* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF

Evropská federace Eurofinas
Evropská federace Eurofinas

  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  Domů

Vítejte na stránkách ČLFA

Chronologie aktivit a stanovisek asociace

Výbor pro financování spotřebitelů byl na 58. schůzi 19. září informován o jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, o dosavadních poznatcích a zkušenostech z licenčního procesu podle zákona o s.ú., o jednání s viceguvernérem ČNB prof. V. Tomšíkem a členem bankovní rady ČNB Ing. T. Nidetzkým, o stanovisku Legislativně-právního výboru k odpovědi ČNB na kvalifikovaný dotaz k postavení subdealerů, o přípravě semináře k problematice GDPR, o návrhu vyhlášky ČNB o informačních povinnostech poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, o výsledku jednání expertní skupiny k problematice oddlužení, dále proběhla diskuse s D. Šmejkalem z Poradny při finanční tísni k činnosti Poradny k problematice oddlužení (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů byl na 26. schůzi 14. září informován o studii KPMG k možnostm změny stanoviska ministerstev k financování dotačních projektů produkty členských společností, o aktuálních legislativních projektech relevantních pro finanční produkty ČLFA, o aktuálním stavu rozpracovaných úkolů z jednání s ČKP, o Dokumentu ČLFA „Implementační důsledky zákona 340/2015 formou nejčastějších otázek a odpovědí“, o  Dokumentu ČLFA „Doporučení Obchodní kontrakt“, o novém programu ČMZRB Úspory energie, o stavu naplňování registru leasovaného majetku a o přípravě semináře ČLFA k problematice účtování podle IFRS 16 (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA na 5. schůzi 7. září jednalo o dopadech aktivit asociace realizovaných od červencové schůze a o závěrech jednání se zástupci MF JUDr. J. Beranem, ředitelem odboru finanční trhy II, Ing. M. Indrou, vedoucím oddělení retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu, Ing. J. Urbancem a Mgr. T. Kubíčkovou z téhož oddělení ve věci úpravy flotilové distribuce pojištění., s výkonným ředitelem ČBA J. Štěpánkem a jeho zástupcem F. Hanzlíkem k aktuálním otázkám z působení obou asociací a  nastavení systému výměny informací při prosazování legislativních změn, s viceguvernérem ČNB prof. V. Tomšíkem a členem bankovní rady ČNB Ing. T. Nidetzkým, k vývoji nebankovního finančního trhu v 1. pololetí 2017 a k aktuálním informacím z nebankovního financování a z jednání s představiteli ALS SR R. Daubnerem a M. Tibenským k výměně zkušenosti z práce obou asociací. Jednalo i o podnětech z červencových a srpnových schůzí expertních výborů. Schválilo akce asociace na příští období, včetně strategie ČLFA při prosazování legislativních návrhů a projednalo organizační zajištění seminářů k problematice GDPR a implementace IFRS 16, společenské akce pro vedoucí představitele členských společností a záměr zorganizovat seminář pro nový Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a schválilo rozpočet těchto akcí. Představenstvo odsouhlasilo finální nabídku na Antitrust Audit, předloženou advokátní kanceláří Havel & Holásek k ověření, zda asociace jedná v obchodních vztazích v souladu se soutěžním právem. Představenstvo rozhodlo dle čl. 6, bod 4 Stanov o pozastavení výkonu členských práv společnosti Archer Sheridan, s.r.o. z důvodu neplnění povinností člena ČLFA (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor byl na 107. schůzi 31. srpna informován o jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, o přípravě semináře k problematice GDPR, o jednání k návrhu zákona o distribuci pojištění, o jednání expertní skupiny pro oddlužení, o jednání Platformy pro odpovědné finance, o závěrech z jednání z ostatních výborů, dále byly diskutovány poznatky z přípravy na aplikaci nařízení EU o ochraně osobních údajů (viz akce asociace)

Výbor pro statistiku na 47. schůzi 2. srpna schválil Zprávu o stavu a vývoji leasingového, úvěrového a factoringového trhu v 1. pololetí 2017, neschválil návrh na rozšíření statistik v souboru Produkty, komodity v položce Osobní vozy o záložku – z toho ojeté (objemy a počty smluv), projednal požadavek ČSÚ na rozšíření předávaných statistických údajů u finančního leasingu z hlediska sektorového zatřídění, informoval o požadavku Eurofinas o vyplnění dotazníku k problematice digitálního financování (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů byl na 25. schůzi 27. července informován o přípravě studie KPMG k využití dotačních titulů při pořízení hmotného majetku formou úvěrů se zajišťovacím převodem vlastnického práva, o stavu jednání o aktuálních legislativních projektech relevantních pro finanční produkty ČLFA, o jednání s ČKP, o jednání Automotive Steering Group Leaseurope, o přípqavě Dokumentu ČLFA k implementačním důsledkům zákona č. 340/2015 Sb., a o přípravě Dokumentu ČLFA k problematice identifikace předmětu financování, jako doporučení pro zákazníky členských společností (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing vozidel byl na 17. schůzi 28. června informován o závěrech z jednání s plk. Ing. J. Urbánkem z Generálního ředitelství HZS ČR, o přípravě spuštění e-call na lince 112, o závěrech z jednání s ČKP k provozování linky 1224, o jednání s SGS a DEKRA o dokončení kodexu nadměrného opotřebení, o přípravě dokumentu ČLFA shrnujícího implementační důsledky zákona 340/2015 (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA na 3. schůzi 23. června jednalo o dopadech aktivit asociace realizovaných od květnové schůze a o závěrech z jednání s plk. Ing. J. Urbánkem z GŘ HZS ČR o přípravě spuštění e-call na lince 112, s představiteli ČKP k návrhu Memoranda o uplatňování příspěvku nepojištěných dle zákona č. 168/1999 Sb., k využití webové služby členskými společnostmi ČLFA a rozšíření využití služeb linky 1224 i pro členské společnosti ČLFA a o závěrech ze setkání Platformy pro odpovědné finance. Vzalo na vědomí informace o odeslání stanoviska ČLFA k tvorbě věcného řešení k připravovanému návrhu nového zákona o daních z příjmů a o změnách právního rámce poskytování finančních produktů ČLFA projednaných v červnu v Parlamentu a Senátu. Dále jednalo o podnětech z červnových schůzí expertních výborů. Vzalo na vědomí závěry z jednání 24. schůze Výboru pro financování podnikatelů, projednalo závěry z jednání 123. schůze Výboru pro daně a účetnictví a z jednání 57. schůze Výboru pro financování spotřebitelů. Vyslovilo souhlas se záměrem zorganizovat seminář k problematice GDPR za účasti zástupců Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) koncem září 2017 a schválilo vytvoření pracovní skupiny k řešení problematiky oddlužení fyzických osob pod vedením gestora odpovědného za problematiku insolvence v Legislativně právního výboru. Schválilo akce asociace na příští období, včetně strategie ČLFA při jednáních o vládním návrhu novely zákona o ČNB – úvěrové ukazatele, o poslaneckém návrhu novely zákona o pojištění odpovědností za škody z provozu vozidel, o vládním návrhu novely insolvenčního zákona – liberalizace režimu oddlužení a o vládním návrhu nového zákona o platebním styku. Projednalo materiál Další rozvoj asociace - Projekt Asociace 2018. Uložilo generálnímu tajemníkovi provést analýzu, zda jsou v jednotlivých oblastech činnosti splněny předpoklady pro dobré fungování asociace i v dalším období. Závěry z této analýzy včetně případných návrhů jednotlivých dílčích opatření bude generální tajemník předkládat k projednání Představenstvu na příštích zasedáních (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor projednal na 106. schůzi 22. června koncepci práce výboru a dělbu práce členů výboru, byl informován o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, o schůzi Politického a právního výboru Eurofinas, o přípravě na aplikaci nařízení EU o ochraně osobních údajů, o záměru zorganizovat seminář k problematice GDPR za účasti zástupců Úřadu pro ochranu osobních údajů. Výbor rozhodl o zřízení expertní skupiny k problematice oddlužení fyzických osob (viz akce asociace)


zobrazit vše >>
A k t u á l n ě

ČLFA podporuje probíhající kampaň Evropské komise na ochranu práv spotřebitelů při žádosti o úvěr a rozšíření povědomí o existenci těchto práv a je partnerem této kampaně. Podrobnosti - http://ec.europa.eu/spotrebitelsky-uverZ publikovaných statistik České leasingové a finanční asociace za 1. pololetí 2017 vyplývá, že členské společnosti v tomto období:

  • pro podnikatele financovaly leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 29,07 mld. Kč, což představuje u největších patnácti společností zvýšení o 2,6 %
  • pro podnikatele poskytly úvěry v celkové výši 26,15 mld. Kč. Proti stejnému období r. 2016 tak došlo ke zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 11,6 % v případě vedoucích patnácti společností
  • poskytly spotřebitelské úvěry ve výši 13,66 mld. Kč, což představuje meziroční snížení o 0,7 %
  • factoringem bylo poskytnuté financování ve výši 75,03 mld. Kč, u členských společností AFS ČR jde o meziroční zvýšení o 20,1 %
  • celkem poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) 88,61 mld. Kč (o 4,56 mld. Kč více než v     1. pololetí 2016), meziroční zvýšení o     4,56 %)Doporučení ČLFA pro zájemce o spotřebitelský úvěr

v ČLFA vydala soubor obecných doporučení pro rozhodování zájemců o spotřebitelský úvěr o jeho skutečné potřebě, k posouzení schopnosti úvěr splácet, ke zvážení parametrů úvěru, k výběru věřitele, k postupu před a po podpisu úvěrové smlouvy i k řešení problémů při splácení úvěrů.


ČLFA k diskriminační slevové politice některých dodavatelů aut

ČLFA vyzvala ty výrobce a dovozce automobilů, kteří poskytují některým podnikatelským subjektům (např. autopůjčovnám) - na rozdíl od postupu vůči leasingovým společnostem - selektivní slevy či bonusy při nákupu vozidel, bez ohledu na délku jejího následného pronájmu, ke změně nebo narovnání této slevové politiky. Zdůraznila, že tato zvýhodnění vytváří nerovné podmínky na trhu a mohou být v rozporu s předpisy upravujícími hospodářskou soutěž.


ČLFA k hodnocení nabídek na operativní leasing a správu vozových parků

ČLFA zveřejnila doporučení k posuzování nabídek na operativní leasing vozidel a správu vozových parků s vysvětlením podstaty těchto produktů i rozsahu služeb s nimi spojených a se zdůrazněním nutnosti zohlednit všechny náklady na pořízení a provoz vozidla po celou dobu jeho užívání.


ČLFA k zásadám nového ZDP

ČLFA ve stanovisku k návrhu věcného záměru zcela nového zákona o daních z příjmů navrhuje, aby v zájmu daňové spravedlnosti bylo umožněno všem typům finančních institucí vytvářet rezervy a opravné položky nad rámec obecných podmínek a aby v rámci úpravy nízké kapitalizace nebylo postihováno standardní zajištění úvěrů a půjček, které poskytují spojené osoby v rámci obezřetného jednání věřitelů i dlužníků a jako součást úsilí o minimalizaci rizik.