* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF

Evropská federace Eurofinas
Evropská federace Eurofinas

  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  Domů

Vítejte na stránkách ČLFA

Chronologie aktivit a stanovisek asociace

Na členské schůzi ČLFA, která proběhla 27. března, byly projednány členské otázky, byla schválena zpráva o činnosti asociace v období duben 2016–březen 2017, priority na příštích 12 měsíců, účetní závěrka za rok 2016 a rozpočet ČLFA na rok 2017 ve výši 9.723.000,- Kč. Bylo zvoleno představenstvo na období duben 2017–březen 2019 ve složení:

a)      za společnosti převážně poskytující finanční leasing Ing. Libor Bosák – ČSOB Leasing, a.s., Ing. Jiří Matula – UniCredit Leasing CZ, a.s., Ing. Radek Milštain – ŠkoFIN s.r.o. a Ing. Karel Nováček – Erste Leasing, a.s.

b)      za společnosti převážně poskytující operativní leasing Ing. Pavel Fořt – ALD Automotive, s.r.o.

c)      za společnosti převážně poskytující factoring Ing. Tomáš Morávek – ČSOB Factoring, a.s.

d)     za společnosti převážně poskytujících spotřebitelský úvěr pí. Jana Hanušová – Essox, s.r.o.

Byla zvolena též Rozhodčí komise a revizorka účtů na období duben 2017 – březen 2019.

Výbor pro financování spotřebitelů se na 56. schůzi 24. března zabýval otázkami k projednání s ředitelem sekce dohledu II ČNB a s ředitelkou odboru ochrany spotřebitele ČNB, diskutoval ke zkušenostem ČNB z licenčního procesu podle zákona o s.ú, byl informován o jednání Podvýboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy PS k návrhu novely zákona o ČNB, jednal o přípravě na aplikaci nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679 a o závěrech ze schůze Politického a právního výboru Eurofinas (viz akce asociace)

Výbor pro daně a účetnictví byl na 122. schůzi 14. března informován o postupu Parlamentu ČR při jednání o vládním návrhu novel daňových zákonů („daňový balíček“), o stavu jednání EFRAG/EK o IFRS 16 a o otázkách relevantních pro finanční produkty ČLFA projednaných v Koordinačním výboru MF od poloviny r. 2016 (vikz akce asociace)

Představenstvo ČLFA se na 19. schůzi 2. března zabývalo podněty z únorových jednání představitelů asociace se státními orgány – s odborem legislativy pojistného trhu MF, s odborem silniční dopravy MD a s legislativou ČNB. Zabývalo se i legislativními návrhy projednávanými v Parlamentu ČR, včetně novely daňových zákonů, novely insolvenčního zákona (zmírnění režimu oddlužení) a novely zákona o ČNB (úvěrové ukazatele pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů). Schválilo zásady nadcházejících jednání s ČNB k výkladu a aplikaci zákona o spotřebitelském úvěru a s SDA k vlastnictví a užívání dat k vozidlu a jeho prevenci. Představenstvo schválilo podkladové materiály pro členskou schůzi. Jmenovalo Mgr. Omarova předsedou Legislativně-právního výboru a poděkovalo Mgr. Paed.Dr. Kejdanovi za dlouholeté působení v této funkci. (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů jednal na 23. schůzi 28. února o náplni a cílech připravovaného workshopu k prevenci podvodů a dalších rizik při financování podnikatelů, o stavu jednání Parlamentu o legislativních návrzích významných pro finanční produkty a členské společnosti ČLFA a o otázkách projednaných na  schůzi Automotive Steering Group Leaseurope (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA na 18. schůzi 15. února jednalo o dopadech aktivit asociace realizovaných od lednové schůze a o závěrech z jednání s viceguvernérem ČNB ze 14. února, s výkonným ředitelem ČBA z 10. února, o podnětech ze semináře k novele zákona proti praní špinavých peněz i o změnách právního rámce poskytování finančních produktů ČLFA projednaných v lednu a únoru v Parlamentu, včetně novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a změn daňových zákonů. Schválilo akce asociace na příští období, včetně zapojení ČLFA do jednání o úvěrových ukazatelích a o poslaneckém návrhu novely zákona o pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidel, jednání s ČNB o aplikaci nového zákona o spotřebitelském úvěru a s MD o právním rámci vlastnictví a užívání dat o provozu vozidel. Schválilo návrh programu členské schůze ČLFA.

Výbor pro statistiku projednal a schválil na 45. schůzi 3. února Zprávu o stavu a vývoji leasingového, úvěrového a factoringového trhu v r. 2016 a další statistické výstupy ČLFA za loňský rok (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing na 15. schůzi 25. ledna jednal o podmínkách mobilních on-line služeb poskytovaných Auto Škoda, a.s. (s novým modelem Octavie a s modelem Kodiaq) a dalšími výrobci, o návrhu kodexu nadměrného opotřebení financovaných vozidel, o otázkách projednaných na schůzi Automotive Steering Group Leaseurope, o závěrech z jednání se SDA k otázkám společného zájmu, o dopadech zákona o registru smluv na smlouvy o financování investic veřejnoprávních subjektů a o návrhu priorit výboru pro r. 2017 (viz akce asociace)

Výbor pro financování spotřebitelů na 55. schůzi 24. ledna diskutoval k dosavadním poznatkům a zkušenostem z licenčního procesu podle zákona o spotřebitelském úvěru, doporučil jednání s ČNB k zásadním otázkám aplikace se tohoto zákona, byl seznámen s přípravou změn zákonů relevantních pro financování spotřebitelů zahrnutých do legislativního plánu vlády na r. 2017 a se stavem přípravy návrhu zákona o zprostředkovatelích pojištění na MF (viz akce asociace)


zobrazit vše >>
A k t u á l n ě

ČLFA podporuje probíhající kampaň Evropské komise na ochranu práv spotřebitelů při žádosti o úvěr a rozšíření povědomí o existenci těchto práv a je partnerem této kampaně. Podrobnosti - http://ec.europa.eu/spotrebitelsky-uverZ publikovaných statistik České leasingové a finanční asociace za rok 2016 vyplývá, že členské společnosti v tomto období:

  • pro podnikatele financovaly leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 57,36 mld. Kč, což představuje u největších patnácti společností zvýšení o 17,5 %
  • pro podnikatele poskytly úvěry v celkové výši 49,35 mld. Kč. Proti stejnému období r. 2015 tak došlo ke snížení objemu úvěrů pro podnikatele o 1,5 % v případě vedoucích patnácti společností
  • poskytly spotřebitelské úvěry ve výši 27,61 mld. Kč, což představuje meziroční snížení o 2,9 %, při zohlednění výsledků Cetelem, a.s. (od 1. června 2015 působí jako pobočka zahraniční banky BNP Paribas Personal Finance) za 1. čtvrtletí 2015 bylo fakticky dosaženo meziročního zvýšení objemu poskytnutých spotřebitelských úvěrů o 7,1 %
  • factoringem bylo poskytnuté financování ve výši 130,99 mld. Kč, u členských společností AFS ČR jde o meziroční snížení o 4,3 %
  • celkem poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) 154,96 mld. Kč (o 10,09 mld. Kč více než v r. 2015), meziroční zvýšení o 7 %)Doporučení ČLFA pro zájemce o spotřebitelský úvěr

v ČLFA vydala soubor obecných doporučení pro rozhodování zájemců o spotřebitelský úvěr o jeho skutečné potřebě, k posouzení schopnosti úvěr splácet, ke zvážení parametrů úvěru, k výběru věřitele, k postupu před a po podpisu úvěrové smlouvy i k řešení problémů při splácení úvěrů.


ČLFA k diskriminační slevové politice některých dodavatelů aut

ČLFA vyzvala ty výrobce a dovozce automobilů, kteří poskytují některým podnikatelským subjektům (např. autopůjčovnám) - na rozdíl od postupu vůči leasingovým společnostem - selektivní slevy či bonusy při nákupu vozidel, bez ohledu na délku jejího následného pronájmu, ke změně nebo narovnání této slevové politiky. Zdůraznila, že tato zvýhodnění vytváří nerovné podmínky na trhu a mohou být v rozporu s předpisy upravujícími hospodářskou soutěž.


ČLFA k hodnocení nabídek na operativní leasing a správu vozových parků

ČLFA zveřejnila doporučení k posuzování nabídek na operativní leasing vozidel a správu vozových parků s vysvětlením podstaty těchto produktů i rozsahu služeb s nimi spojených a se zdůrazněním nutnosti zohlednit všechny náklady na pořízení a provoz vozidla po celou dobu jeho užívání.


ČLFA k zásadám nového ZDP

ČLFA ve stanovisku k návrhu věcného záměru zcela nového zákona o daních z příjmů navrhuje, aby v zájmu daňové spravedlnosti bylo umožněno všem typům finančních institucí vytvářet rezervy a opravné položky nad rámec obecných podmínek a aby v rámci úpravy nízké kapitalizace nebylo postihováno standardní zajištění úvěrů a půjček, které poskytují spojené osoby v rámci obezřetného jednání věřitelů i dlužníků a jako součást úsilí o minimalizaci rizik.