* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF

Evropská federace Eurofinas
Evropská federace Eurofinas

  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  Domů

Vítejte na stránkách ČLFA

Chronologie aktivit a stanovisek asociace

Na 27. schůzi Výboru pro financování podnikatelů 5. prosince P. Fiala, ředitel odboru řízení rizik ČMZRB, zrekapituloval principy řízení rizik v rámci projektů ČMZRB, výbor odsouhlasil finální verzi dokumentu Analýza přípustnosti financování pořízení majetku úvěry se zajišťovacím převodem vlastnického práva z hlediska jejich možné podpory dotačními tituly, pozitivně hodnotil úroveň semináře k problematice účtování podle IFRS 16, byl informován o stavu jednání o aktuálních legislativních projektech relevantních pro finanční produkty ČLFA, o závěrech z jednání s představiteli ČKP k aktuálním otázkám spolupráce, o závěrech z jednání Automotive Steering Group Leaseurope a byly diskutovány priority a cíle práce výboru v roce 2018 (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA na 7. schůzi 30. listopadu jednalo o dopadech aktivit asociace realizovaných od říjnové schůze a o závěrech jednání s výkonným ředitelem ČKP J. Matouškem a jeho kolegy k aktuálním otázkám spolupráce, s Ing. L. Kročákem, ředitelem sekce dohledu nad finančními trhy II, Ing. M. Svatošovou, ředitelkou odboru dohledu a kontroly poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, Ing. K. Gabrhelem, ředitelem sekce licenčních a sankčních řízení, P. Hollmannem, ředitelem sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu a Mgr. D. Vyhnálkem, sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu, kde byly projednány odpovědi ČNB na dotazy zaslané ČLFA. Zástupci ČNB byli informováni o stanoviscích ČLFA k některým legislativním návrhům a byly diskutovány poznatky z probíhajícího licenčního procesu u poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a s Ing. L. Pittnerem, vedoucím oddělení nepřímých daní MF, ke stanovisku MF k rozhodnutí Evropského soudního dvora v kauze Mercedes Benz v případě opčního leasingu. Jednalo i o podnětech z listopadových schůzí expertních výborů. Představenstvo zplnomocnilo J. Krutilka, generálního tajemníka ČLFA, podepsat za ČLFA Memorandum o uplatnění příspěvku nepojištěných, ve kterém se ČKP zavazuje k primárnímu uplatňování nároku na úhradu příspěvku vůči provozovateli vozidla. Schválilo akce asociace na příští období, včetně strategie ČLFA při prosazování legislativních návrhů a návrh provizorního rozpočtu ČLFA na rok 2018. Uložilo generálnímu tajemníkovi, aby postupoval od 1. ledna 2018 podle schváleného provizorního rozpočtu. Projednalo Memorandum společností poskytujících spotřebitelské úvěry a uložilo J. Hanušové, garantovi za oblast spotřebitelského financování, předložit akční plán aktivit v oblasti spotřebitelského financování na některém z příštích zasedání představenstva (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing vozidel byl na 19. schůzi 15. listopadu informován o plnění úkolů z jednání s představiteli Škoda Auto, o jednání s představiteli ČKP, především o možné integraci asistenčních služeb nabízených členskými společnostmi ČLFA do nabídky linky 1224, o činnosti pracovní skupiny k dokončení Kodexu nadměrného opotřebení vozidel, členové výboru pozitivně hodnotili seminář ČLFA k problematice implementace nového účetního standardu IFRS 16 i seminář k problematice GDPR (viz akce asociace)

Výbor pro statistiku na 48. schůzi 8. listopadu schválil Zprávu o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v 1.- 3. čtvrtletí 2017 a dalších statistických výstupů ČLFA za toto období a projednal požadavek ČSÚ na rozšíření předávaných statistických údajů u finančního leasingu z hlediska sektorového zatřídění (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor byl na 108. schůzi 19. října informován o jednání o aktuálních legislativních projektech s dopady na finanční produkty ČLFA, o vývoji situace po meziresortním připomínkovém řízení k návrhu zákona o distribuci pojištění, o tom, že ČLFA zaslala připomínky k návrhu zákona o zpracování osobních údajů, dále byl výbor informován o jednání Platformy pro odpovědné finance a proběhla diskuse k závěrům ze semináře k implementaci Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) - viz akce asociace

Výbor pro operativní leasing vozidel byl na 18. schůzi 4. října informován o jednání s představiteli Škoda Auto k pokračování diskuse k problematice e-call a telematických služeb, o popisu procesu e-call včetně fungování linky 1224, o přípravě semináře k problematice účtování podle IFRS 16 a o jednání pracovní skupiny k dokončení Kodexu nadměrného opotřebení vozidel (viz akce asociace)

Výbor pro financování spotřebitelů byl na 58. schůzi 19. září informován o jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, o dosavadních poznatcích a zkušenostech z licenčního procesu podle zákona o s.ú., o jednání s viceguvernérem ČNB prof. V. Tomšíkem a členem bankovní rady ČNB Ing. T. Nidetzkým, o stanovisku Legislativně-právního výboru k odpovědi ČNB na kvalifikovaný dotaz k postavení subdealerů, o přípravě semináře k problematice GDPR, o návrhu vyhlášky ČNB o informačních povinnostech poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, o výsledku jednání expertní skupiny k problematice oddlužení, dále proběhla diskuse s D. Šmejkalem z Poradny při finanční tísni k činnosti Poradny k problematice oddlužení (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů byl na 26. schůzi 14. září informován o studii KPMG k možnostm změny stanoviska ministerstev k financování dotačních projektů produkty členských společností, o aktuálních legislativních projektech relevantních pro finanční produkty ČLFA, o aktuálním stavu rozpracovaných úkolů z jednání s ČKP, o Dokumentu ČLFA „Implementační důsledky zákona 340/2015 formou nejčastějších otázek a odpovědí“, o  Dokumentu ČLFA „Doporučení Obchodní kontrakt“, o novém programu ČMZRB Úspory energie, o stavu naplňování registru leasovaného majetku a o přípravě semináře ČLFA k problematice účtování podle IFRS 16 (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA na 5. schůzi 7. září jednalo o dopadech aktivit asociace realizovaných od červencové schůze a o závěrech jednání se zástupci MF JUDr. J. Beranem, ředitelem odboru finanční trhy II, Ing. M. Indrou, vedoucím oddělení retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu, Ing. J. Urbancem a Mgr. T. Kubíčkovou z téhož oddělení ve věci úpravy flotilové distribuce pojištění., s výkonným ředitelem ČBA J. Štěpánkem a jeho zástupcem F. Hanzlíkem k aktuálním otázkám z působení obou asociací a  nastavení systému výměny informací při prosazování legislativních změn, s viceguvernérem ČNB prof. V. Tomšíkem a členem bankovní rady ČNB Ing. T. Nidetzkým, k vývoji nebankovního finančního trhu v 1. pololetí 2017 a k aktuálním informacím z nebankovního financování a z jednání s představiteli ALS SR R. Daubnerem a M. Tibenským k výměně zkušenosti z práce obou asociací. Jednalo i o podnětech z červencových a srpnových schůzí expertních výborů. Schválilo akce asociace na příští období, včetně strategie ČLFA při prosazování legislativních návrhů a projednalo organizační zajištění seminářů k problematice GDPR a implementace IFRS 16, společenské akce pro vedoucí představitele členských společností a záměr zorganizovat seminář pro nový Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a schválilo rozpočet těchto akcí. Představenstvo odsouhlasilo finální nabídku na Antitrust Audit, předloženou advokátní kanceláří Havel & Holásek k ověření, zda asociace jedná v obchodních vztazích v souladu se soutěžním právem. Představenstvo rozhodlo dle čl. 6, bod 4 Stanov o pozastavení výkonu členských práv společnosti Archer Sheridan, s.r.o. z důvodu neplnění povinností člena ČLFA (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor byl na 107. schůzi 31. srpna informován o jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, o přípravě semináře k problematice GDPR, o jednání k návrhu zákona o distribuci pojištění, o jednání expertní skupiny pro oddlužení, o jednání Platformy pro odpovědné finance, o závěrech z jednání z ostatních výborů, dále byly diskutovány poznatky z přípravy na aplikaci nařízení EU o ochraně osobních údajů (viz akce asociace)


zobrazit vše >>
A k t u á l n ě