* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

Člen Federace evropských bankovních domů EUROFINAS
Člen Federace evropských bankovních domů EUROFINAS

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  Domů

Vítejte na stránkách ČLFA

Chronologie aktivit a stanovisek asociace

Výbor pro daně a účetnictví se zabýval na 116. schůzi 15. prosince změnami ZDPH přijatými v tomto roce (presentace Deloitte), reakcí na novelu § 24 odst. 2 písm. zc/ ZDP a přípravou nového mezinárodního účetního standardu pro leasing (viz akce asociace)

Výbor pro financování spotřebitelů na 44. schůzi 12. prosince diskutoval ke strategii ČLFA proti návrhům na zavedení RPSN, k účelnosti dotazu na MF k zahrnování pojistného do RPSN, ke stanoviskům asociace ke konzultačnímu materiálu MF k regulaci poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, k návrhům novely zákona o OP a k podnětům ze schůze Právního a politického výboru Eurofinas. Jednal o strategii výboru v r. 2015 (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor byl na 94. schůzi 4. prosince informován o stavu projednávání legislativních návrhů významných pro členské společnosti ČLFA a jejich finanční produkty, o postupech při registraci vozidel podle nové vyhlášky o registraci vozidel, o jednání s představiteli Národní rady osob se zdravotním postižením k financování zdravotních potřeb, o přípravě semináře KPMG k aplikaci NOZ a ZOK, o využití analýzy PwC k regulaci členských společností ČLFA a o podnětech ze schůzí právních výborů Leaseurope a Eurofinas (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA se na 17. schůzi 13. listopadu zabývalo legislativními návrhy projednávanými v současné době v Parlamentu ČR, podněty z jednání se SDA a posoudilo analýzu PricewaterhouseCoopers Legal, s.r.o. k současnému stavu regulace finančních produktů ČLFA, ke které předloží věcné připomínky. Schválilo návrh provizorního rozpočtu ČLFA na rok 2015, členské schůzi ČLFA předloží návrh na zvýšení členského příspěvků (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing vozidel informovali 12. listopadu na 4. schůzi představité společnosti Porsche ČR, s.r.o. o fleetové modelové řadě vozů VW na r. 2015. Výbor diskutoval k přípravě vyhlášky MD o registraci vozidel. Byl informován o otázkách projednaných s vedením SDA k projektu SDA Fair Play k zajištění pasivní bezpečnosti vozidel po opravách a vyslechl v této souvislsoti presentaci k programu CebiCom ke kontrole faktur za opravy a servis. Byl informován o otázkách projednaných na schůzi Automotive Steering Group Leaseurope (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů na 5. schůzi 11. listopadu jednal o přípravě návrhu vyhlášky o registraci vozidel, o podnětech z jednání s vedením SDA včetně možného zapojení zainteresovaných členských společností do projektu SDA Fair Play (zajištění pasivní bezpečnosti vozidel po opravách a servisu), o otázkách projednaných na schůzi Automotive Steering Group Leaseurope a o prioritách práce výboru pro rok 2015 (viz akce asociace)

Výbor pro statistiku na 36. schůzi 31. října schválil statistiky ČLFA za 1.- 3. čtvrtletí 2014 a seznámil se s pozitivními závěry analýzy AK Havel, Holásek a partneři k metodice statistik ČLFA (viz akce asociace)

Výbor pro daně a účetnictví byl na 115. schůzi 9. října informován o dopadech novely ZDP a ZDPH pro finanční produkty ČLFA, o dopadech změn úpravy daňového režimu převodních cen, o závěrech z Koordinačního výboru MF relevantních pro produkty ČLFA a o stavu přípravy nového mezinárodního standaru pro účtování leasingu (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor byl na 93. schůzi 2. října informován o stavu přípravy vládního návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, o stavu prosazování návrhů ČLFA do zákona o pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidel, o projektu zásadní novely NOZ navrhovaným MS, o připomínkách ČLFA k návrhu vyhlášky MD o registraci vozidel, o stanovisku ČLFA k transpozici směrnice o residenčních hypotékách, o závěrech externí analýzy k souladu metodiky statistik ČLFA s úpravou ochrany hospodářské soutěže, o první verzi analýzy PwC k regulaci členských společností ČLFA a o legislativních projektech EU posouzených z hlediska dopadů na finanční produkty. Diskutoval k těmto otázkám. Navrhl, aby proběhl seminář KPMG ke zkušenostem z aplikace NOZ a asociace usilovala o žádoucí změny zákona o spotřebiteslkém úvěru a zákona o FA (viz akce asociace)


zobrazit vše >>
A k t u á l n ě

Vedení České leasingové a finanční asociace přijal 4. dubna ministr financí České republiky A. Babiš. Zástupci ČLFA jej seznámili s vývojem na trhu leasingových, úvěrových a factoringových produktů a připomněli jejich význam pro financování podnikatelských subjektů, zvláště pak malých a středních firem, i pro financování potřeb domácností a podporu odbytu. Zároveň tlumočili podporu ČLFA pro posílení regulace trhu, včetně přiměřeného dohledu ze strany ČNB. Informovali A. Babiše o legislativních podnětech asociace, včetně návrhu na podrobnější vymezení pojmu „finanční instituce“ v § 17a odst. 2 zákona č. 21/92 Sb., o bankách, na zvýhodnění daňového režimu finančního leasingu v zájmu využítí jeho potenciálu pro rozvoj malých a středních firem či začínajících podnikatelů a na daňové zrovnoprávnění produktů finančních institucí s produkty bank. Ministr vzal tyto návrhy na vědomí, vesměs souhlasně. Zástupci ČLFA také ocenili dosavadní stanoviska ministerstva financí k poslaneckým návrhům na stanovení stropů pro RPSN. Zatímco ČLFA považuje stanovení stropů za chybný krok, který v důsledku některým spotřebitelům znemožní přístup k produktům seriózních poskytovatelů, ministr tento námět nepřímo podpořil.


Z publikovaných statistik České leasingové a finanční asociace za 1. - 3. čtvrtletí 2014 vyplývá, že členské společnosti v tomto období:

  • pro podnikatele financovaly leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 28,75 mld. Kč, což představuje u největších patnácti společností zvýšení o 17,3 %
  • poskytly spotřebitelské úvěry ve výši 25,56 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 1,4 %
  • pro podnikatele poskytly úvěry v celkové výši 28 mld. Kč. Proti 1. - 3. čtvrtletí 2013 tak došlo ke zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 17,3 % v případě vedoucích patnácti společností
  • factoringem bylo poskytnuté financování ve výši 121,5 mld. Kč, u členských společností AFS ČR jde o meziroční růst o 16,8 %
  • celkem poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) 98,68 mld. Kč

Doporučení ČLFA pro zájemce o spotřebitelský úvěr

v ČLFA vydala soubor obecných doporučení pro rozhodování zájemců o spotřebitelský úvěr o jeho skutečné potřebě, k posouzení schopnosti úvěr splácet, ke zvážení parametrů úvěru, k výběru věřitele, k postupu před a po podpisu úvěrové smlouvy i k řešení problémů při splácení úvěrů.


ČLFA k diskriminační slevové politice některých dodavatelů aut

ČLFA vyzvala ty výrobce a dovozce automobilů, kteří poskytují některým podnikatelským subjektům (např. autopůjčovnám) - na rozdíl od postupu vůči leasingovým společnostem - selektivní slevy či bonusy při nákupu vozidel, bez ohledu na délku jejího následného pronájmu, ke změně nebo narovnání této slevové politiky. Zdůraznila, že tato zvýhodnění vytváří nerovné podmínky na trhu a mohou být v rozporu s předpisy upravujícími hospodářskou soutěž.


ČLFA k hodnocení nabídek na operativní leasing a správu vozových parků

ČLFA zveřejnila doporučení k posuzování nabídek na operativní leasing vozidel a správu vozových parků s vysvětlením podstaty těchto produktů i rozsahu služeb s nimi spojených a se zdůrazněním nutnosti zohlednit všechny náklady na pořízení a provoz vozidla po celou dobu jeho užívání.


ČLFA k zásadám nového ZDP

ČLFA ve stanovisku k návrhu věcného záměru zcela nového zákona o daních z příjmů navrhuje, aby v zájmu daňové spravedlnosti bylo umožněno všem typům finančních institucí vytvářet rezervy a opravné položky nad rámec obecných podmínek a aby v rámci úpravy nízké kapitalizace nebylo postihováno standardní zajištění úvěrů a půjček, které poskytují spojené osoby v rámci obezřetného jednání věřitelů i dlužníků a jako součást úsilí o minimalizaci rizik.