* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF

Evropská federace Eurofinas
Evropská federace Eurofinas

  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  ČLFA » Rozhodčí řízení » Zásady vedení seznamu rozhodců

Zásady vedení seznamu rozhodců (schváleny členskou schůzí ČLFA 26. března 2012)

1) Seznam je listinou, v níž jsou vedeni rozhodci, které ČLFA doporučuje k rozhodování sporů z nebankovních finančních obchodů (leasingových, úvěrových, factoringových).

2) Seznam je sestavován na základě návrhů členských společností ČLFA.

3) Návrh na zařazení do seznamu musí obsahovat jméno, příjmení a kontaktní adresu navrhované osoby, jakož i informace o její kvalifikaci,  znalostech a zkušenostech souvisejících s nebankovními finančními obchody.

4) Návrhy na zařazení do seznamu rozhodců posuzuje a schvaluje představenstvo ČLFA, zpravidla po posouzení návrhu Legislativně-právním výborem.

5) Představenstvo zařadí do seznamu navrhovanou osobu, pokud tato osoba splňuje předpoklady stanovené § 4 zákona č. 216/94 Sb., pokud je zapsána v seznamu rozhodců vedeném na základě § 35a zák. č. 216/94 Sb. Ministerstvem spravedlnosti, pokud praktickou činností v leasingovém podnikání, v jiných sférách ekonomiky a práva nebo jinou odbornou činností zaručuje znalosti právních předpokladů, zákonitostí a specifik nebankovních finančních obchodů a pokud její vědomosti a zkušenosti, včetně znalostí práva, ve spojení s osobními vlastnostmi dávají záruku úspěšného výkonu funkce rozhodce.

6) Předpokladem zařazení do seznamu je i závazné prohlášení navrhované osoby a ochotě a připravenosti vykonávat funkci rozhodce v případě výběru stranami příslušného závazkového vztahu.

7) Podmínkou zařazení do seznamu je i závazné prohlášení navrhované osoby, že souhlasí s odměňováním za výkon funkce rozhodce podle pravidel o nákladech rozhodčího řízení ČLFA, která jsou součástí doporučené rozhodčí doložky ČLFA

8) Představenstvo ČLFA rozhoduje též o vyřazení ze seznamu, popř. bere vyřazení rozhodce ze seznamu na vědomí, a to zásadně po ústním či písemném vyjádření vyřazovaného rozhodce a po případném projednání v Legislativně-právním výboru a to

- na návrh členské společnosti ČLFA, která rozhodce k zařazení do seznamu navrhla

- na návrh rozhodce samotného

- v případě vyškrtnutí nebo dočasného vyškrtnutí ze seznamu rozhodců vedeného Ministerstvem spravedlnosti

- důvodem k vyřazení bude především prokázaná hrubá neznalost hmotného či procesního práva ČR, či opakované dostatečně nezdůvodněné odmítnutí žádosti o rozhodnutí konkrétního sporu

9) Seznam je veden jako veřejnosti přístupná listina sekretariátem asociace a je umístěn na webových stránkách ČLFA.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1. října 2012