* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  Domů

Vítejte na stránkách ČLFA

Chronologie aktivit a stanovisek asociace

Představenstvo ČLFA na 1. schůzi 9. dubna zvolilo za předsedkyni na příští dvouleté období opět Ing. J. Tapšíkovou, za místopředsedy opět Ing. T. Morávka a nově M. Kováčikovou. Rozdělilo gesce v rámci představenstva za plnění úkolů asociace. Jmenovalo předsedkyně a předsedy expertních výborů. Zabývalo se podněty členských společností z přípravy členské schůze a schválilo akce na příští týdny, včetně postupu při prosazování připomínek ČLFA do návrhu podstatné novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a postup při vypořádání připomínek ČLFA k první verzi návrhu zákona o úvěrech pro spotřebitele. Podpořilo informační kampaň EU na podporu práva spotřebitele v úvěrových vztazích.

Výbor pro daně a účetnictví byl na 117. schůzi 8. dubna informován o návrhu metodického pokynu GFŘ k přípravě kontrolního hlášení pro účely DPH, z hlediska produktů ČLFA jednal o vládním návrhu novely zákona o účetnictví, byl informován o otázkách projednaných Koordinačním výborem MF relevantních pro produkty ČLFA, o stavu přípravy nového mezinárodního standardu pro účtování leasingu a o rozhodnutí NSS k opravám DPH u pohledávek za dlužníky (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů jednal na 9. schůzi 31. března o postupu registračních míst po účinnosti vyhlášky o registraci vozidel, o stavu jednání o vládním návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, o jednání se správci dotačních programů a o výkladu MF k definici „distributora pohonných hmot“ v zákoně o pohonných hmotách. Projednal náměty pro novelu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (viz akce asociace)

30. března proběhla letošní členská schůze ČLFA. Zúčastnili se jí představitelé třiceti členských společností. Na členské schůzi byla vyhodnocena činnost asociace v uplynulých dvanácti měsících, projednána a schválena účetní závěrka ČLFA za období 1. ledna-31. prosince 2014 a schváleny priority asociace pro následujících dvanáct měsíců. Členská schůze schválila návrh na obnovení členství ČLFA v Eurofinas od 1. ledna 2016, zvýšení základního členského příspěvku na 65.000,- Kč a odpovídající úpravu příjmové stránky rozpočtu ČLFA na rok 2015. Schválila také ponechání příspěvku členských společností, které přímo neposkytují finanční služby, na dosavadní úrovni. Zvolila představenstvo ČLFA na období 1. dubna 2015–31. března 2017 ve složení: Ing. L. Bosák, Ing. P. Fořt, R. Jakubová, M. Kováčiková, Ing. J. Matula, Ing. T. Morávek a Ing. J. Tapšíková. Zvolila také na příští dvouleté období za revizorku účtu Ing. K. Najmanovou a rozhodčí komisi ve složení: Bibby Financial Services, a.s., FCE Credit, s.r.o., Oberbank Leasing spol. s r.o., SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. a Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Představenstvo ČLFA na 20. schůzi 5. března schválilo podkladové materiály pro letošní členskou schůzi asociace. Projednalo postup při prosazování stanovisek ČLFA a zájmů členských společností do vládního návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a do návrhů MF k zákonu o úvěrech pro spotřebitele. Podpořilo aktivity expertních výborů při shromažďování podnětů pro další novelu zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Vzalo na vědomi stanoviska členských společností k návrhu zákona o elektronické evidenci tržeb a transpozici směrnice EU o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor na 95. schůzi 26. února diskutoval ke stanoviskům MD a k současné praxi registračních míst při registraci vozidel, k účelnosti  úsilí o přenesení povinnosti uzavřít povinné ručení z vlastníka na provozovatele vozidla, byl informován o záměrech MF k novele zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, o návrhu nového zákona o úvěrech pro spotřebitele, o návrhu zákona o ochraně spotřebitele a o stavu jednání o žalobě Intergram na Hertz k poplatkům za autorádia v autopůjčovnách (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů na 8. schůzi 19. února zvážil využití stanovisek MD k novým postupům při registraci vozidel, diskutoval k účelnosti dalšího úsilí o přenesení povinnosti uzavřít povinné ručení z vlastníka na provozovatele vozidla, byl seznámen s projektem společnosti PS Data k ověřování existence dvojího financování dané věci, diskutoval k požadavkům správců některých dotačních programů na vinkulaci pojištění financované věci v jejich prospěch. Byl seznámen s věcným záměrem zákona o výrobcích s ukončenou životností (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing vozidel na 5. schůzi 19. února diskutoval ke stanoviskům MD k postupům při registraci vozidel, k účelnosti dalšího úsilí o přenesení odpovědnosti za uzavření povinného ručení na provozovatele vozidla a byl seznámen s otázkami projednanými na únorových schůzích Automotive Steering Group a i Car Leasing Working Group Leaseurope. Členové výboru byli vyzváni k předání podnětů k připravované novele zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Byl mu předveden systém pro on-line i off-line přenos informací o vozidle společnosti Princip, a.s. (viz akce asociace)

12. února proběhla tisková konference ČLFA k obchodním výsledkům členských společností v roce 2014 a k vývojovým trendům na našem leasingovém, úvěrovém a factoringovém trhu. Zúčastnilo se jí 16 novinářů, byly pořízeny záběry a rozhovor pro vysílání ČT. Téhož dne byla vydána tisková zpráva ČLFA k této problematice.


zobrazit vše >>
A k t u á l n ě

Z publikovaných statistik České leasingové a finanční asociace za rok 2014 vyplývá, že členské společnosti v tomto období:

  • pro podnikatele financovaly leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 42,13 mld. Kč, což představuje u největších patnácti společností zvýšení o 17,1 %
  • poskytly spotřebitelské úvěry ve výši 34,94 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 1,5 %
  • pro podnikatele poskytly úvěry v celkové výši 40,03 mld. Kč. Proti r. 2013 tak došlo ke zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 15,7 % v případě vedoucích patnácti společností
  • factoringem bylo poskytnuté financování ve výši 163,91 mld. Kč, u členských společností AFS ČR jde o meziroční růst o 12,7 %
  • celkem poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) 135,3 mld. Kč

Doporučení ČLFA pro zájemce o spotřebitelský úvěr

v ČLFA vydala soubor obecných doporučení pro rozhodování zájemců o spotřebitelský úvěr o jeho skutečné potřebě, k posouzení schopnosti úvěr splácet, ke zvážení parametrů úvěru, k výběru věřitele, k postupu před a po podpisu úvěrové smlouvy i k řešení problémů při splácení úvěrů.


ČLFA k diskriminační slevové politice některých dodavatelů aut

ČLFA vyzvala ty výrobce a dovozce automobilů, kteří poskytují některým podnikatelským subjektům (např. autopůjčovnám) - na rozdíl od postupu vůči leasingovým společnostem - selektivní slevy či bonusy při nákupu vozidel, bez ohledu na délku jejího následného pronájmu, ke změně nebo narovnání této slevové politiky. Zdůraznila, že tato zvýhodnění vytváří nerovné podmínky na trhu a mohou být v rozporu s předpisy upravujícími hospodářskou soutěž.


ČLFA k hodnocení nabídek na operativní leasing a správu vozových parků

ČLFA zveřejnila doporučení k posuzování nabídek na operativní leasing vozidel a správu vozových parků s vysvětlením podstaty těchto produktů i rozsahu služeb s nimi spojených a se zdůrazněním nutnosti zohlednit všechny náklady na pořízení a provoz vozidla po celou dobu jeho užívání.


ČLFA k zásadám nového ZDP

ČLFA ve stanovisku k návrhu věcného záměru zcela nového zákona o daních z příjmů navrhuje, aby v zájmu daňové spravedlnosti bylo umožněno všem typům finančních institucí vytvářet rezervy a opravné položky nad rámec obecných podmínek a aby v rámci úpravy nízké kapitalizace nebylo postihováno standardní zajištění úvěrů a půjček, které poskytují spojené osoby v rámci obezřetného jednání věřitelů i dlužníků a jako součást úsilí o minimalizaci rizik.