* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF

Evropská federace Eurofinas
Evropská federace Eurofinas

  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  Domů

Vítejte na stránkách ČLFA

Chronologie aktivit a stanovisek asociace

Ve Výboru pro financování spotřebitelů na 60. schůzi 30. ledna zástupci neziskové organizace Člověk v tísni prezentovali výsledky průzkumu Indexu odpovědného úvěrování. Výbor byl seznámen se stavem jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, o jednání Platformy pro odpovědné finance, o přípravě dopisu finančních asociací na předsedkyni ÚOOÚ ve věci implementace GDPR u subjektů působících na finančním trhu, o připravovaných aktivitách Legislativně-právního výboru ČLFA v souvislosti s novelou zákona 56/2001 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. výbor schválil návrh dopisu na ministryni financí k problematice EET (viz akce asociace)

Výbor pro financování podnikatelů na 28. schůzi 16. ledna projednal priority práce výboru v roce 2018 – spolupráce s ČMZRB, využívání dotačních titulů, projekty s ČKP, implementace IFRS 16, příprava Memoranda ČLFA k zahájení financování vozidla, seminář k prevenci podvodů a rizik, propagování registru strojů, využívání dat z vozidel v případě odcizení, workshop s CEBIA, jednání s Notářskou komorou k problematice zlepšení fungování Registru zástav (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA na 8. schůzi 4. ledna jednalo o dopadech aktivit asociace realizovaných od listopadové schůze a o závěrech jednání s představiteli ČAP k aktuálním tématům spolupráce obou asociací a s hlavním právníkem ČAP k posouzení klíčových paragrafů (z pohledu ČLFA) návrhu zákona o distribuci pojištění, vyslechlo informaci o plnění úkolů z minulého jednání představenstva, zejména o podpisu Memoranda o uplatnění příspěvku nepojištěných, ve kterém se ČKP zavazuje k primárnímu uplatňování nároku na úhradu příspěvku vůči provozovateli vozidla. Jednalo i o podnětech z prosincových schůzí expertních výborů a vyslechlo informaci o činnosti expertní skupiny pro tvorbu Katalogu nadměrného opotřebení vozidel. Schválilo zřízení průřezové expertní skupiny ČLFA (v gesci Výboru pro daně a účetnictví) k implementaci nového standardu IFRS 16 za účasti zástupců členů Výboru pro financování podnikatelů, Výboru pro daně a účetnictví a Výboru pro operativní leasing vozidel. Schválilo, se zohledněním připomínek z diskuse, návrh mediální strategie ČLFA na rok 2018, vzalo na vědomí plán příloh specializovaných periodik, do kterých by měly být zařazeny příspěvky k produktům ČLFA a uložilo mediálnímu zástupci ČLFA a generálnímu tajemníkovi ČLFA, aby zohlednili náměty a připomínky z diskuse představenstva ČLFA k návrhu mediální strategie v další mediální činnosti asociace a rovněž projednalo přípravu tiskové konference ČLFA k vývoji leasingu, nebankovních úvěrů a factoringu v r. 2017. Poděkovalo mediálnímu zástupci za dobrou práci při prosazování mediálních cílů asociace v roce 2017. Projednalo dokument LEASEUROPE IFRS 16 SPECIFICATION AND GUIDELINES a doporučilo členským společnostem ČLFA využívat tento dokument při implementaci pravidel pro účtování a vykazování leasingů podle nového standardu IFRS. Schválilo přijetí společnosti EC Financial Services, a.s. za přidruženého člena ČLFA. Zmocnilo generálního tajemníka k uzavření smlouvy na dodávku úpravy webových stránek ČLFA s externím dodavatelem Virtu white, s r.o. a uložilo realizovat kroky k provedení redesignu webu ČLFA při zohlednění námětů z diskuse a dále zmocnilo generálního tajemníka k uzavření smlouvy na Antitrust Audit se společností Nedelka Kubáč advokáti s.r.o. Vzalo na vědomí finální čerpání rozpočtu za rok 2017 a zprávu revizora účtů za rok 2017 (viz akce asociace)

Výbor pro financování spotřebitelů byl na 59. schůzi 12. prosince informován o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, o jednání ČLFA s představiteli ČNB k některým legislativním návrhům, o jednání Politického a právního výboru Eurofinas a Leaseurope, o jednání s výkonným ředitelem ČKP k aktuálním otázkám spolupráce, o jednání Platformy pro odpovědné finance, o přípravě dopisu finančních asociací na předsedkyni ÚOOÚ ve věci implementace GDPR u subjektů působících na finančním trhu, o schválení dokumentu WP 251, o stanovisku GFŘ ve věci povinnosti evidence tržeb v systému EET, byla projednána otázka priorit práce výboru v roce 2018 (viz akce asociace)

Výbor pro daně a účetnictví byl na 124. schůzi 7. prosince informován o tom, že 9. listopadu 2017 bylo definitivně potvrzeno schválení nového účetního standardu IFRS 16, o stanovisku MF k rozhodnutí Evropského soudního dvora v kauze Mercedes Benz (C‑164/16) v případě různých variant opčního leasingu, o stanovisku Generálního finančního ředitelství ve věci povinnosti evidence tržeb, Výbor projednal priority a  aktivity výboru v roce 2018 (viz akce asociace)

Na 27. schůzi Výboru pro financování podnikatelů 5. prosince P. Fiala, ředitel odboru řízení rizik ČMZRB, zrekapituloval principy řízení rizik v rámci projektů ČMZRB, výbor odsouhlasil finální verzi dokumentu Analýza přípustnosti financování pořízení majetku úvěry se zajišťovacím převodem vlastnického práva z hlediska jejich možné podpory dotačními tituly, pozitivně hodnotil úroveň semináře k problematice účtování podle IFRS 16, byl informován o stavu jednání o aktuálních legislativních projektech relevantních pro finanční produkty ČLFA, o závěrech z jednání s představiteli ČKP k aktuálním otázkám spolupráce, o závěrech z jednání Automotive Steering Group Leaseurope a byly diskutovány priority a cíle práce výboru v roce 2018 (viz akce asociace)

Představenstvo ČLFA na 7. schůzi 30. listopadu jednalo o dopadech aktivit asociace realizovaných od říjnové schůze a o závěrech jednání s výkonným ředitelem ČKP J. Matouškem a jeho kolegy k aktuálním otázkám spolupráce, s Ing. L. Kročákem, ředitelem sekce dohledu nad finančními trhy II, Ing. M. Svatošovou, ředitelkou odboru dohledu a kontroly poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, Ing. K. Gabrhelem, ředitelem sekce licenčních a sankčních řízení, P. Hollmannem, ředitelem sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu a Mgr. D. Vyhnálkem, sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu, kde byly projednány odpovědi ČNB na dotazy zaslané ČLFA. Zástupci ČNB byli informováni o stanoviscích ČLFA k některým legislativním návrhům a byly diskutovány poznatky z probíhajícího licenčního procesu u poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a s Ing. L. Pittnerem, vedoucím oddělení nepřímých daní MF, ke stanovisku MF k rozhodnutí Evropského soudního dvora v kauze Mercedes Benz v případě opčního leasingu. Jednalo i o podnětech z listopadových schůzí expertních výborů. Představenstvo zplnomocnilo J. Krutilka, generálního tajemníka ČLFA, podepsat za ČLFA Memorandum o uplatnění příspěvku nepojištěných, ve kterém se ČKP zavazuje k primárnímu uplatňování nároku na úhradu příspěvku vůči provozovateli vozidla. Schválilo akce asociace na příští období, včetně strategie ČLFA při prosazování legislativních návrhů a návrh provizorního rozpočtu ČLFA na rok 2018. Uložilo generálnímu tajemníkovi, aby postupoval od 1. ledna 2018 podle schváleného provizorního rozpočtu. Projednalo Memorandum společností poskytujících spotřebitelské úvěry a uložilo J. Hanušové, garantovi za oblast spotřebitelského financování, předložit akční plán aktivit v oblasti spotřebitelského financování na některém z příštích zasedání představenstva (viz akce asociace)

Výbor pro operativní leasing vozidel byl na 19. schůzi 15. listopadu informován o plnění úkolů z jednání s představiteli Škoda Auto, o jednání s představiteli ČKP, především o možné integraci asistenčních služeb nabízených členskými společnostmi ČLFA do nabídky linky 1224, o činnosti pracovní skupiny k dokončení Kodexu nadměrného opotřebení vozidel, členové výboru pozitivně hodnotili seminář ČLFA k problematice implementace nového účetního standardu IFRS 16 i seminář k problematice GDPR (viz akce asociace)

Výbor pro statistiku na 48. schůzi 8. listopadu schválil Zprávu o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v 1.- 3. čtvrtletí 2017 a dalších statistických výstupů ČLFA za toto období a projednal požadavek ČSÚ na rozšíření předávaných statistických údajů u finančního leasingu z hlediska sektorového zatřídění (viz akce asociace)


zobrazit vše >>
A k t u á l n ě

ČLFA podporuje probíhající kampaň Evropské komise na ochranu práv spotřebitelů při žádosti o úvěr a rozšíření povědomí o existenci těchto práv a je partnerem této kampaně. Podrobnosti - http://ec.europa.eu/spotrebitelsky-uverZ publikovaných statistik České leasingové a finanční asociace za 1.- 3. čtvrtletí 2017 vyplývá, že členské společnosti v tomto období:

  • pro podnikatele financovaly leasingem stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 41.39 mld. Kč, což představuje u největších patnácti společností zvýšení o 0,1 %
  • pro podnikatele poskytly úvěry v celkové výši 38,59 mld. Kč. Proti stejnému období r. 2016 tak došlo ke zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 10,9 % v případě vedoucích patnácti společností
  • poskytly spotřebitelské úvěry ve výši 20,27 mld. Kč, což představuje meziroční snížení o 1,9 %
  • factoringem bylo poskytnuté financování ve výši 113,21 mld. Kč, u členských společností AFS ČR jde o meziroční zvýšení o 20,2 %
  • celkem poskytly členské společnosti ČLFA leasingem, factoringem, úvěry pro spotřebitele i podnikatele (vstupní dluh) 121,46 mld. Kč (o 6 mld. Kč více než v     1.- 3. čtvrtletí 2016), meziroční zvýšení o 5,2 %)Doporučení ČLFA pro zájemce o spotřebitelský úvěr

v ČLFA vydala soubor obecných doporučení pro rozhodování zájemců o spotřebitelský úvěr o jeho skutečné potřebě, k posouzení schopnosti úvěr splácet, ke zvážení parametrů úvěru, k výběru věřitele, k postupu před a po podpisu úvěrové smlouvy i k řešení problémů při splácení úvěrů.


ČLFA k diskriminační slevové politice některých dodavatelů aut

ČLFA vyzvala ty výrobce a dovozce automobilů, kteří poskytují některým podnikatelským subjektům (např. autopůjčovnám) - na rozdíl od postupu vůči leasingovým společnostem - selektivní slevy či bonusy při nákupu vozidel, bez ohledu na délku jejího následného pronájmu, ke změně nebo narovnání této slevové politiky. Zdůraznila, že tato zvýhodnění vytváří nerovné podmínky na trhu a mohou být v rozporu s předpisy upravujícími hospodářskou soutěž.


ČLFA k hodnocení nabídek na operativní leasing a správu vozových parků

ČLFA zveřejnila doporučení k posuzování nabídek na operativní leasing vozidel a správu vozových parků s vysvětlením podstaty těchto produktů i rozsahu služeb s nimi spojených a se zdůrazněním nutnosti zohlednit všechny náklady na pořízení a provoz vozidla po celou dobu jeho užívání.


ČLFA k zásadám nového ZDP

ČLFA ve stanovisku k návrhu věcného záměru zcela nového zákona o daních z příjmů navrhuje, aby v zájmu daňové spravedlnosti bylo umožněno všem typům finančních institucí vytvářet rezervy a opravné položky nad rámec obecných podmínek a aby v rámci úpravy nízké kapitalizace nebylo postihováno standardní zajištění úvěrů a půjček, které poskytují spojené osoby v rámci obezřetného jednání věřitelů i dlužníků a jako součást úsilí o minimalizaci rizik.