* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF

Evropská federace Eurofinas
Evropská federace Eurofinas

  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  Domů

Vítejte na stránkách ČLFA

Chronologie aktivit a stanovisek asociace

Výbor pro statistku na 43. schůzi 5. srpna schválil Zprávu o stavu a vývoji leasingového, úvěrového a factoringového trhu za 1. pololetí 2016 a další statistické výstupy ČLFA za toto období (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA se na 13. schůzi 14. července zabývalo přípravou na plnění nového zákona o spotřebitelském úvěru (včetně přípravy semináře k této otázce 27. července), přípravou reakce ČLFA na konzultační materiál MF ke směrnici EU o distribuci pojištění a náměty pro další jednání se SDA.  Projednalo stav přípravy na akce k 25. výročí asociace a postup při výběru nástupce generálního tajemníka (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor na 101. schůzi 14. července diskutoval k přípravě na plnění zákona o spotřebitelském úvěru, byl informován o stavu jednání o aktuálních legislativních projektech s dopady na finanční produkty ČLFA, o jednání s ředitelem legislativního odboru MD a tajemníkem SDA, o otázkách projednaných v Právním a politickém výboru Eurofinas a v Právním výboru Leaseurope (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů byl na 19. schůzi 12. července informován o závěrech z jednání s ČMZRB, a.s. k využití finančních produktů ČLFA při čerpání z programů v gesci ČMZRB, o závěrech z jednání na MD, jednal k závěrům z jednání se SDA, byl informován o otázkách na pořadu červnové schůze Automotive Steering Group a Car Leasing Working Group Leaseurope (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing vozidel byl na 12. schůzi 30. června informován o závěrech pracovní skupiny pro přípravu kodexu nadměrného opotřebení vozidel, o stavu přípravy na zavedení eCall, o podnětech z jednání s tajemníkem SDA o otázkách společného zájmu, o otázkách projednaných na schůzi Automotive Steering Group a Car Leasing Working Group Leaseurope (viz akce asociace)

Výbor pro financování spotřebitelů se na 51. schůzi 30. června zabýval stavem jednání o vládním návrhu zákona o spotřebitelském úvěru v Senátu, pilotním testem zkoušek pro poskytovatele a zprostřečdkovatele s.ú. a vylechl presentaci Evropské asociace finančního plánování k nabídce na přípravu a provedení těchto zkoušek. Byl informován o otázkách projednaných na květnové schůzi Politického a právního výboru Eurofinas (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA se 9. června na 12. schůzi zabývalo především přípravou členských společností na aplikaci nového zákona o spotřebitelském úvěru (včetně přípravy semináře za účasti MF a ČNB), jednáním s MPO a ČMZRB, a.s. o spolufinancování projektů malých a středních podnikatelů využívajících dotačních titulů a podněty z kulatého stolu s AMSP k využívání finančních produktů ČLFA malými a středními podniky. Schválilo akce asociace pro příští období a strategii ČLFA při přípravě členských společností na standard IFRS 16 (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů byl na 18. schůzi 31. května informován o přínosech setkání ČLFA s AMSP k využitelnosti finančních produktů ČLFA pro investice a provoz malých a středních podniků a živnostníků, o jednání představitelů ČLFA na odboru silniční dopravy MD, o aktuálních legislativních projektech s dopady na finanční produkty ČLFA, o jednání s náměstkem generálního ředitele ČMZRB k využití finančních produktů ČLFA při čerpání z programů v gesci ČMZRB,a.s.  (viz akce asociace)

Výbor pro financování spotřebitelů byl na 50. schůzi 17. května informován o stavu jednání PS o návrhu zákona o spotřebitelském úvěru, o přípravě ČNB k vydání vyhlášky o odborné způsobilosti pro distribuci s.ú., proběhla diskuse k dopadům rozhodnutí SDEU o předběžné otázce věci Radlinger a Radlingerová v. FINWAY a.s., byly připomenuty záměry MS na snížení exekutorského tarifu a minimální odměny a na zavedení povinnosti exekutorů vybírat zálohy na exekuce (viz akce asociace)


zobrazit vše >>
A k t u á l n ě

ČLFA podporuje probíhající kampaň Evropské komise na ochranu práv spotřebitelů při žádosti o úvěr a rozšíření povědomí o existenci těchto práv a je partnerem této kampaně. Podrobnosti - http://ec.europa.eu/spotrebitelsky-uverZ publikovaných statistik České leasingové a finanční asociace za 1. pololetí 2016 vyplývá, že členské společnosti v tomto období:

  • pro podnikatele financovaly leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 28,30 mld. Kč, což představuje u největších patnácti společností zvýšení o 23,65 %
  • pro podnikatele poskytly úvěry v celkové výši 23,80 mld. Kč. Proti stejnému období r. 2015 tak došlo ke zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 0,05 % v případě vedoucích patnácti společností
  • poskytly spotřebitelské úvěry ve výši 13,75 mld. Kč, což představuje meziroční snížení o 4,9 %, při zohlednění výsledků Cetelem, a.s. (od 1. června 2015 působí jako pobočka zahraniční banky BNP Paribas Personal Finance) za 1. čtvrtletí 2015 bylo fakticky dosaženo meziročního zvýšení objemu poskytnutých spotřebitelských úvěrů o 5,9 %
  • factoringem bylo poskytnuté financování ve výši 62,47 mld. Kč, u členských společností AFS ČR jde o meziroční snížení o 14,9 %
  • celkem poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) 84,05 mld. Kč (o 7,51 mld. Kč více než v 1. pololetí 2015, meziroční zvýšení o 9,8%)


Doporučení ČLFA pro zájemce o spotřebitelský úvěr

v ČLFA vydala soubor obecných doporučení pro rozhodování zájemců o spotřebitelský úvěr o jeho skutečné potřebě, k posouzení schopnosti úvěr splácet, ke zvážení parametrů úvěru, k výběru věřitele, k postupu před a po podpisu úvěrové smlouvy i k řešení problémů při splácení úvěrů.


ČLFA k diskriminační slevové politice některých dodavatelů aut

ČLFA vyzvala ty výrobce a dovozce automobilů, kteří poskytují některým podnikatelským subjektům (např. autopůjčovnám) - na rozdíl od postupu vůči leasingovým společnostem - selektivní slevy či bonusy při nákupu vozidel, bez ohledu na délku jejího následného pronájmu, ke změně nebo narovnání této slevové politiky. Zdůraznila, že tato zvýhodnění vytváří nerovné podmínky na trhu a mohou být v rozporu s předpisy upravujícími hospodářskou soutěž.


ČLFA k hodnocení nabídek na operativní leasing a správu vozových parků

ČLFA zveřejnila doporučení k posuzování nabídek na operativní leasing vozidel a správu vozových parků s vysvětlením podstaty těchto produktů i rozsahu služeb s nimi spojených a se zdůrazněním nutnosti zohlednit všechny náklady na pořízení a provoz vozidla po celou dobu jeho užívání.


ČLFA k zásadám nového ZDP

ČLFA ve stanovisku k návrhu věcného záměru zcela nového zákona o daních z příjmů navrhuje, aby v zájmu daňové spravedlnosti bylo umožněno všem typům finančních institucí vytvářet rezervy a opravné položky nad rámec obecných podmínek a aby v rámci úpravy nízké kapitalizace nebylo postihováno standardní zajištění úvěrů a půjček, které poskytují spojené osoby v rámci obezřetného jednání věřitelů i dlužníků a jako součást úsilí o minimalizaci rizik.