* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF

Evropská federace Eurofinas
Evropská federace Eurofinas

  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  Domů

Vítejte na stránkách ČLFA

Chronologie aktivit a stanovisek asociace

Představenstvo ČLFA se na 13. schůzi 14. července zabývalo přípravou na plnění nového zákona o spotřebitelském úvěru (včetně přípravy semináře k této otázce 27. července), přípravou reakce ČLFA na konzultační materiál MF ke směrnici EU o distribuci pojištění a náměty pro další jednání se SDA.  Projednalo stav přípravy na akce k 25. výročí asociace a postup při výběru nástupce generálního tajemníka (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor na 101. schůzi 14. července diskutoval k přípravě na plnění zákona o spotřebitelském úvěru, byl informován o stavu jednání o aktuálních legislativních projektech s dopady na finanční produkty ČLFA, o jednání s ředitelem legislativního odboru MD a tajemníkem SDA, o otázkách projednaných v Právním a politickém výboru Eurofinas a v Právním výboru Leaseurope (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů byl na 19. schůzi 12. července informován o závěrech z jednání s ČMZRB, a.s. k využití finančních produktů ČLFA při čerpání z programů v gesci ČMZRB, o závěrech z jednání na MD, jednal k závěrům z jednání se SDA, byl informován o otázkách na pořadu červnové schůze Automotive Steering Group a Car Leasing Working Group Leaseurope (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing vozidel byl na 12. schůzi 30. června informován o závěrech pracovní skupiny pro přípravu kodexu nadměrného opotřebení vozidel, o stavu přípravy na zavedení eCall, o podnětech z jednání s tajemníkem SDA o otázkách společného zájmu, o otázkách projednaných na schůzi Automotive Steering Group a Car Leasing Working Group Leaseurope (viz akce asociace)

Výbor pro financování spotřebitelů se na 51. schůzi 30. června zabýval stavem jednání o vládním návrhu zákona o spotřebitelském úvěru v Senátu, pilotním testem zkoušek pro poskytovatele a zprostřečdkovatele s.ú. a vylechl presentaci Evropské asociace finančního plánování k nabídce na přípravu a provedení těchto zkoušek. Byl informován o otázkách projednaných na květnové schůzi Politického a právního výboru Eurofinas (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA se 9. června na 12. schůzi zabývalo především přípravou členských společností na aplikaci nového zákona o spotřebitelském úvěru (včetně přípravy semináře za účasti MF a ČNB), jednáním s MPO a ČMZRB, a.s. o spolufinancování projektů malých a středních podnikatelů využívajících dotačních titulů a podněty z kulatého stolu s AMSP k využívání finančních produktů ČLFA malými a středními podniky. Schválilo akce asociace pro příští období a strategii ČLFA při přípravě členských společností na standard IFRS 16 (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů byl na 18. schůzi 31. května informován o přínosech setkání ČLFA s AMSP k využitelnosti finančních produktů ČLFA pro investice a provoz malých a středních podniků a živnostníků, o jednání představitelů ČLFA na odboru silniční dopravy MD, o aktuálních legislativních projektech s dopady na finanční produkty ČLFA, o jednání s náměstkem generálního ředitele ČMZRB k využití finančních produktů ČLFA při čerpání z programů v gesci ČMZRB,a.s.  (viz akce asociace)

Výbor pro financování spotřebitelů byl na 50. schůzi 17. května informován o stavu jednání PS o návrhu zákona o spotřebitelském úvěru, o přípravě ČNB k vydání vyhlášky o odborné způsobilosti pro distribuci s.ú., proběhla diskuse k dopadům rozhodnutí SDEU o předběžné otázce věci Radlinger a Radlingerová v. FINWAY a.s., byly připomenuty záměry MS na snížení exekutorského tarifu a minimální odměny a na zavedení povinnosti exekutorů vybírat zálohy na exekuce (viz akce asociace)

Výbor pro statistku na 42. schůzi 5. února schválil Zprávu o stavu a vývoji leasingového, úvěrového a factoringového trhu za 1. čtvrtletí 2016 a další statisticke výstupy ČLFA za toto období a finanční výsledky za rok 2015 (viz akce asociace)


zobrazit vše >>
A k t u á l n ě

ČLFA podporuje probíhající kampaň Evropské komise na ochranu práv spotřebitelů při žádosti o úvěr a rozšíření povědomí o existenci těchto práv a je partnerem této kampaně. Podrobnosti - http://ec.europa.eu/spotrebitelsky-uver


Z publikovaných statistik České leasingové a finanční asociace za 1. čtvrtletí 2016 vyplývá, že členské společnosti v tomto období:

  • pro podnikatele financovaly leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 12,15 mld. Kč, což představuje u největších patnácti společností zvýšení o 25,7 %
  • pro podnikatele poskytly úvěry v celkové výši 10,09 mld. Kč. Proti stejnému období r. 2015 tak došlo ke zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 7,9 % v případě vedoucích patnácti společností
  • poskytly spotřebitelské úvěry ve výši 6,56 mld. Kč, po odečtení výsledků Cetelem, a.s. za 1. čtvrtletí 2015 jde o meziroční zvýšení o 19,6 %
  • factoringem bylo poskytnuté financování ve výši 29,17 mld. Kč, u členských společností AFS ČR jde o meziroční snížení o 18,9 %
  • celkem poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) 44,11 mld. Kč

Doporučení ČLFA pro zájemce o spotřebitelský úvěr

v ČLFA vydala soubor obecných doporučení pro rozhodování zájemců o spotřebitelský úvěr o jeho skutečné potřebě, k posouzení schopnosti úvěr splácet, ke zvážení parametrů úvěru, k výběru věřitele, k postupu před a po podpisu úvěrové smlouvy i k řešení problémů při splácení úvěrů.


ČLFA k diskriminační slevové politice některých dodavatelů aut

ČLFA vyzvala ty výrobce a dovozce automobilů, kteří poskytují některým podnikatelským subjektům (např. autopůjčovnám) - na rozdíl od postupu vůči leasingovým společnostem - selektivní slevy či bonusy při nákupu vozidel, bez ohledu na délku jejího následného pronájmu, ke změně nebo narovnání této slevové politiky. Zdůraznila, že tato zvýhodnění vytváří nerovné podmínky na trhu a mohou být v rozporu s předpisy upravujícími hospodářskou soutěž.


ČLFA k hodnocení nabídek na operativní leasing a správu vozových parků

ČLFA zveřejnila doporučení k posuzování nabídek na operativní leasing vozidel a správu vozových parků s vysvětlením podstaty těchto produktů i rozsahu služeb s nimi spojených a se zdůrazněním nutnosti zohlednit všechny náklady na pořízení a provoz vozidla po celou dobu jeho užívání.


ČLFA k zásadám nového ZDP

ČLFA ve stanovisku k návrhu věcného záměru zcela nového zákona o daních z příjmů navrhuje, aby v zájmu daňové spravedlnosti bylo umožněno všem typům finančních institucí vytvářet rezervy a opravné položky nad rámec obecných podmínek a aby v rámci úpravy nízké kapitalizace nebylo postihováno standardní zajištění úvěrů a půjček, které poskytují spojené osoby v rámci obezřetného jednání věřitelů i dlužníků a jako součást úsilí o minimalizaci rizik.