* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF

Evropská federace Eurofinas
Evropská federace Eurofinas

  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY » Charakteristika spotřebitelského úvěru

Charakteristika spotřebitelského úvěru

 

Charakteristika spotřebitelského úvěru

Spotřebitelské úvěry lze charakterizovat jako účelové či bezúčelové poskytnutí finančních prostředků bankou, nebankovní institucí či osobou s živnostenským oprávněním klientovi – fyzické osobě, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Úplatou za poskytnutí finančních prostředků je úrok. Výše úroku je uváděna ve formě roční úrokové sazby. Ve vztahu k nákladům na úvěr se dále setkáte s tzv. ukazatelem roční procentní sazby nákladů neboli RPSN (viz dále informace v části výrazy a pojmy)

Základní informace důležité pro rozhodování o tom, zda úvěr přijmout či nikoliv, získá klient z tzv. předsmluvního formuláře/standardizovaných informací (viz dále informace v části výrazy a pojmy). Po podpisu smlouvy je pro klienta klíčový dále tzv. splátkový kalendář, který jej informuje o počtu, výši a frekvenci splátek (viz dále informace v části výrazy a pojmy).

Spotřebitelské úvěry jsou určeny k financování nákupu zboží, služeb, případně k získání hotovosti.

 

Kdo může úvěry poskytovat či jejich poskytnutí zprostředkovávat

Poskytovatelem spotřebitelského úvěru mohou být nebankovní společnosti, banky, ale i podnikatelé, kteří prodávají své zboží tzv. „na splátky“. Od 1. ledna 2012 je podmínkou soustavného poskytování spotřebitelských úvěrů jako živnostenské činnosti koncese k provozování živnosti vázané. Je-li poskytovatelem úvěru člen ČLFA, pak má klient záruku, že věřitel postupuje v nabídce úvěru, při sjednávání smlouvy o spotřebitelském úvěru a při jejím plnění v souladu s Etickým kodexem jednání členských společností ČLFA a s Memorandem ČLFA k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů. Dodržování etických předpisů kontrolují orgány ČLFA.

Solidní poskytovatele spotřebitelských úvěrů respektující zákon o spotřebitelském úvěru a předpisy na ochranu spotřebitele je třeba hledat mezi subjekty s licencí od ČNB pro poskytování těchto úvěrů, kteří působí na trhu otevřeně (včetně poskytování náležitých informací o jejich identitě i o nabízeném produktu v sídle a pobočkách, u zprostředkovatelů i na webových stránkách), jsou náležitě kapitálově vybaveny a odpovědně posuzují schopnost žadatele splácet úvěr. Členství v ČLFA je zárukou, že poskytovatel spotřebitelského úvěru splňuje tyto požadavky.

Na trhu působí rovněž zprostředkovatelé úvěru (viz dále informace v části výrazy a pojmy). Těmi mohou být osoby, které jsou ke zprostředkování úvěru finanční institucí zmocněny, ale i ti, kteří ke zprostředkování takové zmocnění nemají. Také v tomto případě je od 1. ledna 2012 podmínkou soustavného zprostředkování spotřebitelských úvěrů jako živnostenské činnosti získání koncese k provozování živnosti vázané.

Poskytování spotřebitelských úvěrů je regulováno zákonem (viz. informace v sekci Úprava spotřebitelského úvěru v právu ČR)

 

Nabízené produkty a služby

Nejčastěji je možno se setkat s těmito typy úvěrových produktů:

Úvěr neúčelový

Jedná se o úvěr poskytovaný klientovi převodem na jeho bankovní účet či výplatou v hotovosti. Klient poskytovateli nedokládá účel použití peněžních prostředků. Výše neúčelových úvěrů není zpravidla vysoká. Výše a počet splátek jsou přesně stanoveny. Tento typ úvěru je vhodný v případě akutní potřeby finančních prostředků k překonání přechodného nedostatku hotovosti , např. ke krytí výdajů mimořádné rodinné události.

Úvěr účelový

Jedná se o úvěr, který je určen především k úhradě ceny zboží či služeb přímo v místě jejich prodeje. Úvěr může být poskytnut rovněž za účelem realizace jiných záměrů klienta, jako např. rekonstrukce bytu apod. Výše účelových úvěrů odpovídá financovanému účelu. Výše a počet splátek jsou přesně stanoveny. Tento typ úvěru je vhodný v případě neodkladné potřeby dané věci či služby bez možnosti úhrady z hotovosti. Může jít také o úvěr poskytovaný na úhradu dřívějších klientových závazků u jiných věřitelů.

Úvěrová karta (revolvingový úvěr)

Jedná se o tzv. obnovitelný úvěr, kdy je klientovi poskytnut úvěrový rámec, z něhož je možno čerpat peněžní prostředky prostřednictvím úvěrové karty. Postupným splácením se úvěrový rámec znovu obnovuje (obnovuje se disponibilní částka). Výše splátky je flexibilní, zpravidla je stanovena pouze její minimální výše. Tento typ úvěru je vhodný v případě účelnosti bezhotovostních plateb za zboží a služby denní potřeby i při mimořádných či příležitostných nákupech. Poskytování úvěrů touto formou je kromě zákona o spotřebitelském úvěru upraveno i zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku.

 

Situace a procesy

Co věřitel očekává od žadatele o úvěr při sjednávání úvěru?

Solidní poskytovatel spotřebitelského úvěru je ze zákona povinen ověřit s odbornou péčí a důsledně schopnost žadatele o spotřebitelský úvěr splácet daný úvěr, a to i v zájmu žadatele, k předcházení jeho předlužení. Je oprávněn požadovat od žadatele informace a podklady potřebné k takovému ověření. Jde především o doklady k ověření totožnosti žadatele (i v zájmu předcházení finančním podvodům) předložením občanského průkazu či jiného platného oficiálního dokladu (cestovního pasu, řidičského průkazu, rodného listu) a o prokázání pravidelných i jiných příjmů žadatele. Žadatel o spotřebitelský úvěr je povinen přeložit úplné, přesné a pravdivé údaje a platné doklady. Poskytovatel spotřebitelského úvěru je oprávněn, je-li to nezbytné, nahlédnout do dostupných klientských databází či registrů úvěrových informací ke kontrole platební schopnosti a morálky žadatele.

Co žadatel o úvěr může a musí vyžadovat od věřitele?
Povinné informace před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru

Věřitel je povinen informovat žadatele o spotřebitelský úvěr především

  • o poptávaném a nabízeném produktu (o úrokové sazbě a RPSN, o délce bezúročného období, o výši a počtu splátek, datu první splátky a dalších finančních parametrech)
  • v případě čerpání úvěru prostřednictvím úvěrové karty o poplatcích spojených s jejím užíváním
  • o doplňkových produktech (např. o pojištění neschopnosti splácet)
  • o podmínkách ukončení úvěrové smlouvy
  • o sankcích souvisejících s neplněním smluvních povinností

Zájemce musí také obdržet zákonem stanovené informace o věřiteli, o zprostředkovateli a o základních charakteristikách úvěru. Věřitel tyto informace vysvětluje osobně nebo prostřednictvím vytištěných informačních materiálů či informací zveřejňovaných na jeho internetových stránkách. Běžné jsou bezplatné poradenské telefonní linky či call centra poskytovatelů úvěrů.

Obsah, rozsah a formu poskytnutí těchto informací stanoví § 5 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Věřitel je povinen poskytnout spotřebiteli v listinně podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat informace uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu (viz informace v sekci Zákon o spotřebitelském úvěru). Učiní tak s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, nebo před tím, než spotřebitel učiní závazný návrh na uzavření takové smlouvy. Všechny informace musí být stejně výrazné. Jiné informace než uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu poskytne věřitel v samostatném dokumentu.

Poskytne-li věřitel spotřebiteli informace na formuláři uvedeném v příloze č. 6 k tomuto zákonu (viz informace v sekci Zákon o spotřebitelském úvěru), má se za to, že splnil své informační povinnosti.

Věřitel a zprostředkovatel jsou klientovi povinni poskytnout náležité vysvětlení informací. Rozumí se tím objasnění používaných výrazů a pojmů, včetně obsahu a souvislostí finančních parametrů, a to i, pokud možno, s názornými jednoduchými příklady a výpočty.

Náležitosti smlouvy o spotřebitelském úvěru

Podle § 6 zák. č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, vyžaduje smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, písemnou formu a věřitel je povinen v ní uvést informace stanovené v příloze č. 3 k tomuto zákonu (viz informace v sekci Zákon o spotřebitelském úvěru). Nesplnění této informační povinnosti nebo písemné formy nemá za následek neplatnost smlouvy. Jedno vyhotovení smlouvy musí obdržet spotřebitel v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

Věřitel nebo zprostředkovatel je povinen spotřebiteli poskytnout na požádání bezplatně kopii návrhu smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. To neplatí, pokud věřitel není ochoten přistoupit k uzavření této smlouvy v okamžiku, kdy spotřebitel o kopii návrhu požádá.

Informace věřitele při plnění smlouvy o spotřebitelském úvěru

Podle § 7 zák. č. 145/2010 Sb. je věřitel povinen po dobu trvání spotřebitelského úvěru informovat spotřebitele v listinně podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat o každé změně výpůjční úrokové sazby, a to v přiměřeném předstihu před nabytím její účinnosti, jinak není tato změna vůči spotřebiteli účinná. Informace zahrnují výši splátek po úpravě výpůjční sazby a četnost těchto splátek. V případě možnosti přečerpání je dále věřitel povinen informovat spotřebitele o každém zvýšení splatných poplatků. Forma poskytnutí informací je dohodnuta v úvěrové smlouvě (v obchodních podmínkách).

Sjednávání spotřebitelského úvěru

Spotřebitelský úvěr se poskytuje na základě písemné smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou úvěrové podmínky, kde jsou uvedeny detaily týkající se poskytnutí, čerpání a splácení úvěru. Klient by měl věnovat pozornost smluvním podmínkám před tím, než smlouvu o úvěru podepíše.

Smlouva se sjednává buď přímo s věřitelem nebo prostřednictvím jeho obchodního zástupce (např. prodejce zboží). Smlouva může být sjednána za současné přítomnosti klienta i poskytovatele, resp. jeho zástupce, může být ale sjednána i korespondenčně (pošta) či prostřednictvím dalších prostředků dálkové komunikace (internet).

Při posouzení žádosti o poskytnutí úvěru je prověřována bonita a úvěruschopnost žadatele, tj. jeho ekonomická a sociální situace výrazně ovlivňující jeho schopnost splácet půjčené finanční prostředky. Samozřejmostí je rovněž řádné ověření totožnosti, resp. provedení identifikace, žadatele.

V rámci procesu posouzení žádosti o úvěr je klient vyzván k:

  • předložení jednoho či dvou dokladů totožnosti (OP, pas, řidičské oprávnění, rodný list)
  • prokázání pravidelného příjmu formou čestného prohlášení či potvrzením od zaměstnavatele, výpisem daňového přiznání, či výkazem od ČSSZ

V případě vyšších úvěrů může být vyžadováno, aby byl úvěr zajištěn, např. ručitelem.

Pro posouzení žádosti o úvěr jsou věřiteli využívány rovněž informace z registrů klientských a úvěrových informací jako např. Solus, NRKI, BRKI. Plnění podmínek týkajících se dotazů do těchto registrů a podmínek zpracování osobních údajů v registrech je kontrolováno Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Další užitečné informace jsou uvedeny na adrese: www.uoou.cz www.solus.cz

 

Nenadálé situace

Jako vhodný způsob zajištění klientovy schopnosti úvěr splácet pro případ nenadálých situací slouží pojistné produkty. Pojištění je možno sjednat současně s uzavřením smlouvy o úvěru. Pojistné je hrazeno buď jednorázově v plné výši nebo po částech, současně s pravidelnými splátkami úvěru. Nabízeny jsou pojistné produkty kryjící klientovu neschopnost splácet z důvodu nemoci, invalidity, ztráty zaměstnání, či úmrtí. V případě vzniku pojistné události přebírá závazek splatit úvěr pojišťovna. Je žádoucí, aby se klient při vzniku nenadálé situace obracel bez prodlení na věřitele, který nabídne cesty k řešení.

Postup v případě klientovy „nemožnosti“ nebo „neochoty“ splácet

Jde o dvě odlišné situace. Pokud se spotřebitel při plnění smlouvy o spotřebitelském úvěru dostane do osobních či finančních problémů (nemoc, ztráta zaměstnání, nečekané výdaje apod.) spojených s omezením či dočasnou ztrátou možnosti hradit sjednané splátky, je žádoucí co nejrychleji kontaktovat věřitele. Odsouvání takového kontaktu nic neřeší, naopak, vede vesměs ke zvyšování nákladů dlužníka a ke stupňování jeho problémů. Je v oboustranném zájmu věřitele i dlužníka dohodnout se na řešení této situace, např. sjednáním nového splátkového kalendáře se snížením či přerušením splátek, využitím sjednaného pojištění neschopnosti splácet, převzetím dluhu jiným subjektem apod. Věřiteli musí dlužník poskytnout pravdivé a úplné informace o své osobní i finanční situaci. Je třeba vyhnout se nabídkám třetích osob na zprostředkování oddlužení. Pověření ke zprostředkování oddlužení spotřebitelem není pro věřitele závazné, závazek dlužníka hradit sjednané splátky s příslušenstvím věřiteli nezaniká a nikterak se bez dohody s věřitelem nemění. Spotřebiteli navíc vznikají další náklady z odměn pro zprostředkovatele. Navíc jde často o podvodné nabídky pochybných subjektů. Účelnou cestou při neschopnosti zcela či částečně splácet sjednané splátky je přímé jednání s věřitelem.

Neochota hradit sjednané splátky je právní skutečností, se kterou jsou spojeny pro dlužníka závažné finančními důsledky. Jeho jednání může naplnit i skutkové znaky trestného činu podvodu s trestněprávními důsledky. Svévolné zastavení splátek má za následek úroky z prodlení a smluvní sankce, věřitel může odstoupit od smlouvy a vymáhat úhradu nedoplatků ze smlouvy o spotřebitelském úvěru včetně příslušenství . Pokud nebude povinnost dlužníka k úhradě vymáhaných nedoplatků ze spotřebitelského úvěru podle rozhodnutí soudu či rozhodce/rozhodčího soudu (exekuční titul) splněna ve lhůtě, přikročí věřitel k exekuci. Vymáhací i exekuční řízení dále citelně zvyšuje náklady dlužníka.

Insolvence

Nedůslednost v plnění splátkových povinností nebo zastavení splátek dlužníkem-spotřebitelem může věřitel vyhodnotit jako doklad o platební neschopnosti dlužníka resp. o jeho úpadku a podat návrh na zahájení insolvenčního řízení. Insolvenční soud pak při splnění zákonných podmínek může vyhlásit na majetek dlužníka konkurs. V jeho rámci mají být uspořádány majetkové vztahy k věřitelům dlužníka a má dojít k co nejvyššímu uspokojení dlužníkových věřitelů resp. k poměrné úhradě zjištěných pohledávek věřitelů přihlášených v konkursu z výnosu zpeněžení majetku resp. majetkové podstaty dlužníka s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají. Jde o výrazný zásah do majetkové i osobní situace dlužníka.

Dlužník, který není podnikatelem (tzn. spotřebitel) může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil tzv. oddlužením. V procesu oddlužení lze řešit pouze dluhy ze spotřebitelských úvěrů , které nejsou zajištěny (tedy nikoliv např. dluhy z hypotéčních úvěrů). Insolvenční soud může schválit oddlužení, v jehož rámci má být zajištěno uspokojení alespoň 30% pohledávek . Po splnění oddlužovacího plánu budou dlužníkovi smazány dluhy z minulosti až do účinnosti schválení oddlužení insolvenčním soudem. Věřitelé mohou rozhodnout o oddlužení prostřednictvím splátkového kalendáře, kdy je dlužníkovi ponechán jeho majetek nebo prodejem jeho majetku.

Tuto problematiku upravuje zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Mimosoudní řešení sporů

Jedná se o proces, v rámci něhož se klient s věřitelem snaží nalézt způsob, jak odvrátit hrozící spor a předejít tak nutnosti jeho soudního řešení.

Každý poskytovatel úvěru disponuje vlastními mechanismy pro mimosoudní řešení sporů.

Na trhu působí rovněž specializované subjekty nabízející klientům v tíživých životních situacích poradenství a mediační služby.

Soudní řešení sporů

Jde o krajní řešení, k jehož využití smluvní strany přistupují až v případě neúspěchu snahy dohodnout se na řešení sporu smírnou cestou.

Se soudním řešením sporu bývají spojeny zvýšené náklady, které hradí strana, která ve sporu neuspěje. Takovými náklady jsou především soudní poplatek a náklady na právní zastoupení.

Není-li povinnost založená platebním rozkazem nebo rozsudkem splněna včas, přistupuje se k výkonu rozhodnutí, k exekuci. S ní jsou spojeny dodatečné náklady jako např. odměna exekutorovi, náklady na provedení exekuce apod.

Je žádoucí vyhnout se značným finančním nákladům i jiným důsledkům soudního vymáhání splátkových povinností a exekuci (včetně dopadů na pověst dlužníka v rodině, sousedství či v zaměstnání). Ihned při prodlení se splátkou spotřebitelského úvěru, v krajním případě však i s odstupem, je třeba jednat s věřitelem. Při seriózním přístupu a spolupráci dlužníka může dojít ke stažení žaloby věřitele či jeho návrhu na exekuci.

Rozhodování sporů v rozhodčím řízení

Jde o účinnou, podstatně rychlejší, neformální, tedy i pro laika srozumitelnější a levnější (nižší poplatky rozhodce) variantu k soudnímu řízení. Rozhodce nebo rozhodčí soud v jeho rámci na základě výslovného zmocnění v písemné rozhodčí smlouvě rozhoduje o majetkových sporech stran rozhodčí smlouvy z jejich soukromoprávních styků. Rozhodčí nálezy jsou vynutitelné soudní cestou v rámci výkonu rozhodnutí. ČLFA vede seznam rozhodců, ze kterého mohou strany smlouvy o spotřebitelském úvěru vybírat, v souladu s uzavřenou rozhodčí smlouvou, rozhodce pro řešení sporů z této smlouvy (viz informace v sekci Rozhodčí řízení Seznam rozhodců). Rozhodce či rozhodčí soud může být vybrán i podle jiné procedury sjednané v souladu se zákonem v rozhodčí smlouvě nebo v rozhodčí doložce. Rozhodčí řízení Rozhodčí řízení) je upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Poslanecká sněmovna projednává vládní návrh novely tohoto zákona, kterou mj. mají být zpřísněny podmínky pro výkon funkce rozhodce a která má zavést povinnost sjednat rozhodčí doložku samostatně, nikoliv jako součást obchodních podmínek se zahrnutím předepsaných informací.

ČLFA nenařizuje využívání rozhodčích doložek ve smlouvách členských společností o spotřebitelském úvěru. O tom, zda věřitel bude využívat pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv rozhodčí řízení rozhoduje i v případě členů ČLFA vedení dané společnosti.

Rozhodování sporů finančním arbitrem

K rozhodování sporů mezi poskytovateli spotřebitelských úvěrů (věřiteli) nebo zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů na straně jedné a spotřebiteli (dlužníky) na straně druhé při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru je příslušný také Finanční arbitr ČR www.finarbitr.cz/cs/. To není vyloučeno ani sjednáním rozhodčí smlouvy. Řízení před arbitrem však nemůže být zahájeno, pokud v dané věci již rozhodl soud nebo pokud bylo již před soudem v dané věci zahájeno řízení. Tato pravomoc finančního arbitra k rozhodování sporů ze spotřebitelských úvěrů je s účinností od 1. července 2011 založena na zák. č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon č 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Iniciátorem předložení sporu ze smlouvy o spotřebitelském úvěru může být pouze spotřebitel. Finanční arbitr ČR je příslušný též k rozhodování sporů z platebních styků mezi poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování těchto služeb a vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz. To se týká i sporů týkajících se úvěrových karet. Řízení před finančním arbitrem není zpoplatněno.

 

Výrazy a pojmy

Akontace je částečná platba předem při čerpání úvěru nebo v leasingu. Jedná se o první, většinou navýšenou platbu. Je uváděna v procentech z celkové pořizovací ceny. Zpravidla se pohybuje od 10 % výše.

Bezhotovostní platba je platba jiným způsobem než hotovými penězi, např. prostřednictvím platební karty u obchodníka, převody peněz pomocí internetového bankovnictví (trvalý příkaz nastavený pro měsíční splátky) apod.

Bezúčelový (neúčelový) úvěrje druh spotřebitelského úvěru, který může klient využít k libovolnému účelu, nečerpá jej pro financování konkrétního zboží nebo služeb.

Bezúročné období může být sjednáno např. u hotovostních úvěrů a kreditních karet, v důsledku této výhody nemusí klient zaplatit žádné peníze navíc. Pokud během tohoto časově omezeného období zaplatí všechny vyčerpané peníze, neplatí žádný úrok.

Blokace karty je opatření, kterým se znemožní používání platební karty. Karta je pak blokována pro všechny platební transakce i výběry z bankomatu. Blokací karty se zabraňuje jejímu zneužití poté, co klient kartu ztratil, nebo mu ji někdo odcizil. Tato služba je ze zákona zdarma.

Bonita je schopnost klienta dostát svým finančním závazkům (viz také úvěryschopnost).

Celková výše spotřebitelského úvěru souhrn všech částek, jež jsou dány spotřebiteli k dispozici.

Celkové náklady spotřebitelského úvěru pro podnikatele jde o veškeré náklady, včetně úroků, provizi, daní a veškerých dalších poplatků, které spotřebitel musí zaplatit v souvislosti se spotřebitelským úvěrem a které jsou věřiteli známy; do celkových nákladů se započítávají i náklady související s doplňkovými službami spotřebitelského úvěru, zejména pojistné, pokud je uzavření smlouvy o poskytnutí doplňkové služby povinné pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek.

Celková částka splatná spotřebitelem jde o součet celkové výše spotřebitelského úvěru a celkových nákladů spotřebitelského úvěru pro spotřebitele.

Čerpání úvěru je odepsání peněz z účtu klienta poté, co uskuteční transakci.

Debetní karta je druh bankovní karty, který je svázán s běžným účtem. Použije-li klient kartu (platba u obchodníka, výběr z bankomatu), čerpá peníze uložené na svém vlastním účtu.

Délka úvěru vyjadřuje sjednanou dobu, po kterou bude klient úvěr splácet. Tento parametr úvěru je stanoven ve smlouvě. Výjimkou je revolvingový úvěr, jehož délku nelze předem určit.

Disponibilní zůstatek je objem finančních prostředků, které má klient aktuálně k dispozici pro čerpání úvěru. Je to úvěrový rámec snížený o částku již uskutečněných transakcí. Disponibilní zůstatek se každou měsíční i mimořádnou splátkou zvětšuje. Např. je-li úvěrový rámec 15 000 Kč a klient si již koupil zboží za 10 000 Kč, je disponibilní zůstatek 5 000 Kč.

Dluh je závazek - povinnost určité osoby plnit (např. zaplatit) jiné osobě.

Dlužník je fyzická nebo právnická osoba, které finanční instituce poskytla úvěr. Tato osoba je na základě úvěrové smlouvy povinna půjčku splatit (včetně úroků, případně úroků z prodlení, poplatku z prodlení apod.)

Doklad totožnosti je nutný k vyřízení formalit spojených s úvěrem. Žadatel vždy předkládá platný občanský průkaz a druhý doklad totožnosti - poskytovatelé spotřebitelských úvěrů vesměs akceptují platný řidičský průkaz nebo cestovní pas, rodný list, platný zbrojní průkaz, platební kartu nebo průkazku zdravotní pojišťovny.

Držitel karty je osoba, která je jako jediný subjekt oprávněný kartu používat.

Inkaso je pokyn k provedení platby z účtu klienta. Svolení k platbě dává finanční instituci subjekt, který je k majiteli účtu v postavení věřitele. Touto formou se obvykle hradí pravidelné platby.

Insolvence negativní vývoj majetkových záležitostí fyzické nebo právnické osoby, který vyústil v její platební neschopnost, v úpadek – tento subjekt má více věřitelů, má peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a není schopen tyto závazky plnit. Na návrh věřitelů či dlužníka je tento stav řešen v insolvenčním řízení.

Jistina úvěru je objem prostředků, které si klient půjčil. Nesplacenou jistinou je zbývající částka úvěru bez budoucích úroků, kterou klient věřiteli ještě neuhradil.

Kreditní karta (též „úvěrová karta“) je platební prostředek, jehož prostřednictvím je možné nakupovat, vybírat hotovost z bankomatu apod. až do výše úvěrového rámce. Každá transakce s kartou znamená čerpání úvěru od společnosti, která kartu vydala. Klient je pak povinen splatit úvěr v dohodnutém termínu.

Kreditní karta (též „úvěrová karta“) je platební prostředek, jehož prostřednictvím je možné nakupovat, vybírat hotovost z bankomatu apod. až do výše úvěrového rámce. Každá transakce s kartou znamená čerpání úvěru od společnosti, která kartu vydala. Klient je pak povinen splatit úvěr v dohodnutém termínu.

Měsíční splátky začíná klient splácet, jakmile čerpá úvěr. Jedná se buď o pevně danou částku (uvedenou v úvěrové smlouvě) nebo o procento z úvěrového rámce na revolvingovém úvěru, případně o procento z vyčerpané částky u kreditní karty. Např. je-li úvěrový rámec 20 000 Kč a splátka činí 4 % z úvěrového rámce, pak měsíční splátka činí konstantně 800 Kč.

Mimořádná splátka měsíční splátku lze kdykoli bez dalších poplatků zvýšit o mimořádnou splátku, která zvyšuje disponibilní částku a snižuje úvěrové zatížení klienta.

Možnost přečerpání jde o výslovné ujednání smluvních stran o zpřístupnění peněžních prostředků, které přesahují aktuální zůstatek na platebním účtu spotřebitele.

Nákup na splátky je forma spotřebitelského účelového úvěru, jímž je možné financovat zboží nebo služby i bez potřebné hotovosti.

Neúčelový (bezúčelový) úvěr je druh spotřebitelského úvěru, který může klient využít k libovolnému účelu, nečerpá jej pro financování konkrétního zboží nebo služeb. Jedná se například o hotovostní úvěr.

Nezajištěný úvěr není zajištěn zástavou majetku, ručením ani jiným způsobem. Finanční instituce tento úvěr poskytne pouze na základě ohodnocení bonity zákazníka. Ke splacení úvěru se dlužník zavazuje podpisem úvěrové smlouvy.

NRKI je nebankovní registr klientských informací o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce fyzických i právnických osob shromažďovaných a sdílených členy sdružení Leasing and Loan Credit Bureau (LLCB). Zahrnuje i „pozitivní“ informace. Slouží však i k ochraně před podvody a nesolventnosti klientů. Je využíván při posuzování žádostí klientů LLCB o finanční služby.

Nulové navýšení je zvláštní případ prodeje na splátky, kdy se součet splátek a akontace rovná pořizovací hodnotě věci. To znamená, že klient zaplatí stejnou částku, kterou si půjčil (neplatí žádné úroky ani poplatky). Navíc může hradit např. pojištění úvěru.

Odstoupení od smlouvy je právním úkonem smluvní strany směřujícím k ukončení uzavřené smlouvy s účinky od samého počátku. Musí splnit podmínky a náležitosti předepsané platným soukromým právem. Podle zákona o spotřebitelském úvěru může spotřebitel odstoupit písemně od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření, a to bez udání důvodů. Spotřebitel je pak povinen vrátit věřiteli poskytnutý úvěr plus úrok, na který by věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení nedošlo, a to za dobu od „načerpání“ úvěru do vrácení jistiny.

p. a. (z lat. per annum, což znamená roční, za rok) u úvěru značí úrokovou sazbu za jeden rok. V případě, že splátková období jsou kratší než jeden rok, dělí se úroková sazba p. a. počtem těchto období v roce. Například za tři měsíce je to úrok p. a. dělený čtyřmi.

p. m. (z lat. per mensem, což znamená měsíční, za měsíc) u úvěru značí měsíční úrokovou sazbu. U spotřebitelských úvěrů je nyní v souladu se zákonem používán údaj RPSN.

Penále je peněžní postih (pokuta), který platí odběratel nebo dodavatel postiženému subjektu, když nedodrží dohodu nebo nějaký právní předpis. Nárok na penále vyplývá zpravidla ze zákona.

PIN (personal identification number) je osobní identifikační číslo, ochranný prvek platebních karet. Používá se zpravidla u výběru hotovosti z bankomatu a při platbě u obchodníka.

Platební karta je moderní platební nástroj, který nahrazuje hotovost a umožňuje zákazníkovi přístup k penězům na účtu, tj. výběr hotovosti z účtu prostřednictvím bankomatů, popř. bezhotovostní placení za zboží a služby.

Platební kartaje moderní platební nástroj, který nahrazuje hotovost a umožňuje zákazníkovi přístup k penězům na účtu, tj. výběr hotovosti z účtu prostřednictvím bankomatů, popř. bezhotovostní placení za zboží a služby.

Platební schopnost je schopnost klienta hradit právě splatné závazky vůči věřiteli.

Pohledávka představuje nárok věřitele na určité plnění ze strany klienta (dlužníka).

Pojistná událost je nahodilá skutečnost, s níž je spojena povinnost pojistitele plnit pojistnou smlouvu.

Pojistné krytí (plnění) je smluvně sjednaná částka, kterou pojišťovna klientovi vyplatí, pokud dojde k pojistné události.

Pojištění je vztah, při němž na sebe pojišťovna přebírá závazek, že pojištěnému zaplatí újmu, která mu vznikne za podmínek uvedených v pojistné smlouvě. Tento závazek se realizuje za úplatu - pojistné.

Pojištění schopnosti splácet Je věřiteli zpravidla poskytováno ke kreditním kartám, spotřebitelským a hotovostním úvěrům. Pojistné plnění je v případě pojistné události vypláceno na úvěrový účet klienta a snižuje tak jeho pohledávku vůči společnosti.

Pojištění zneužití karty je poskytováno ke kreditním kartám.

Poplatek je peněžní částka, která je pravidelně (nejčastěji měsíčně) vybírána za určitou službu (v případě spotřebitelských úvěrů např. poplatek za výběr z bankomatu, vedení účtu, výpis z účtu apod.)

Předčasné splacení je mimořádné doplacení celého úvěru ještě před ukončením doby trvání smlouvy s důsledky podle zákona o spotřebitelském úvěru - s poměrným snížením celkových nákladů úvěru, s úhradou vyvolaných nákladů věřitele do zákonem stanovené výše ( 1% z předčasně splacené části úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem úvěru 1 rok nebo až do 0,5% předčasně splacené části, pokud je tato doba kratší).

Předlužení pojem využívaný při posuzování insolvence právnických osob a fyzických osob-podnikatelů. Jde o takový stav majetkových záležitostí příslušného subjektu, kdy má více věřitelů a souhrn jeho závazků vůči nim převyšuje hodnotu jeho majetku. Insolvenční zákon označuje tuto situaci za úpadek daného subjektu.

Předsmluvní formulář zahrnuje informace, které je věřitel poskytnout v listinné podobě zájemci o spotřebitelský úvěr opřed uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závazný návrh na uzavření smlouvy, a to s dostatečným předstihem. Jeho standardizovaná podoba je v příloze č. 6 zákona o spotřebitelském úvěru.

Příkaz k úhradě je pokyn, kterým požaduje majitel účtu po bance provedení určité platby z jeho účtu na účet jiného subjektu. Od tohoto příkazu je odvozen tzv. trvalý příkaz k úhradě, kterým se z účtu převádí opakovaně stejná částka.

Půjčka je přenechání peněz věřitelem dlužníkovi na sjednanou dobu, po které dlužník poskytnutou částku vrací. Smlouvou o půjčce je možné dohodnout úroky. Vztahy stran smlouvy o půjčce upravuje občanský zákoník.

Referenční úroková sazba jde o úrokovou sazbu, která se použije jako základ pro výpočet jakéhokoliv úroku, jenž má být uplatněn, a která pochází z veřejně přístupného zdroje a kterou mohou strany smlouvy ověřit, avšak nemohou ji jakkoliv přímo ovlivnit.

Revolvingový úvěr čerpá klient opakovaně prostřednictvím úvěrové karty, na níž má sjednaný určitý finanční limit. Každým nákupem se tato suma snižuje, každou splátkou se naopak prostředky na nákup dalšího zboží na úvěr zvyšují. RPSN (roční procentní sazba nákladů) je údaj, který má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru.

Rozhodčí doložka písemná dohoda stran smlouvy o spotřebitelském úvěru o tom, že o majetkových sporech, které by mezi nimi vznikly při planění této smlouvy, rozhodne místo řádného soudu jeden nebo více rozhodců nebo stálý rozhodčí soud. Bývá součástí smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo bývá sjednávána spolu s touto smlouvou.

RPSN roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr je údaj o celkových nákladech spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, vyjádřený jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru. Kalkulačky pro výpočet RPSN jsou dostupné na www.coi.cz

Ručení zakládá povinnost uspokojit pohledávku věřitele v případě, že tak neučiní klient. Ručení je zajišťovacím vztahem nikoli mezi klientem a věřitelem, ale mezi věřitelem a třetí osobou - ručitelem.

Ručitel je osoba poskytující ručení (bere na sebe vůči věřiteli závazek, že pohledávku uhradí, pokud tak neučiní klient).

SOLUS je zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, přispívat ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a snižovat potenciální finanční ztráty věřitelů. Solus spravuje databázi neplatičů členských společností a také databázi údajů o úvěrové angažovanosti, platební morálce a schopnosti zákazníků členských společností („pozitivní registr“).

Splátka je peněžní částka, část úvěru spolu s příslušnými úroky a poplatky, kterou klient pravidelně poukazuje věřiteli a tak splácí úvěr.

Splátkový kalendář je stanovený postup splácení úvěru, časový rozvrh spláceného úvěru.

Splatnost je předem sjednaná doba, během níž se klient zavázal splatit úvěr.

Spoludlužník osoba, která podle smlouvy o spotřebitelském úvěru je nositelem závazku splnit dluh z této smlouvy společně a nerozdílně s dalším dlužníkem (s dalšími dlužníky). Věřitel je oprávněn požadovat plnění ze smlouvy o na kterémkoliv ze spoludlužníků.

Spotřebitel je fyzická osoba, která nejedná při uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Spotřebitelský úvěr je poskytovaný soukromým osobám a domácnostem k nákupu spotřebních předmětů, služeb, pořízení nebo stavby bytu nebo domu apod. Nejčastěji se používají úvěry revolvingové (poskytované formou úvěrového rámce k běžnému účtu klienta), úvěry splátkové (charakteristické pravidelným splácením úvěru včetně úroků) a hypoteční úvěry (dlouhodobé úvěry sloužící k financování koupě či vybudování bytu nebo rodinného domu).

Trvalý příkaz jde o úkon, kterým dává majitel účtu bance souhlas k provádění a zúčtování opakujících se plateb.

Transakce je provedení platby za nákup zboží úvěrovou kartou klienta nebo výběr hotovosti z bankomatu.

Účelový úvěrje druh úvěru, který může klient využít pouze pro financování předem stanoveného konkrétního zboží nebo služeb. Jedná je např. o nákup na splátky.

Upomínka je výzva klientovi, aby uhradil splátku, kterou věřitel v termínu neobdržel. Nejčastěji je zasílána poštou.

Úrok je peněžitá odměna, kterou platí klient věřiteli za půjčení peněz. Velikost úroku je závislá na výši jistiny (velikosti poskytnutého objemu peněz, tj. úvěru), na výši úrokové sazby a na době trvání úvěru.

Úroková sazba je procentním vyčíslením odměny za půjčení peněz, obvykle vyjádřená v procentech za rok. Konkrétní výše této ceny (sazby) souvisí s dobou, na kterou jsou peníze půjčeny, a často také s částkou.

Úvěr je poskytnutí peněz za úrok, tj. věřitel dočasně zapůjčí peníze klientovi (poskytne mu úvěr) s tím, že po určité době klient vrátí peníze zpět. Jako odměnu za poskytnutí práva nakládat s penězi platí klient věřiteli úrok.

Úvěrová karta (též „kreditní karta“) je platební prostředek, jehož prostřednictvím je možné nakupovat, vybírat hotovost z bankomatu apod. až do výše úvěrového rámce. Každá transakce s kartou znamená čerpání úvěru od společnosti, která kartu vydala. Klient je pak povinen splatit úvěr v dohodnutém termínu.

Úvěrová smlouva je písemná dohoda mezi finanční institucí a zákazníkem, která tvoří formální základ úvěrového vztahu mezi věřitelem a klientem. Věřitel se zavazuje poskytnout ve prospěch klienta peněžní prostředky do určité částky; klient se zavazuje poskytnuté peníze vrátit a zaplatit věřiteli úroky. V úvěrové smlouvě bývá kromě jiného sjednána výše a účel úvěru, výše úrokové sazby, termíny a částky čerpání úvěru, způsob čerpání úvěru, termíny a částky splátek úvěru, termíny úhrady úroků, způsob úhrady splátek, konečná splatnost úvěru, způsob zajištění úvěru a postup v případě, že dlužník nehradí splátky úvěru a úroky.

Úvěrové podmínky zakotvují práva a povinnosti mezi společností a klientem, kterému společnost poskytuje úvěr na základě úvěrové smlouvy. Jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí úvěru.

Úvěrový produkt je konkrétní typ úvěru - např. telefonní půjčka, nákup na splátky.

Úvěrový rámec je maximální objem úvěru, který může klient čerpat, a to jednorázově nebo postupně. Výši úvěrového rámce lze dohodou měnit nahoru i dolů. Klient si výběrem úvěrového rámce volí objem peněz, které má celkem k dispozici. U revolvingového úvěru je pak výše měsíční splátky stanovena procentem z úvěrového rámce. V případě kreditních karet je měsíční splátka dána procentem z vyčerpané částky.

Úvěrový účet je účet, na němž finanční instituce eviduje poskytnutý úvěr.

Úvěryschopnost je schopnost klienta dostát svým finančním závazkům resp. splatit poskytnutý úvěr (viz také „bonita“).

Variabilní symbol je maximálně desetimístný údaj uváděný na příkazech k zúčtování. Slouží k identifikaci platby pro účastníky platebního styku - jde o zprávu pro příjemce platby.

Věřitel je fyzická nebo právnická osoba nabízející nebo poskytující spotřebitelský úvěr v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Výpis z úvěrového účtu je doklad, který držitel dostává pravidelně každý měsíc, jakmile začne čerpat úvěr. Na výpise je uvedena výše měsíční splátky, počáteční stav účtu, pohyby v měsíci a disponibilní zůstatek.

Výpověď smlouvy právní úkon věřitele či dlužníka směřující k ukončení vztahů vyplývajících z uzavřené smlouvy. Musí splnit náležitosti předepsané platným soukromým právem a podmínky sjednané smlouvou, včetně délky výpovědní lhůty. Výpovědí smlouva nezaniká, výpověď má za následek povinnost vypořádání vztahů z vypovězené smlouvy. Pode zákona o spotřebitelském úvěru musí být výpověď věřitele podána v listinné podobě nebo na jiném nosiči dat.

Výše úvěru je částka, kterou si klient půjčil od věřitele. S tím, jak úvěr splácí, se jeho výše postupně snižuje.

Zadlužení kategorie používaná poskytovatelem spotřebitelského úvěru při posuzování schopnosti klienta plnit závazky ze smlouvy o spotřebitelském úvěru (splatit poskytnutý úvěr s úroky). Úroveň zadluženosti, tzn. rozsah závazků z jiných právních vztahů, je výchozím činitelem při posuzování bonity žadatele o spotřebitelský úvěr.

Zprostředkovatel úvěru je osoba, která není věřitelem a která v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání za odměnu nabízí spotřebiteli možnost uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru s věřitelem nebo mu pomáhá tuto smlouvu uzavřít nebo ji jménem věřitele zavírá. V řadě případů zprostředkovatelé působí bez přímého zmocnění poskytovatelů úvěrů, za zprostředkování vesměs požadují honorář, který nemusí odpovídat poskytnuté službě.

 

Otázky a odpovědi

Kdo může nabízet spotřebitelské úvěry?

Po novele živnostenského zákona provedené novým zákonem o spotřebitelském úvěru mohou poskytovat nebo zprostředkovat spotřebitelské úvěry pouze subjekty (právnické i fyzické osoby), které podnikají v rámci tzv. živnosti vázané (ta vyžaduje splnění požadavků na odbornou způsobilost). Od subjektu nabízejícího spotřebitelský úvěr je možné si vyžádat předložení živnostenského oprávnění pro tuto činnost. Provozování této činnosti bez oprávnění pro vázanou živnost by po 1. lednu 2012 bylo správním deliktem, na který je možné upozornit živnostenský úřad nebo ČOI. Pokud jde o nabídku zprostředkování spotřebitelských úvěrů, rozsah nabízeného zprostředkování by měl být uveden v reklamě.

Je v pořádku, když finanční společnost žádá podrobné informace o mém majetku, o dalších příjmech a zaměstnání? Nestačilo by potvrzení o bezdlužnosti?

Zjišťovat relevantní údaje o finanční situaci žadatele o spotřebitelský úvěr je povinností každého věřitele před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru i před změnou takové smlouvy spočívající ve významném navýšení celkové výše spotřebitelského úvěru. Věřitel je povinen s odbornou péčí posoudit schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr, a to na základě dostatečných informací získaných i od spotřebitele, a je-li to nezbytné, nahlédnutím do databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti spotřebitele. Odpovědní věřitelé jsou přímo napojeni na úvěrové registry. Při sjednávání smlouvy o spotřebitelském úvěru žádají klienta o souhlas s ověřením jeho schopnosti splácet v úvěrovém registru. Klient může o výpis z registru požádat sám, tato služba je však zpoplatněna.

Je třeba varovat před zavádějícími a často podvodnými nabídkami dokumentů, které mají usnadnit přístup k úvěru. V rozporu se skutečností některé subjekty uvádějí, že disponují přístupem do některých registrů dlužníků a nabízejí spotřebitelům tzv. potvrzení o bezdlužnosti. Ve skutečnosti tomu tak není. Při posuzování žádostí o úvěr není k potvrzením o bezdlužnosti, jejichž vystavení žadatele o úvěr finančně zatěžují, přihlíženo. U nás využívané klientské databáze neberou v úvahu dokumenty sestavené bez přímého a řádného kontaktu s klientskými registry.

Jak mohu doložit výši příjmu?

Výši příjmu doložíte potvrzením zaměstnavatele o výši příjmu nebo posledními dvěmi výplatními páskami (je-li na ní označení zaměstnavatele) nebo dvěma posledními výpisy z účtu (je-li na něm označení zaměstnavatele) nebo daňovým přiznáním za předchozí zdaňovací období.

 

Co je ukazatel RPSN?

Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN) je jeden z řady ekonomických ukazatelů, který určitým způsobem vypovídá o úrovni platebních podmínek úvěru. Prostřednictvím RPSN lze posoudit výhodnost spotřebitelského úvěru, tento ukazatel slouží především k porovnání jednotlivých úvěrů, které jsou spotřebiteli nabízeny. Povinnost informovat spotřebitele o výši tohoto ukazatele ukládá zákon o spotřebitelském úvěru. Vzorec pro výpočet RPSN je uveden v příloze zákona o spotřebitelském úvěru a také na těchto webových stránkách (Zákon o spotřebitelském úvěru). Kalkulačky pro výpočet RPSN jsou dostupné na www.coi.cz. Základními vstupními parametry pro stanovení tohoto ukazatele je výše úvěru, údaj o termínu poskytnutí úvěru, informace o výši jednotlivých splátek, poplatků a případných dalších plateb a informace o lhůtě splatnosti každé jednotlivé splátky, každého jednotlivého poplatku a případných dalších plateb.

 

Jak funguje bezúročné období?

Klient v tomto případě začíná splácet až od doby uplynutí stanovené doby, např. při odkladu na 3 měsíce klient začíná hradit až po třech měsících od uzavření smlouvy, případně v průběhu bezúročného období může vrátit úvěr, aniž by hradil úroky. Splátkové finanční nebankovní společnosti většinou klienta upozorní předem na blížící se splátku, aby nedošlo k prodlení s první splátkou. Datum první platby je také uveden na úvěrové smlouvě.

 

Jaké jsou důsledky odstoupení spotřebitele od smlouvy v rámci čtrnáctidenní lhůty?

Jsou upraveny v § 11 zákona č. 145/2010 Sb. (zákon o spotřebitelském úvěru). Spotřebitel může od smlouvy o spotřebitelském úvěru odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Je pak povinen věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení, zaplatit jistinu, tzn. vrátit poskytnutý úvěr. Je také povinen zaplatit věřiteli úrok ve výši, na kterou by měl věřitel nárok, pokud by k odstoupení nedošlo, a to za období od čerpání úvěru do zaplacení jistiny. Věřitel má také nárok na úhradu nevratných poplatků zaplacených v souvislosti s úvěrem orgánům veřejné správy. Tyto důsledky je třeba brát v úvahu při rozhodování o využití práva spotřebitele na odstoupení.

 

Poskytovatel spotřebitelského úvěru mne upomíná o peníze, které jsem již uhradil.

Pokud Vaše splátka není připsána na úvěrovém účtu, je důležité kontaktovat věřitele a poté potvrdit úhradu splátky nejlépe faxem nebo poštou – kopií uhrazené složenky nebo kopií výpisu z účtu. Pokud ani poté nebude platba dohledána, je nutné podat reklamaci na místě, kde jste splátku zaplatil.

 

Jak předčasně doplatím?

Jak je uvedeno v § 15 zákona o spotřebitelském úvěru (Zákon o spotřebitelském úvěru), spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má spotřebitel právo na poměrné snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru. Věřitel má pak právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením, ty však nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru. Nesmí zároveň přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru. Spotřebitel by měl před předčasným splacením nebo nejpozději zároveň s ním informovat věřitele.

 

Jak zrušit kartu?

Pokud klient chce zrušit svou kreditní kartu u finanční společnosti, měl by vždy tuto společnost předem telefonicky či písemně informovat. Ke zrušení kreditní karty je vždy nutné doplatit vyčerpanou částku (o té je dobré se také informovat u poskytovatele kreditní karty) a poté postupovat dle instrukcí dané společnosti, která klientovi sdělí, za jakých podmínek bude karta zrušena, např. vrácení kreditní karty.

 

Co mám dělat, když jsem v prodlení a nemohu uhradit splátku?

Pokud jste se dostal do situace, kdy nebudete moci uhradit splátku, kontaktujte bez odkladu poskytovatele spotřebitelského úvěru (věřitele). Jeho pracovníci s Vámi prodiskutují vzniklou situaci a navrhnou nejlepší řešení.

 

Jsem v prodlení se splácením několika úvěrů. Jak reagovat na inzerát s nabídkou, že mi bude zprostředkováno oddlužení?

Některé agentury také nabízejí fyzickým osobám a domácnostem ve finančních problémech poradenství a pomoc při splácení jejich závazků, v některých případech i možnost jejich převzetí. Jde většinou o problematické nabídky. Oddlužovací agentury vyžadují od občanů plnou moc k jednání s jejich věřiteli. Toto zmocnění však automaticky neznamená, že věřitel nabídku agentury na restrukturalizaci dluhu či oddlužení přijme nebo se s ní dohodne na jiných podmínkách než na těch, na kterých by se dohodl přímo s klientem. Klient má i po podepsání smlouvy s agenturou nadále povinnost splácet své závazky věřiteli, tedy společnosti, s níž smlouvu o poskytnutí finanční služby uzavřel.

 

Agentury klientům mohou navíc účtovat nemalé poplatky za administrativní služby, vysoké úroky z prodlení atd. Řada těchto odměn není vázána na dosažení dohody a věřitelem. V případě porušení povinností se klient často zavazuje uhradit pokutu v řádu často tisíců Kč. Často také požadují podepsání bianco směnky (nevyplněné), která je lehce zneužitelná. V případě porušení smlouvy se klient zavazuje, že peníze posílané oddlužovací agentuře budou přednostně použity na pokuty a úroky z prodlení vůči této agentuře, nikoliv na úhradu původního dluhu. Veškeré tyto poplatky značně navyšují finanční zátěž klienta a jsou pro něho jednoznačně nevýhodné. ČLFA považuje tyto praktiky za nekalé. Jsou motivovány pouze úsilím o zisk na úkor dlužníků v problémech i oprávněných věřitelů. Poškozují osoby ve finanční tísni.

Je v zájmu dlužníka, aby ani v tíživé situaci nepředával řešení svých závazků jinému subjektu a aby své dluhy řešil přímo s věřitelem.

Z rodinných důvodů jsem přehodnotil koupi domácího kina, které jsem pořídil s využitím spotřebitelského úvěru. Domácí kino jsem několik dní po koupi vrátil v prodejně a mám za to, že jsem tím odstoupil i od úvěrové smlouvy. Myslím, že by se nyní měla vypořádat prodejna s úvěrovou společností.

Vaše představa o důsledcích vrácení zakoupeného zboží pro související úvěrovou smlouvu není správná. Od úvěrové smlouvy není bez dalšího odstupováno vrácením zboží, které bylo pořízené s využitím úvěru. Věřiteli, tedy poskytovateli spotřebitelského úvěru je třeba do 14 dnů od sjednání úvěrové smlouvy předat Vaše odstoupení v písemné formě. Podle § 11 odst. 3 zákona o spotřebitelském úvěru je v tomto případě spotřebitel povinen vrátit věřiteli jistinu, tedy poskytnutý úvěr, v plné výši plus úrok, na který by věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení nedošlo, a to za dobu od „načerpání“ úvěru do vrácení jistiny.

Účelem tohoto ustanovení je umožnit spotřebiteli, aby i po uzavření úvěrové smlouvy mohl posoudit parametry úvěru a měl možnost najít např. jiného věřitele s lepšími podmínkami úvěru (když nedokázal vše posoudit již z předsmluvních informací). Odstoupení od úvěrové smlouvy při vázaném (účelovém) úvěru neohrozí platnost smlouvy kupní.

Odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu neupravuje zákon o spotřebitelském úvěru, ani to není novinka, která by měla být se zákonem o spotřebitelském úvěru spojována. Ochranu spotřebitele v případě smluv uzavíraných mimo místo obvyklého podnikání řeší občanský zákoník od novely provedené zákonem č. 367/2000 Sb. a „elektronické obchody“ od účinnosti zákona č. 480/2004 Sb.

Zákon o spotřebitelském úvěru, v případě vázaného úvěru, upravuje sice zánik úvěrové smlouvy, ale nepředpokládá, že by zanikla povinnost spotřebitele zaplatit dosud nezaplacenou jistinu úvěru. Vrácením zboží neodstupuje spotřebitel od úvěrové smlouvy. Časté budou i případy, kdy kupující uplatní své právo odstoupit od kupní smlouvy i po uplynutí čtrnáctidenní lhůty.

 

Další užitečné informace lze nalézt na adrese: www.financnivzdelavani.cz, www.coi.cz

Odkazy

www.financnivzdelavani.cz
www.mfcr.cz
fincentrum.idnes.cz
www.mfcr.cz
www.financni.arbitr.cz
www.justice.cz