Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

KALENDÁŘ AKCÍ

05. února
9.00
35. schůze Výboru pro financování podnikatelů
08. února
9.00
53. schůze Výbotu pro statistiku
14. února
15.00
19. schůze představenstva
zobrazit další akce >

AKTUALITY

12. prosince jednala expertní skupina pro problematiku DPH o dalším postupu při prosazování návrhu ČLFA k odložení účinnosti zákona DPH týkající se problematiky opčních leasingů a diskutovala o novém rozhodnutí SDEU týkajícího se uplatňování DPH v případě předčasného ukončení smlouvy na poskytování služeb. O závěrech jednání budou informováni členové Výboru pro daně a účetnictví

Výbor pro financování spotřebitelů na 65. schůzi 11. prosince projednal dokument „Doporučení ČBA Jednotný proces refinancování nezajištěných úvěrů“, jednal o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, především o novele insolvenčního zákona, o legislativních návrzích ČLFA ve spojitosti s využíváním rodného čísla a poslanecké iniciativě k zavedení teritoriality exekutorů, zabýval se závěry z workshopu k problematice GDPR, projednal opatření představenstva přijatá na základě závěrečné zprávy o výsledku soutěžněprávního auditu ČLFA a závěry z revize dokumentů publikovaných na webových stránkách ČLFA ke spotřebitelskému financování 

Výbor pro financování podnikatelů na 34. bilanční schůzi 5. prosince byl informován o dalším postupu při prosazování legislativních změn u opčních leasingů, diskutoval k praktické implementaci zákona o distribuci pojištění (IDD, zhodnotil činnost výboru v roce 2018 a diskutoval o prioritách práce výboru na rok 2019 (prosazování digitalizace státní správy, sledování problematiky opčních leasingů, prevence rizik, spolupráce s Notářskou komorou)    

Výbor pro operativní leasing vozidel na 23. schůzi 4. prosince schválil harmonogram dokončení Kodexu nadměrného opotřebení vozidel, jednal o závěrech z jednání s tajemníkem SDA J. Pokorným, diskutoval o revize dokumentů týkajících se operativního leasingu vozidel na nových webových stránkách ČLFA, projednal informace z ostatních výborů a diskutoval o prioritách práce výboru v roce 2019 (dokončení kodexu nadměrného opotřebení vozidel, jednání se Škoda Auto a SDA, telematika, elektronické servisní knížky). 

 30. listopadu byl ve spolupráci s KPMG uspořádán workshop k vyhodnocení zkušeností při implementaci nařízení GDPR. Workshopu se zúčastnilo 30 zástupců členských společností, byly podány informace o přístupu trhu a Úřadu k implementaci Nařízení, příklady z probíhajících kontrol a zodpovězeny dotazy z členských společností. Prezentace z workshopu je publikována na webových stránkách asociace v členské sekci. O závěrech z workshopu budou informovány expertní výbory.

Legislativně-právní výbor na 113. schůzi 29. listopadu posoudil stav jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, vyslechl informaci gestorů v rámci sledované legislativy, jednal o přípravě workshopu k vyhodnocení zkušeností při implementaci nařízení GDPR, projednal informaci o prosazování legislativních návrhů ČLFA k navrhovaným změnám zákona 56/2001 Sb., byl informován o závěrech z jednání ostatních výborů a zabýval se opatřeními k výsledkům soutěžněprávního auditu v ČLFA.

20. listopadu se J. Krutilek zúčastnil jednání Platformy pro odpovědné finance, kterého se dále zúčastnili představitelé ČBA, ČLFA, neziskové organizace Člověk v tísni a zástupce Finančního arbitra. Předmětem jednání byla připravovaná novela exekučního řádu. O závěrech z jednání bude informován Výbor pro financování spotřebitelů, popř. expertní skupina k problematice oddlužení.

20. listopadu se J. Slanina zúčastnil jednání politického a právního výboru EUROFINAS v Bruselu. závěrech z jednání byli informováni členové Legislativně – právního výboru

15. listopadu jednali P. Fořt, S, Pražák a J. Krutilek s tajemníkem SDA J. Pokorným. Byl diskutován vývoj trhu dopravní techniky, s vysvětlujícím komentářem J. Pokorného ohledně registrací nových osobních a lehkých užitkových vozidel v roce 2018 a zdůrazněn význam financování vozidel prostřednictvím ČLFA na prodeje SDA. Byla projednána další témata spolupráce mezi ČLFA a SDA. O výsledcích jednání budou informováni členové expertních výborů

15. listopadu jednali M. Veselá, J. Krutilek a J. Šťovíčková s ředitelem odboru nepřímých daní MF O. Fasorou k návrhu novely daňových zákonů. O závěrech z workshopu byli informováni členové expertní skupiny. 

14. listopadu jednali J. Matula a J. Krutilek s představiteli Slovenské leasingové asociace R. Daubnerem a R. Hollým. Byly diskutovány otázky vývoje, trendů a očekávání trhu financování podnikatelů i nepodnikatelů na obou trzích.

9. listopadu byla vydána tisková zpráva k statistikám za 1.- 3. čtvrtletí 2018. Členské společnosti poskytly klientům v tomto období prostřednictvím leasingu, úvěrů a factoringu 126,8 miliardy korun, to je o 4,4 % více než ve stejném období roku 2017. Celkové pohledávky ČLFA z běžících leasingových a úvěrových kontraktů dosáhly na konci letošního 3. čtvrtletí 273,73 miliardy korun a vzrostly od počátku roku o 1,3 %. 

Výbor pro statistiku na 52. schůzi dne 9. listopadu schválil Zprávu o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu za 1. - 3. čtvrtletí 2018 a dalších statistických výstupů ČLFA za toto období, schválil úpravu Metodiky statistických procedur na základě výsledku soutěžněprávního auditu ČLFA, prodiskutoval návrhy společnosti SG Equipment Finance CR s.r.o. k úpravě statistických výstupů v návaznosti na výsledky soutěžněprávního auditu a uložil sekretariátu oslovit členské společnosti s dotazem na připravenost vykazování statistik u dopravní techniky z pohledu používaného paliva.

1. listopadu se představenstvo ČLFA na své 16. schůzi zabývalo stavem jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA a také aktivitami k prosazování návrhů asociace do změn příslušných zákonů a dalšími aktivitami ČLFA. Představenstvo pozitivně zhodnotilo úroveň setkání s vedoucími představiteli členských společností a jeho význam pro zajištění informovanosti členské základny o aktuálních aktivitách asociace.  Představenstvo jednalo i o podnětech ze zářijových a říjnových schůzí expertních výborů, vzalo na vědomí závěry výroční konference Leaseurope/ Eurofinas a schválilo návrh akcí k naplnění v následujících týdnech. Představenstvo dále vzalo na vědomí výhled plnění rozpočtu pro rok 2018 a schválilo harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2019. Představenstvo projednalo náměty Z. Kejvala ze sp. SGEF k výsledkům soutěžněprávního auditu v oblasti statistik. Uložilo generálnímu tajemníkovi projednat náměty ve Výboru pro statistiku a o výsledku jednání informovat představenstvo, schválilo termín konání řádné členské schůze dne 1. dubna 2019 a termíny svých zasedání do řádné členské schůze.

31. října jednali J. Krutilek a J. Slanina s Mgr. F. Hanzlíkem, náměstkem ČBA k legislativním návrhům z oblasti spotřebitelského práva (insolvenční zákon, návrhy na teritorialitu exekutorů, návrhy na zákaz reklam na spotřebitelské úvěry).

18. října byla členským společnostem zaslána zpráva o výsledku soutěžněprávního auditu v ČLFA, který proběhl v dubnu – červenci 2018. Zpráva včetně shrnutí v angličtině jsou přístupné v členské zóně.

17. října proběhlo setkání vedoucích představitelů členských společností ČLFA , kterého se zúčastnilo 34 osob, představitelů členských společností. Na setkání byla podána informace o aktivitách asociace od členské schůze a o projektu Asociace 2020, účastníci byli seznámeni s výsledky soutěžněprávního auditu v ČLFA a strategií ČLFA k licencovaným poskytovatelům spotřebitelských úvěrů – nečlenům ČLFA. Prezentace je přístupné v členské zóně.

17. října jednali Ing. M. Veselá, předsedkyně Výboru pro daně a účetnictví a J. Krutilek s Ing. L. Pitnerem, vedoucím oddělení daně z přidané hodnoty Ministerstva financí. Závěry z jednání budou projednány na schůzce expertní skupiny k problematice opčních leasingů 24. října 2018, kde bude připraven návrh dalšího postupu pro představenstvo ČLFA.  

16. října se Mgr. J. Slanina zúčastnil na pozvání poslance Mgr. M. Výborného v Poslanecké sněmovně pracovního kulatého stolu k problematice řešení daňových odpisů nedobytných pohledávek. O výsledku jednání budou informováni členové Výboru pro financování spotřebitelů v rámci programu 64. schůze.   

  
10. října se J. Krutilek zúčastnil na pozvání AMSP akce Den podnikatelů ČR. Součástí akce byla i panelová diskuse k digitalizaci státní správy za účasti premiéra Vlády ČR, některých ministrů a zmocněnce vlády pro oblast IT a digitalizace. Vládní projekt digitalizace by se mohl stát platformou pro prosazování některých návrhů ČLFA k racionalizaci činností státní správy, např. v oblasti registrace vozidel.    

4. - 5. října se J. Matula a J. Krutilek zúčastnili výroční konference Leaseurope/Eurofinas v Benátkách. Konvence se zúčastnilo více než 450 zástupců evropských společností i odborníků z finančního sektoru. Součástí konference bylo i Valné shromáždění Leaseurope a Eurofinas. Novým předsedou představenstva Eurofinas byl zvolen Antonio Rodrigues (Portugalsko), který nahradil Alaina van Gronendaela. Na Výroční konvenci byly publikovány výroční zprávy Leaseurope 2018 a Eurofinas 2018, kde jsou prezentovány klíčové úspěchy a budoucí výzvy pro federaci. V rámci odborné části Výroční konvence bylo připraveno 12 odborných seminářů k vývoji trhu a aktuálním problémům odvětví. V rámci doprovodného programu bylo jednáno s představiteli asociací Rakouska, Slovenska, Slovinska a pobaltských států.  

3. října se zástupci členských společností a J. Krutilek zúčastnili semináře Ministerstva financí k výkladu nového zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. 

2. října se zástupci dotčených členských společností a J. Krutilek zúčastnili semináře ČNB, jehož tématem byl nový sběrný systému SDAT, který je určen pro sběr dat statistického a dohledového výkaznictví ČNB.


26. září se J. Krutilek a J. Slanina zúčastnili jednání Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny k návrhu insolvenčního zákona. Zástupce ČBA na jednání výboru prezentoval stanovisko, které je totožné s prioritami ČLFA. Návrh zákona byl následně projednán v 2. čtení Poslaneckou sněmovnou. Priority ČLFA budou posazovány v rámci 3. čtení a při jednání s poslanci. 

Členové Výboru pro financování podnikatelů na 33. schůzi 25. září diskutovali s generálním tajemníkem Asociace
leasingových společností Slovenské republiky JUDr. R. Hollým k vývoji slovenského leasingového trhu v oblasti podnikatelského financování. Výbor byl informován o jednáních k prosazování dotačních titulů při financování produkty členských společností vč. informace o novém připravovaném programu MPO Logistika, o jednání expertní skupiny ČLFA k problematice opčních leasingů, o legislativních projektech relevantních pro finanční produkty ČLFA, o reportu o prodlení v předávání dat mezi pojišťovnami a ČKP,
o výsledcích soutěžněprávního auditu v ČLFA, o  platnosti a aktuálnosti stanovisek ČLFA, zveřejněných na webu v gesci výboru, o práci ostatních výboru, o rozhodnutí ze zasedání představenstva jmenovat   v návaznosti na uskutečněné změny v představenstvu ČLFA gestorem Výboru pro financování podnikatelů Ing. P. Prokopa

21. záři jednali M. Slažanská a J. Krutilek na základě doporučení AMSP s Ing. Rejzkem z Výboru nezávislého ICT průmyslu k přípravě jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu k prosazení produktů ČLFA jako dotačních titulů u operačního programu Vysokorychlostní internet (více viz zápis z jednání Výboru pro financování podnikatelů).


21. září jednal Výbor pro operativní leasing vozidel na 22. schůzi o závěrech soutěžněprávního auditu faktického jednání ČLFA s důrazem na aktivity výboru. Členové výboru prodiskutovali stav projektu Kodex nadměrného opotřebení, potvrdili zájem na jeho dokončení a shodli se na postupu k jeho dokončení. Byla podána informace o plnění závěrů z jednání se Škoda Auto

Představenstvo ČLFA se na 15. schůzi 20. září zabývalo stavem jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA. Představenstvo vzalo na vědomí finální zprávu „Soutěžněprávní audit faktického jednání České leasingové a finanční asociace“ a uložilo generálnímu tajemníkovi realizovat opatření navržená na základě výsledků soutěžněprávního auditu. Zhodnotilo práci v Legislativně-právním výboru za účasti předsedy výboru Mgr. M. Omarova. Představenstvo projednalo žádost společnosti Fraikin Česká republika s.r.o. o členství v Česká leasingové a finanční asociaci a schválilo přijetí společnosti za přidruženého člena ČLFA. V návaznosti na uskutečněné změny v představenstvu ČLFA jmenovalo představenstvo Ing. P. Prokopa gestorem Výboru pro financování podnikatelů.  

Ministerstvu financí bylo 18. září zasláno stanovisko asociace k druhému draftu revidované Národní strategie finančního vzdělávání. ČLFA je připravena diskutovat o roli a konkrétním zapojení profesních organizací v rámci realizace navrhované strategie finančního vzdělávání.  
 
 J. Slanina, právní expert asociace, se 13. září zúčastnil jednání Právního a politického výboru Eurofinas v Bruselu
 
Legislativně-právní výbor na 112. schůzi 13. září posoudil stav jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, vyslechl informaci gestorů v rámci sledované legislativy, zabýval se přípravou workshopu k poznatkům z implementace GDPR, projednal informace z ostatních výborů a zabýval se závěry soutěžněprávního auditu v ČLFA. 
 
 
 ČLFA zorganizovala 13. září ve spolupráci se společností KPMG seminář k výkladu zákona o distribuci pojištění, kterého se zúčastnilo 50 zástupců z členských společností. V rámci semináře byl vysvětlen legislativní rámec distribuce pojištění a důvod nové regulace, byly prezentovány hlavní změny oproti stávajícímu stavu a byly diskutovány významné obchodní dopady nové regulace.
 

Výbor pro financování spotřebitelů na 63. schůzi 11. září jednal o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, zabýval se přípravou workshopu k poznatkům z implementace GDPR, byl informován o strategií ČLFA k licencovaným poskytovatelům spotřebitelských úvěrů, nečlenům ČLFA, výsledkům průzkumu o exekucích v rámci ČLFA a o závěrech jednání s představiteli ČNB a ČBA. 
 
5. září se J. Krutilek a J. Slanina zúčastnili jednání Ústavně právního výboru Parlamentu ČR k návrhu novely insolvenčního zákona, kde prezentovali stanovisko ČLFA k problematice oddlužení.

3. září jednali J. Matula a J. Krutilek s představiteli  Slovenské leasingové  asociace R. Daubnerem a R. Hollým. Byly diskutovány otázky vývoje, trendů a očekávání trhu financování podnikatelů i nepodnikatelů na obou trzích a kromě dalších témat i problematika  opčních  leasingů, zkušenosti při aplikaci insolvenčního zákona, slovenské zkušenosti se zastropováním RPSN, přistup k prosazování daňově uznatelných opravných položek a využívání dotačních titulů. Slovenští partneři přijali pozvání na zasedání Výboru pro financování podnikatelů k výměně  zkušeností v oblasti podnikatelského financování . Byl dohodnut systém pravidelných půlročních setkání představitelů obou asociací.  

29. srpna  jednali J. Matula a J. Krutilek s viceguvernérem ČNB prof. V. Tomšíkem a členem Bankovní rady ČNB T. Nidetzkým k vývoj trhu nebankovního financování v 1. pololetí 2018. Zástupci ČNB byli dále informování o strategii ČLFA  k licencovaným poskytovatelům spotřebitelských úvěrů- nečlenům ČLFA , kdy byla zdůrazněna úloha etických předpisů ČLFA a  dodržování principů odpovědného úvěrování. Byla diskutována role a dozor ČNB nad trhem poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a přístup ČLFA k aktuálním legislativním návrhům včetně novely zákona o ČNB, novely insolvenčního zákona, poslanecké iniciativy k zákazu reklamy na spotřebitelské úvěry a aktivity k zastropování RPSN. Představitelé ČNB byli seznámeni s iniciativou ČLFA k odstranění  daňové nerovnosti při vytváření daňově uznatelných opravných položek. Obě strany ocenily přínosnost průběžné vzájemné informovanosti a dohodly pokračování těchto setkání.            

29. srpna  jednala pracovní skupina ČLFA k problematice opčních  leasingů. Byl připraven draft materiálu  k projednání metodických nejasností na Generální finanční ředitelství.    

15. srpna bylo zasláno Ministerstvu financí stanovisko ČLFA k novele zákona o ČNB. Na základě stanovisek  právních expertů čl. společností nemá ČLFA k návrhu připomínky  a oceňuje, že navrhované finanční ukazatele nejsou vztahovány k spotřebitelským úvěrům, pouze k úvěrům na bydlení.

7. srpna byla vydána tisková zpráva k pololetním statistikám. Členské společnosti poskytly klientům v prvním pololetí letošního roku prostřednictvím leasingu, úvěrů a factoringu 93,46 miliardy korun, to je o 5,5 % více než ve stejném období roku 2017. Celkové pohledávky ČLFA z běžících leasingových a úvěrových kontraktů dosáhly na konci letošního prvního pololetí 272,87 miliardy korun a vzrostly od počátku roku o 1%.

Výbor pro statistiku byl na 51. schůzi 7. srpna informován o výsledku Antitrust Auditu, provedeného AK Nedelka Kubáč Advokáti, schválil Zprávu o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu za 1. pololetí 2018 a dalších statistických výstupů ČLFA za toto období, odsouhlasil změny ve zpracování Zprávy – nebudou již uváděny údaje na bázi pořizovacích cen u leasingových produktů (bude vždy používána hodnota vstupního dluhu) a u jednotlivých prezentovaných hodnot budou důsledně uváděny i hodnoty za předchozí období. Tato změna bude provedena již ve Zprávě za 3. čtvrtletí 2018, dále byl výbor informován o požadavku Leaseurope na vykazování statistik u dopravní techniky z pohledu používaného paliva (viz akce asociace)
 
Výbor pro financování podnikatelů byl na 32. schůzi 24. července informován o výsledku jednání s ředitelem odboru provozu silničních vozidel MD k návrhu ČLFA na změnu zákona ve vztahu k registraci vozidel, o výsledku jednání expertní skupiny k problematice opčních leasingů, o závěrech z workshopu k implementaci IFRS 16, o reportu o prodlení v předávání dat mezi pojišťovnami a ČKP za 2. čtvrtletí 2018, o stavu jednání o aktuálních legislativních projektech relevantních pro finanční produkty ČLFA, o výsledcích soutěžněprávního auditu v ČLFA, o jednání ostatních výborů (viz akce asociace)


Představenstvo ČLFA na 14. schůzi 18. července jednalo o dopadech aktivit asociace realizovaných od červnové schůze, zabývalo se stavem jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA a také aktivitami k prosazování návrhů asociace do změn příslušných zákonů a dalšími aktivitami ČLFA. Představenstvo uložilo expertní skupině pokračovat v jednání na MD k problematice vyřazování z registru vozidel, zejména k problematice zpronevěr vozidel. Představenstvo schválilo záměr realizovat ve spolupráci se společností KPMG workshop k implementaci nového zákona o distribuci pojištění začátkem září 2018, workshop k poznatkům z implementace GDPR v říjnu a pracovní snídani k novým daňovým zákonům od r. 2019 v lednu 2019.   Představenstvo jednalo i o podnětech z červnových schůzí expertních výborů a vzalo na vědomí iniciativu týkající se sběru dat k problematice exekucí s cílem zjistit podíl členských společností ČLFA na celkovém počtu exekucí v ČR.   Na základě podnětů z diskuse AK Nedelka Kubáč advokáti dopracuje finální zprávu v českém a anglickém jazyce, která bude následně distribuována členským společnostem. Představenstvo schválilo úpravu žádosti o přijetí do ČLFA a generálnímu tajemníkovi uložilo používat upravený formulář žádosti. Při projednávání žádosti o přijetí za člena ČLFA bude posuzováno i kritérium používání registrů klientských informací pro ověření úvěruschopnosti, způsob prezentace produktů a reklamy na webu. Na základě ukončení nominačního procesu v souladu s článkem 11 Stanov ČLFA představenstvo jmenovalo předsedou Výboru pro operativní leasing vozidel pana Svatopluka Pražáka ze společnosti ALD Automotive, s.r.o. (viz akce asociace)


 

více > zobrazit další aktuality >

STATISTIKY

Informace o trhu

NEŽ SI PŮJČÍTE

Firmy | Domácnosti

O NÁS

Kdo jsme | Členové

OBJEM PROSTŘEDKŮ POSKYTNUTÝCH ČLENY ČLFA KLIENTŮM V ROCE 2018(kumulativně v mld. Kč)

44,19
Q1
77,28
Q2
102,94
Q3
0
Q4

FINANCOVÁNÍ FIREM
7,90
Q1
16,18
Q2
23,86
Q3
0
Q4

FINANCOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ
52,09
Q1
93,46
Q2
126,80
Q3
0
Q4

CELKEM

AKTUALITY

12. prosince jednala expertní skupina pro problematiku DPH o dalším postupu při prosazování návrhu ČLFA k odložení účinnosti zákona DPH týkající se problematiky opčních leasingů a diskutovala o novém rozhodnutí SDEU týkajícího se uplatňování DPH v případě předčasného ukončení smlouvy na poskytování služeb. O závěrech jednání budou informováni členové Výboru pro daně a účetnictví