* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

Člen Federace evropských bankovních domů EUROFINAS
Člen Federace evropských bankovních domů EUROFINAS

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  Domů

Vítejte na stránkách ČLFA

Chronologie aktivit a stanovisek asociace

Výbor pro financování podnikatelů na 4. schůzi 23. září byl informován o jednání s AMSP k podpoře využití leasingu a úvěrů se zajišťovacím převodem vlastnického práva při čerpání dotačních titulů malými a středními podniky, posoudil návrh vyhlášky MD o registraci vozidel, připravil náměty pro jednání se SDA a byl seznámen s připravenými mediálními výstupy ČLFA na podporu financování investic produkty ČLFA (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing vozidel na 3. schůzi 16. září projednal podněty pro jednání se SDA, byl informován o přípravě vyhlášky MD o registraci vozidel a diskutoval s představiteli Škoda Auto, a.s. k otázkám významným z hlediska operativního leasingu vozidel (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA řešilo na 15. schůzi 10. září podněty z jednání s viceguvernérem ČNB, se členy Rozpočtového výboru PS, s vedením AMSP a vedením odboru legislativy finančního trhu MF. Projednalo asociační akce připravené na následující týdny, včetně setkání s vedoucími představiteli členských společností k plnění asociačních priorit a k projednávaným legislativním projektům. Jednalo o podmínkách spolupráce s PwC k analýze právní úpravy postavení finančních institucí a kroků k odstranění jeho nerovností ve srovnání s postavením bank (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor a Výbor pro financování spotřebitelů na společné schůzi 14. srpna projednal stanovisko ČLFA ke konsultačnímu materiálu MF k implementaci směrnice EU o residenčních hypotéčních úvěrech, které se týkají ustanovení umožňujících národní diskreci (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů byl na 3. schůzi 12. srpna informován o přípravě vyhlášky o registraci vozidel, o stanovisku ČLFA k novele zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, o uznání přípustnosti úvěrů se zajišťovacím převodem vlastnického práva pro čerpání dotací z programu „Zemědělec“ a o otázkách projednaných v červnu Automotive Steering Group Leaseurope (viz akce asociace)

Výbor pro statistiku na 35. schůzi 4. srpna schválil statistiky ČLFA za 1. pololetí 2014 a diskutoval k vykazování financování vozidel užívaných členskými společnostmi ČLFA jako služební (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA na 14. schůzi 17. července diskutovalo s odborníky z PwC k možnostem legislativního vymezení finančních institucí, schválilo postup při ověřování povinného ručení financovaných vozidel v databázi ČKP a postup při analýze metodiky statistik ČLFA z hlediska platného práva a judikatury. Odsouhlasilo akce připravené k naplnění v následujících týdnech (viz akce asociace)

Výbor pro financování spotřebitelů na 42. schůzi 15. července diskutoval k dalšímu postupu ČLFA ve vztahu k zavedení stropu RPSN, k postupu v jednání o regulaci nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, byl informován o jednání představitelů ČLFA s ředitelkou samostatného odboru ochrany spotřebitele ČNB a o přípravě dalších předpisů EU vztahujících se ke spotřebitelským úvěrům (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing projednal na 2. schůzi 25. června podněty z workshopu k otázkám financování vozidel, byl informován o výsledku jednání s ČKP k ověřování pojištění odpovědnosti z provozu financovaných vozidel v databázi ČKP, o jednání s ředitelem Ústavu soudního inženýrství k případné spolupráci při sestavení standardů amortizace dílů a nadměrného opotřebení/poškození, o zamýšlené spolupráci SDA a pojišťoven při hodnocení oprav vozidel k prospěchu zákazníka (koncepce Fair-Play) a o otázkách projednaných na červnové schůzi Automotive Steering Group a Car Leasing Working Group Leaseurope (viz akce asociace)


zobrazit vše >>
A k t u á l n ě

Vedení České leasingové a finanční asociace přijal 4. dubna ministr financí České republiky A. Babiš. Zástupci ČLFA jej seznámili s vývojem na trhu leasingových, úvěrových a factoringových produktů a připomněli jejich význam pro financování podnikatelských subjektů, zvláště pak malých a středních firem, i pro financování potřeb domácností a podporu odbytu. Zároveň tlumočili podporu ČLFA pro posílení regulace trhu, včetně přiměřeného dohledu ze strany ČNB. Informovali A. Babiše o legislativních podnětech asociace, včetně návrhu na podrobnější vymezení pojmu „finanční instituce“ v § 17a odst. 2 zákona č. 21/92 Sb., o bankách, na zvýhodnění daňového režimu finančního leasingu v zájmu využítí jeho potenciálu pro rozvoj malých a středních firem či začínajících podnikatelů a na daňové zrovnoprávnění produktů finančních institucí s produkty bank. Ministr vzal tyto návrhy na vědomí, vesměs souhlasně. Zástupci ČLFA také ocenili dosavadní stanoviska ministerstva financí k poslaneckým návrhům na stanovení stropů pro RPSN. Zatímco ČLFA považuje stanovení stropů za chybný krok, který v důsledku některým spotřebitelům znemožní přístup k produktům seriózních poskytovatelů, ministr tento námět nepřímo podpořil.


Z publikovaných statistik České leasingové a finanční asociace za 1. pololetí 2014 vyplývá, že členské společnosti v tomto období:

  • pro podnikatele financovaly leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 19,86 mld. Kč, což představuje u největších patnácti společností zvýšení o 23 %
  • poskytly spotřebitelské úvěry ve výši 16,94 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 3,7 %
  • pro podnikatele poskytly úvěry v celkové výši 18,81 mld. Kč. Proti 1. pololetí 2013 tak došlo ke zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 20,1 % v případě vedoucích patnácti společností
  • factoringem bylo poskytnuté financování ve výši 78,6 mld. Kč, u členských společností AFS ČR jde o meziroční růst o 19,5 %
  • celkem poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) 70,88 mld. Kč

Doporučení ČLFA pro zájemce o spotřebitelský úvěr

v ČLFA vydala soubor obecných doporučení pro rozhodování zájemců o spotřebitelský úvěr o jeho skutečné potřebě, k posouzení schopnosti úvěr splácet, ke zvážení parametrů úvěru, k výběru věřitele, k postupu před a po podpisu úvěrové smlouvy i k řešení problémů při splácení úvěrů.


ČLFA k diskriminační slevové politice některých dodavatelů aut

ČLFA vyzvala ty výrobce a dovozce automobilů, kteří poskytují některým podnikatelským subjektům (např. autopůjčovnám) - na rozdíl od postupu vůči leasingovým společnostem - selektivní slevy či bonusy při nákupu vozidel, bez ohledu na délku jejího následného pronájmu, ke změně nebo narovnání této slevové politiky. Zdůraznila, že tato zvýhodnění vytváří nerovné podmínky na trhu a mohou být v rozporu s předpisy upravujícími hospodářskou soutěž.


ČLFA k hodnocení nabídek na operativní leasing a správu vozových parků

ČLFA zveřejnila doporučení k posuzování nabídek na operativní leasing vozidel a správu vozových parků s vysvětlením podstaty těchto produktů i rozsahu služeb s nimi spojených a se zdůrazněním nutnosti zohlednit všechny náklady na pořízení a provoz vozidla po celou dobu jeho užívání.


ČLFA k zásadám nového ZDP

ČLFA ve stanovisku k návrhu věcného záměru zcela nového zákona o daních z příjmů navrhuje, aby v zájmu daňové spravedlnosti bylo umožněno všem typům finančních institucí vytvářet rezervy a opravné položky nad rámec obecných podmínek a aby v rámci úpravy nízké kapitalizace nebylo postihováno standardní zajištění úvěrů a půjček, které poskytují spojené osoby v rámci obezřetného jednání věřitelů i dlužníků a jako součást úsilí o minimalizaci rizik.