* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

Člen Federace evropských bankovních domů EUROFINAS
Člen Federace evropských bankovních domů EUROFINAS

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  Domů

Vítejte na stránkách ČLFA

Chronologie aktivit a stanovisek asociace

Představenstvo ČLFA na 20. schůzi 5. března schválilo podkladové materiály pro letošní členskou schůzi asociace. Projednalo postup při prosazování stanovisek ČLFA a zájmů členských společností do vládního návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a do návrhů MF k zákonu o úvěrech pro spotřebitele. Podpořilo aktivity expertních výborů při shromažďování podnětů pro další novelu zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Vzalo na vědomi stanoviska členských společností k návrhu zákona o elektronické evidenci tržeb a transpozici směrnice EU o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor na 95. schůzi 26. února diskutoval ke stanoviskům MD a k současné praxi registračních míst při registraci vozidel, k účelnosti  úsilí o přenesení povinnosti uzavřít povinné ručení z vlastníka na provozovatele vozidla, byl informován o záměrech MF k novele zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, o návrhu nového zákona o úvěrech pro spotřebitele, o návrhu zákona o ochraně spotřebitele a o stavu jednání o žalobě Intergram na Hertz k poplatkům za autorádia v autopůjčovnách (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů na 8. schůzi 19. února zvážil využití stanovisek MD k novým postupům při registraci vozidel, diskutoval k účelnosti dalšího úsilí o přenesení povinnosti uzavřít povinné ručení z vlastníka na provozovatele vozidla, byl seznámen s projektem společnosti PS Data k ověřování existence dvojího financování dané věci, diskutoval k požadavkům správců některých dotačních programů na vinkulaci pojištění financované věci v jejich prospěch. Byl seznámen s věcným záměrem zákona o výrobcích s ukončenou životností (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing vozidel na 5. schůzi 19. února diskutoval ke stanoviskům MD k postupům při registraci vozidel, k účelnosti dalšího úsilí o přenesení odpovědnosti za uzavření povinného ručení na provozovatele vozidla a byl seznámen s otázkami projednanými na únorových schůzích Automotive Steering Group a i Car Leasing Working Group Leaseurope. Členové výboru byli vyzváni k předání podnětů k připravované novele zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Byl mu předveden systém pro on-line i off-line přenos informací o vozidle společnosti Princip, a.s. (viz akce asociace)

12. února proběhla tisková konference ČLFA k obchodním výsledkům členských společností v roce 2014 a k vývojovým trendům na našem leasingovém, úvěrovém a factoringovém trhu. Zúčastnilo se jí 16 novinářů, byly pořízeny záběry a rozhovor pro vysílání ČT. Téhož dne byla vydána tisková zpráva ČLFA k této problematice.

Představenstvo ČLFA se na 19. schůzi 12. února zabývalo podněty z jednání s viceguvernérem ČNB prof. Tomšíkem k regulaci členských společností ČLFA a dalším postupem při prosazování závěrů ze studie PwC k této problematice. Projednalo podněty ze semináře MD k novým postupům při registraci vozů a uložilo expertním výborům, aby projednaly podněty k připravované další novelizaci zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Zabývalo se podněty expertních výborů. Projednalo akce asociace připravené na další týdny, zabývalo se aktuálními legislativními projekty s dopady na členské společnosti ČLFA a jejich finanční produkty. Schválilo návrh programu členské schůze.

Výbor pro financování spotřebitelů na 45. schůzi 9. února diskutoval k záměrům MF k regulaci nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a k návrhu MPO na novelu zákona o ochraně spotřebitele, zákona o finančním arbitrovi a zákona o ČOI (viz akce asociace)

Výbor pro statistiku projednal na 37. schůzi 6. února návrh statistických výstupů ČLFA za loňský rok. Nepodpořil návrh Erste Leasing, a.s. na sledování financování půdy v rámci financování nemovitostí ve statistikách ČLFA (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů na 7. schůzi 15. ledna diskutoval k postupům registrace vozidel po účinnosti novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, byl informován o rozhodnutí PGRLF zařadit spolufinancování s využitím leasingu a úvěru se zajišťovacím převodem vlastnického práva mezi tituly nebránící čerpání z tohoto fondu a o rozsudku Městského soudu v Praze k žalobě Integram na Hertz Autopůjčovnu, s.r.o. k poplatkům za užívání autorádií ve vozidlech v autopůjčovnách. S představiteli společnosti Symphony Capital diskutoval k produktu Peer-to-Peer úvěrů (viz akce asociace)


zobrazit vše >>
A k t u á l n ě

Z publikovaných statistik České leasingové a finanční asociace za rok 2014 vyplývá, že členské společnosti v tomto období:

  • pro podnikatele financovaly leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 42,13 mld. Kč, což představuje u největších patnácti společností zvýšení o 17,1 %
  • poskytly spotřebitelské úvěry ve výši 34,94 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 1,5 %
  • pro podnikatele poskytly úvěry v celkové výši 40,03 mld. Kč. Proti r. 2013 tak došlo ke zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 15,7 % v případě vedoucích patnácti společností
  • factoringem bylo poskytnuté financování ve výši 163,91 mld. Kč, u členských společností AFS ČR jde o meziroční růst o 12,7 %
  • celkem poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) 135,3 mld. Kč

Doporučení ČLFA pro zájemce o spotřebitelský úvěr

v ČLFA vydala soubor obecných doporučení pro rozhodování zájemců o spotřebitelský úvěr o jeho skutečné potřebě, k posouzení schopnosti úvěr splácet, ke zvážení parametrů úvěru, k výběru věřitele, k postupu před a po podpisu úvěrové smlouvy i k řešení problémů při splácení úvěrů.


ČLFA k diskriminační slevové politice některých dodavatelů aut

ČLFA vyzvala ty výrobce a dovozce automobilů, kteří poskytují některým podnikatelským subjektům (např. autopůjčovnám) - na rozdíl od postupu vůči leasingovým společnostem - selektivní slevy či bonusy při nákupu vozidel, bez ohledu na délku jejího následného pronájmu, ke změně nebo narovnání této slevové politiky. Zdůraznila, že tato zvýhodnění vytváří nerovné podmínky na trhu a mohou být v rozporu s předpisy upravujícími hospodářskou soutěž.


ČLFA k hodnocení nabídek na operativní leasing a správu vozových parků

ČLFA zveřejnila doporučení k posuzování nabídek na operativní leasing vozidel a správu vozových parků s vysvětlením podstaty těchto produktů i rozsahu služeb s nimi spojených a se zdůrazněním nutnosti zohlednit všechny náklady na pořízení a provoz vozidla po celou dobu jeho užívání.


ČLFA k zásadám nového ZDP

ČLFA ve stanovisku k návrhu věcného záměru zcela nového zákona o daních z příjmů navrhuje, aby v zájmu daňové spravedlnosti bylo umožněno všem typům finančních institucí vytvářet rezervy a opravné položky nad rámec obecných podmínek a aby v rámci úpravy nízké kapitalizace nebylo postihováno standardní zajištění úvěrů a půjček, které poskytují spojené osoby v rámci obezřetného jednání věřitelů i dlužníků a jako součást úsilí o minimalizaci rizik.