Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

24. září byl ve spolupráci s KPMG a E&Y uspořádán webinář ČLFA k daňovým novinkám 2020/2021. Webináře se zúčastnilo 55 zástupců z členských společností. V části daně z příjmu byly podrobně prezentovány nově schválené a připravované úpravy v oblasti daně z příjmu, v části týkající se problematiky DPH byl zejména diskutován výklad nových pravidel u finančního leasingu a oprava základu DPH u nedobytných pohledávek. Prezentace z workshopu je možné nalézt na webových stránkách ČLFA v členské zóně v sekci semináře.

24. září jednala pracovní skupina Záruky ČMZRB.  Členové expertní skupiny odsouhlasili dokumenty programu Expanze – záruky v obecné podobě a bylo jednáno o uspořádání webináře k vyjasnění detailních dotazů členských společností.

23. září zveřejnila ČTK tiskovou zprávu ČLFA k odkladům splátek v souvislosti se zmírněním dopadů pandemie. Členské společnosti schválily v souvislosti se zmírněním dopadů opatření pandemie více než 79 tisíc žádostí o odklad splátek za 31 miliard korun. Polovinu žádostí zpracovaly v režimu zákonného úvěrového moratoria, druhá polovina žádostí byla schválena na základě dobrovolného rozhodnutí členských společností. Více viz tiskové zprávy ČLFA (https://www.clfa.cz/pro-media/tiskove-zpravy).

22. září jednal Výbor pro operativní leasing vozidel na své 30. schůzi o problematice zavedení elektronických dálničních známek, podpořil nesouhlasné stanovisko ČAP k návrhu zavedení monopolu na odtahy havarovaných vozidel na dálnicích, byl seznámen s dokumentem Svazu průmyslu a dopravy a MF ČR k daňovým otázkám elektromobility a diskutoval o státní podpoře elektromobility.

14. září se ve spolupráci s E&Y uskutečnil webinář na téma „Ztráty z modifikací úvěrů v rámci platebních moratorií". Byl prezentován dopad splátkového moratoria na výpočet opravných položek a na rizikové parametry.

11. září projednala expertní skupina k přípravě komplexního materiálu k tématu zákona o spotřebitelském úvěru další postup při přípravě finálního dokumentu, byl schválen postup při přípravě nezávislé odborné studie k ověření důvěryhodnosti používání statistických modelů při ověřování úvěruschopnosti.

3. září se představenstvo ČLFA zabývalo na své 16. schůzi aktivitami asociace v legislativní oblasti od červencové schůze představenstva, závěry z jednání s  gen. ředitelem ČMZRB J. Jiráskem o zapojení členských společností ČLFA do programu Expanze – Záruky, s řed. Sekce pro správu finančních zdrojů L. Bartákovou o zavedení el. dálničních známek od 1. 1. 2021 a s ředitelem kanceláře hlavního architekta eGovernmentu Ing. P. Kuchařem o očekávaných dopadech implementace změny zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech. Představenstvo bylo informováno o analytických, informačních a mediálních aktivitách a o závěrech z jednání expertních výborů a expertních skupin. Představenstvo diskutovalo o možnostech využívání sociálních sítí při prosazování mediální strategie ČLFA. Představenstvo nedoporučilo uspořádání společenského setkání vedoucích představitelů členských společností vzhledem k zpřísňujícím se pandemickým opatřením.

31. srpna jednali M. Slažanská a další experti ČLFA s Ing. O. Ptáčkem, ředitelem odboru finančních nástrojů ČMZRB, o přípravě zapojení leasingových společností k poskytování záruk za investiční úvěry v programu Expanze-Záruky.

30. srpna informaci o vývoji trhu se zaměřením na financování osobních vozidel odvysílal ČRo.

28. srpna byl dokončen průzkum o odkladu splátek v souvislosti s COVID-19.

12. srpna byla zveřejněna tisková zpráva k vývoji trhu nebankovního financování za 1. pololetí 2020. Objem leasingu, nebankovních úvěrů a factoringu klesl v 1. pololetí meziročně o 20,4 % na 71,30 mld. Kč.

16. srpna byly zaslány na MPO a na členy Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny připomínky ČLFA k vládní novele zák. č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích – sněmovní tisk 870 s upozorněním na negativní dopady na leasingové společnosti.

19. srpna jednali L. Červáková a další zástupci ČLFA s ředitelem kanceláře hlavního architekta eGovernmentu Ing. P. Kuchařem o očekávaných dopadech implementace změny zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech. ČLFA navrhla úpravu, aby bylo možné získat informaci o identitě fyzické osoby i zprostředkovaně. ČLFA zároveň podmiňuje tuto legislativní změnu úpravou architektury všech dalších databází významných pro provoz ekonomiky, zejména Insolvenčního rejstříku a Centrální evidence exekucí.

6. srpna jednali S. Pražák, D. Kratochvílová a J. Krutilek na Státním fondu dopravní infrastruktury s řed. Sekce pro správu finančních zdrojů L. Bartákovou o zavedení el. dálničních známek od 1. 1. 2021.

3. srpna jednali J. Matula, M. Slažanská a J. Krutilek s gen. ředitelem ČMZRB J. Jiráskem, členem představenstva ČMZRB P. Fialou, a dalšími členy vedení ČMZRB o zapojení členských společností ČLFA do programu Expanze – Záruky v oblasti podnikatelského financování.

28. července se uskutečnila druhá schůzka expertní skupiny k návrhu řešení daňově uznatelných opravných položek u factoringových společností.

25. srpna se uskutečnila 47. schůze Výboru pro financování podnikatelů, byla podána informace z červencových a srpnových jednání relevantních pro oblast podnikatelského financování, o činnosti pracovní skupiny ČLFA Záruky ČMZRB, o organizačním zabezpečení workshopu k využívání služeb Cribis, o vývoj trhu v oblasti podnikatelského financování za 1. pololetí 2020 a o závěrech z jednání představenstva ČLFA a ostatních expertních výborů.

24. července se uskutečnila druhá schůzka expertní skupiny k přípravě komplexního materiálu k tématu zákona o spotřebitelském úvěru.

Na 76. schůzi Výboru pro financování spotřebitelů 9. června konaného formou telekonference byla dokončena diskuze nad výkladem novely zákona o spotřebitelském úvěru 186/2020 Sb. účinného od 24. 4. 2020. Členové výboru byli seznámení se stavem jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA – o vládním návrhu zákona, kterým se mění občanský soudní řád a zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (ST 545) a dále o vládním návrhu zákona o hromadném řízení (ST 775) a souvisejícím změnovém zákonu (ST 776). Členům výboru byly rozeslány nové guidelines EBA k posuzování úvěruschopnosti. Výbor byl informován o závěrech z jednání představenstva – návrhu strategie ČLFA k přípravě podnětů při případné změně zákona o spotřebitelském úvěru včetně přístupu dohledových orgánů k posuzování úvěruschopnosti klienta. Dále byla diskutována implementace změny zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech – ukončení záznamu rodných čísel do OP od 1.1. 2022. Členové výboru byli informování o závěrech z jednání představenstva a ostatních expertních výborů a rovněž z jednání Eurofinas.

Na mimořádné 75. schůzi Výboru pro financování spotřebitelů 2. června konaného formou telekonference byl diskutován výklad paragrafu 122 novely zákona o spotřebitelském úvěru 186/2020 Sb.

Výbor pro financování podnikatelů na 45. schůzi 19. května konaný formou telekonference byl seznámen s potenciálními problémy v souvislosti s implementací zákonů přijatých ve stavu legislativní nouze (zákon 177/2020 Sb. upravujícího některá opatření v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, zákon č. 186/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru). Členové výboru diskutovali o nařízení vlády 215/2020 k provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a využitelnosti programu EGAP pro produkty poskytované členy ČLFA. Výbor byl informován o vývoji trhu za 1. čtvrtletí 2020 se zaměřením na oblast financování podnikatelských investic a o vývoji evropského trhu za rok 2019 a iniciativách LEASEUROPE v souvislosti s řešením dopadů pandemie COVID -19 na evropské úrovni.

Výbor pro financování spotřebitelů na 74. schůzi 5. května konaný formou telekonference byl seznámen se zákony přijatými v souvislosti s řešením dopadů COVID-19, se stanoviskem ČNB k problémovým okruhům v souvislosti s implementací zákona 177/2020 Sb. upravujícího některá opatření v oblasti splácení úvěrů; s novelou zákona o spotřebitelském úvěru 186/2020 Sb.; se zákonem 191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu. Výbor byl dále informován o stavu jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA: ST 545 o vládním návrhu zákona, kterým se mění občanský soudní řád a zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád); o vládním návrhu zákona o hromadném řízení (ST 775) a souvisejícím změnovém zákonu (ST 776); o novele zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o návrhu AML zákona.

Výbor pro financování podnikatelů na 44. schůzi 28. dubna konaný formou telekonference byl seznámen se stanoviskem ČNB k problémovým okruhům v souvislosti s implementací zákona upravujícího některá opatření v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, dále se závěry schůzky expertní skupiny k problematice DPH u finančního leasingu, se spoluprací ČMZRB s leasingovými společnostmi ve věci jejich zařazení do programů Záruk v rámci programu Expanze a o připomínkách ČLFA k novele zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.

Výbor pro financování podnikatelů na 43. schůzi 14. dubna byl informován, že ČLFA se obrátila na PGRLF s žádostí o stanovisko k  uplatnění postupu dle aktuálně schvalovaného Zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, o aktuálním stavu spolupráce ČMZRB  s leasingovými společnostmi v souvislosti s jejich zařazením do programů Záruk v rámci programu Expanze, diskutovali o návrhu Zákona upravujícího některá opatření v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19, o iniciativě ČLFA k zahrnutí produktů ČLFA do připravovaného programu EGAP, o dopadech ukládání značek do depozita v souvislosti s COVID 19.

 
Výbor pro financování spotřebitelů na 73. schůzi 8. dubna konaný formou telekonference shrnul dosavadní aktivity ČLFA v souvislosti s 
COVID – 19, byl informován o legislativních návrzích přijatých v režimu legislativní nouze v souvislosti s řešením dopadů COVID – 19, zejména o  novele zákona o spotřebitelském úvěru a o novele insolvenčního zákona a exekučního  řádu, diskutoval o metodických problémech vyplývajících z implementace zákona o odkladu splátek v souvislosti s pandemií COVID – 19 a o závěrech z kontrol ČNB. Výbor byl dále informován o rozsudku SDEU C‑679/18 OPR Finance k posuzování úvěruschopnosti.

Ve Výboru pro financování podnikatelů na 42. schůzi 26. března proběhla diskuse k aktuálním problémům v souvislosti s řešením dopadů koronavirové krize v oblasti podnikatelského financování. 
  
Praha 23. března. Představenstvo České leasingové a finanční asociace (ČLFA) podporuje své členské společnosti ‒ 44 předních leasingových, splátkových a factoringových firem ‒ v jejich snaze postupovat s maximální vstřícností ke klientům, kteří se budou potýkat s ekonomickými dopady koronavirové krize. Zvláštní pozornost přitom podle představenstva zaslouží malé a střední podniky, které jsou pro většinu členských společností klíčovou zákaznickou skupinou, ale i drobní živnostníci a běžní občané. Právě tyto skupiny budou podle představenstva zasaženy nejvíce.
Představenstvo ČLFA vyjádřilo přesvědčení, že členské společnosti asociace budou v této zcela mimořádné situaci přijímat všechny možné kroky k tomu, aby stávající krize nebyla pro jejich klienty likvidační. Mají k tomu řadu nástrojů. U leasingových a úvěrových produktů mohou v odůvodněných případech individuálně nabídnout například odložení splátek anebo jejich rozložení do delšího období. Factoringové společnosti mohou v individuálních případech nabídnout prodloužení splatnosti již existujících postoupených faktur, pokud to umožní dohoda všech stran v dodavatelsko-odběratelském řetězci.
„Když mluvíme se zástupci našich členských firem, je evidentní, že si závažnost situace plně uvědomují a mají upřímnou snahu postiženým zákazníkům ulevit. Doporučujeme všem klientům, na které budou dopadat ekonomické důsledky koronavirové krize, aby řešení neodkládali a spojili se co nejdříve se svou financující společností. Včasná a otevřená komunikace je v takovém případě klíčová,“ říká předseda představenstva ČLFA Jiří Matula.
Asociace je zároveň připravena jednat s příslušnými institucemi o tom, jak produkty členských společností využít při distribuci cílené finanční pomoci, kterou stát nabízí malým a středním podnikům a živnostníkům.
Členské společnosti ČLFA poskytují produkty určené k financování firemních investic a provozu i k financování potřeb domácností: finanční a operativní leasing, účelové úvěry, splátkový prodej a factoring. Za loňský rok poskytly podnikům a privátním klientům prostřednictvím těchto produktů téměř 158 miliard korun. Celkové pohledávky členů ČLFA z běžících leasingových a úvěrových kontraktů dosáhly na konci loňského roku bezmála 267 miliard korun.

Výbor pro statistiku na 55. schůzi 20. února schválil bez připomínek Zprávu o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu za rok 2019 a další statistické výstupy ČLFA za toto období, členové výboru diskutovali o způsobu vykazování spotřebitelských úvěrů se splatností do jednoho roku a o způsobu vykazování finančního leasingu po zavedení nové metodiky odvodu DPH od 1. 1. 2020 ve statistikách ČLFA.

O. Ptáček, ředitel odboru vývoje a metodiky ČZRB informoval Výbor pro financování podnikatelů na 41. schůzi 11. února o další strategii ČMZRB vzhledem k navrhované změně jejího postavení v systému poskytovaných dotací, dále byl výbor informován o aktuálním stavu legislativních návrhů, o záměru Ministerstva dopravy v novele zákona 56/2001 zcela zrušit možnost tisku technických průkazů vozidel výrobci a dovozci, o přípravě jednání pracovní skupiny pro finanční nástroje MPO v souvislosti s přípravou budoucí kohezní politiky pro období 2021 – 2027, o vývoji trhu za rok 2019 se zaměřením na oblast financování podnikatelských investic, o mediální strategii ČLFA na rok 2020, o plánu legislativních prací vlády na rok 2020 a o závěrech z jednání představenstva ČLFA a z ostatních výborů.

Legislativně-právní výbor byl na 118. schůzi 30. ledna informován o jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, o jednání Právního výboru Leaseurope, o jednání na MF ČR k vypořádání připomínek k návrhu AML zákona, o záměru Ministerstva dopravy v letošní novele zákona 56/2001 zcela zrušit možnost tisku velkých technických průkazů vozidel výrobci a dovozci, o Plánu legislativních prací vlády na rok 2020, o závěrech z jednání představenstva, o anketě Zákon roku.

V
ýkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu (SAP) informoval Výbor pro operativní leasing vozidel na 28. schůzi Výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu (SAP) informoval Výbor pro operativní leasing vozidel na 28. schůzi 23. ledna o strategii SAP v souvislosti se zaváděním elektromobility v ČR. Členové výboru schválili finální dokument Kodex nadměrného opotřebení vozidel bez dalších připomínek. Výbor byl informován o stanovisku k informaci GFŘ ČR, která navrhuje jednotný postup uplatňování DPH u tankovacích karet v návaznosti na rozsudek Evropského soudního dvora C 235/18 Vega, o mediální strategii na rok 2020, o závěrech z jednání lednové schůze představenstva, o prioritách práce výboru v roce 2020.
 
Výbor pro financování spotřebitelů byl na 72. schůzi 12. ledna byl informován o stavu jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, o jednání Právního výboru Leaseurope, o závěrech z jednání na MF ČR k v
ypořádání připomínek k návrhu AML zákona, o výsledcích druhého průzkumu vývoje počtu exekucí v ČLFA z dat k 31.12.2018, o schválení Národní strategie finančního vzdělávání 2.0, o Plánu legislativních prací Vlády na rok 2020 a oo závěrech z jednání 8. schůze představenstva.


Zpět