* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

Člen Federace evropských bankovních domů EUROFINAS
Člen Federace evropských bankovních domů EUROFINAS

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  Domů

Vítejte na stránkách ČLFA

Chronologie aktivit a stanovisek asociace

Představenstvo ČLFA se na 11. schůzi 10. dubna zabývalo podněty z jednání s ministrem financí A. Babišem, postupem asociace v reakci na kampaň k údajnému pochybení některých členských společností při výpočtu RPSN, aktivní účastí ČLFA na semináři PS k problémům lichvy a jednáním s ČAP a ČKP k ověřování pojištění odpovědnosti z provozu financovaných vozidel s využitím VIN. Projednalo podněty z členské schůze ČLFA. Zabývalo se podnětem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a ČNB k televizní reklamě Provident Financial, s.r.o. Předsedou Výboru pro full-service leasing jmenovalo Ing. Sikoru z ALD Automotive s.r.o.

Ve Výboru pro financování automobilů do 3,5 t na 24. schůzi 10. dubna proběhla výměna zkušeností k postupům při výběru pokut za dopravní přestupky zákazníků leasingových společností. Výbor doporučil, aby workshop zainteresovaných členských společností k aktuálním otázkám financování aut byl svolán do poloviny června. Byl informován o otázkách projednaných v březnu Automotive Steering Group Leaseurope. Doporučil, aby předsedou Výboru pro full-service leasing osobních a užitkových vozů byl jmenován Ing. Lubomír Sikora, technický ředitel ALD Automotive, s.r.o. Ing. Hájek ocenil jménem výboru působení Ing. Slažanské v čele Výboru pro financování automobilů do 3,5 t a poděkoval ji za její práci (viz akce asociace)

31. března proběhla členská schůze ČLFA. Projednala činnost asociace od dubna 2013, schválila účetní závěrku za toto období, rozpočet ČLFA na rok 2014, priority v činnosti asociace na následujících 12 měsíců a novelu Memoranda ČLFA k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů. ČLFA má v současné době 47 členů.

Výbor pro financování strojů, zařízení a těžší dopravní techniky diskutoval na 6. schůzi 27. března k závěrům z jednání Ing. Matuly na MŽP k možnostem čerpání z Operačního fondu životního prostředí a ze Státního fondu životního prostředí ČR a k možnostem využívání programu ČMZRB „Záruka“ pro investice financované finančními produkty členských společností ČLFA. Výboru byly předány informace k otázkám projednaným na schůzi Automotive Steering Group Leaseurope. Příští schůze výboru proběhne již v rámci nového mandátu, který byl představenstvem ČLFA rozšířen na financování veškerých investic. Bude nadále působit jako Výbor pro financování podnikatelů. (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor na 91. schůzi 20. března diskutoval k zohlednění plánu legislativních prací vlády v práci výboru, byl informován o stavu příprav vyhlášky o registraci vozidel, o jednání PS k návrhu na stanovení stropů pro RPSN, k návrhu novely živnostenského řádu a o popstupu MPO při  implementaci směrnice EU o alternativním řešení sporů ze spotřebitelských smluv. Byl také informován o legislativních projektech EU. Diskutoval k prosazování návrhů ČLFA do zák. č. 168/99 Sb. (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA jednalo na 10. schůzi 6. března o postupu proti poslaneckému návrhu na stanovení stropů RPSN ve spotřebitelských úvěrech a proti dalším návrhům oslabujícím postavení věřitele ve finančních obchodech. Projednalo podněty z jednání s viceguvernérem ČNB a s presidentem ČAP. Schválilo návrh novely Memoranda ČLFA k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů. Rozhodlo o úpravách mandátu současného Výboru pro financování automobilů do 3,5 t a Výboru pro financování strojů, zařízení a těžší dopravní techniky. Schválilo podkladové materiály pro březnovou členskou schůzi ČLFA (viz akce asociace)

Výbor pro financování automobilů byl na 23. schůzi 4. března informován o stavu přípravy vyhlášky o registraci vozidel, diskutoval k prosazování návrhu  ČLFA na změnu adresáta povinnosti uzavřít smlouvu o povinném ručení z vlastníka na provozovatele a k přípravě konference E15 „Firemní automobily E15“. Představitelé ÚAMK informovali o zkušenostech z pilotního provozu eCall a o směrech dalšího vývoje a využití systému eCall (viz akce asociace)

Výbor pro financování spotřebitelů na 40. schůzi 20. února diskutoval k postupu ČLFA k návrhům na zavedení úrokového stropu či stropu RPSN, k návrhu na nepřiznání úhrady nákladů v soudním řízení o bagatelních sporech a k výzvě sdružení dTest na zapojení do systému smírného řešení sporů mezi podnikateli a spotřebiteli. Byl informován o otázkách projednaných na schůzi Právního a politického výboru Eurofinas (viz akce asociace).

Představenstvo ČLFA jednalo na 9. schůzi 13. února o postupu asociace proti návrhu na stropy RPSN ve spotřebitelských úvěrech, o iniciativě ČBA na zpřesnění podmínek pro poskytování spotřebitelských úvěrů (koncesovaná živnost), o závěrech z konsultací s ČNB k metodice vykazování rizikovosti produktů ČLFA a o připravovaných jednáních s představiteli legislativy i exekutivy. Schválilo dílčí úpravy v členění provizorního rozpočtu ČLFA na rok 2014 a návrhu programu členské schůze (viz akce asociace)


zobrazit vše >>
A k t u á l n ě

Vedení České leasingové a finanční asociace přijal 4. dubna ministr financí České republiky A. Babiš. Zástupci ČLFA jej seznámili s vývojem na trhu leasingových, úvěrových a factoringových produktů a připomněli jejich význam pro financování podnikatelských subjektů, zvláště pak malých a středních firem, i pro financování potřeb domácností  a podporu odbytu. Zároveň tlumočili podporu ČLFA pro posílení regulace trhu, včetně přiměřeného dohledu ze strany ČNB. Informovali A. Babiše o legislativních podnětech asociace, včetně  návrhu na podrobnější vymezení  pojmu „finanční instituce“ v § 17a odst. 2 zákona č. 21/92 Sb., o bankách, na zvýhodnění daňového režimu finančního leasingu v zájmu využítí jeho potenciálu pro rozvoj malých a středních firem či začínajících podnikatelů a na daňové zrovnoprávnění produktů finančních institucí s produkty bank. Ministr vzal tyto návrhy na vědomí, vesměs souhlasně. Zástupci ČLFA také ocenili dosavadní stanoviska ministerstva financí k poslaneckým návrhům na stanovení stropů pro RPSN. Zatímco ČLFA považuje stanovení stropů za chybný krok, který v důsledku některým spotřebitelům znemožní přístup k produktům seriózních poskytovatelů, ministr tento námět nepřímo podpořil.


Z publikovaných statistik ČLFA za r. 2013 vyplývá, že členské společnosti v tomto období:

  • pro podnikatele financovaly leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 37 mld. Kč, což představuje u největších patnácti společností zvýšení o 4,1 %
  • poskytly spotřebitelské úvěry ve výši 34,41 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 0,7 %
  • pro podnikatele poskytly úvěry v celkové výši 35,43 mld. Kč. Proti r. 2012 tak došlo ke zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 8,6 % v případě vedoucích patnácti společností
  • factoringem bylo poskytnuté financování ve výši 145,4 mld. Kč, u členských společností AFS ČR jde o meziroční růst o 11,3 %
  • celkem poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) 123,35 mld. Kč

Doporučení ČLFA pro zájemce o spotřebitelský úvěr

v ČLFA vydala soubor obecných doporučení pro rozhodování zájemců o spotřebitelský úvěr o jeho skutečné potřebě, k posouzení schopnosti úvěr splácet, ke zvážení parametrů úvěru, k výběru věřitele, k postupu před a po podpisu úvěrové smlouvy i k řešení problémů při splácení úvěrů.


ČLFA k diskriminační slevové politice některých dodavatelů aut

ČLFA vyzvala ty výrobce a dovozce automobilů, kteří poskytují některým podnikatelským subjektům (např. autopůjčovnám) - na rozdíl od postupu vůči leasingovým společnostem - selektivní slevy či bonusy při nákupu vozidel, bez ohledu na délku jejího následného pronájmu, ke změně nebo narovnání této slevové politiky. Zdůraznila, že tato zvýhodnění vytváří nerovné podmínky na trhu a mohou být v rozporu s předpisy upravujícími hospodářskou soutěž.


ČLFA k hodnocení nabídek na operativní leasing a správu vozových parků

ČLFA zveřejnila doporučení k posuzování nabídek na operativní leasing vozidel a správu vozových parků s vysvětlením podstaty těchto produktů i rozsahu služeb s nimi spojených a se zdůrazněním nutnosti zohlednit všechny náklady na pořízení a provoz vozidla po celou dobu jeho užívání.


ČLFA k zásadám nového ZDP

ČLFA ve stanovisku k návrhu věcného záměru zcela nového zákona o daních z příjmů navrhuje, aby v zájmu daňové spravedlnosti bylo umožněno všem typům finančních institucí vytvářet rezervy a opravné položky nad rámec obecných podmínek a aby v rámci úpravy nízké kapitalizace nebylo postihováno standardní zajištění úvěrů a půjček, které poskytují spojené osoby v rámci obezřetného jednání věřitelů i dlužníků a jako součást úsilí o minimalizaci rizik.