Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

KALENDÁŘ AKCÍ

24. května
12.00
Pracovní oběd předsedy představenstva ČLFA s členy Bankovní rady ČNB
30. května
10.00
115. schůze Legislativně-právního výboru
30. května
15.00
2. schůze představenstva
zobrazit další akce >

AKTUALITY

Výbor pro daně a účetnictví na 128. schůzi 28. března jednal o přípravě stanoviska ČLFA k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní od 1. 1. 2020, postupu při prosazování metodických návrhů ČLFA u leasingových smluv s odvodem DPH na začátku smlouvy v oblasti cesí a o zkušenostech z implementace nového účetního standardu IFRS 16  

K. Nováček, člen představenstva ČLFA, se v Lisabonu zúčastnil ve dnech 21. - 22. března výroční konference EUF, která zastřešuje evropské factoringové společnosti

Legislativně-právní výbor na 114. schůzi 21. března jednal o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, o závěrech z jednání politického a právního výboru Eurofinas a projednal závěry z workshopu k problematice eGovernmentu

19. března proběhl za účasti 25 zástupců členských společností workshop ČLFA k problematice eGovernmentu, kde byla shrnuta aktuální východiska, prodiskutovány priority a stanoven další postup asociace v této oblasti. Výstupem z workshopu bude vydefinování dokumentu POSITION PAPER ČLFA

Výbor pro operativní leasing vozidel na 24. schůzi 15. března projednal závěry z jednání se Škoda Auto, zabýval se přípravou workshopu k fleetovému konceptu ŠKODA Connect, jednal o dokončení Kodexu nadměrného opotřebení vozidel a závěrech ze schůzky právních expertů z oblasti full service leasing k problematice statusu „správce“ údajů u společností poskytujících operativní leasing

Výbor pro financování spotřebitelů na 67. schůzi 8. března jednal o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, především o poslaneckých iniciativách o regulaci RPSN, vládním návrhu zákona k zavedení teritoriality exekutorů a výsledku meziresortního připomínkového řízení k návrhu komplexní novely spotřebitelských ustanovení NOZu, výbor byl informován o výsledku  průzkumu Digital Lending, vývoji nebankovního spotřebitelského financování v roce 2018, o závěrech z jednání Politického a právního výboru Eurofinas a o přípravě workshopu k digitalizaci státní správy

4. března obdržela ČLFA vypořádání připomínek k návrhu komplexní novely spotřebitelských ustanovení NOZu. Připomínky ČLFA byly akceptovány s výjimkou úprav podmínek smlouvy, kde bude zachována stávající zákonná úprava

M. Slažanská, předsedkyně Výboru pro financování podnikatelů se 20. února zúčastnila v Bruselu jednání Automotive Steering Group Leaseurope 

18. února byly zveřejněny statistiky a publikována tisková zpráva o vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu za rok 2018. Statistiky jsou dostupné i na webových stránkách ČLFA

13. února jednali S. Pražák, J. Krutilek a zástupci společností poskytujících full service leasing se zástupci Škoda Auto k plnění legislativních požadavků v souvislosti s implementací směrnice GDPR a dalších aktuálních témat  

13. února byly zaslány EUROFINAS výsledky průzkumu v oblasti Digital Lending na základě podkladů připravených členskými společnostmi poskytujícími spotřebitelské úvěry. Výsledky průzkumu budou distribuovány členům, včetně srovnání národního trhu s celkovým evropským trhem. Byl připraven dopis na členské společnosti o plnění opatření představenstva na základě výsledků soutěžněprávního auditu

Výbor pro statistiku na 53. schůzi 8. února schválil Zprávu o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu za rok 2018 a dalších statistických výstupů ČLFA za toto období. Členové výboru byli detailně seznámeni s materiálem „Interní pravidla bezpečné komunikace v rámci ČLFA“ a diskutovali o prioritách výboru v roce 2019.

Výbor pro financování podnikatelů byl na 35. schůzi 5. února informován o aktuálním stavu legislativních návrhů, diskutoval o prodlení v předávání dat mezi pojišťovnami a ČKP na základě reportu za rok 2018, vytipoval oblasti vhodné pro implementaci digitalizace státní správy, zabýval se přípravou workshopu na MD k problematice registru vozidel a diskutoval o zkušenostech z dálkového přístupu do evidence skutečných majitelů. Členové výboru byli seznámeni s materiálem „Interní pravidla bezpečné komunikace v rámci ČLFA“ a navrhli uskutečnění workshopu v březnu 2019 napříč všemi expertními výbory k problematice digitalizace státní správy. 

ČLFA  aktivně vystupovala proti nejnovějším poslaneckým návrhům na regulaci RPSN. Návrhy byly diskutovány s klíčovými subjekty – ČNB, příslušným odborem Ministerstva financí, zástupci asociací i spotřebitelských organizací. K pozměňovacím návrhům připravila, i za využití argumentů ČLFA,  stanovisko Česká bankovní asociace, který jsme, jako ČLFA, podpořili a budeme společně prosazovat.

28. ledna se J. Krutilek a zástupci některých členských společností zúčastnili jednání Spotřebitelského fóra, zaměřeného na problematiku rizik spojených se spotřebitelským financováním. Úvodní slovo na setkání pronesl viceguvernér České národní banky T. Nidetzký, panelové diskuse se zúčastnili zástupci MF, poslanci Parlamentu ČR, zástupci ČBA, ČLFA a spotřebitelských organizací. V rámci kulatého stolu byla diskutována finanční rizika méně majetných domácností, účinnost nového zákona o spotřebitelském úvěru a zkušenosti z vývoje na Slovensku a bylo prezentováno stanovisko ČLFA k této problematice. Byly diskutovány i aktuální poslanecké návrhy na zastropování RPSN, které byly odmítnuty jako zcela kontraproduktivní všemi diskutujícími.     

24. ledna byly Ministerstvu spravedlnosti zaslány připomínky ČLFA k návrhu komplexní novely spotřebitelských ustanovení NOZu.

Výbor pro financování spotřebitelů byl na 66. schůzi 22. ledna informován o jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, o  závěrech z připomínkových řízení a návrhu stanoviska ČLFA k návrhu novely občanského zákoníku, o opatřeních, která přijalo představenstvo v souvislosti s realizací závěrů přijatých na základě soutěžněprávního auditu, byl seznámen s dokumentem „Interní pravidla komunikace v rámci ČLFA“, schválil provedení druhého průzkumu počtu exekucí v rámci ČLFA,  výbor byl seznámen s plánem legislativní práce vlády na rok 2019, dále byl informován o jednáních ostatních výborů a projednal priority práce výboru na rok 2019

15. ledna byly zaslány připomínky ČLFA v rámci Veřejné konzultace k souhrnu řešení koncepce nové účetní legislativy 2020-2030.

Výbor pro daně a účetnictví diskutoval 11. ledna na 127. schůzi k materiálu MF „Veřejná konzultace k souhrnu řešení koncepce nové účetní legislativy 2020 – 2030“, byl informován o závěrech schůzky expertní skupiny k problematice DPH, o jednání s náměstkem MF pro řízení sekce 05 – Daně a cla, Ing. Mgr. S. Koubou k prosazení daňově uznatelných položek do komplexní novely zákona, diskutoval k implementaci účetního standardu IFRS 16, byl seznámen s dokumentem „Interní pravidla komunikace v rámci ČLFA“,  výbor byl dále informován o jednáních ostatních výborů a projednal priority práce výboru na rok 2019

8. ledna jednali J. Matula, zástupci PWC a J. Krutilek s nám. MF pro řízení sekce 05 – Daně a cla, Ing. Mgr. S. Koubou k prosazení daňově uznatelných položek do komplexní novely zákona.

12. prosince jednala expertní skupina pro problematiku DPH o dalším postupu při prosazování návrhu ČLFA k odložení účinnosti zákona DPH týkající se problematiky opčních leasingů a diskutovala o novém rozhodnutí SDEU týkajícího se uplatňování DPH v případě předčasného ukončení smlouvy na poskytování služeb. O závěrech jednání budou informováni členové Výboru pro daně a účetnictví

Výbor pro financování spotřebitelů na 65. schůzi 11. prosince projednal dokument „Doporučení ČBA Jednotný proces refinancování nezajištěných úvěrů“, jednal o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, především o novele insolvenčního zákona, o legislativních návrzích ČLFA ve spojitosti s využíváním rodného čísla a poslanecké iniciativě k zavedení teritoriality exekutorů, zabýval se závěry z workshopu k problematice GDPR, projednal opatření představenstva přijatá na základě závěrečné zprávy o výsledku soutěžněprávního auditu ČLFA a závěry z revize dokumentů publikovaných na webových stránkách ČLFA ke spotřebitelskému financování 

Výbor pro financování podnikatelů na 34. bilanční schůzi 5. prosince byl informován o dalším postupu při prosazování legislativních změn u opčních leasingů, diskutoval k praktické implementaci zákona o distribuci pojištění (IDD, zhodnotil činnost výboru v roce 2018 a diskutoval o prioritách práce výboru na rok 2019 (prosazování digitalizace státní správy, sledování problematiky opčních leasingů, prevence rizik, spolupráce s Notářskou komorou)    

Výbor pro operativní leasing vozidel na 23. schůzi 4. prosince schválil harmonogram dokončení Kodexu nadměrného opotřebení vozidel, jednal o závěrech z jednání s tajemníkem SDA J. Pokorným, diskutoval o revize dokumentů týkajících se operativního leasingu vozidel na nových webových stránkách ČLFA, projednal informace z ostatních výborů a diskutoval o prioritách práce výboru v roce 2019 (dokončení kodexu nadměrného opotřebení vozidel, jednání se Škoda Auto a SDA, telematika, elektronické servisní knížky). 

 30. listopadu byl ve spolupráci s KPMG uspořádán workshop k vyhodnocení zkušeností při implementaci nařízení GDPR. Workshopu se zúčastnilo 30 zástupců členských společností, byly podány informace o přístupu trhu a Úřadu k implementaci Nařízení, příklady z probíhajících kontrol a zodpovězeny dotazy z členských společností. Prezentace z workshopu je publikována na webových stránkách asociace v členské sekci. O závěrech z workshopu budou informovány expertní výbory.

Legislativně-právní výbor na 113. schůzi 29. listopadu posoudil stav jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, vyslechl informaci gestorů v rámci sledované legislativy, jednal o přípravě workshopu k vyhodnocení zkušeností při implementaci nařízení GDPR, projednal informaci o prosazování legislativních návrhů ČLFA k navrhovaným změnám zákona 56/2001 Sb., byl informován o závěrech z jednání ostatních výborů a zabýval se opatřeními k výsledkům soutěžněprávního auditu v ČLFA.

20. listopadu se J. Krutilek zúčastnil jednání Platformy pro odpovědné finance, kterého se dále zúčastnili představitelé ČBA, ČLFA, neziskové organizace Člověk v tísni a zástupce Finančního arbitra. Předmětem jednání byla připravovaná novela exekučního řádu. O závěrech z jednání bude informován Výbor pro financování spotřebitelů, popř. expertní skupina k problematice oddlužení.

20. listopadu se J. Slanina zúčastnil jednání politického a právního výboru EUROFINAS v Bruselu. závěrech z jednání byli informováni členové Legislativně – právního výboru

15. listopadu jednali P. Fořt, S, Pražák a J. Krutilek s tajemníkem SDA J. Pokorným. Byl diskutován vývoj trhu dopravní techniky, s vysvětlujícím komentářem J. Pokorného ohledně registrací nových osobních a lehkých užitkových vozidel v roce 2018 a zdůrazněn význam financování vozidel prostřednictvím ČLFA na prodeje SDA. Byla projednána další témata spolupráce mezi ČLFA a SDA. O výsledcích jednání budou informováni členové expertních výborů

15. listopadu jednali M. Veselá, J. Krutilek a J. Šťovíčková s ředitelem odboru nepřímých daní MF O. Fasorou k návrhu novely daňových zákonů. O závěrech z workshopu byli informováni členové expertní skupiny. 

14. listopadu jednali J. Matula a J. Krutilek s představiteli Slovenské leasingové asociace R. Daubnerem a R. Hollým. Byly diskutovány otázky vývoje, trendů a očekávání trhu financování podnikatelů i nepodnikatelů na obou trzích.

9. listopadu byla vydána tisková zpráva k statistikám za 1.- 3. čtvrtletí 2018. Členské společnosti poskytly klientům v tomto období prostřednictvím leasingu, úvěrů a factoringu 126,8 miliardy korun, to je o 4,4 % více než ve stejném období roku 2017. Celkové pohledávky ČLFA z běžících leasingových a úvěrových kontraktů dosáhly na konci letošního 3. čtvrtletí 273,73 miliardy korun a vzrostly od počátku roku o 1,3 %. 

Výbor pro statistiku na 52. schůzi dne 9. listopadu schválil Zprávu o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu za 1. - 3. čtvrtletí 2018 a dalších statistických výstupů ČLFA za toto období, schválil úpravu Metodiky statistických procedur na základě výsledku soutěžněprávního auditu ČLFA, prodiskutoval návrhy společnosti SG Equipment Finance CR s.r.o. k úpravě statistických výstupů v návaznosti na výsledky soutěžněprávního auditu a uložil sekretariátu oslovit členské společnosti s dotazem na připravenost vykazování statistik u dopravní techniky z pohledu používaného paliva.

1. listopadu se představenstvo ČLFA na své 16. schůzi zabývalo stavem jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA a také aktivitami k prosazování návrhů asociace do změn příslušných zákonů a dalšími aktivitami ČLFA. Představenstvo pozitivně zhodnotilo úroveň setkání s vedoucími představiteli členských společností a jeho význam pro zajištění informovanosti členské základny o aktuálních aktivitách asociace.  Představenstvo jednalo i o podnětech ze zářijových a říjnových schůzí expertních výborů, vzalo na vědomí závěry výroční konference Leaseurope/ Eurofinas a schválilo návrh akcí k naplnění v následujících týdnech. Představenstvo dále vzalo na vědomí výhled plnění rozpočtu pro rok 2018 a schválilo harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2019. Představenstvo projednalo náměty Z. Kejvala ze sp. SGEF k výsledkům soutěžněprávního auditu v oblasti statistik. Uložilo generálnímu tajemníkovi projednat náměty ve Výboru pro statistiku a o výsledku jednání informovat představenstvo, schválilo termín konání řádné členské schůze dne 1. dubna 2019 a termíny svých zasedání do řádné členské schůze.

31. října jednali J. Krutilek a J. Slanina s Mgr. F. Hanzlíkem, náměstkem ČBA k legislativním návrhům z oblasti spotřebitelského práva (insolvenční zákon, návrhy na teritorialitu exekutorů, návrhy na zákaz reklam na spotřebitelské úvěry).

18. října byla členským společnostem zaslána zpráva o výsledku soutěžněprávního auditu v ČLFA, který proběhl v dubnu – červenci 2018. Zpráva včetně shrnutí v angličtině jsou přístupné v členské zóně.

17. října proběhlo setkání vedoucích představitelů členských společností ČLFA , kterého se zúčastnilo 34 osob, představitelů členských společností. Na setkání byla podána informace o aktivitách asociace od členské schůze a o projektu Asociace 2020, účastníci byli seznámeni s výsledky soutěžněprávního auditu v ČLFA a strategií ČLFA k licencovaným poskytovatelům spotřebitelských úvěrů – nečlenům ČLFA. Prezentace je přístupné v členské zóně.

17. října jednali Ing. M. Veselá, předsedkyně Výboru pro daně a účetnictví a J. Krutilek s Ing. L. Pitnerem, vedoucím oddělení daně z přidané hodnoty Ministerstva financí. Závěry z jednání budou projednány na schůzce expertní skupiny k problematice opčních leasingů 24. října 2018, kde bude připraven návrh dalšího postupu pro představenstvo ČLFA.  

16. října se Mgr. J. Slanina zúčastnil na pozvání poslance Mgr. M. Výborného v Poslanecké sněmovně pracovního kulatého stolu k problematice řešení daňových odpisů nedobytných pohledávek. O výsledku jednání budou informováni členové Výboru pro financování spotřebitelů v rámci programu 64. schůze.   

  
10. října se J. Krutilek zúčastnil na pozvání AMSP akce Den podnikatelů ČR. Součástí akce byla i panelová diskuse k digitalizaci státní správy za účasti premiéra Vlády ČR, některých ministrů a zmocněnce vlády pro oblast IT a digitalizace. Vládní projekt digitalizace by se mohl stát platformou pro prosazování některých návrhů ČLFA k racionalizaci činností státní správy, např. v oblasti registrace vozidel.    

4. - 5. října se J. Matula a J. Krutilek zúčastnili výroční konference Leaseurope/Eurofinas v Benátkách. Konvence se zúčastnilo více než 450 zástupců evropských společností i odborníků z finančního sektoru. Součástí konference bylo i Valné shromáždění Leaseurope a Eurofinas. Novým předsedou představenstva Eurofinas byl zvolen Antonio Rodrigues (Portugalsko), který nahradil Alaina van Gronendaela. Na Výroční konvenci byly publikovány výroční zprávy Leaseurope 2018 a Eurofinas 2018, kde jsou prezentovány klíčové úspěchy a budoucí výzvy pro federaci. V rámci odborné části Výroční konvence bylo připraveno 12 odborných seminářů k vývoji trhu a aktuálním problémům odvětví. V rámci doprovodného programu bylo jednáno s představiteli asociací Rakouska, Slovenska, Slovinska a pobaltských států.  

3. října se zástupci členských společností a J. Krutilek zúčastnili semináře Ministerstva financí k výkladu nového zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. 

2. října se zástupci dotčených členských společností a J. Krutilek zúčastnili semináře ČNB, jehož tématem byl nový sběrný systému SDAT, který je určen pro sběr dat statistického a dohledového výkaznictví ČNB.


26. září se J. Krutilek a J. Slanina zúčastnili jednání Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny k návrhu insolvenčního zákona. Zástupce ČBA na jednání výboru prezentoval stanovisko, které je totožné s prioritami ČLFA. Návrh zákona byl následně projednán v 2. čtení Poslaneckou sněmovnou. Priority ČLFA budou posazovány v rámci 3. čtení a při jednání s poslanci. 

Členové Výboru pro financování podnikatelů na 33. schůzi 25. září diskutovali s generálním tajemníkem Asociace
leasingových společností Slovenské republiky JUDr. R. Hollým k vývoji slovenského leasingového trhu v oblasti podnikatelského financování. Výbor byl informován o jednáních k prosazování dotačních titulů při financování produkty členských společností vč. informace o novém připravovaném programu MPO Logistika, o jednání expertní skupiny ČLFA k problematice opčních leasingů, o legislativních projektech relevantních pro finanční produkty ČLFA, o reportu o prodlení v předávání dat mezi pojišťovnami a ČKP,
o výsledcích soutěžněprávního auditu v ČLFA, o  platnosti a aktuálnosti stanovisek ČLFA, zveřejněných na webu v gesci výboru, o práci ostatních výboru, o rozhodnutí ze zasedání představenstva jmenovat   v návaznosti na uskutečněné změny v představenstvu ČLFA gestorem Výboru pro financování podnikatelů Ing. P. Prokopa

21. záři jednali M. Slažanská a J. Krutilek na základě doporučení AMSP s Ing. Rejzkem z Výboru nezávislého ICT průmyslu k přípravě jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu k prosazení produktů ČLFA jako dotačních titulů u operačního programu Vysokorychlostní internet (více viz zápis z jednání Výboru pro financování podnikatelů).


21. září jednal Výbor pro operativní leasing vozidel na 22. schůzi o závěrech soutěžněprávního auditu faktického jednání ČLFA s důrazem na aktivity výboru. Členové výboru prodiskutovali stav projektu Kodex nadměrného opotřebení, potvrdili zájem na jeho dokončení a shodli se na postupu k jeho dokončení. Byla podána informace o plnění závěrů z jednání se Škoda Auto

Představenstvo ČLFA se na 15. schůzi 20. září zabývalo stavem jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA. Představenstvo vzalo na vědomí finální zprávu „Soutěžněprávní audit faktického jednání České leasingové a finanční asociace“ a uložilo generálnímu tajemníkovi realizovat opatření navržená na základě výsledků soutěžněprávního auditu. Zhodnotilo práci v Legislativně-právním výboru za účasti předsedy výboru Mgr. M. Omarova. Představenstvo projednalo žádost společnosti Fraikin Česká republika s.r.o. o členství v Česká leasingové a finanční asociaci a schválilo přijetí společnosti za přidruženého člena ČLFA. V návaznosti na uskutečněné změny v představenstvu ČLFA jmenovalo představenstvo Ing. P. Prokopa gestorem Výboru pro financování podnikatelů.  

Ministerstvu financí bylo 18. září zasláno stanovisko asociace k druhému draftu revidované Národní strategie finančního vzdělávání. ČLFA je připravena diskutovat o roli a konkrétním zapojení profesních organizací v rámci realizace navrhované strategie finančního vzdělávání.  
 
 J. Slanina, právní expert asociace, se 13. září zúčastnil jednání Právního a politického výboru Eurofinas v Bruselu
 
Legislativně-právní výbor na 112. schůzi 13. září posoudil stav jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, vyslechl informaci gestorů v rámci sledované legislativy, zabýval se přípravou workshopu k poznatkům z implementace GDPR, projednal informace z ostatních výborů a zabýval se závěry soutěžněprávního auditu v ČLFA. 
 
 
 ČLFA zorganizovala 13. září ve spolupráci se společností KPMG seminář k výkladu zákona o distribuci pojištění, kterého se zúčastnilo 50 zástupců z členských společností. V rámci semináře byl vysvětlen legislativní rámec distribuce pojištění a důvod nové regulace, byly prezentovány hlavní změny oproti stávajícímu stavu a byly diskutovány významné obchodní dopady nové regulace.
 

Výbor pro financování spotřebitelů na 63. schůzi 11. září jednal o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, zabýval se přípravou workshopu k poznatkům z implementace GDPR, byl informován o strategií ČLFA k licencovaným poskytovatelům spotřebitelských úvěrů, nečlenům ČLFA, výsledkům průzkumu o exekucích v rámci ČLFA a o závěrech jednání s představiteli ČNB a ČBA. 
 
5. září se J. Krutilek a J. Slanina zúčastnili jednání Ústavně právního výboru Parlamentu ČR k návrhu novely insolvenčního zákona, kde prezentovali stanovisko ČLFA k problematice oddlužení.

3. září jednali J. Matula a J. Krutilek s představiteli  Slovenské leasingové  asociace R. Daubnerem a R. Hollým. Byly diskutovány otázky vývoje, trendů a očekávání trhu financování podnikatelů i nepodnikatelů na obou trzích a kromě dalších témat i problematika  opčních  leasingů, zkušenosti při aplikaci insolvenčního zákona, slovenské zkušenosti se zastropováním RPSN, přistup k prosazování daňově uznatelných opravných položek a využívání dotačních titulů. Slovenští partneři přijali pozvání na zasedání Výboru pro financování podnikatelů k výměně  zkušeností v oblasti podnikatelského financování . Byl dohodnut systém pravidelných půlročních setkání představitelů obou asociací.  

29. srpna  jednali J. Matula a J. Krutilek s viceguvernérem ČNB prof. V. Tomšíkem a členem Bankovní rady ČNB T. Nidetzkým k vývoj trhu nebankovního financování v 1. pololetí 2018. Zástupci ČNB byli dále informování o strategii ČLFA  k licencovaným poskytovatelům spotřebitelských úvěrů- nečlenům ČLFA , kdy byla zdůrazněna úloha etických předpisů ČLFA a  dodržování principů odpovědného úvěrování. Byla diskutována role a dozor ČNB nad trhem poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a přístup ČLFA k aktuálním legislativním návrhům včetně novely zákona o ČNB, novely insolvenčního zákona, poslanecké iniciativy k zákazu reklamy na spotřebitelské úvěry a aktivity k zastropování RPSN. Představitelé ČNB byli seznámeni s iniciativou ČLFA k odstranění  daňové nerovnosti při vytváření daňově uznatelných opravných položek. Obě strany ocenily přínosnost průběžné vzájemné informovanosti a dohodly pokračování těchto setkání.            

29. srpna  jednala pracovní skupina ČLFA k problematice opčních  leasingů. Byl připraven draft materiálu  k projednání metodických nejasností na Generální finanční ředitelství.    

15. srpna bylo zasláno Ministerstvu financí stanovisko ČLFA k novele zákona o ČNB. Na základě stanovisek  právních expertů čl. společností nemá ČLFA k návrhu připomínky  a oceňuje, že navrhované finanční ukazatele nejsou vztahovány k spotřebitelským úvěrům, pouze k úvěrům na bydlení.

7. srpna byla vydána tisková zpráva k pololetním statistikám. Členské společnosti poskytly klientům v prvním pololetí letošního roku prostřednictvím leasingu, úvěrů a factoringu 93,46 miliardy korun, to je o 5,5 % více než ve stejném období roku 2017. Celkové pohledávky ČLFA z běžících leasingových a úvěrových kontraktů dosáhly na konci letošního prvního pololetí 272,87 miliardy korun a vzrostly od počátku roku o 1%.

Výbor pro statistiku byl na 51. schůzi 7. srpna informován o výsledku Antitrust Auditu, provedeného AK Nedelka Kubáč Advokáti, schválil Zprávu o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu za 1. pololetí 2018 a dalších statistických výstupů ČLFA za toto období, odsouhlasil změny ve zpracování Zprávy – nebudou již uváděny údaje na bázi pořizovacích cen u leasingových produktů (bude vždy používána hodnota vstupního dluhu) a u jednotlivých prezentovaných hodnot budou důsledně uváděny i hodnoty za předchozí období. Tato změna bude provedena již ve Zprávě za 3. čtvrtletí 2018, dále byl výbor informován o požadavku Leaseurope na vykazování statistik u dopravní techniky z pohledu používaného paliva (viz akce asociace)
 
Výbor pro financování podnikatelů byl na 32. schůzi 24. července informován o výsledku jednání s ředitelem odboru provozu silničních vozidel MD k návrhu ČLFA na změnu zákona ve vztahu k registraci vozidel, o výsledku jednání expertní skupiny k problematice opčních leasingů, o závěrech z workshopu k implementaci IFRS 16, o reportu o prodlení v předávání dat mezi pojišťovnami a ČKP za 2. čtvrtletí 2018, o stavu jednání o aktuálních legislativních projektech relevantních pro finanční produkty ČLFA, o výsledcích soutěžněprávního auditu v ČLFA, o jednání ostatních výborů (viz akce asociace)


Představenstvo ČLFA na 14. schůzi 18. července jednalo o dopadech aktivit asociace realizovaných od červnové schůze, zabývalo se stavem jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA a také aktivitami k prosazování návrhů asociace do změn příslušných zákonů a dalšími aktivitami ČLFA. Představenstvo uložilo expertní skupině pokračovat v jednání na MD k problematice vyřazování z registru vozidel, zejména k problematice zpronevěr vozidel. Představenstvo schválilo záměr realizovat ve spolupráci se společností KPMG workshop k implementaci nového zákona o distribuci pojištění začátkem září 2018, workshop k poznatkům z implementace GDPR v říjnu a pracovní snídani k novým daňovým zákonům od r. 2019 v lednu 2019.   Představenstvo jednalo i o podnětech z červnových schůzí expertních výborů a vzalo na vědomí iniciativu týkající se sběru dat k problematice exekucí s cílem zjistit podíl členských společností ČLFA na celkovém počtu exekucí v ČR.   Na základě podnětů z diskuse AK Nedelka Kubáč advokáti dopracuje finální zprávu v českém a anglickém jazyce, která bude následně distribuována členským společnostem. Představenstvo schválilo úpravu žádosti o přijetí do ČLFA a generálnímu tajemníkovi uložilo používat upravený formulář žádosti. Při projednávání žádosti o přijetí za člena ČLFA bude posuzováno i kritérium používání registrů klientských informací pro ověření úvěruschopnosti, způsob prezentace produktů a reklamy na webu. Na základě ukončení nominačního procesu v souladu s článkem 11 Stanov ČLFA představenstvo jmenovalo předsedou Výboru pro operativní leasing vozidel pana Svatopluka Pražáka ze společnosti ALD Automotive, s.r.o. (viz akce asociace)


 

více > zobrazit další aktuality >

STATISTIKY

Informace o trhu

NEŽ SI PŮJČÍTE

Firmy | Domácnosti

O NÁS

Kdo jsme | Členové

OBJEM PROSTŘEDKŮ POSKYTNUTÝCH ČLENY ČLFA KLIENTŮM V ROCE 2019(kumulativně v mld. Kč)

43,08
Q1
Q2
Q3
Q4

FINANCOVÁNÍ FIREM
6,11
Q1
Q2
Q3
Q4

FINANCOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ
49,19
Q1
Q2
Q3
Q4

CELKEM

AKTUALITY

Výbor pro daně a účetnictví na 128. schůzi 28. března jednal o přípravě stanoviska ČLFA k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní od 1. 1. 2020, postupu při prosazování metodických návrhů ČLFA u leasingových smluv s odvodem DPH na začátku smlouvy v oblasti cesí a o zkušenostech z implementace nového účetního standardu IFRS 16