15. února jednalo o dopadech aktivit asociace realizovaných od lednové schůze a o závěrech z jednání s viceguvernérem ČNB ze 14. února, s výkonným ředitelem ČBA z 10. února, o podnětech ze semináře k novele zákona proti praní špinavých peněz i o změnách právního rámce poskytování finančních produktů ČLFA projednaných v lednu a únoru v Parlamentu, včetně novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a změn daňových zákonů. Schválilo akce asociace na příští období, včetně zapojení ČLFA do jednání o úvěrových ukazatelích a o poslaneckém návrhu novely zákona o pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidel, jednání s ČNB o aplikaci nového zákona o spotřebitelském úvěru a s MD o právním rámci vlastnictví a užívání dat o provozu vozidel. Schválilo návrh programu členské schůze ČLFA.

Výbor pro statistiku projednal a schválil na 45. schůzi 3. února Zprávu o stavu a vývoji leasingového, úvěrového a factoringového trhu v r. 2016 a další statistické výstupy ČLFA za loňský rok (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing na 15. schůzi 25. ledna jednal o podmínkách mobilních on-line služeb poskytovaných Auto Škoda, a.s. (s novým modelem Octavie a s modelem Kodiaq) a dalšími výrobci, o návrhu kodexu nadměrného opotřebení financovaných vozidel, o otázkách projednaných na schůzi Automotive Steering Group Leaseurope, o závěrech z jednání se SDA k otázkám společného zájmu, o dopadech zákona o registru smluv na smlouvy o financování investic veřejnoprávních subjektů a o návrhu priorit výboru pro r. 2017 (viz akce asociace)

Výbor pro financování spotřebitelů na 55. schůzi 24. ledna diskutoval k dosavadním poznatkům a zkušenostem z licenčního procesu podle zákona o spotřebitelském úvěru, doporučil jednání s ČNB k zásadním otázkám aplikace se tohoto zákona, byl seznámen s přípravou změn zákonů relevantních pro financování spotřebitelů zahrnutých do legislativního plánu vlády na r. 2017 a se stavem přípravy návrhu zákona o zprostředkovatelích pojištění na MF (viz akce asociace)

Výbor pro finacování podnikatelů na 22. schůzi 10. ledna jednal o podmínkách zapojení členských společností ČLFA z bankovních skupin do financování investic malých a středních podniků dotovaných z programu Expanze ČMZRB, a.s., o otázkách projednaných na schůzi Automotive Steering Group Leaseurope, s představiteli KPMG projednal zadání k vypracování analýzy o slučitelnosti spolufinancování dotovaných investic úvěry se zajišťovacím převodem vlastnického práva, schválil své priority pro letošní práci (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA se na 17. schůzi 5. ledna zabývalo podněty z asociačních akcí a kontaktů se státními orgány, které proběhly v závěru minulého roku. Zabývalo se prosazováním zájmů finančních produktů ČLFA při jednání o aktuálních legislativních projektech. Schválilo mediální strategii ČLFA na rok 2017 a scénář tiskové konference k výsledkům leasingu, úvěrů pro podnikatele i spotřebitele a factoringu v r. 2016. Souhlasilo s vypracováním expertizy k financování investic podpořených dotačními tituly úvěry se zajišťovacím převodem vlastnického práva. Potvrdilo jmenování Ing. J. Krutilka generálním tajemníkem ČLFA s nástupem 24. března 2017 (viz akce asociace)

Výbor pro financování spotřebitelů na 54. schůzi 8. prosince vzal na vědomí odpovědi ČNB na dotazy k výkladu zákona o s.ú. a projednal postup při podávání dalších podobných dotazů, diskutoval k žádostem o licence k poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů a k podnětlm ze schůze Politického a právního výboru  Eurofinas, vzal na vědomí stanovisko ČNB k připomínkám ČLFA k návrhu novely zákona o ČNB (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor na 103. schůzi 24. listopadu projednal závěry ze semináře k ověřování úvěryschopnosti podle nového zákona o s.ú., byl informován o jednání s MF o návrhu zákona o distribuci v pojišťovnictví, o dopadech zákona o registru smluv, o projednávání aktuálních legislativních návrhů v PS, o jednání s ředitelem odboru silniční dopravy MD a o podnětech ze schůzí Právního výboru Leaseurope a Politického a právního výboru Eurofinas (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA se zabývalo na 16. schůzi 24. listopadu dopady akcí uspořádaných od říjnové schůze (zejm. prosazováním návrhu na umožnění paušálních nákladů na dopravu u vozidel pořizovaných na finanční leasing do novely ZDP a zapojením finančních společností z bankovních skupin do spolufinancování SMEs dotovaných z programu ČMZRB, a.s. Expanze) a akcemi připravenými na příští týdny (včetně semináře k novele zákona proti praní špinavých peněz a návrhů změn zákonů připomínkovaných ČLFA). Schválilo prozatímní rozpočet ČLFA ve výši 5.353.000,- Kč, uzavření pracovní smlouvy s novým generálním tajemníkem ČLFA JUDr. Petrem Hrubcem a přijetí společnosti TT-Complex, s.r.o. za přidruženého člena ČLFA (viz akce asociace)


zobrazit vše >>
A k t u á l n ě

ČLFA podporuje probíhající kampaň Evropské komise na ochranu práv spotřebitelů při žádosti o úvěr a rozšíření povědomí o existenci těchto práv a je partnerem této kampaně. Podrobnosti - http://ec.europa.eu/spotrebitelsky-uverZ publikovaných statistik České leasingové a finanční asociace za rok 2016 vyplývá, že členské společnosti v tomto období:

  • pro podnikatele financovaly leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 57,36 mld. Kč, což představuje u největších patnácti společností zvýšení o 17,5 %
  • pro podnikatele poskytly úvěry v celkové výši 49,35 mld. Kč. Proti stejnému období r. 2015 tak došlo ke snížení objemu úvěrů pro podnikatele o 1,5 % v případě vedoucích patnácti společností
  • poskytly spotřebitelské úvěry ve výši 27,61 mld. Kč, což představuje meziroční snížení o 2,9 %, při zohlednění výsledků Cetelem, a.s. (od 1. června 2015 působí jako pobočka zahraniční banky BNP Paribas Personal Finance) za 1. čtvrtletí 2015 bylo fakticky dosaženo meziročního zvýšení objemu poskytnutých spotřebitelských úvěrů o 7,1 %
  • factoringem bylo poskytnuté financování ve výši 130,99 mld. Kč, u členských společností AFS ČR jde o meziroční snížení o 4,3 %
  • celkem poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) 154,96 mld. Kč (o 10,09 mld. Kč více než v r. 2015), meziroční zvýšení o 7 %)Doporučení ČLFA pro zájemce o spotřebitelský úvěr

v ČLFA vydala soubor obecných doporučení pro rozhodování zájemců o spotřebitelský úvěr o jeho skutečné potřebě, k posouzení schopnosti úvěr splácet, ke zvážení parametrů úvěru, k výběru věřitele, k postupu před a po podpisu úvěrové smlouvy i k řešení problémů při splácení úvěrů.


ČLFA k diskriminační slevové politice některých dodavatelů aut

ČLFA vyzvala ty výrobce a dovozce automobilů, kteří poskytují některým podnikatelským subjektům (např. autopůjčovnám) - na rozdíl od postupu vůči leasingovým společnostem - selektivní slevy či bonusy při nákupu vozidel, bez ohledu na délku jejího následného pronájmu, ke změně nebo narovnání této slevové politiky. Zdůraznila, že tato zvýhodnění vytváří nerovné podmínky na trhu a mohou být v rozporu s předpisy upravujícími hospodářskou soutěž.


ČLFA k hodnocení nabídek na operativní leasing a správu vozových parků

ČLFA zveřejnila doporučení k posuzování nabídek na operativní leasing vozidel a správu vozových parků s vysvětlením podstaty těchto produktů i rozsahu služeb s nimi spojených a se zdůrazněním nutnosti zohlednit všechny náklady na pořízení a provoz vozidla po celou dobu jeho užívání.


ČLFA k zásadám nového ZDP

ČLFA ve stanovisku k návrhu věcného záměru zcela nového zákona o daních z příjmů navrhuje, aby v zájmu daňové spravedlnosti bylo umožněno všem typům finančních institucí vytvářet rezervy a opravné položky nad rámec obecných podmínek a aby v rámci úpravy nízké kapitalizace nebylo postihováno standardní zajištění úvěrů a půjček, které poskytují spojené osoby v rámci obezřetného jednání věřitelů i dlužníků a jako součást úsilí o minimalizaci rizik.