* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF

Evropská federace Eurofinas
Evropská federace Eurofinas

  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  Domů

Vítejte na stránkách ČLFA

Chronologie aktivit a stanovisek asociace

Výbor pro financování podnikatelů byl na 30. schůzi 24. dubna informován o výsledku jednání na ministerstvu dopravy k návrhu ČLFA ke změně zák. č. 56/2001 Sb., ve vztahu k registraci vozidel, o postupu při prosazování dotačních titulů při financování produkty členských společnost, o aktuálním stavu legislativních návrhů, o aktuálním stavu rozpracovaných úkolů z jednání s ČKP a o jednání ostatních výborů (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing vozidel byl na 21. schůzi 11. dubna informován o jednání expertní skupiny pro dokončení Kodexu nadměrného opotřebení, o přípravě jednání s představiteli Škoda Auto, o výměně statistických výstupů týkajících se prodlení v předávání dat mezi ČKP a členskými společnostmi ČLFA a o zřízení expertní skupiny ČLFA k implementaci nového účetního standardu IFRS 16, proběhla diskuse o námětu zorganizovat kulatý stůl s vybranými novináři k problematice objektivního informování k tématu Diesel Gate a o výhodách/rizicích případného zavedení systému elektronických dálničních známek. Předseda výboru A. Polák oznámil rezignaci na svou funkci od 1. června 2018 z důvodu ukončení pracovního poměru v Arval ČR (viz akce asociace)

Výbor pro financování spotřebitelů byl na 61. schůzi 9. března informován o stavu jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, o jednání s ředitelem odboru Hlavního architekta eGovernmentu MV k prosazování legislativních návrhů ČLFA ve spojitosti s využíváním rodného čísla, o jednání Platformy pro odpovědné finance, o závěrech expertní skupiny pro oddlužení, o přípravě dopisu finančních asociací na předsedkyni ÚOOÚ ve věci implementace GDPR u subjektů působících na finančním trhu, o přípravě stanoviska ČLFA v souvislosti s novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích, proběhla diskuse k materiálu ÚOOÚ o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA). Dále byl výbor informován o konzultaci s ČBA k problematice výkladu k poplatkům u s.ú. a diskutoval o prioritách a aktivitách výboru v roce 2018 (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů byl na 29. schůzi 6. března informován o jednání na MMR k financování dotačních projektů produkty členských společností, o stavu legislativních návrhů, o stavu rozpracovaných úkolů z jednání s ČKP, o naplňování registru leasovaného majetku, o zřízení průřezové expertní skupiny k implementaci nového standardu IFRS 16, členové výboru diskutovali o zkušenostech z implementace programu Expanze a o prioritách a cílech práce výboru v roce 2018 (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing vozidel na 20. schůzi 20. února byl informován o přípravě jednání s představiteli Škoda Auto, o plnění závěrů z jednání s představiteli ČKP, o tom, že představenstvo schválilo zřízení průřezové expertní skupiny ČLFA k implementaci nového účetního standardu IFRS 16, o jednání expertní skupiny pro dokončení Kodexu nadměrného opotřebení, o práci ostatních výborů a diskutoval k prioritám práce výboru v roce 2018 (viz akce asociace)

Výbor pro daně a účetnictví na 125. schůzi 16. února projednal přípravu stanoviska ČLFA k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019, informaci o zřízení expertní skupiny pro implementaci účetního standardu IFRS 16 a záměr uspořádat pracovní snídani k aktuálním daňovým otázkám ve spolupráci se společností KPMG (viz akce asociace)

Výbor pro statistiku na 49. schůzi 5. února schválil Zprávu o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu za rok 2017 a dalších statistických výstupů ČLFA za toto období, projednal upravený požadavek ČSÚ na rozšíření předávaných statistických údajů u finančního leasingu podle českého účetního standardu z hlediska sektorového zatřídění (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor byl na 109. schůzi 1. února informován o jednání o aktuálních legislativních projektech s dopady na finanční produkty ČLFA, o  aplikaci nařízení EU o ochraně osobních údajů, o jednání Platformy pro odpovědné finance, o závěrech z jednání expertní skupiny pro oddlužení, o změně § 11 z.č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o závěrech z jednání z ostatních výborů, bylo navrženo zřízení expertní skupiny pro řešení problémů spojených s aplikací z.č. 56/2001 Sb a byla dohodnuta změna na pozici gestora v oblasti sledování judikatury, byly projednány priority práce výboru na rok 2018 (viz akce asociace)

Ve Výboru pro financování spotřebitelů na 60. schůzi 30. ledna zástupci neziskové organizace Člověk v tísni prezentovali výsledky průzkumu Indexu odpovědného úvěrování. Výbor byl seznámen se stavem jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, o jednání Platformy pro odpovědné finance, o přípravě dopisu finančních asociací na předsedkyni ÚOOÚ ve věci implementace GDPR u subjektů působících na finančním trhu, o připravovaných aktivitách Legislativně-právního výboru ČLFA v souvislosti s novelou zákona 56/2001 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. výbor schválil návrh dopisu na ministryni financí k problematice EET (viz akce asociace)


zobrazit vše >>
A k t u á l n ě

ČLFA podporuje probíhající kampaň Evropské komise na ochranu práv spotřebitelů při žádosti o úvěr a rozšíření povědomí o existenci těchto práv a je partnerem této kampaně. Podrobnosti - http://ec.europa.eu/spotrebitelsky-uverZ publikovaných statistik České leasingové a finanční asociace za 1. čtvrtletí 2018 vyplývá, že členské společnosti v tomto období:

  • pro podnikatele financovaly leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 12,56 mld. Kč, což představuje u největších patnácti společností snížení o 8,8 % - hlavním důvodem ke snížení objemu byl jednorázový dopad změny metodiky vykazování u jedné členské společnosti
  • pro podnikatele poskytly úvěry v celkové výši 12,08 mld. Kč. Proti stejnému období r. 2017 tak došlo ke zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 1,7 % v případě vedoucích patnácti společností
  • poskytly spotřebitelské úvěry ve výši 6,96 mld. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 5,9 %
  • factoringem bylo poskytnuté financování ve výši 35,91 mld. Kč, u členských společností AFS ČR jde o meziroční zvýšení o 12,3 %
  • celkem poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) 52,09 mld. Kč (o 2,29 mld. Kč více než v roce 2017), meziroční zvýšení o 4,6 %Doporučení ČLFA pro zájemce o spotřebitelský úvěr

v ČLFA vydala soubor obecných doporučení pro rozhodování zájemců o spotřebitelský úvěr o jeho skutečné potřebě, k posouzení schopnosti úvěr splácet, ke zvážení parametrů úvěru, k výběru věřitele, k postupu před a po podpisu úvěrové smlouvy i k řešení problémů při splácení úvěrů.


ČLFA k diskriminační slevové politice některých dodavatelů aut

ČLFA vyzvala ty výrobce a dovozce automobilů, kteří poskytují některým podnikatelským subjektům (např. autopůjčovnám) - na rozdíl od postupu vůči leasingovým společnostem - selektivní slevy či bonusy při nákupu vozidel, bez ohledu na délku jejího následného pronájmu, ke změně nebo narovnání této slevové politiky. Zdůraznila, že tato zvýhodnění vytváří nerovné podmínky na trhu a mohou být v rozporu s předpisy upravujícími hospodářskou soutěž.


ČLFA k hodnocení nabídek na operativní leasing a správu vozových parků

ČLFA zveřejnila doporučení k posuzování nabídek na operativní leasing vozidel a správu vozových parků s vysvětlením podstaty těchto produktů i rozsahu služeb s nimi spojených a se zdůrazněním nutnosti zohlednit všechny náklady na pořízení a provoz vozidla po celou dobu jeho užívání.


ČLFA k zásadám nového ZDP

ČLFA ve stanovisku k návrhu věcného záměru zcela nového zákona o daních z příjmů navrhuje, aby v zájmu daňové spravedlnosti bylo umožněno všem typům finančních institucí vytvářet rezervy a opravné položky nad rámec obecných podmínek a aby v rámci úpravy nízké kapitalizace nebylo postihováno standardní zajištění úvěrů a půjček, které poskytují spojené osoby v rámci obezřetného jednání věřitelů i dlužníků a jako součást úsilí o minimalizaci rizik.