* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF

Evropská federace Eurofinas
Evropská federace Eurofinas

  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  Domů

Vítejte na stránkách ČLFA

Chronologie aktivit a stanovisek asociace

Představenstvo ČLFA na 14. schůzi 18. července jednalo o dopadech aktivit asociace realizovaných od červnové schůze, zabývalo se stavem jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA a také aktivitami k prosazování návrhů asociace do změn příslušných zákonů a dalšími aktivitami ČLFA. Představenstvo uložilo expertní skupině pokračovat v jednání na MD k problematice vyřazování z registru vozidel, zejména k problematice zpronevěr vozidel. Představenstvo schválilo záměr realizovat ve spolupráci se společností KPMG workshop k implementaci nového zákona o distribuci pojištění začátkem září 2018, workshop k poznatkům z implementace GDPR v říjnu a pracovní snídani k novým daňovým zákonům od r. 2019 v lednu 2019.   Představenstvo jednalo i o podnětech z červnových schůzí expertních výborů a vzalo na vědomí iniciativu týkající se sběru dat k problematice exekucí s cílem zjistit podíl členských společností ČLFA na celkovém počtu exekucí v ČR.   Na základě podnětů z diskuse AK Nedelka Kubáč advokáti dopracuje finální zprávu v českém a anglickém jazyce, která bude následně distribuována členským společnostem. Představenstvo schválilo úpravu žádosti o přijetí do ČLFA a generálnímu tajemníkovi uložilo používat upravený formulář žádosti. Při projednávání žádosti o přijetí za člena ČLFA bude posuzováno i kritérium používání registrů klientských informací pro ověření úvěruschopnosti, způsob prezentace produktů a reklamy na webu. Na základě ukončení nominačního procesu v souladu s článkem 11 Stanov ČLFA představenstvo jmenovalo předsedou Výboru pro operativní leasing vozidel pana Svatopluka Pražáka ze společnosti ALD Automotive, s.r.o. (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů byl na 30. schůzi 24. dubna informován o výsledku jednání na ministerstvu dopravy k návrhu ČLFA ke změně zák. č. 56/2001 Sb., ve vztahu k registraci vozidel, o postupu při prosazování dotačních titulů při financování produkty členských společnost, o aktuálním stavu legislativních návrhů, o aktuálním stavu rozpracovaných úkolů z jednání s ČKP a o jednání ostatních výborů (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing vozidel byl na 21. schůzi 11. dubna informován o jednání expertní skupiny pro dokončení Kodexu nadměrného opotřebení, o přípravě jednání s představiteli Škoda Auto, o výměně statistických výstupů týkajících se prodlení v předávání dat mezi ČKP a členskými společnostmi ČLFA a o zřízení expertní skupiny ČLFA k implementaci nového účetního standardu IFRS 16, proběhla diskuse o námětu zorganizovat kulatý stůl s vybranými novináři k problematice objektivního informování k tématu Diesel Gate a o výhodách/rizicích případného zavedení systému elektronických dálničních známek. Předseda výboru A. Polák oznámil rezignaci na svou funkci od 1. června 2018 z důvodu ukončení pracovního poměru v Arval ČR (viz akce asociace)

Výbor pro financování spotřebitelů byl na 61. schůzi 9. března informován o stavu jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, o jednání s ředitelem odboru Hlavního architekta eGovernmentu MV k prosazování legislativních návrhů ČLFA ve spojitosti s využíváním rodného čísla, o jednání Platformy pro odpovědné finance, o závěrech expertní skupiny pro oddlužení, o přípravě dopisu finančních asociací na předsedkyni ÚOOÚ ve věci implementace GDPR u subjektů působících na finančním trhu, o přípravě stanoviska ČLFA v souvislosti s novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích, proběhla diskuse k materiálu ÚOOÚ o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA). Dále byl výbor informován o konzultaci s ČBA k problematice výkladu k poplatkům u s.ú. a diskutoval o prioritách a aktivitách výboru v roce 2018 (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů byl na 29. schůzi 6. března informován o jednání na MMR k financování dotačních projektů produkty členských společností, o stavu legislativních návrhů, o stavu rozpracovaných úkolů z jednání s ČKP, o naplňování registru leasovaného majetku, o zřízení průřezové expertní skupiny k implementaci nového standardu IFRS 16, členové výboru diskutovali o zkušenostech z implementace programu Expanze a o prioritách a cílech práce výboru v roce 2018 (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing vozidel na 20. schůzi 20. února byl informován o přípravě jednání s představiteli Škoda Auto, o plnění závěrů z jednání s představiteli ČKP, o tom, že představenstvo schválilo zřízení průřezové expertní skupiny ČLFA k implementaci nového účetního standardu IFRS 16, o jednání expertní skupiny pro dokončení Kodexu nadměrného opotřebení, o práci ostatních výborů a diskutoval k prioritám práce výboru v roce 2018 (viz akce asociace)

Výbor pro daně a účetnictví na 125. schůzi 16. února projednal přípravu stanoviska ČLFA k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019, informaci o zřízení expertní skupiny pro implementaci účetního standardu IFRS 16 a záměr uspořádat pracovní snídani k aktuálním daňovým otázkám ve spolupráci se společností KPMG (viz akce asociace)

Výbor pro statistiku na 49. schůzi 5. února schválil Zprávu o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu za rok 2017 a dalších statistických výstupů ČLFA za toto období, projednal upravený požadavek ČSÚ na rozšíření předávaných statistických údajů u finančního leasingu podle českého účetního standardu z hlediska sektorového zatřídění (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor byl na 109. schůzi 1. února informován o jednání o aktuálních legislativních projektech s dopady na finanční produkty ČLFA, o  aplikaci nařízení EU o ochraně osobních údajů, o jednání Platformy pro odpovědné finance, o závěrech z jednání expertní skupiny pro oddlužení, o změně § 11 z.č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o závěrech z jednání z ostatních výborů, bylo navrženo zřízení expertní skupiny pro řešení problémů spojených s aplikací z.č. 56/2001 Sb a byla dohodnuta změna na pozici gestora v oblasti sledování judikatury, byly projednány priority práce výboru na rok 2018 (viz akce asociace)


zobrazit vše >>
A k t u á l n ě

ČLFA podporuje probíhající kampaň Evropské komise na ochranu práv spotřebitelů při žádosti o úvěr a rozšíření povědomí o existenci těchto práv a je partnerem této kampaně. Podrobnosti - http://ec.europa.eu/spotrebitelsky-uverZ publikovaných statistik České leasingové a finanční asociace za 1. čtvrtletí 2018 vyplývá, že členské společnosti v tomto období:

  • pro podnikatele financovaly leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 12,56 mld. Kč, což představuje u největších patnácti společností snížení o 8,8 % - hlavním důvodem ke snížení objemu byl jednorázový dopad změny metodiky vykazování u jedné členské společnosti
  • pro podnikatele poskytly úvěry v celkové výši 12,08 mld. Kč. Proti stejnému období r. 2017 tak došlo ke zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 1,7 % v případě vedoucích patnácti společností
  • poskytly spotřebitelské úvěry ve výši 6,96 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 5,9 %
  • factoringem bylo poskytnuté financování ve výši 35,91 mld. Kč, u členských společností AFS ČR jde o meziroční zvýšení o 12,3 %
  • celkem poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) 52,09 mld. Kč (o 2,29 mld. Kč více než v roce 2017), meziroční zvýšení o 4,6 %Doporučení ČLFA pro zájemce o spotřebitelský úvěr

v ČLFA vydala soubor obecných doporučení pro rozhodování zájemců o spotřebitelský úvěr o jeho skutečné potřebě, k posouzení schopnosti úvěr splácet, ke zvážení parametrů úvěru, k výběru věřitele, k postupu před a po podpisu úvěrové smlouvy i k řešení problémů při splácení úvěrů.


ČLFA k diskriminační slevové politice některých dodavatelů aut

ČLFA vyzvala ty výrobce a dovozce automobilů, kteří poskytují některým podnikatelským subjektům (např. autopůjčovnám) - na rozdíl od postupu vůči leasingovým společnostem - selektivní slevy či bonusy při nákupu vozidel, bez ohledu na délku jejího následného pronájmu, ke změně nebo narovnání této slevové politiky. Zdůraznila, že tato zvýhodnění vytváří nerovné podmínky na trhu a mohou být v rozporu s předpisy upravujícími hospodářskou soutěž.


ČLFA k hodnocení nabídek na operativní leasing a správu vozových parků

ČLFA zveřejnila doporučení k posuzování nabídek na operativní leasing vozidel a správu vozových parků s vysvětlením podstaty těchto produktů i rozsahu služeb s nimi spojených a se zdůrazněním nutnosti zohlednit všechny náklady na pořízení a provoz vozidla po celou dobu jeho užívání.


ČLFA k zásadám nového ZDP

ČLFA ve stanovisku k návrhu věcného záměru zcela nového zákona o daních z příjmů navrhuje, aby v zájmu daňové spravedlnosti bylo umožněno všem typům finančních institucí vytvářet rezervy a opravné položky nad rámec obecných podmínek a aby v rámci úpravy nízké kapitalizace nebylo postihováno standardní zajištění úvěrů a půjček, které poskytují spojené osoby v rámci obezřetného jednání věřitelů i dlužníků a jako součást úsilí o minimalizaci rizik.