Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

Aktuality

18. října byla členským společnostem zaslána zpráva o výsledku soutěžněprávního auditu v ČLFA, který proběhl v dubnu – červenci 2018. Zpráva včetně shrnutí v angličtině jsou přístupné v členské zóně.

17. října proběhlo setkání vedoucích představitelů členských společností ČLFA , kterého se zúčastnilo 34 osob, představitelů členských společností. Na setkání byla podána informace o aktivitách asociace od členské schůze a o projektu Asociace 2020, účastníci byli seznámeni s výsledky soutěžněprávního auditu v ČLFA a strategií ČLFA k licencovaným poskytovatelům spotřebitelských úvěrů – nečlenům ČLFA. Prezentace je přístupné v členské zóně.

17. října jednali Ing. M. Veselá, předsedkyně Výboru pro daně a účetnictví a J. Krutilek s Ing. L. Pitnerem, vedoucím oddělení daně z přidané hodnoty Ministerstva financí. Závěry z jednání budou projednány na schůzce expertní skupiny k problematice opčních leasingů 24. října 2018, kde bude připraven návrh dalšího postupu pro představenstvo ČLFA.  

16. října se Mgr. J. Slanina zúčastnil na pozvání poslance Mgr. M. Výborného v Poslanecké sněmovně pracovního kulatého stolu k problematice řešení daňových odpisů nedobytných pohledávek. O výsledku jednání budou informováni členové Výboru pro financování spotřebitelů v rámci programu 64. schůze.   

  
10. října se J. Krutilek zúčastnil na pozvání AMSP akce Den podnikatelů ČR. Součástí akce byla i panelová diskuse k digitalizaci státní správy za účasti premiéra Vlády ČR, některých ministrů a zmocněnce vlády pro oblast IT a digitalizace. Vládní projekt digitalizace by se mohl stát platformou pro prosazování některých návrhů ČLFA k racionalizaci činností státní správy, např. v oblasti registrace vozidel.    

4. - 5. října se J. Matula a J. Krutilek zúčastnili výroční konference Leaseurope/Eurofinas v Benátkách. Konvence se zúčastnilo více než 450 zástupců evropských společností i odborníků z finančního sektoru. Součástí konference bylo i Valné shromáždění Leaseurope a Eurofinas. Novým předsedou představenstva Eurofinas byl zvolen Antonio Rodrigues (Portugalsko), který nahradil Alaina van Gronendaela. Na Výroční konvenci byly publikovány výroční zprávy Leaseurope 2018 a Eurofinas 2018, kde jsou prezentovány klíčové úspěchy a budoucí výzvy pro federaci. V rámci odborné části Výroční konvence bylo připraveno 12 odborných seminářů k vývoji trhu a aktuálním problémům odvětví. V rámci doprovodného programu bylo jednáno s představiteli asociací Rakouska, Slovenska, Slovinska a pobaltských států.  

3. října se zástupci členských společností a J. Krutilek zúčastnili semináře Ministerstva financí k výkladu nového zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. 

2. října se zástupci dotčených členských společností a J. Krutilek zúčastnili semináře ČNB, jehož tématem byl nový sběrný systému SDAT, který je určen pro sběr dat statistického a dohledového výkaznictví ČNB.


26. září se J. Krutilek a J. Slanina zúčastnili jednání Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny k návrhu insolvenčního zákona. Zástupce ČBA na jednání výboru prezentoval stanovisko, které je totožné s prioritami ČLFA. Návrh zákona byl následně projednán v 2. čtení Poslaneckou sněmovnou. Priority ČLFA budou posazovány v rámci 3. čtení a při jednání s poslanci. 

Členové Výboru pro financování podnikatelů na 33. schůzi 25. září diskutovali s generálním tajemníkem Asociace
leasingových společností Slovenské republiky JUDr. R. Hollým k vývoji slovenského leasingového trhu v oblasti podnikatelského financování. Výbor byl informován o jednáních k prosazování dotačních titulů při financování produkty členských společností vč. informace o novém připravovaném programu MPO Logistika, o jednání expertní skupiny ČLFA k problematice opčních leasingů, o legislativních projektech relevantních pro finanční produkty ČLFA, o reportu o prodlení v předávání dat mezi pojišťovnami a ČKP,
o výsledcích soutěžněprávního auditu v ČLFA, o  platnosti a aktuálnosti stanovisek ČLFA, zveřejněných na webu v gesci výboru, o práci ostatních výboru, o rozhodnutí ze zasedání představenstva jmenovat   v návaznosti na uskutečněné změny v představenstvu ČLFA gestorem Výboru pro financování podnikatelů Ing. P. Prokopa

21. záři jednali M. Slažanská a J. Krutilek na základě doporučení AMSP s Ing. Rejzkem z Výboru nezávislého ICT průmyslu k přípravě jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu k prosazení produktů ČLFA jako dotačních titulů u operačního programu Vysokorychlostní internet (více viz zápis z jednání Výboru pro financování podnikatelů).


21. září jednal Výbor pro operativní leasing vozidel na 22. schůzi o závěrech soutěžněprávního auditu faktického jednání ČLFA s důrazem na aktivity výboru. Členové výboru prodiskutovali stav projektu Kodex nadměrného opotřebení, potvrdili zájem na jeho dokončení a shodli se na postupu k jeho dokončení. Byla podána informace o plnění závěrů z jednání se Škoda Auto

Představenstvo ČLFA se na 15. schůzi 20. září zabývalo stavem jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA. Představenstvo vzalo na vědomí finální zprávu „Soutěžněprávní audit faktického jednání České leasingové a finanční asociace“ a uložilo generálnímu tajemníkovi realizovat opatření navržená na základě výsledků soutěžněprávního auditu. Zhodnotilo práci v Legislativně-právním výboru za účasti předsedy výboru Mgr. M. Omarova. Představenstvo projednalo žádost společnosti Fraikin Česká republika s.r.o. o členství v Česká leasingové a finanční asociaci a schválilo přijetí společnosti za přidruženého člena ČLFA. V návaznosti na uskutečněné změny v představenstvu ČLFA jmenovalo představenstvo Ing. P. Prokopa gestorem Výboru pro financování podnikatelů.  

Ministerstvu financí bylo 18. září zasláno stanovisko asociace k druhému draftu revidované Národní strategie finančního vzdělávání. ČLFA je připravena diskutovat o roli a konkrétním zapojení profesních organizací v rámci realizace navrhované strategie finančního vzdělávání.  
 
 J. Slanina, právní expert asociace, se 13. září zúčastnil jednání Právního a politického výboru Eurofinas v Bruselu
 
Legislativně-právní výbor na 112. schůzi 13. září posoudil stav jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, vyslechl informaci gestorů v rámci sledované legislativy, zabýval se přípravou workshopu k poznatkům z implementace GDPR, projednal informace z ostatních výborů a zabýval se závěry soutěžněprávního auditu v ČLFA. 
 
 
 ČLFA zorganizovala 13. září ve spolupráci se společností KPMG seminář k výkladu zákona o distribuci pojištění, kterého se zúčastnilo 50 zástupců z členských společností. V rámci semináře byl vysvětlen legislativní rámec distribuce pojištění a důvod nové regulace, byly prezentovány hlavní změny oproti stávajícímu stavu a byly diskutovány významné obchodní dopady nové regulace.
 

Výbor pro financování spotřebitelů na 63. schůzi 11. září jednal o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, zabýval se přípravou workshopu k poznatkům z implementace GDPR, byl informován o strategií ČLFA k licencovaným poskytovatelům spotřebitelských úvěrů, nečlenům ČLFA, výsledkům průzkumu o exekucích v rámci ČLFA a o závěrech jednání s představiteli ČNB a ČBA. 
 
5. září se J. Krutilek a J. Slanina zúčastnili jednání Ústavně právního výboru Parlamentu ČR k návrhu novely insolvenčního zákona, kde prezentovali stanovisko ČLFA k problematice oddlužení.

3. září jednali J. Matula a J. Krutilek s představiteli  Slovenské leasingové  asociace R. Daubnerem a R. Hollým. Byly diskutovány otázky vývoje, trendů a očekávání trhu financování podnikatelů i nepodnikatelů na obou trzích a kromě dalších témat i problematika  opčních  leasingů, zkušenosti při aplikaci insolvenčního zákona, slovenské zkušenosti se zastropováním RPSN, přistup k prosazování daňově uznatelných opravných položek a využívání dotačních titulů. Slovenští partneři přijali pozvání na zasedání Výboru pro financování podnikatelů k výměně  zkušeností v oblasti podnikatelského financování . Byl dohodnut systém pravidelných půlročních setkání představitelů obou asociací.  

29. srpna  jednali J. Matula a J. Krutilek s viceguvernérem ČNB prof. V. Tomšíkem a členem Bankovní rady ČNB T. Nidetzkým k vývoj trhu nebankovního financování v 1. pololetí 2018. Zástupci ČNB byli dále informování o strategii ČLFA  k licencovaným poskytovatelům spotřebitelských úvěrů- nečlenům ČLFA , kdy byla zdůrazněna úloha etických předpisů ČLFA a  dodržování principů odpovědného úvěrování. Byla diskutována role a dozor ČNB nad trhem poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a přístup ČLFA k aktuálním legislativním návrhům včetně novely zákona o ČNB, novely insolvenčního zákona, poslanecké iniciativy k zákazu reklamy na spotřebitelské úvěry a aktivity k zastropování RPSN. Představitelé ČNB byli seznámeni s iniciativou ČLFA k odstranění  daňové nerovnosti při vytváření daňově uznatelných opravných položek. Obě strany ocenily přínosnost průběžné vzájemné informovanosti a dohodly pokračování těchto setkání.            

29. srpna  jednala pracovní skupina ČLFA k problematice opčních  leasingů. Byl připraven draft materiálu  k projednání metodických nejasností na Generální finanční ředitelství.    

15. srpna bylo zasláno Ministerstvu financí stanovisko ČLFA k novele zákona o ČNB. Na základě stanovisek  právních expertů čl. společností nemá ČLFA k návrhu připomínky  a oceňuje, že navrhované finanční ukazatele nejsou vztahovány k spotřebitelským úvěrům, pouze k úvěrům na bydlení.

7. srpna byla vydána tisková zpráva k pololetním statistikám. Členské společnosti poskytly klientům v prvním pololetí letošního roku prostřednictvím leasingu, úvěrů a factoringu 93,46 miliardy korun, to je o 5,5 % více než ve stejném období roku 2017. Celkové pohledávky ČLFA z běžících leasingových a úvěrových kontraktů dosáhly na konci letošního prvního pololetí 272,87 miliardy korun a vzrostly od počátku roku o 1%.

Výbor pro statistiku byl na 51. schůzi 7. srpna informován o výsledku Antitrust Auditu, provedeného AK Nedelka Kubáč Advokáti, schválil Zprávu o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu za 1. pololetí 2018 a dalších statistických výstupů ČLFA za toto období, odsouhlasil změny ve zpracování Zprávy – nebudou již uváděny údaje na bázi pořizovacích cen u leasingových produktů (bude vždy používána hodnota vstupního dluhu) a u jednotlivých prezentovaných hodnot budou důsledně uváděny i hodnoty za předchozí období. Tato změna bude provedena již ve Zprávě za 3. čtvrtletí 2018, dále byl výbor informován o požadavku Leaseurope na vykazování statistik u dopravní techniky z pohledu používaného paliva (viz akce asociace)
 
Výbor pro financování podnikatelů byl na 32. schůzi 24. července informován o výsledku jednání s ředitelem odboru provozu silničních vozidel MD k návrhu ČLFA na změnu zákona ve vztahu k registraci vozidel, o výsledku jednání expertní skupiny k problematice opčních leasingů, o závěrech z workshopu k implementaci IFRS 16, o reportu o prodlení v předávání dat mezi pojišťovnami a ČKP za 2. čtvrtletí 2018, o stavu jednání o aktuálních legislativních projektech relevantních pro finanční produkty ČLFA, o výsledcích soutěžněprávního auditu v ČLFA, o jednání ostatních výborů (viz akce asociace)


Představenstvo ČLFA na 14. schůzi 18. července jednalo o dopadech aktivit asociace realizovaných od červnové schůze, zabývalo se stavem jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA a také aktivitami k prosazování návrhů asociace do změn příslušných zákonů a dalšími aktivitami ČLFA. Představenstvo uložilo expertní skupině pokračovat v jednání na MD k problematice vyřazování z registru vozidel, zejména k problematice zpronevěr vozidel. Představenstvo schválilo záměr realizovat ve spolupráci se společností KPMG workshop k implementaci nového zákona o distribuci pojištění začátkem září 2018, workshop k poznatkům z implementace GDPR v říjnu a pracovní snídani k novým daňovým zákonům od r. 2019 v lednu 2019.   Představenstvo jednalo i o podnětech z červnových schůzí expertních výborů a vzalo na vědomí iniciativu týkající se sběru dat k problematice exekucí s cílem zjistit podíl členských společností ČLFA na celkovém počtu exekucí v ČR.   Na základě podnětů z diskuse AK Nedelka Kubáč advokáti dopracuje finální zprávu v českém a anglickém jazyce, která bude následně distribuována členským společnostem. Představenstvo schválilo úpravu žádosti o přijetí do ČLFA a generálnímu tajemníkovi uložilo používat upravený formulář žádosti. Při projednávání žádosti o přijetí za člena ČLFA bude posuzováno i kritérium používání registrů klientských informací pro ověření úvěruschopnosti, způsob prezentace produktů a reklamy na webu. Na základě ukončení nominačního procesu v souladu s článkem 11 Stanov ČLFA představenstvo jmenovalo předsedou Výboru pro operativní leasing vozidel pana Svatopluka Pražáka ze společnosti ALD Automotive, s.r.o. (viz akce asociace)


 


Více

18. října byla členským společnostem zaslána zpráva o výsledku soutěžněprávního auditu v ČLFA, který proběhl v dubnu – červenci 2018.  Zpráva včetně shrnutí v angličtině jsou přístupné v členské zóně. 

Více