* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF

Evropská federace Eurofinas
Evropská federace Eurofinas  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  Domů

Vítejte na stránkách ČLFA

Chronologie aktivit a stanovisek asociace

Výbor pro financování podnikatelů byl na 17. schůzi 19. dubna informován o podmínkách čerpání z programů podpory úroků PGRLF, o jednání s náměstkem ministra průmyslu a obchodu k využití finančních produktů ČLFA při čerpání z dotačních fondů spravovaných MPO, o aktuálních legislativních projektech s dopady na finanční produkty ČLFA a o podnětech ze setkání členských společností ČLFA s ministrem zemědělství ke státním podporám zemědělství (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing vozidel byl na 11. schůzi 7. dubna informován o strategii Toyota Central Europe-Czech, s.r.o. při prodejích na našem trhu, projednal dosavadní závěry pracovní skupiny pro přípravu kodexu nadměrného opotřebení vozidel, podněty ze setkání s předsedou Asociace autopůjčoven a otázky pro jednání s ředitelem provozu silničních vozidel odboru MD (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA se na 11. schůzi 7. dubna zabývalo stavem prosazování zájmů členských společností do projednávaných legislativních projektů, zejm. do vládního návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a do návrhu novely daňových zákonů připravovaného na MF. Projednalo poznatky z diskuse s FAÚ k návrhu novely zákona proti praní špinavých peněz. Projednalo náplň nadcházejících jednání s náměstkem ministra průmyslu a obchodu a s ředitelem odboru silniční dopravy MD i přípravu kulatého stolu s AMSP k využitelnosti finančních produktů ČLFA pro malé a střední podnikatele. Projednalo podněty členských společností z přípravy a průběhu členské schůze (viz akce asociace)

Na členské schůzi ČLFA, která proběhla 29. března, byly projednány členské otázky, byla schválena zpráva o činnosti asociace v období duben 2015-březen216, priority na příštích 12 měsíců, účetní závěrka za rok 2015 a rozpočet ČLFA na rok 2016 (viz akce asociace)

Výbor pro daně a účetnictví projednal na 120. schůzi 16. března stanovisko ČLFA k návrhu novely ZDP a ZDPH a vyslechl presentaci PwC k obsahu mezinárodního standardu pro účtování leasingu IFRS 16 (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů vyslechl na 16. schůzi 8. března presentaci k výsledkům slovenského leasingového trhu v r. 2015, byl informován o stavu jednání o aktuálních legislativních projektech s dopady na finanční produkty ČLFA a o podnětech ze schůze Automotive Steering Group a Car Leasing Working Group Leaseurope (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA na 10. schůzi 3. března projednalo a schválilo návrh programu a podkladové materiály pro letošní členskou schůzi asociace. Zabývalo se prosazováním návrhů ČLFA při jednání o aktuálních legislativních projektech, zejm. o vládním návrhu nového zákona o spotřebitelském úvěru. Schválilo podněty expertních výborů ČLFA, zejm. návrh na zrušení evidenčních technických kontrol při změně vlastníka vozidla. Projednalo i akce asociace připravované na příští týdny (viz akce asociace)

Výbor pro financování spotřebitelů na 49. schůzi 26. února jednal o prosazování připomínek ČLFA při jednání o návrhu zákona o spotřebitelském úvěru,   o dalších aktuálních legislativních projektech s dopady na financování spotřebitelů, schválil podněty pro MF k národní pozice k „zelenému dokumentu“ EU k retailovým finančním službám a diskutoval k postupu po regulaci úvěrových registrů podle části páté novelizovaného zákona o ochraně spotřebitele (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor byl na 99. schůzi 18. února informován o stavu jednání o aktuálních legislativních projektech s dopady na finanční produkty ČLFA, o postupu ČKP k nepojištěným vozidlům a o nominaci novely zákona o ochraně spotřebitele k akci "Zákon roku 2015“. Diskutoval k právnímu režimu technických údajů k vozidlu a údajů o jeho provozu a údržbě (viz akce asociace)


zobrazit vše >>
A k t u á l n ě

ČLFA podporuje probíhající kampaň Evropské komise na ochranu práv spotřebitelů při žádosti o úvěr a rozšíření povědomí o existenci těchto práv a je partnerem této kampaně. Podrobnosti - http://ec.europa.eu/spotrebitelsky-uver


Z publikovaných statistik České leasingové a finanční asociace za r. 2015 vyplývá, že členské společnosti v tomto období:

  • pro podnikatele financovaly leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 48,91 mld. Kč, což představuje u největších patnácti společností zvýšení o 16,7 %
  • pro podnikatele poskytly úvěry v celkové výši 50,11 mld. Kč. Proti r. 2014 tak došlo ke zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 25,3 % v případě vedoucích patnácti společností
  • poskytly spotřebitelské úvěry ve výši 28,43 mld. Kč, což představuje při zohlednění absence výsledků Cetelem, a.s. za 2.- 4. čtvrtletí 2015 meziroční zvýšení o 10,8 %
  • factoringem bylo poskytnuté financování ve výši 136,86 mld. Kč, u členských společností AFS ČR jde o meziroční snížení o 16,5 %
  • celkem poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) 144,87 mld. Kč

Doporučení ČLFA pro zájemce o spotřebitelský úvěr

v ČLFA vydala soubor obecných doporučení pro rozhodování zájemců o spotřebitelský úvěr o jeho skutečné potřebě, k posouzení schopnosti úvěr splácet, ke zvážení parametrů úvěru, k výběru věřitele, k postupu před a po podpisu úvěrové smlouvy i k řešení problémů při splácení úvěrů.


ČLFA k diskriminační slevové politice některých dodavatelů aut

ČLFA vyzvala ty výrobce a dovozce automobilů, kteří poskytují některým podnikatelským subjektům (např. autopůjčovnám) - na rozdíl od postupu vůči leasingovým společnostem - selektivní slevy či bonusy při nákupu vozidel, bez ohledu na délku jejího následného pronájmu, ke změně nebo narovnání této slevové politiky. Zdůraznila, že tato zvýhodnění vytváří nerovné podmínky na trhu a mohou být v rozporu s předpisy upravujícími hospodářskou soutěž.


ČLFA k hodnocení nabídek na operativní leasing a správu vozových parků

ČLFA zveřejnila doporučení k posuzování nabídek na operativní leasing vozidel a správu vozových parků s vysvětlením podstaty těchto produktů i rozsahu služeb s nimi spojených a se zdůrazněním nutnosti zohlednit všechny náklady na pořízení a provoz vozidla po celou dobu jeho užívání.


ČLFA k zásadám nového ZDP

ČLFA ve stanovisku k návrhu věcného záměru zcela nového zákona o daních z příjmů navrhuje, aby v zájmu daňové spravedlnosti bylo umožněno všem typům finančních institucí vytvářet rezervy a opravné položky nad rámec obecných podmínek a aby v rámci úpravy nízké kapitalizace nebylo postihováno standardní zajištění úvěrů a půjček, které poskytují spojené osoby v rámci obezřetného jednání věřitelů i dlužníků a jako součást úsilí o minimalizaci rizik.