Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

KALENDÁŘ AKCÍ

13. prosince
15.00
17. schůze představenstva
19. ledna
15.00
18. schůze představenstva
zobrazit další akce >

AKTUALITY

18. října byla členským společnostem zaslána zpráva o výsledku soutěžněprávního auditu v ČLFA, který proběhl v dubnu – červenci 2018. Zpráva včetně shrnutí v angličtině jsou přístupné v členské zóně.

17. října proběhlo setkání vedoucích představitelů členských společností ČLFA , kterého se zúčastnilo 34 osob, představitelů členských společností. Na setkání byla podána informace o aktivitách asociace od členské schůze a o projektu Asociace 2020, účastníci byli seznámeni s výsledky soutěžněprávního auditu v ČLFA a strategií ČLFA k licencovaným poskytovatelům spotřebitelských úvěrů – nečlenům ČLFA. Prezentace je přístupné v členské zóně.

17. října jednali Ing. M. Veselá, předsedkyně Výboru pro daně a účetnictví a J. Krutilek s Ing. L. Pitnerem, vedoucím oddělení daně z přidané hodnoty Ministerstva financí. Závěry z jednání budou projednány na schůzce expertní skupiny k problematice opčních leasingů 24. října 2018, kde bude připraven návrh dalšího postupu pro představenstvo ČLFA.  

16. října se Mgr. J. Slanina zúčastnil na pozvání poslance Mgr. M. Výborného v Poslanecké sněmovně pracovního kulatého stolu k problematice řešení daňových odpisů nedobytných pohledávek. O výsledku jednání budou informováni členové Výboru pro financování spotřebitelů v rámci programu 64. schůze.   

  
10. října se J. Krutilek zúčastnil na pozvání AMSP akce Den podnikatelů ČR. Součástí akce byla i panelová diskuse k digitalizaci státní správy za účasti premiéra Vlády ČR, některých ministrů a zmocněnce vlády pro oblast IT a digitalizace. Vládní projekt digitalizace by se mohl stát platformou pro prosazování některých návrhů ČLFA k racionalizaci činností státní správy, např. v oblasti registrace vozidel.    

4. - 5. října se J. Matula a J. Krutilek zúčastnili výroční konference Leaseurope/Eurofinas v Benátkách. Konvence se zúčastnilo více než 450 zástupců evropských společností i odborníků z finančního sektoru. Součástí konference bylo i Valné shromáždění Leaseurope a Eurofinas. Novým předsedou představenstva Eurofinas byl zvolen Antonio Rodrigues (Portugalsko), který nahradil Alaina van Gronendaela. Na Výroční konvenci byly publikovány výroční zprávy Leaseurope 2018 a Eurofinas 2018, kde jsou prezentovány klíčové úspěchy a budoucí výzvy pro federaci. V rámci odborné části Výroční konvence bylo připraveno 12 odborných seminářů k vývoji trhu a aktuálním problémům odvětví. V rámci doprovodného programu bylo jednáno s představiteli asociací Rakouska, Slovenska, Slovinska a pobaltských států.  

3. října se zástupci členských společností a J. Krutilek zúčastnili semináře Ministerstva financí k výkladu nového zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. 

2. října se zástupci dotčených členských společností a J. Krutilek zúčastnili semináře ČNB, jehož tématem byl nový sběrný systému SDAT, který je určen pro sběr dat statistického a dohledového výkaznictví ČNB.


26. září se J. Krutilek a J. Slanina zúčastnili jednání Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny k návrhu insolvenčního zákona. Zástupce ČBA na jednání výboru prezentoval stanovisko, které je totožné s prioritami ČLFA. Návrh zákona byl následně projednán v 2. čtení Poslaneckou sněmovnou. Priority ČLFA budou posazovány v rámci 3. čtení a při jednání s poslanci. 

Členové Výboru pro financování podnikatelů na 33. schůzi 25. září diskutovali s generálním tajemníkem Asociace
leasingových společností Slovenské republiky JUDr. R. Hollým k vývoji slovenského leasingového trhu v oblasti podnikatelského financování. Výbor byl informován o jednáních k prosazování dotačních titulů při financování produkty členských společností vč. informace o novém připravovaném programu MPO Logistika, o jednání expertní skupiny ČLFA k problematice opčních leasingů, o legislativních projektech relevantních pro finanční produkty ČLFA, o reportu o prodlení v předávání dat mezi pojišťovnami a ČKP,
o výsledcích soutěžněprávního auditu v ČLFA, o  platnosti a aktuálnosti stanovisek ČLFA, zveřejněných na webu v gesci výboru, o práci ostatních výboru, o rozhodnutí ze zasedání představenstva jmenovat   v návaznosti na uskutečněné změny v představenstvu ČLFA gestorem Výboru pro financování podnikatelů Ing. P. Prokopa

21. záři jednali M. Slažanská a J. Krutilek na základě doporučení AMSP s Ing. Rejzkem z Výboru nezávislého ICT průmyslu k přípravě jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu k prosazení produktů ČLFA jako dotačních titulů u operačního programu Vysokorychlostní internet (více viz zápis z jednání Výboru pro financování podnikatelů).


21. září jednal Výbor pro operativní leasing vozidel na 22. schůzi o závěrech soutěžněprávního auditu faktického jednání ČLFA s důrazem na aktivity výboru. Členové výboru prodiskutovali stav projektu Kodex nadměrného opotřebení, potvrdili zájem na jeho dokončení a shodli se na postupu k jeho dokončení. Byla podána informace o plnění závěrů z jednání se Škoda Auto

Představenstvo ČLFA se na 15. schůzi 20. září zabývalo stavem jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA. Představenstvo vzalo na vědomí finální zprávu „Soutěžněprávní audit faktického jednání České leasingové a finanční asociace“ a uložilo generálnímu tajemníkovi realizovat opatření navržená na základě výsledků soutěžněprávního auditu. Zhodnotilo práci v Legislativně-právním výboru za účasti předsedy výboru Mgr. M. Omarova. Představenstvo projednalo žádost společnosti Fraikin Česká republika s.r.o. o členství v Česká leasingové a finanční asociaci a schválilo přijetí společnosti za přidruženého člena ČLFA. V návaznosti na uskutečněné změny v představenstvu ČLFA jmenovalo představenstvo Ing. P. Prokopa gestorem Výboru pro financování podnikatelů.  

Ministerstvu financí bylo 18. září zasláno stanovisko asociace k druhému draftu revidované Národní strategie finančního vzdělávání. ČLFA je připravena diskutovat o roli a konkrétním zapojení profesních organizací v rámci realizace navrhované strategie finančního vzdělávání.  
 
 J. Slanina, právní expert asociace, se 13. září zúčastnil jednání Právního a politického výboru Eurofinas v Bruselu
 
Legislativně-právní výbor na 112. schůzi 13. září posoudil stav jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, vyslechl informaci gestorů v rámci sledované legislativy, zabýval se přípravou workshopu k poznatkům z implementace GDPR, projednal informace z ostatních výborů a zabýval se závěry soutěžněprávního auditu v ČLFA. 
 
 
 ČLFA zorganizovala 13. září ve spolupráci se společností KPMG seminář k výkladu zákona o distribuci pojištění, kterého se zúčastnilo 50 zástupců z členských společností. V rámci semináře byl vysvětlen legislativní rámec distribuce pojištění a důvod nové regulace, byly prezentovány hlavní změny oproti stávajícímu stavu a byly diskutovány významné obchodní dopady nové regulace.
 

Výbor pro financování spotřebitelů na 63. schůzi 11. září jednal o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, zabýval se přípravou workshopu k poznatkům z implementace GDPR, byl informován o strategií ČLFA k licencovaným poskytovatelům spotřebitelských úvěrů, nečlenům ČLFA, výsledkům průzkumu o exekucích v rámci ČLFA a o závěrech jednání s představiteli ČNB a ČBA. 
 
5. září se J. Krutilek a J. Slanina zúčastnili jednání Ústavně právního výboru Parlamentu ČR k návrhu novely insolvenčního zákona, kde prezentovali stanovisko ČLFA k problematice oddlužení.

3. září jednali J. Matula a J. Krutilek s představiteli  Slovenské leasingové  asociace R. Daubnerem a R. Hollým. Byly diskutovány otázky vývoje, trendů a očekávání trhu financování podnikatelů i nepodnikatelů na obou trzích a kromě dalších témat i problematika  opčních  leasingů, zkušenosti při aplikaci insolvenčního zákona, slovenské zkušenosti se zastropováním RPSN, přistup k prosazování daňově uznatelných opravných položek a využívání dotačních titulů. Slovenští partneři přijali pozvání na zasedání Výboru pro financování podnikatelů k výměně  zkušeností v oblasti podnikatelského financování . Byl dohodnut systém pravidelných půlročních setkání představitelů obou asociací.  

29. srpna  jednali J. Matula a J. Krutilek s viceguvernérem ČNB prof. V. Tomšíkem a členem Bankovní rady ČNB T. Nidetzkým k vývoj trhu nebankovního financování v 1. pololetí 2018. Zástupci ČNB byli dále informování o strategii ČLFA  k licencovaným poskytovatelům spotřebitelských úvěrů- nečlenům ČLFA , kdy byla zdůrazněna úloha etických předpisů ČLFA a  dodržování principů odpovědného úvěrování. Byla diskutována role a dozor ČNB nad trhem poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a přístup ČLFA k aktuálním legislativním návrhům včetně novely zákona o ČNB, novely insolvenčního zákona, poslanecké iniciativy k zákazu reklamy na spotřebitelské úvěry a aktivity k zastropování RPSN. Představitelé ČNB byli seznámeni s iniciativou ČLFA k odstranění  daňové nerovnosti při vytváření daňově uznatelných opravných položek. Obě strany ocenily přínosnost průběžné vzájemné informovanosti a dohodly pokračování těchto setkání.            

29. srpna  jednala pracovní skupina ČLFA k problematice opčních  leasingů. Byl připraven draft materiálu  k projednání metodických nejasností na Generální finanční ředitelství.    

15. srpna bylo zasláno Ministerstvu financí stanovisko ČLFA k novele zákona o ČNB. Na základě stanovisek  právních expertů čl. společností nemá ČLFA k návrhu připomínky  a oceňuje, že navrhované finanční ukazatele nejsou vztahovány k spotřebitelským úvěrům, pouze k úvěrům na bydlení.

7. srpna byla vydána tisková zpráva k pololetním statistikám. Členské společnosti poskytly klientům v prvním pololetí letošního roku prostřednictvím leasingu, úvěrů a factoringu 93,46 miliardy korun, to je o 5,5 % více než ve stejném období roku 2017. Celkové pohledávky ČLFA z běžících leasingových a úvěrových kontraktů dosáhly na konci letošního prvního pololetí 272,87 miliardy korun a vzrostly od počátku roku o 1%.

Výbor pro statistiku byl na 51. schůzi 7. srpna informován o výsledku Antitrust Auditu, provedeného AK Nedelka Kubáč Advokáti, schválil Zprávu o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu za 1. pololetí 2018 a dalších statistických výstupů ČLFA za toto období, odsouhlasil změny ve zpracování Zprávy – nebudou již uváděny údaje na bázi pořizovacích cen u leasingových produktů (bude vždy používána hodnota vstupního dluhu) a u jednotlivých prezentovaných hodnot budou důsledně uváděny i hodnoty za předchozí období. Tato změna bude provedena již ve Zprávě za 3. čtvrtletí 2018, dále byl výbor informován o požadavku Leaseurope na vykazování statistik u dopravní techniky z pohledu používaného paliva (viz akce asociace)
 
Výbor pro financování podnikatelů byl na 32. schůzi 24. července informován o výsledku jednání s ředitelem odboru provozu silničních vozidel MD k návrhu ČLFA na změnu zákona ve vztahu k registraci vozidel, o výsledku jednání expertní skupiny k problematice opčních leasingů, o závěrech z workshopu k implementaci IFRS 16, o reportu o prodlení v předávání dat mezi pojišťovnami a ČKP za 2. čtvrtletí 2018, o stavu jednání o aktuálních legislativních projektech relevantních pro finanční produkty ČLFA, o výsledcích soutěžněprávního auditu v ČLFA, o jednání ostatních výborů (viz akce asociace)


Představenstvo ČLFA na 14. schůzi 18. července jednalo o dopadech aktivit asociace realizovaných od červnové schůze, zabývalo se stavem jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA a také aktivitami k prosazování návrhů asociace do změn příslušných zákonů a dalšími aktivitami ČLFA. Představenstvo uložilo expertní skupině pokračovat v jednání na MD k problematice vyřazování z registru vozidel, zejména k problematice zpronevěr vozidel. Představenstvo schválilo záměr realizovat ve spolupráci se společností KPMG workshop k implementaci nového zákona o distribuci pojištění začátkem září 2018, workshop k poznatkům z implementace GDPR v říjnu a pracovní snídani k novým daňovým zákonům od r. 2019 v lednu 2019.   Představenstvo jednalo i o podnětech z červnových schůzí expertních výborů a vzalo na vědomí iniciativu týkající se sběru dat k problematice exekucí s cílem zjistit podíl členských společností ČLFA na celkovém počtu exekucí v ČR.   Na základě podnětů z diskuse AK Nedelka Kubáč advokáti dopracuje finální zprávu v českém a anglickém jazyce, která bude následně distribuována členským společnostem. Představenstvo schválilo úpravu žádosti o přijetí do ČLFA a generálnímu tajemníkovi uložilo používat upravený formulář žádosti. Při projednávání žádosti o přijetí za člena ČLFA bude posuzováno i kritérium používání registrů klientských informací pro ověření úvěruschopnosti, způsob prezentace produktů a reklamy na webu. Na základě ukončení nominačního procesu v souladu s článkem 11 Stanov ČLFA představenstvo jmenovalo předsedou Výboru pro operativní leasing vozidel pana Svatopluka Pražáka ze společnosti ALD Automotive, s.r.o. (viz akce asociace)


 

více > zobrazit další aktuality >

STATISTIKY

Informace o trhu

NEŽ SI PŮJČÍTE

Firmy | Domácnosti

O NÁS

Kdo jsme | Členové

OBJEM PROSTŘEDKŮ POSKYTNUTÝCH ČLENY ČLFA KLIENTŮM V ROCE 2018(kumulativně v mld. Kč)

44,19
Q1
77,28
Q2
102,94
Q3
0
Q4

FINANCOVÁNÍ FIREM
7,90
Q1
16,18
Q2
23,86
Q3
0
Q4

FINANCOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ
52,09
Q1
93,46
Q2
126,80
Q3
0
Q4

CELKEM

AKTUALITY

18. října byla členským společnostem zaslána zpráva o výsledku soutěžněprávního auditu v ČLFA, který proběhl v dubnu – červenci 2018.  Zpráva včetně shrnutí v angličtině jsou přístupné v členské zóně.