Vítejte na stránkách České leasingové a finanční asociace

 

20. května byla publikována Zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu za 1. čtvrtletí 2019.   

20. května byly Ministerstvu spravedlnosti ČR zaslány připomínky ČLFA k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadných žalobách.  

16. května se J. Krutilek zúčastnil 12. shromáždění generálních tajemníků evropských leasingových asociací sdružených v Leaseurope, kde byly projednány aktuální otázky Leseurope a proběhla výměna zkušeností mezi jednotlivými členskými asociacemi.

Výbor pro statistiku na 54. schůzi 16. května schválil Zprávu o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu za 1. čtvrtletí 2019 a dalších statistických výstupů ČLFA za toto období.

15. května se J. Krutilek zúčastnil jednání Statistického výboru Leaseurope, kde byl prezentován růst evropského leasingového trhu za rok 2018 ve výši 8,3 %.     

Výbor pro financování podnikatelů  byl na 36. schůzi 14. května informován o stavu jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, především o vládním návrhu daňových zákonů 2020, vládním návrhu zákona o hromadných žalobách a poslaneckém návrhu k zavedení teritoriality exekutorů a o závěrech z diskuse organizované MF  k poslanecké iniciativě případného rozšíření Zákona č.257/2016 o spotřebitelském úvěru na živnostníky a dále diskutoval o závěrech workshopu k digitalizaci a využití dat ve státní správě a daňového workshopu, pořádaného ČLFA.  

13. května se M. Veselá a J. Krutilek zúčastnili vypořádání připomínek v rámci veřejné konzultace k souhrnu řešení koncepce nové účetní legislativy 2020 – 2030

10. května byly Ministerstvu financí ČR zaslány připomínky k případnému rozšíření působnosti Zákona č.257/2016 o spotřebitelském úvěru na živnostníky.  

25. dubna byl zaslán Leaseurope dotazník k vývoji trhu za rok 2018 v ČR

24. dubna proběhl ve spolupráci s KPMG workshop k schválenému daňovému balíčku 2019 se zaměřením na implementaci změn relevantních pro daňový rámec produktů poskytovaných členskými společnostmi.

24. dubna proběhlo jednání expertní skupiny pro přípravu Kodexu nadměrného opotřebení vozidel.

18. dubna byly Ministerstvu spravedlnosti zaslány společné připomínky České bankovní asociace a ČLFA k vládnímu návrhu zákona o hromadných žalobách
 
17. dubna proběhla 1. schůze představenstva ČLFA. Předsedou představenstva ČLFA byl zvolen Ing. J. Matula, za místopředsedy J. Hanušová a Ing. K. Nováček.  Představenstvo schválilo rámcové rozdělení úkolů a odpovědnosti mezi členy představenstva asociace, rozdělení gescí ve vztahu asociace k orgánům státu a termíny dalších schůzí představenstva do příští členské schůze. Představenstvo rozhodlo o působení expertních výborů ČLFA do března 2021 a jmenovalo předsedkyně/předsedy výborů. Představenstvo se rovněž zabývalo podněty členských společností z přípravy členské schůze ČLFA a schválilo přijetí společnosti Car4Way, a.s. za přidruženého člena ČLFA. Představenstvo se rovněž zabývalo stavem jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA a dalšími aktivitami ČLFA. Představenstvo rovněž schválilo návrh akcí k naplnění v následujících týdnech.

Výbor pro financování spotřebitelů byl na 68. schůzi 16. dubna informován o stavu jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, především o poslaneckém návrhu k zavedení teritoriality exekutorů (sněmovní tisk 295), poslaneckém návrhu SPD na úhradu závazků přednostně na jistinu dluhu (ST 401) a vládním návrhu zákona o hromadných žalobách, vyslechl informaci z diskusního kulatého stolu k tématu hromadných žalob, pořádaného n. o. Spotřebitelské fórum. Byl informován o stanovisku Eurofinas v rámci veřejné konzultace Evropské komise k vyhodnocení směrnice o spotřebitelském úvěru (CCD), diskutoval o závěrech z jednání pracovní skupiny MF k problematice případného rozšíření působnosti Zákona č.257/2016 o spotřebitelském úvěru na živnostníky a závěrech  workshopu ČLFA k problematice eGovernmentu.

16. dubna se J. Slanina a J. Krutilek zúčastnili jednání pracovní skupiny MF k problematice případného rozšíření působnosti Zákona č.257/2016 o spotřebitelském úvěru na živnostníky. Ze strany MF byly vydefinovány okruhy pro případné rozšíření působnosti z.s.ú. ČBA a ČLFA byly vyzvány k zaslání stanoviska k vydefinovaným okruhům a kvantifikování případných cenových dopadů při implementaci zvažovaných změn.

14. dubna J. Matula vystoupil na členské schůze Asociace leasingových společností Slovenské republiky. 

9. dubna byly zaslány připomínky ČLFA k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie. V rámci připomínkového řízení byly uplatněny návrhy ČLFA k daňovému zrovnoprávnění při uplatňování pravidel nízké kapitalizace pro přímo či nepřímo regulovaná finanční instituce, odstranění daňové nerovnosti pro poplatníky, kteří nemohou vytvářet daňově uznatelné opravné položky k pohledávkám z úvěrů a možnost uplatnit paušální výdaje na dopravu i u vozidel pořízených finančním leasingem nebo úvěrem se zajišťovacím převodem vlastnického práva. 

9. dubna jednali M. Veselá a J. Krutilek s Ing. Pitner z Odboru nepřímých MF. Byl konzultován postup při prosazování metodických připomínek ČLFA v oblasti cesí   pro jednání s GFŘ a problematika reportingu v oblasti DPH u elektronických přeshraničních plateb. 
 

2. dubna proběhl workshop Škoda Auto/ČLFA k využití best practices leasingových společností při přípravě konceptu fleetových služeb Škoda Auto. Závěry z jednání budou zařazeny do programu příští schůze Výboru pro operativní leasing vozidel

2. dubna se J. Slanina zúčastnil spolu se zástupci spotřebitelských organizací, veřejné i podnikatelské sféry diskusního kulatého stolu k tématu hromadných žalob, pořádaného n. o. Spotřebitelské fórum. V rámci diskuse prezentoval J. Slanina stanovisko ČLFA k tomuto tématu   

Výbor pro daně a účetnictví na 128. schůzi 28. března jednal o přípravě stanoviska ČLFA k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní od 1. 1. 2020, postupu při prosazování metodických návrhů ČLFA u leasingových smluv s odvodem DPH na začátku smlouvy v oblasti cesí a o zkušenostech z implementace nového účetního standardu IFRS 16  

K. Nováček, člen představenstva ČLFA, se v Lisabonu zúčastnil ve dnech 21. - 22. března výroční konference EUF, která zastřešuje evropské factoringové společnosti

Legislativně-právní výbor na 114. schůzi 21. března jednal o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, o závěrech z jednání politického a právního výboru Eurofinas a projednal závěry z workshopu k problematice eGovernmentu

19. března proběhl za účasti 25 zástupců členských společností workshop ČLFA k problematice eGovernmentu, kde byla shrnuta aktuální východiska, prodiskutovány priority a stanoven další postup asociace v této oblasti. Výstupem z workshopu bude vydefinování dokumentu POSITION PAPER ČLFA

Výbor pro operativní leasing vozidel na 24. schůzi 15. března projednal závěry z jednání se Škoda Auto, zabýval se přípravou workshopu k fleetovému konceptu ŠKODA Connect, jednal o dokončení Kodexu nadměrného opotřebení vozidel a závěrech ze schůzky právních expertů z oblasti full service leasing k problematice statusu „správce“ údajů u společností poskytujících operativní leasing

Výbor pro financování spotřebitelů na 67. schůzi 8. března jednal o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, především o poslaneckých iniciativách o regulaci RPSN, vládním návrhu zákona k zavedení teritoriality exekutorů a výsledku meziresortního připomínkového řízení k návrhu komplexní novely spotřebitelských ustanovení NOZu, výbor byl informován o výsledku  průzkumu Digital Lending, vývoji nebankovního spotřebitelského financování v roce 2018, o závěrech z jednání Politického a právního výboru Eurofinas a o přípravě workshopu k digitalizaci státní správy

4. března obdržela ČLFA vypořádání připomínek k návrhu komplexní novely spotřebitelských ustanovení NOZu. Připomínky ČLFA byly akceptovány s výjimkou úprav podmínek smlouvy, kde bude zachována stávající zákonná úprava

M. Slažanská, předsedkyně Výboru pro financování podnikatelů se 20. února zúčastnila v Bruselu jednání Automotive Steering Group Leaseurope 

18. února byly zveřejněny statistiky a publikována tisková zpráva o vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu za rok 2018. Statistiky jsou dostupné i na webových stránkách ČLFA

13. února jednali S. Pražák, J. Krutilek a zástupci společností poskytujících full service leasing se zástupci Škoda Auto k plnění legislativních požadavků v souvislosti s implementací směrnice GDPR a dalších aktuálních témat  


13. února byly zaslány EUROFINAS výsledky průzkumu v oblasti Digital Lending na základě podkladů připravených členskými společnostmi poskytujícími spotřebitelské úvěry. Výsledky průzkumu budou distribuovány členům, včetně srovnání národního trhu s celkovým evropským trhem. Byl připraven dopis na členské společnosti o plnění opatření představenstva na základě výsledků soutěžněprávního auditu

Výbor pro statistiku na 53. schůzi 8. února schválil Zprávu o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu za rok 2018 a dalších statistických výstupů ČLFA za toto období. Členové výboru byli detailně seznámeni s materiálem „Interní pravidla bezpečné komunikace v rámci ČLFA“ a diskutovali o prioritách výboru v roce 2019.

Výbor pro financování podnikatelů byl na 35. schůzi 5. února informován o aktuálním stavu legislativních návrhů, diskutoval o prodlení v předávání dat mezi pojišťovnami a ČKP na základě reportu za rok 2018, vytipoval oblasti vhodné pro implementaci digitalizace státní správy, zabýval se přípravou workshopu na MD k problematice registru vozidel a diskutoval o zkušenostech z dálkového přístupu do evidence skutečných majitelů. Členové výboru byli seznámeni s materiálem „Interní pravidla bezpečné komunikace v rámci ČLFA“ a navrhli uskutečnění workshopu v březnu 2019 napříč všemi expertními výbory k problematice digitalizace státní správy. 

ČLFA  aktivně vystupovala proti nejnovějším poslaneckým návrhům na regulaci RPSN. Návrhy byly diskutovány s klíčovými subjekty – ČNB, příslušným odborem Ministerstva financí, zástupci asociací i spotřebitelských organizací. K pozměňovacím návrhům připravila, i za využití argumentů ČLFA,  stanovisko Česká bankovní asociace, který jsme, jako ČLFA, podpořili a budeme společně prosazovat.

28. ledna se J. Krutilek a zástupci některých členských společností zúčastnili jednání Spotřebitelského fóra, zaměřeného na problematiku rizik spojených se spotřebitelským financováním. Úvodní slovo na setkání pronesl viceguvernér České národní banky T. Nidetzký, panelové diskuse se zúčastnili zástupci MF, poslanci Parlamentu ČR, zástupci ČBA, ČLFA a spotřebitelských organizací. V rámci kulatého stolu byla diskutována finanční rizika méně majetných domácností, účinnost nového zákona o spotřebitelském úvěru a zkušenosti z vývoje na Slovensku a bylo prezentováno stanovisko ČLFA k této problematice. Byly diskutovány i aktuální poslanecké návrhy na zastropování RPSN, které byly odmítnuty jako zcela kontraproduktivní všemi diskutujícími.     

24. ledna byly Ministerstvu spravedlnosti zaslány připomínky ČLFA k návrhu komplexní novely spotřebitelských ustanovení NOZu.

Výbor pro financování spotřebitelů byl na 66. schůzi 22. ledna informován o jednání o legislativních projektech významných pro finanční produkty ČLFA, o  závěrech z připomínkových řízení a návrhu stanoviska ČLFA k návrhu novely občanského zákoníku, o opatřeních, která přijalo představenstvo v souvislosti s realizací závěrů přijatých na základě soutěžněprávního auditu, byl seznámen s dokumentem „Interní pravidla komunikace v rámci ČLFA“, schválil provedení druhého průzkumu počtu exekucí v rámci ČLFA,  výbor byl seznámen s plánem legislativní práce vlády na rok 2019, dále byl informován o jednáních ostatních výborů a projednal priority práce výboru na rok 2019

15. ledna byly zaslány připomínky ČLFA v rámci Veřejné konzultace k souhrnu řešení koncepce nové účetní legislativy 2020-2030.

Výbor pro daně a účetnictví diskutoval 11. ledna na 127. schůzi k materiálu MF „Veřejná konzultace k souhrnu řešení koncepce nové účetní legislativy 2020 – 2030“, byl informován o závěrech schůzky expertní skupiny k problematice DPH, o jednání s náměstkem MF pro řízení sekce 05 – Daně a cla, Ing. Mgr. S. Koubou k prosazení daňově uznatelných položek do komplexní novely zákona, diskutoval k implementaci účetního standardu IFRS 16, byl seznámen s dokumentem „Interní pravidla komunikace v rámci ČLFA“,  výbor byl dále informován o jednáních ostatních výborů a projednal priority práce výboru na rok 2019

8. ledna jednali J. Matula, zástupci PWC a J. Krutilek s nám. MF pro řízení sekce 05 – Daně a cla, Ing. Mgr. S. Koubou k prosazení daňově uznatelných položek do komplexní novely zákona
 

 


Zpět