* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  Domů

Vítejte na stránkách ČLFA

Chronologie aktivit a stanovisek asociace

Výbor pro daně a účetnictví jednal na 118. schůzi 16. září  k připravovanému systému kontrolních hlášení pro účely DPH, k dopadům novely zákona o účetnictví, byl informován o stavu přípravy nového mezinárodního standardu pro účtování leasingu a o věcném záměru novely ZDP (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing vozidel na 8. schůzi 9. září diskutoval s představiteli PSA ke strategii dovozce k poskytovatelům operativního leasingu, byl informován o připomínkách k novele zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a k novele zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel a o otázkách projednaných na schůzi ASG Leaseurope (viz akce asociace)

Výbor pro financování spotřebitelů na 47. schůzi 9. září diskutoval k obsahu návrhu nového zákona o úvěrech pro spotřebitele, byl informován o jednání o dalších legislativních projektech týkajících se spotřebitelských úvěrů a o zapojení ČLFA do mediálních i lobbistických akcí proti senátnímu návrhu na teritorialitu při ustavování soudních exekutorů (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů jednal na 12. schůzi 8. září k programu ke zjišťování a prevenci dvojího financování téhož stroje či zařízení - k nominacím do pracovní skupiny k určení parametrů pro vývoj registru financovaných strojů, byl mu presentován program PS-Collect. Byl seznámen se závěry z jednání na MZ k možnosti financování věcí s dotacemi se SZIF, s projednáváním legislativních změn významných pro financování podnikatelů, diskutoval k možnosti úprav daňového režimu leasingu (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA se na 5. schůzi 3. září zabývalo stavem prosazování stanovisek a zájmů ČLFA do probíhajících jednání o legislativních návrzích týkajících se finančních produktů. Projednalo závěry ze srpnové schůzky s náměstkyní ministra financí pí. Juroškovou a z jednání na MZ o podmínkách financování projektů dotovaných ze SZIF. Po změně v předsednictví projednalo přerozdělení úkolů a odpovědnosti členek a členů představenstva (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA se na 4. schůzi 6. srpna zabývalo prosazováním stanovisek asociace v jednání o aktuálních legislativních návrzích týkajících se finančních produktů, včetně vládního návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, návrhu nového zákona o úvěrech pro spotřebitele, vládního návrhu novely zákona o ochraně spotřebitele a senátního návrhu novely zákona o pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidel. Projednalo stanoviska asociace v právě probíhajících připomínkových řízeních. Schválilo návrh Výboru pro financování podnikatelů připravit parametry registru financovaných strojů a zařízení. Odsouhlasilo náplň setkání s vedením členských společností, které proběhne 1. října. Souhlasilo s přijetím Autoleasing Litoměřice, s.r.o. za přidruženého člena asociace. Za nového předsedu představenstva ČLFA zvolilo Ing. L. Bosáka, poděkovalo Ing. J. Tapšíkové, která odstoupila v souvislosti s přechodem na řídící funkci v zahraničí, za výkon funkce předsedkyně představenstva ČLFA od dubna 2011 (viz akce asociace)

Výbor pro statistiku na 39. schůzi 31. července posoudil a schválil návrh Zprávy o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v 1. pololetí 2015 a dalších statistických výstupů ČLFA za toto období (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor se na 97. schůzi 16. července zabýval stavem prosazování připomínek ČLFA do aktuálních legislativních projetků - do návrhu nového zákona o úvěrech pro spotřebitele, do vládního návrhu novely zákona o ochraně spotřebitele (ST 445), do návrhu novely zákona proti praní špinavých peněž a do návrhu novely o.s.ř. a e.ř. Projednal i podněty z červnové schůze Právního výboru Leaseurope (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů jednal na 11. schůzi 30. června o možnosti využívat v zájmu prevence dvojího či vícečetného financování téže věci databáze financovaných předmětů, jejíž zřízení připravuje několik externích společností. Vyslechl výklad tří z těchto společností k tomuto záměru. Zabýval se stavem jednání o legislativních návrzcíh, které ovlivní externí financování podnikatelských záměrů. Jednal i o podnětech z červnové schůze ASG Leaseurope (viz akce asociace)


zobrazit vše >>
A k t u á l n ě

ČLFA podporuje probíhající kampaň Evropské komise na ochranu práv spotřebitelů při žádosti o úvěr a rozšíření povědomí o existenci těchto práv a je partnerem této kampaně. Podrobnosti - http://ec.europa.eu/spotrebitelsky-uver


Z publikovaných statistik České leasingové a finanční asociace za 1. pololetí 2015 vyplývá, že členské společnosti v tomto období:

  • pro podnikatele financovaly leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 23 mld. Kč, což představuje u největších patnácti společností zvýšení o 17,55 %
  • pro podnikatele poskytly úvěry v celkové výši 23,54 mld. Kč. Proti 1. čtvrtletí 2014 tak došlo ke zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 27 % v případě vedoucích patnácti společností
  • poskytly spotřebitelské úvěry ve výši 14,46 mld. Kč, což představuje při zohlednění absence výsledků Cetelem, a.s. za 2. čtvrtletí 2015 meziroční zvýšení o 4,5 %
  • factoringem bylo poskytnuté financování ve výši 73,39 mld. Kč, u členských společností AFS ČR jde o meziroční snížení o 6,7 %
  • celkem poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) 76,53 mld. Kč

Doporučení ČLFA pro zájemce o spotřebitelský úvěr

v ČLFA vydala soubor obecných doporučení pro rozhodování zájemců o spotřebitelský úvěr o jeho skutečné potřebě, k posouzení schopnosti úvěr splácet, ke zvážení parametrů úvěru, k výběru věřitele, k postupu před a po podpisu úvěrové smlouvy i k řešení problémů při splácení úvěrů.


ČLFA k diskriminační slevové politice některých dodavatelů aut

ČLFA vyzvala ty výrobce a dovozce automobilů, kteří poskytují některým podnikatelským subjektům (např. autopůjčovnám) - na rozdíl od postupu vůči leasingovým společnostem - selektivní slevy či bonusy při nákupu vozidel, bez ohledu na délku jejího následného pronájmu, ke změně nebo narovnání této slevové politiky. Zdůraznila, že tato zvýhodnění vytváří nerovné podmínky na trhu a mohou být v rozporu s předpisy upravujícími hospodářskou soutěž.


ČLFA k hodnocení nabídek na operativní leasing a správu vozových parků

ČLFA zveřejnila doporučení k posuzování nabídek na operativní leasing vozidel a správu vozových parků s vysvětlením podstaty těchto produktů i rozsahu služeb s nimi spojených a se zdůrazněním nutnosti zohlednit všechny náklady na pořízení a provoz vozidla po celou dobu jeho užívání.


ČLFA k zásadám nového ZDP

ČLFA ve stanovisku k návrhu věcného záměru zcela nového zákona o daních z příjmů navrhuje, aby v zájmu daňové spravedlnosti bylo umožněno všem typům finančních institucí vytvářet rezervy a opravné položky nad rámec obecných podmínek a aby v rámci úpravy nízké kapitalizace nebylo postihováno standardní zajištění úvěrů a půjček, které poskytují spojené osoby v rámci obezřetného jednání věřitelů i dlužníků a jako součást úsilí o minimalizaci rizik.