* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  Domů

Vítejte na stránkách ČLFA

Chronologie aktivit a stanovisek asociace

Představenstvo ČLFA jednalo na 7. schůzi 19. listopadu o postupu při prosazování zájmů členských společností a produktů ČLFA do nového zákona o spotřebitelském úvěru a do připravované novely ZDP. Schválilo dílčí změny ve statistických dotaznících a návrhy expertních výborů na jednání s MD a SDA ke změnám v dopravní legislativě. Projednalo postup na chystaných jednáních s ČNB a AMSP a přípravu semináře k novému mezinárodnímu účetnímu standardu pro leasing. Schválilo návrh provizorního rozpočtu ČLFA na rok 2016 (viz akce asociace)

Výboru pro operativní leasing vozidel byl na 9. schůzi 11. listopadu představen projekt nezávislých kontrol servisů pracující pro leasingové společnosti společnosti SGS CR, s.r.o., zástupce Fleet Partners, s.r.o. nabídl osvětovou kampaň na podporu operativního leasingu cílenou na malé a střední podniky, byla podána informace o jednání ASG Leaseurope (viz akce asociace)

Výbor pro financování spotřebitelů se na 48. schůzi 10. listopadu zabýval postupem ČLFA při jednání o návrhu nového zákona o úvěru pro spotřebitele, stavem jednání o novele zákona o ochraně spotřebitele a návrhem novely zákona o platebním styku. Byl informován o aktuálních legislativních projektech EU se vztahem ke spotřebitelským úvěrům (viz akce asociace)

Výbor pro statistiku na 40. schůzi 3. listopadu schválil návrh Zprávy o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v 1.- 3. čtvrtletí 2015 a dalších statistických výstupů ČLFA za toto období, posoudil návrh na dílčí doplnění struktury statistik ČLFA (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů na 13. schůzi 20. října schválil návrh smlouvy o účasti na testu registru financovaných strojů a zařízení, byl informován o legislativních změnách významných pro financování podnikatelů a o stanovisku metodičky PGRLF k úhradě dotované věci dodavateli, jednal o prioritách výboru pro rok 2016 (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor na 98. schůzi 8. října byl informován o stavu jednání o legislativních změnách významných pro finanční produkty ČLFA, posoudil právní rámec testovací etapy  nabídek na registr financovaných strojů a zařízení (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA na 6. schůzi 1. října jednalo o prosazování zájmů finančních produktů členských společností do probíhajících legislativních projektů, zejm. do zákona o ochraně spotřebitele a do další novely ZDP. Schválilo aktivní účast v jednáni PS o novém zákoně o úvěru pro spotřebitele. Posoudilo systém spolupráce s relevantními zájmovými sdruženími k prosazování cílů asociace (viz akce asociace)

1. října proběhlo ve vinárně AMBIX další setkání představenstva ČLFA s manažery členských společností k předání informací a k diskusi o plnění priorit asociace. Zúčastnili se představitelé 14 členských společností ČLFA.

Výbor pro daně a účetnictví jednal na 118. schůzi 16. září  k připravovanému systému kontrolních hlášení pro účely DPH, k dopadům novely zákona o účetnictví, byl informován o stavu přípravy nového mezinárodního standardu pro účtování leasingu a o věcném záměru novely ZDP (viz akce asociace)


zobrazit vše >>
A k t u á l n ě

ČLFA podporuje probíhající kampaň Evropské komise na ochranu práv spotřebitelů při žádosti o úvěr a rozšíření povědomí o existenci těchto práv a je partnerem této kampaně. Podrobnosti - http://ec.europa.eu/spotrebitelsky-uver


Z publikovaných statistik České leasingové a finanční asociace za 1. - 3. čtvrtletí 2015 vyplývá, že členské společnosti v tomto období:

  • pro podnikatele financovaly leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 34,53 mld. Kč, což představuje u největších patnácti společností zvýšení o 21,5 %
  • pro podnikatele poskytly úvěry v celkové výši 35,3 mld. Kč. Proti 1. - 3. čtvrtletí 2014 tak došlo ke zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 27,2 % v případě vedoucích patnácti společností
  • poskytly spotřebitelské úvěry ve výši 20,85 mld. Kč, což představuje při zohlednění absence výsledků Cetelem, a.s. za 3. čtvrtletí 2015 meziroční zvýšení o 5,7 %
  • factoringem bylo poskytnuté financování ve výši 103,6 mld. Kč, u členských společností AFS ČR jde o meziroční snížení o 14,7 %
  • celkem poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) 105,37 mld. Kč

Doporučení ČLFA pro zájemce o spotřebitelský úvěr

v ČLFA vydala soubor obecných doporučení pro rozhodování zájemců o spotřebitelský úvěr o jeho skutečné potřebě, k posouzení schopnosti úvěr splácet, ke zvážení parametrů úvěru, k výběru věřitele, k postupu před a po podpisu úvěrové smlouvy i k řešení problémů při splácení úvěrů.


ČLFA k diskriminační slevové politice některých dodavatelů aut

ČLFA vyzvala ty výrobce a dovozce automobilů, kteří poskytují některým podnikatelským subjektům (např. autopůjčovnám) - na rozdíl od postupu vůči leasingovým společnostem - selektivní slevy či bonusy při nákupu vozidel, bez ohledu na délku jejího následného pronájmu, ke změně nebo narovnání této slevové politiky. Zdůraznila, že tato zvýhodnění vytváří nerovné podmínky na trhu a mohou být v rozporu s předpisy upravujícími hospodářskou soutěž.


ČLFA k hodnocení nabídek na operativní leasing a správu vozových parků

ČLFA zveřejnila doporučení k posuzování nabídek na operativní leasing vozidel a správu vozových parků s vysvětlením podstaty těchto produktů i rozsahu služeb s nimi spojených a se zdůrazněním nutnosti zohlednit všechny náklady na pořízení a provoz vozidla po celou dobu jeho užívání.


ČLFA k zásadám nového ZDP

ČLFA ve stanovisku k návrhu věcného záměru zcela nového zákona o daních z příjmů navrhuje, aby v zájmu daňové spravedlnosti bylo umožněno všem typům finančních institucí vytvářet rezervy a opravné položky nad rámec obecných podmínek a aby v rámci úpravy nízké kapitalizace nebylo postihováno standardní zajištění úvěrů a půjček, které poskytují spojené osoby v rámci obezřetného jednání věřitelů i dlužníků a jako součást úsilí o minimalizaci rizik.