Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

KALENDÁŘ AKCÍ

08. ledna
16.00
Neformální setkání členů Legislativně-právního výboru
09. ledna
15.00
8. schůze představenstva
14. ledna
16.00
Setkání členů Výboru pro financování podnikatelů
zobrazit další akce >

AKTUALITY

Výbor pro financování podnikatelů byl na 39. schůzi 22. října informován o aktuálním stavu legislativních návrhů (vládní návrh zákona o hromadných žalobách, poslanecký návrh k změně zákona o distribuci pojištění, vládní návrh zákona, kterým se mění občanský soudní řád a zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti ), o finalizaci projektu ČLFA „Podpora a příprava definice pozice České leasingové a finanční asociace při komunikaci s veřejnou správou“, o závěrech schůzky pracovní skupiny k problematice DPH v reakci na rozsudek Soudního dvora Evropské unie C‑242/18 UniCredit Leasing Bulharsko, o přípravě jednání pracovní skupiny pro finanční nástroje MPO v souvislosti s přípravou budoucí kohezní politiky pro období 2021–2027, dále o výzvě Ministerstva dopravy k předkládání žádostí o podporu v rámci programu Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy, o závěrech z výroční konference Leaseurope/ Eurofinas v Budapešti o jednání představenstva ČLFA a závěrech ze setkání s vedoucími představiteli členských společností a mimořádné schůze ČLFA.  

Výbor pro financování spotřebitelů byl na 70. schůzi 24. září informován o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, že ve spolupráci s KPMG pokračovaly aktivity v rámci projektu ČLFA „Podpora a příprava definice pozice České leasingové a finanční asociace při komunikaci s veřejnou správou“, o připomínkách ČLFA k návrhu Evropského bankovního úřadu (EBA) Guidelines on Loan Origination and Monitoring, o Rozsudku SDEU C‑383/18 Lexitor (právo spotřebitele na snížení nákladů spotřebitelského úvěru), o Rozsudku SDEU C‑331/18 (rozdělení splátek na jistinu a úroky ve smlouvě o spotřebitelském úvěru). Dále byl informován o závěrech z jednání s představiteli České bankovní asociace a o jednání představenstva ČLFA a ostatních výborů

Výbor pro operativní leasing vozidel byl na 26. schůzi 18. září diskutoval o finální verzi Kodexu nadměrného opotřebení vozidel. Dále byl výbor informován o aktivitách v rámci projektu ČLFA „Podpora a příprava definice pozice České leasingové a finanční asociace při komunikaci s veřejnou správou“, o závěrech z prvního jednání pracovní skupiny pro finanční nástroje v souvislosti s přípravou budoucí kohezní politiky pro období 2021-2027, o vývoji nebankovního financování v oblasti operativního leasingu dle statistik ČLFA za 1. pololetí 2019 a o probíhající diskusi k námětům společnosti Mercedes-Benz Financial Services ČR na úpravu statistických procedur ČLFA
 
Výbor pro daně a účetnictví byl na 129. schůzi 17. září informován o závěrech z jednání s  ředitelem Odboru nepřímých daní MF ČR,  Ing. s ředitelkou odboru nepřímých daní GFŘ a dalšími pracovníky MF ČR, byl diskutován názor MF ČR k novému rozsudku Soudního dvora Evropské unie UniCredit Leasing Bulharsko ohledně odvodu DPH při předčasném ukončení smlouvy o finančním leasingu z důvodu neuhrazení splátek uživatelem. Dále byl výbor informován o připomínkách ČLFA v rámci veřejné konzultace k souhrnu řešení koncepce nové účetní legislativy 2020 – 2030, o připomínkách k návrhu daňového zákona 2020 a o návrhu dalšího postupu při prosazování daňových priorit ČLFA, o aktivitách v rámci projektu ČLFA „Podpora a příprava definice pozice České leasingové a finanční asociace při komunikaci s veřejnou správou“, o probíhající diskusi k námětům společnosti Mercedes-Benz Financial Services ČR na úpravu statistických procedur ČLFA

Na 116. schůzi Legislativně-právního výboru 5. září podala představitelka Finančně analytického útvaru MF ČR informaci o systému národního hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu, dále byl výbor informován o stavu jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, o připomínkách k návrhu Guidelines stanovících pravidla osvědčených postupů při poskytování a sledování půjček po dobu jejich životního cyklu, o pokračování práce na projektu ČLFA „Podpora a příprava definice pozice České leasingové a finanční asociace při komunikaci s veřejnou správou“, o jednání zástupců ČLFA s výkonným ředitelem ČBA a jeho zástupcem k aktuálním otázkám z působení obou asociací, o jednání s ředitelem Odboru nepřímých daní MF ČR, ředitelkou odboru GFŘ a dalšími pracovníky MF ČR k řešení metodických problémů v souvislosti s novou úpravou opčních leasingů a zavádění reportingu v oblasti DPH u elektronických přeshraničních plateb. 
 
Výbor pro financování podnikatelů na 38. schůzi 3. září projednal aktuální stav legislativních návrhů relevantních pro oblast financování podnikatelů, byl informován o pokračování práce na projektu ČLFA „Podpora a příprava definice pozice České leasingové a finanční asociace při komunikaci s veřejnou správou“, o jednání s ředitelem Odboru nepřímých daní MF ČR a ředitelkou odboru nepřímých daní GFŘ k řešení metodických problémů v případě cesí u nájemce a pronajímatele u opčních leasingů, o výsledku prvního jednání pracovní skupiny pro finanční nástroje MPO v souvislosti s přípravou budoucí kohezní politiky pro období 2021 – 2027 a o vývoji nebankovního podnikatelského financování za 1. pololetí 2019. 
  
Výbor pro financování podnikatelů na 37. schůzi 25. června byl informován o aktuálním stavu legislativních návrhů relevantních pro oblast financování podnikatelů, o zahájení práce na projektu ČLFA „Podpora a příprava definice pozice České leasingové a finanční asociace při komunikaci s veřejnou správou“, o jednání s ředitelem SUPIN k vyhodnocení podnětů a zkušeností z přistupování leasingových společností k datům o pojištění a dalším aktuálním otázkám spolupráce, o jednání Automotive Steering Group Leaseurope a o závěrech z jednání představenstva ČLFA.

Výbor pro financování spotřebitelů projednal na 69. schůzi 17. června stav jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, byl informován o stanovisku asociace k poslanecké iniciativě na rozšíření působnosti zákona o spotřebitelském úvěru na živnostníky, o konzultaci k návrhu novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML zákon) a konzultaci k tématu úpravy zákona o platebním styku č. 5/2019 Sb. Výbor byl rovněž informován o zahájení práce na projektu ČLFA „Podpora a příprava definice pozice České leasingové a finanční asociace při komunikaci s veřejnou správou“ a o závěrech z jednání představenstva ČLFA.
  
Výbor pro operativní leasing vozidel byl na 25. schůzi 7. června informován o jednání se Škoda Auto k fleetovému konceptu ŠKODA Connect, jednal o stavu Kodexu nadměrného opotřebení vozidel, o vývoji evropského leasingu dle statistik LEASEUROPE za rok 2018, o vývoji nebankovního financování v oblasti operativního leasingu dle statistik ČLFA za 1. čtvrtletí 2019. Dále byl výbor informován o zahájení projektu ČLFA „Podpora a příprava definice pozice České leasingové a finanční asociace při komunikaci s veřejnou správou“ a o přípravě schůzky s ČKP k vyhodnocení podnětů a zkušeností, týkajících se přistupování leasingových společností k zabezpečeným službám SUPIN/ČKP.  
 
Legislativně-právní výbor byl na 115. schůzi 30. května informován o stavu jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, o stanovisku ČLFA k poslanecké iniciativě na rozšíření působnosti zákona o spotřebitelském úvěru na živnostníky, o konzultaci k návrhu novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML zákon). Výbor byl dále informován o jednání Politického a právního výboru Eurofinas a o přípravě projektu ČLFA „Podpora a příprava definice pozice České leasingové a finanční asociace při komunikaci s veřejnou správou“.

20. května byla publikována Zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu za 1. čtvrtletí 2019.   

20. května byly Ministerstvu spravedlnosti ČR zaslány připomínky ČLFA k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadných žalobách.  

16. května se J. Krutilek zúčastnil 12. shromáždění generálních tajemníků evropských leasingových asociací sdružených v Leaseurope, kde byly projednány aktuální otázky Leseurope a proběhla výměna zkušeností mezi jednotlivými členskými asociacemi.

Výbor pro statistiku na 54. schůzi 16. května schválil Zprávu o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu za 1. čtvrtletí 2019 a dalších statistických výstupů ČLFA za toto období.

15. května se J. Krutilek zúčastnil jednání Statistického výboru Leaseurope, kde byl prezentován růst evropského leasingového trhu za rok 2018 ve výši 8,3 %.     

Výbor pro financování podnikatelů  byl na 36. schůzi 14. května informován o stavu jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, především o vládním návrhu daňových zákonů 2020, vládním návrhu zákona o hromadných žalobách a poslaneckém návrhu k zavedení teritoriality exekutorů a o závěrech z diskuse organizované MF  k poslanecké iniciativě případného rozšíření Zákona č.257/2016 o spotřebitelském úvěru na živnostníky a dále diskutoval o závěrech workshopu k digitalizaci a využití dat ve státní správě a daňového workshopu, pořádaného ČLFA.  

13. května se M. Veselá a J. Krutilek zúčastnili vypořádání připomínek v rámci veřejné konzultace k souhrnu řešení koncepce nové účetní legislativy 2020 – 2030

10. května byly Ministerstvu financí ČR zaslány připomínky k případnému rozšíření působnosti Zákona č.257/2016 o spotřebitelském úvěru na živnostníky.  

25. dubna byl zaslán Leaseurope dotazník k vývoji trhu za rok 2018 v ČR

24. dubna proběhl ve spolupráci s KPMG workshop k schválenému daňovému balíčku 2019 se zaměřením na implementaci změn relevantních pro daňový rámec produktů poskytovaných členskými společnostmi.

24. dubna proběhlo jednání expertní skupiny pro přípravu Kodexu nadměrného opotřebení vozidel.

18. dubna byly Ministerstvu spravedlnosti zaslány společné připomínky České bankovní asociace a ČLFA k vládnímu návrhu zákona o hromadných žalobách
 
17. dubna proběhla 1. schůze představenstva ČLFA. Předsedou představenstva ČLFA byl zvolen Ing. J. Matula, za místopředsedy J. Hanušová a Ing. K. Nováček.  Představenstvo schválilo rámcové rozdělení úkolů a odpovědnosti mezi členy představenstva asociace, rozdělení gescí ve vztahu asociace k orgánům státu a termíny dalších schůzí představenstva do příští členské schůze. Představenstvo rozhodlo o působení expertních výborů ČLFA do března 2021 a jmenovalo předsedkyně/předsedy výborů. Představenstvo se rovněž zabývalo podněty členských společností z přípravy členské schůze ČLFA a schválilo přijetí společnosti Car4Way, a.s. za přidruženého člena ČLFA. Představenstvo se rovněž zabývalo stavem jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA a dalšími aktivitami ČLFA. Představenstvo rovněž schválilo návrh akcí k naplnění v následujících týdnech.

Výbor pro financování spotřebitelů byl na 68. schůzi 16. dubna informován o stavu jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, především o poslaneckém návrhu k zavedení teritoriality exekutorů (sněmovní tisk 295), poslaneckém návrhu SPD na úhradu závazků přednostně na jistinu dluhu (ST 401) a vládním návrhu zákona o hromadných žalobách, vyslechl informaci z diskusního kulatého stolu k tématu hromadných žalob, pořádaného n. o. Spotřebitelské fórum. Byl informován o stanovisku Eurofinas v rámci veřejné konzultace Evropské komise k vyhodnocení směrnice o spotřebitelském úvěru (CCD), diskutoval o závěrech z jednání pracovní skupiny MF k problematice případného rozšíření působnosti Zákona č.257/2016 o spotřebitelském úvěru na živnostníky a závěrech  workshopu ČLFA k problematice eGovernmentu.

16. dubna se J. Slanina a J. Krutilek zúčastnili jednání pracovní skupiny MF k problematice případného rozšíření působnosti Zákona č.257/2016 o spotřebitelském úvěru na živnostníky. Ze strany MF byly vydefinovány okruhy pro případné rozšíření působnosti z.s.ú. ČBA a ČLFA byly vyzvány k zaslání stanoviska k vydefinovaným okruhům a kvantifikování případných cenových dopadů při implementaci zvažovaných změn.

14. dubna J. Matula vystoupil na členské schůze Asociace leasingových společností Slovenské republiky. 

9. dubna byly zaslány připomínky ČLFA k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie. V rámci připomínkového řízení byly uplatněny návrhy ČLFA k daňovému zrovnoprávnění při uplatňování pravidel nízké kapitalizace pro přímo či nepřímo regulovaná finanční instituce, odstranění daňové nerovnosti pro poplatníky, kteří nemohou vytvářet daňově uznatelné opravné položky k pohledávkám z úvěrů a možnost uplatnit paušální výdaje na dopravu i u vozidel pořízených finančním leasingem nebo úvěrem se zajišťovacím převodem vlastnického práva. 

9. dubna jednali M. Veselá a J. Krutilek s Ing. Pitner z Odboru nepřímých MF. Byl konzultován postup při prosazování metodických připomínek ČLFA v oblasti cesí   pro jednání s GFŘ a problematika reportingu v oblasti DPH u elektronických přeshraničních plateb. 
 

2. dubna proběhl workshop Škoda Auto/ČLFA k využití best practices leasingových společností při přípravě konceptu fleetových služeb Škoda Auto. Závěry z jednání budou zařazeny do programu příští schůze Výboru pro operativní leasing vozidel

2. dubna se J. Slanina zúčastnil spolu se zástupci spotřebitelských organizací, veřejné i podnikatelské sféry diskusního kulatého stolu k tématu hromadných žalob, pořádaného n. o. Spotřebitelské fórum. V rámci diskuse prezentoval J. Slanina stanovisko ČLFA k tomuto tématu   
 


 

více > zobrazit další aktuality >

STATISTIKY

Informace o trhu

NEŽ SI PŮJČÍTE

Firmy | Domácnosti

O NÁS

Kdo jsme | Členové

OBJEM PROSTŘEDKŮ POSKYTNUTÝCH ČLENY ČLFA KLIENTŮM V ROCE 2019(kumulativně v mld. Kč)

43,08
Q1
70,08
Q2
95,13
Q3
Q4

FINANCOVÁNÍ FIREM
6,11
Q1
12,72
Q2
19,78
Q3
Q4

FINANCOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ
49,19
Q1
82,80
Q2
114,90
Q3
Q4

CELKEM

AKTUALITY