* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF

Evropská federace Eurofinas
Evropská federace Eurofinas

  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  Domů

Vítejte na stránkách ČLFA

Chronologie aktivit a stanovisek asociace

Výbor pro financování podnikatelů byl na 29. schůzi 6. března informován o jednání na MMR k financování dotačních projektů produkty členských společností, o stavu legislativních návrhů, o stavu rozpracovaných úkolů z jednání s ČKP, o naplňování registru leasovaného majetku, o zřízení průřezové expertní skupiny k implementaci nového standardu IFRS 16, členové výboru diskutovali o zkušenostech z implementace programu Expanze a o prioritách a cílech práce výboru v roce 2018 (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing vozidel na 20. schůzi 20. února byl informován o přípravě jednání s představiteli Škoda Auto, o plnění závěrů z jednání s představiteli ČKP, o tom, že představenstvo schválilo zřízení průřezové expertní skupiny ČLFA k implementaci nového účetního standardu IFRS 16, o jednání expertní skupiny pro dokončení Kodexu nadměrného opotřebení, o práci ostatních výborů a diskutoval k prioritám práce výboru v roce 2018 (viz akce asociace)

Výbor pro daně a účetnictví na 125. schůzi 16. února projednal přípravu stanoviska ČLFA k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019, informaci o zřízení expertní skupiny pro implementaci účetního standardu IFRS 16 a záměr uspořádat pracovní snídani k aktuálním daňovým otázkám ve spolupráci se společností KPMG (viz akce asociace)

Výbor pro statistiku na 49. schůzi 5. února schválil Zprávu o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu za rok 2017 a dalších statistických výstupů ČLFA za toto období, projednal upravený požadavek ČSÚ na rozšíření předávaných statistických údajů u finančního leasingu podle českého účetního standardu z hlediska sektorového zatřídění (viz akce asociace)

Legislativně-právní výbor byl na 109. schůzi 1. února informován o jednání o aktuálních legislativních projektech s dopady na finanční produkty ČLFA, o  aplikaci nařízení EU o ochraně osobních údajů, o jednání Platformy pro odpovědné finance, o závěrech z jednání expertní skupiny pro oddlužení, o změně § 11 z.č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, o závěrech z jednání z ostatních výborů, bylo navrženo zřízení expertní skupiny pro řešení problémů spojených s aplikací z.č. 56/2001 Sb a byla dohodnuta změna na pozici gestora v oblasti sledování judikatury, byly projednány priority práce výboru na rok 2018 (viz akce asociace)

Ve Výboru pro financování spotřebitelů na 60. schůzi 30. ledna zástupci neziskové organizace Člověk v tísni prezentovali výsledky průzkumu Indexu odpovědného úvěrování. Výbor byl seznámen se stavem jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, o jednání Platformy pro odpovědné finance, o přípravě dopisu finančních asociací na předsedkyni ÚOOÚ ve věci implementace GDPR u subjektů působících na finančním trhu, o připravovaných aktivitách Legislativně-právního výboru ČLFA v souvislosti s novelou zákona 56/2001 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. výbor schválil návrh dopisu na ministryni financí k problematice EET (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů na 28. schůzi 16. ledna projednal priority práce výboru v roce 2018 – spolupráce s ČMZRB, využívání dotačních titulů, projekty s ČKP, implementace IFRS 16, příprava Memoranda ČLFA k zahájení financování vozidla, seminář k prevenci podvodů a rizik, propagování registru strojů, využívání dat z vozidel v případě odcizení, workshop s CEBIA, jednání s Notářskou komorou k problematice zlepšení fungování Registru zástav (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA na 8. schůzi 4. ledna jednalo o dopadech aktivit asociace realizovaných od listopadové schůze a o závěrech jednání s představiteli ČAP k aktuálním tématům spolupráce obou asociací a s hlavním právníkem ČAP k posouzení klíčových paragrafů (z pohledu ČLFA) návrhu zákona o distribuci pojištění, vyslechlo informaci o plnění úkolů z minulého jednání představenstva, zejména o podpisu Memoranda o uplatnění příspěvku nepojištěných, ve kterém se ČKP zavazuje k primárnímu uplatňování nároku na úhradu příspěvku vůči provozovateli vozidla. Jednalo i o podnětech z prosincových schůzí expertních výborů a vyslechlo informaci o činnosti expertní skupiny pro tvorbu Katalogu nadměrného opotřebení vozidel. Schválilo zřízení průřezové expertní skupiny ČLFA (v gesci Výboru pro daně a účetnictví) k implementaci nového standardu IFRS 16 za účasti zástupců členů Výboru pro financování podnikatelů, Výboru pro daně a účetnictví a Výboru pro operativní leasing vozidel. Schválilo, se zohledněním připomínek z diskuse, návrh mediální strategie ČLFA na rok 2018, vzalo na vědomí plán příloh specializovaných periodik, do kterých by měly být zařazeny příspěvky k produktům ČLFA a uložilo mediálnímu zástupci ČLFA a generálnímu tajemníkovi ČLFA, aby zohlednili náměty a připomínky z diskuse představenstva ČLFA k návrhu mediální strategie v další mediální činnosti asociace a rovněž projednalo přípravu tiskové konference ČLFA k vývoji leasingu, nebankovních úvěrů a factoringu v r. 2017. Poděkovalo mediálnímu zástupci za dobrou práci při prosazování mediálních cílů asociace v roce 2017. Projednalo dokument LEASEUROPE IFRS 16 SPECIFICATION AND GUIDELINES a doporučilo členským společnostem ČLFA využívat tento dokument při implementaci pravidel pro účtování a vykazování leasingů podle nového standardu IFRS. Schválilo přijetí společnosti EC Financial Services, a.s. za přidruženého člena ČLFA. Zmocnilo generálního tajemníka k uzavření smlouvy na dodávku úpravy webových stránek ČLFA s externím dodavatelem Virtu white, s r.o. a uložilo realizovat kroky k provedení redesignu webu ČLFA při zohlednění námětů z diskuse a dále zmocnilo generálního tajemníka k uzavření smlouvy na Antitrust Audit se společností Nedelka Kubáč advokáti s.r.o. Vzalo na vědomí finální čerpání rozpočtu za rok 2017 a zprávu revizora účtů za rok 2017 (viz akce asociace)

Výbor pro financování spotřebitelů byl na 59. schůzi 12. prosince informován o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, o jednání ČLFA s představiteli ČNB k některým legislativním návrhům, o jednání Politického a právního výboru Eurofinas a Leaseurope, o jednání s výkonným ředitelem ČKP k aktuálním otázkám spolupráce, o jednání Platformy pro odpovědné finance, o přípravě dopisu finančních asociací na předsedkyni ÚOOÚ ve věci implementace GDPR u subjektů působících na finančním trhu, o schválení dokumentu WP 251, o stanovisku GFŘ ve věci povinnosti evidence tržeb v systému EET, byla projednána otázka priorit práce výboru v roce 2018 (viz akce asociace)


zobrazit vše >>
A k t u á l n ě

ČLFA podporuje probíhající kampaň Evropské komise na ochranu práv spotřebitelů při žádosti o úvěr a rozšíření povědomí o existenci těchto práv a je partnerem této kampaně. Podrobnosti - http://ec.europa.eu/spotrebitelsky-uverZ publikovaných statistik České leasingové a finanční asociace za rok 2017 vyplývá, že členské společnosti v tomto období:

  • pro podnikatele financovaly leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 58,05 mld. Kč, což představuje u největších patnácti společností zvýšení o 1,6 %
  • pro podnikatele poskytly úvěry v celkové výši 55,08 mld. Kč. Proti stejnému období r. 2016 tak došlo ke zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 12,4 % v případě vedoucích patnácti společností
  • poskytly spotřebitelské úvěry ve výši 27,33 mld. Kč, což představuje meziroční snížení o 1 %
  • factoringem bylo poskytnuté financování ve výši 156,33 mld. Kč, u členských společností AFS ČR jde o meziroční zvýšení o 19,3 %
  • celkem poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) 163,28 mld. Kč (o 8,32 mld. Kč více než v roce 2016), meziroční zvýšení o 5,4 %Doporučení ČLFA pro zájemce o spotřebitelský úvěr

v ČLFA vydala soubor obecných doporučení pro rozhodování zájemců o spotřebitelský úvěr o jeho skutečné potřebě, k posouzení schopnosti úvěr splácet, ke zvážení parametrů úvěru, k výběru věřitele, k postupu před a po podpisu úvěrové smlouvy i k řešení problémů při splácení úvěrů.


ČLFA k diskriminační slevové politice některých dodavatelů aut

ČLFA vyzvala ty výrobce a dovozce automobilů, kteří poskytují některým podnikatelským subjektům (např. autopůjčovnám) - na rozdíl od postupu vůči leasingovým společnostem - selektivní slevy či bonusy při nákupu vozidel, bez ohledu na délku jejího následného pronájmu, ke změně nebo narovnání této slevové politiky. Zdůraznila, že tato zvýhodnění vytváří nerovné podmínky na trhu a mohou být v rozporu s předpisy upravujícími hospodářskou soutěž.


ČLFA k hodnocení nabídek na operativní leasing a správu vozových parků

ČLFA zveřejnila doporučení k posuzování nabídek na operativní leasing vozidel a správu vozových parků s vysvětlením podstaty těchto produktů i rozsahu služeb s nimi spojených a se zdůrazněním nutnosti zohlednit všechny náklady na pořízení a provoz vozidla po celou dobu jeho užívání.


ČLFA k zásadám nového ZDP

ČLFA ve stanovisku k návrhu věcného záměru zcela nového zákona o daních z příjmů navrhuje, aby v zájmu daňové spravedlnosti bylo umožněno všem typům finančních institucí vytvářet rezervy a opravné položky nad rámec obecných podmínek a aby v rámci úpravy nízké kapitalizace nebylo postihováno standardní zajištění úvěrů a půjček, které poskytují spojené osoby v rámci obezřetného jednání věřitelů i dlužníků a jako součást úsilí o minimalizaci rizik.