* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  Domů

Vítejte na stránkách ČLFA

Chronologie aktivit a stanovisek asociace

Výbor pro operativní leasing vozidel diskutoval na 7. schůzi 10. června s ředitelem Opel Southeast Europe LLC ke strategii tohoto dovozce při prodejích a servisu pro operativní leasing, byl informován o jednání o aktuálních legislativních projektech relevantních pro operativní leasing a projednal priority pro  budoucí působení (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA se na 3. schůzi 4. června zabývalo stavem prosazování zájmů členských společností a jejich finančních produktů do aktuálních legislativních projektů. Rozhodlo, že k projednávání návrhů stanovisek ČLFA k významným otázkám budou svolávány společné schůze dotčených expertních výborů. Potvrdilo předchozí nesouhlas s komerčními presentacemi v rámci asociace. Projednalo další postup proti dvojí regulaci v projektu EU k shadow banking (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů byl na 10. schůzi 12. května informován o stavu jednání PS o vládním návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, o přípravě novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, o jednání s představiteli MD k námětům ČLFA k připravované novele zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, jednal k praxi správců dotačních titulů z hlediska možnosti poukazu dotace na účet dodavatele financovaného majetku a schválil seznam vozidel a strojů, na které je vystavován TP (viz akce asociace).

Legislativně-právní výbor byl na 96. schůzi 12. května informován o stavu jednání o návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, o přípravě novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, o jednání s představiteli MD k novým postupům při registraci vozidel a k námětům ČLFA k připravované novele zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o návrhu zákona o úvěrech pro spotřebitele a o návrhu zákona o ochraně spotřebitele, zákona o finančním arbitrovi a zákona o ČOI (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA projednalo na 2. schůzi 6. května další postup při prosazování pozměňovacích návrhů asociace k vládnímu návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a k návrhu zákona o úvěrech pro spotřebitele. Rozhodlo prosazovat návrh změny ustanovení zákona o PHM, který příliš široce definuje pojem „distributor PHM“. Rozhodlo o vystoupení k produktům ČLFA na pracovní snídani AMSP 24. června. Jednalo o prosazování závěrů ze studie PwC k regulaci produktů ČLFA. Projednalo gesce za sledování aktuálních legislativních projektů týkajících se zájmů členských společností asociace (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA projednalo na 2. schůzi 6. května další postup při prosazování pozměňovacích návrhů asociace k vládnímu návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a k návrhu zákona o úvěrech pro spotřebitele. Rozhodlo prosazovat návrh změny ustanovení zákona o PHM, který příliš široce definuje pojem „distributor PHM“. Rozhodlo o vystoupení k produktům ČLFA na pracovní snídani AMSP 24. června. Jednalo o prosazování závěrů ze studie PwC k regulaci produktů ČLFA. Projednalo gesce za sledování aktuálních legislativních projektů týkajících se zájmů členských společností asociace.

Výbor pro statistiku projednal na 38. schůzi 5. května návrh statistických výstupů ČLFA za 1. čtvrtletí 2015, vzal na vědomí stav předávání finančních údajů členských společností, projednal výstup k rizikovosti produktů ČLFA pro Zprávu ČNB o stabilitě finančního trhu 2014/2015 a schválil, aby do formuláře k objemům leasingu byla přednastavena funkce pro kontrolu podílu leasingu pro spotřebitele (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing vozidel na 6. schůzi 29. dubna diskutoval s představiteli Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel ČR (SAČR) o možné spolupráci, byl informován o námětech k novele  zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jednal k výkladu MF k vymezení  „distributorů pohonných hmot“ v novele zákona o pohonných hmotách (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA na 1. schůzi 9. dubna zvolilo za předsedkyni na příští dvouleté období opět Ing. J. Tapšíkovou, za místopředsedy opět Ing. T. Morávka a nově M. Kováčikovou. Rozdělilo gesce v rámci představenstva za plnění úkolů asociace. Jmenovalo předsedkyně a předsedy expertních výborů. Zabývalo se podněty členských společností z přípravy členské schůze a schválilo akce na příští týdny, včetně postupu při prosazování připomínek ČLFA do návrhu podstatné novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a postup při vypořádání připomínek ČLFA k první verzi návrhu zákona o úvěrech pro spotřebitele. Podpořilo informační kampaň EU na podporu práva spotřebitele v úvěrových vztazích.


zobrazit vše >>
A k t u á l n ě

ČLFA podporuje probíhající kampaň Evropské komise na ochranu práv spotřebitelů při žádosti o úvěr a rozšíření povědomí o existenci těchto práv a je partnerem této kampaně. Podrobnosti - http://ec.europa.eu/spotrebitelsky-uver


Z publikovaných statistik České leasingové a finanční asociace za 1. čtvrtletí 2015 vyplývá, že členské společnosti v tomto období:

  • pro podnikatele financovaly leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 9,80 mld. Kč, což představuje u největších patnácti společností zvýšení o 20 %
  • poskytly spotřebitelské úvěry ve výši 8,14 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 0,6 %
  • pro podnikatele poskytly úvěry v celkové výši 9,33 mld. Kč. Proti 1. čtvrtletí 2014 tak došlo ke zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 22 % v případě vedoucích patnácti společností
  • factoringem bylo poskytnuté financování ve výši 36 mld. Kč, u členských společností AFS ČR jde o meziroční snížení o 6,2 %
  • celkem poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) 42,42 mld. Kč

Doporučení ČLFA pro zájemce o spotřebitelský úvěr

v ČLFA vydala soubor obecných doporučení pro rozhodování zájemců o spotřebitelský úvěr o jeho skutečné potřebě, k posouzení schopnosti úvěr splácet, ke zvážení parametrů úvěru, k výběru věřitele, k postupu před a po podpisu úvěrové smlouvy i k řešení problémů při splácení úvěrů.


ČLFA k diskriminační slevové politice některých dodavatelů aut

ČLFA vyzvala ty výrobce a dovozce automobilů, kteří poskytují některým podnikatelským subjektům (např. autopůjčovnám) - na rozdíl od postupu vůči leasingovým společnostem - selektivní slevy či bonusy při nákupu vozidel, bez ohledu na délku jejího následného pronájmu, ke změně nebo narovnání této slevové politiky. Zdůraznila, že tato zvýhodnění vytváří nerovné podmínky na trhu a mohou být v rozporu s předpisy upravujícími hospodářskou soutěž.


ČLFA k hodnocení nabídek na operativní leasing a správu vozových parků

ČLFA zveřejnila doporučení k posuzování nabídek na operativní leasing vozidel a správu vozových parků s vysvětlením podstaty těchto produktů i rozsahu služeb s nimi spojených a se zdůrazněním nutnosti zohlednit všechny náklady na pořízení a provoz vozidla po celou dobu jeho užívání.


ČLFA k zásadám nového ZDP

ČLFA ve stanovisku k návrhu věcného záměru zcela nového zákona o daních z příjmů navrhuje, aby v zájmu daňové spravedlnosti bylo umožněno všem typům finančních institucí vytvářet rezervy a opravné položky nad rámec obecných podmínek a aby v rámci úpravy nízké kapitalizace nebylo postihováno standardní zajištění úvěrů a půjček, které poskytují spojené osoby v rámci obezřetného jednání věřitelů i dlužníků a jako součást úsilí o minimalizaci rizik.