* uživatel

* heslo

K o n t a k t

Česká leasingová a finanční asociace

Těšnov 5
Praha 1
110 00

Tel: 284 685 675
Fax: 236 043 173

 clfa@clfa.cz

Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE
Člen Evropské federace leasingových asociací LEASEUROPE

EU Federace pro factoring a komerční financování EUF
EU Federace pro factoring a komerční financování EUF

Evropská federace Eurofinas
Evropská federace Eurofinas

  Logo ČLFA ke stažení
 
582485
 
cesta:  ČLFA » Základní dokumenty ČLFA » Stanovy

Stanovy České leasingové a finanční asociace

(ve znění schváleném členskou schůzí 30. března 2015)

Na základě ustanovení § 20 f-j občanského zákoníku se za účelem vzájemné pomoci, spolupráce a k ochraně společných zájmů zakládá Česká leasingová a finanční asociace.

Článek 1

Název a sídlo sdružení

1) Sdružení má název „Česká leasingová a finanční asociace“ (dále jen Asociace) a má sídlo v Praze 1, Těšnov 5/1163.

Článek 2

Asociace

1) Asociace sdružuje finanční instituce, které mají sídlo v České republice a které se systematicky a dlouhodobě zabývají leasingem, úvěry, factoringem a jinými produkty úvěrového charakteru pro investory i spotřebitele s dodržováním obchodních zvyklostí, zásad odpovědného financování, informační otevřenosti a etických pravidel asociace.

2) Asociace je právnickou osobou. Do jejího postavení a činnosti mohou státní orgány zasahovat jen v mezích zákona.

3) Jednacím jazykem Asociace je jazyk český.

Článek 3

Cíl činnosti

1) Účelem Asociace je

 a) ochrana a koordinace společných zájmů účastníků;

 b) podpora rozvoje relevantního trhu a příbuzných komodit a oborů (včetně substitučních trhů) a propagace významu produktů poskytovaných členy Asociace a zlepšování image Asociace;

c) podpora a kultivace tržního prostředí;

d) zabezpečování a zprostředkování výchovy a vzdělávání a organizace výměny  zkušeností a spolupráci se zahraničím;

e) prosazování společných zájmů členů Asociace v mezinárodních organizacích jichž je Asociace členem a rozvoj spolupráce se zahraničními nebo nadnárodními organizacemi obdobného zaměření;

f)  oznamování důležitých poznatků o produktech, trhu nebo prognózách vývoje;

g) koordinace, zastupování, hájení a prosazování společných zájmů členů ve vztahu k orgánům státní správy a dalším právním subjektům i ve vztahu k zahraničí zejména EU;

h) zpracovávání připomínek k právním předpisům týkajícím se  členů asociace, a navrhování a prosazování legislativních úprav;

i) shromažďování a zpracování statistických informací o relevantním trhu;

j) pravidelné vydávání tiskových zpráv o souhrnných obchodních výsledcích členů asociace.

2) Společným zájmem je takový zájem účastníků, na kterém se členové dohodnou. Cílem Asociace je především podpora všech forem poskytování a využívání leasingu, spotřebitelských úvěrů, splátkových prodejů a jiných nebankovních finančních investičních a spotřebitelských produktů na území České republiky, všestranná pomoc společnostem poskytujících leasing, spotřebitelské úvěry, splátkové prodeje a jiné nebankovní investiční a spotřebitelské produkty v České republice ve styku s jinými národními a mezinárodními institucemi, včetně jejich event. zastupování.

3) Účelem Asociace není organizace a podpora činnosti jednotlivých svých členů a kontrola jejich obchodní strategie.

Článek 4

Členství

1) Členství v Asociaci je zásadně dobrovolné.

2) Členem může být společnost, která má sídlo v České republice a která trvale poskytuje leasingové operace, spotřebitelské úvěry, splátkové prodeje a jiné nebankovní produkty úvěrového charakteru pro investory a spotřebitele nebo se těmito obchodními produkty jinak profesionálně zabývá.

3) Žadateli o členství v Asociaci může být představenstvem přiznán do nejbližší členské schůze statut přidruženého člena.

4) K přijetí za člena je třeba souhlasu členské schůze Asociace.

5) Členství v Asociaci končí

a) ztrátou právní subjektivity,

b) vystoupením,

c) vyloučením.

6) Členství v Asociaci lze kdykoli vypovědět a pozbude platnosti dnem uvedeným ve výpovědi , jinak dnem doručení výpovědi sekretariátu Asociace.

7) Důvody pro ukončení členství v Asociaci vyloučením jsou zejména:

a) zneužití členství k takovému chování, které je proti zájmům ostatních účastníků Asociace,

b) nedodržení závazků k Asociaci, které na sebe člen převzal,

c) prokázané hrubé porušení Kodexu jednání členů ČLFA,

d) neplacení členských příspěvků po dobu delší než 3 měsíce od data jejich splatnosti.

8) K platnosti rozhodnutí o vyloučení je třeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných na členské schůzi.

9) Vyloučený člen má právo opětovného vstupu do Asociace nejdříve po uplynutí jednoho kalendářního roku.

10) Po ukončení členství v Asociaci je bývalý člen povinen dostát všem svým trvajícím závazkům vůči Asociaci, které na sebe během svého členství převzal.

11) Člen, jehož členství bylo platně ukončeno, nemá nárok na podíl na jmění Asociace a nemá právo žádat jakékoli majetkové vypořádání.

Článek 5

Členské příspěvky

1) Hlavním zdrojem financování činnosti Asociace jsou členské příspěvky. Základní výši členského příspěvku, resp. pravidla pro jeho automatickou valorizaci, stanovuje členská schůze.

2) Člen, který poskytuje leasing, spotřebitelské úvěry, splátkové prodeje nebo jiné nebankovní investiční a spotřebitelské finanční  produkty úvěrového charakteru a

a) za poslední kalendářní rok činí jeho celkový vstupní dluh více než 1,5 miliardy Kč, nebo

b) dobrovolně převezme závazek hradit vyšší členský příspěvek,

je povinen platit členský příspěvek ve výši trojnásobku stanovené základní výše.

3) Člen, který neposkytuje leasing, spotřebitelské úvěry, splátkové prodeje nebo jiné nebankovní investiční a spotřebitelské finanční  produkty úvěrového charakteru a nemá tedy v rámci Asociace vykazovací povinnost týkající se jeho obchodní činnosti, je povinen platit členský příspěvek ve výši 150.000,- Kč.

4) Člen, který nespadá ani do jedné z kategorií podle předchozích odstavců 2) a 3), je povinen platit členský příspěvek v základní výši.

5) Zařazení členské společnosti poskytující produkty zastřešované Asociací do velikostní kategorie podle odst. 2) písm. a), event. odst. 4), pro kalendářní rok oznámí poskytovatelským členům Asociace generální tajemník nejpozději dva týdny před konáním výroční členské schůze konané v daném roce. Není-li výše vstupního dluhu za poslední kalendářní rok u člena známa, považuje se za vstupní dluh celková pořizovací hodnota financovaného majetku předaného v předchozím kalendářním roce do užívání. Nevykázal-li člen za předchozí kalendářní rok ani ukazatel podle předchozí věty a nejde-li o člena podle odst. 3, rozhodne o zařazení do velikostní kategorie pro účely určení výše členského přípěvku představenstvo.

6) V případě sporu o výši členského příspěvku člena asociace rozhoduje s konečnou platností představenstvo na základě žádosti člena, podané do jednoho týdne  ode dne kdy příslušnému členovi byla výše členského příspěvku oznámena. Pokud příslušný člen nepodá v předepsané lhůtě  představenstvu žádost o přezkoumání výše, je oznámená výše konečná.

7) Členská společnost může dobrovolně převzít povinnost platit vyšší příspěvek podle odst. 2 písm. b) kdykoli během kalendářního roku formou oznámení adresovaného představenstvu nebo oznámením učiněným na členské schůzi. Povinnost platit vyšší příspěvek se v takovém případě vztahuje na celý příslušný kalendářní rok.

8) Pokud není představenstvem stanoveno v konkrétním případě jinak, roční členský příspěvek je splatný jednorázově do jednoho  měsíce od konání výroční členské schůze. V případě, že člen je v prodlení se zaplacením členského příspěvku, je představenstvo oprávněno uložit takovému členu sankci ve formě mimořádného členského příspěvku až do výše jedné desetiny základní výše členského příspěvku za každý započatý týden prodlení.

9) Pro účely těchto stanov a pro účely vykazování v rámci Asociace se vstupním dluhem rozumí celková výše všech finančních prostředků poskytnutých zákazníkům v průběhu bezprostředně předcházejícího kalendářního roku. Do výše vstupního dluhu se nezapočítává poskytnutí finančních prostředků na úhradu jiných závazků téhož dlužníka vůči témuž členovi Asociace (refinancování dluhu). V jednotlivých druzích produktů se vstupní dluh definuje takto:

a) úvěr (včetně kreditních karet) - součet všech poskytnutých jistin úvěrů zákazníkům (do vstupního dluhu se nezapočítávají úvěry poskytnuté spolupracujícím dodavatelům na financování jejich provozní činnosti a skladových zásob). Rozhodující je datum skutečného poskytnutí (čerpání) úvěrových prostředků. U kreditních karet se jedná o sumu jednotlivých čerpání peněžních prostředků z předem schváleného úvěrového rámce za sledované období;

b) finanční leasing - pořizovací cena předmětu leasingu bez DPH (pokud si ho člen může odečíst, jinak s DPH) snížená o jednorázovou platbu hrazenou zákazníkem předem (bez DPH)). Rozhodující je datum předání předmětu financování zákazníkovi;

c) operativní leasing - pořizovací cena předmětu leasingu bez DPH (pokud si ho člen může odečíst, jinak s DPH) snížená o jednorázovou platbu hrazenou zákazníkem předem (bez DPH). Rozhodující je datum předání předmětu financování zákazníkovi;

d) splátkový prodej - pořizovací cena předmětu financování včetně DPH snížená o první splátku (s DPH). Rozhodující je datum předání předmětu financování zákazníkovi;

e) faktoring – celkový objem prostředků poskytnutých v libovolné formě klientům k poslednímu dni vykazovacího období.

Článek 6

Členská práva a povinnosti

1) Člen Asociace má právo

a)  být přítomen a hlasovat na členské schůzi,

b)  podílet se na volbách volených orgánů Asociace a předkládat kandidatury svých představitelů při těchto volbách za stanovených podmínek,

c)  mít přístup ke službám, informacím a publikacím, které bude Asociace sama poskytovat, zprostředkovávat nebo jinak zajišťovat,

d) dávat podnět k projednání věci na členské schůzi Asociace,

e) účastnit se práce expertních výborů Asociace,

f)  uvádět ve svých propagačních a jiných materiálech své členství v Asociaci a používat její logo,

g) podílet se na řízení a kontrole činnosti asociace v mezích těchto Stanov,

h) činit všechny ostatní právní úkony, ke kterým je oprávněn podle těchto stanov.

2) Člen Asociace je povinen

a) dodržovat stanovy asociace,

b) dodržovat Kodex jednání členů ČLFA,

c) vystupovat vůči třetím osobám ve shodě se zásadami a zájmy Asociace a podporovat činnost asociace,

d) hradit řádně a včas členský příspěvek,

e) poskytovat statistické a jiné veřejné údaje v souladu s metodikou sběru a zveřejňování statistických údajů schválenou členskou schůzí,

f)  dodržovat mlčenlivost o interních údajích asociace.

3) Členská společnost spadající do kategorie podle článku 5 odst. 2 těchto stanov má povinnost aktivně se podílet na práci expertních výborů asociace, a to tak, že alespoň jeden zástupce společnosti je stálým členem alespoň jednoho expertního výboru.

4) Pokud člen Asociace neplní své povinnosti vůči Asociaci, rozhodne představenstvo o pozastavení výkonu členských práv příslušného člena, a to zejména práva hlasovat na členské schůzi. Tím nejsou dotčeny závazky člena vůči Asociaci. Člen Asociace je oprávněn se proti rozhodnutí představenstva o pozastavení výkonu členských práv bránit předložením sporu Rozhodčí komisi Asociace. Předložení sporu Rozhodčí komisi Asociace nemá odkladný účinek na účinnost rozhodnutí představenstvo o pozastavení výkonu členských práv.

5) Pokud je člen Asociace i po předchozím upomenutí v prodlení s poskytnutím statistických údajů o své obchodní činnosti v souladu se schválenou metodikou sběru a zveřejňování statistických údajů, může představenstvo uložit sankci ve formě mimořádného členského příspěvku až do výše jedné dvacetiny základního členského příspěvku za každý započatý týden prodlení.

6) Asociace je oprávněna zveřejňovat statistické a hospodářské údaje poskytnuté členem Asociace v souladu s pravidly jejich zveřejňování stanovenými příslušnou metodikou schválenou členskou schůzí.

Článek 7

Orgány Asociace

Orgány Asociace jsou členská schůze, představenstvo, revizor účtů, rozhodčí komise, výbory a generální tajemník.

Článek 8

Členská schůze

1) Účastnit se členské schůze je oprávněn každý člen Asociace.

2) Člen může být na členské schůzi zastupován buď osobně ručícím vlastníkem nebo statutárním zástupcem nebo prokuristou, resp. osobou k zastupování výslovně zplnomocněnou. Každý člen se může dát zastupovat jiným členem Asociace se stejným členským statutem, a to zásadně na základě písemné plné moci.

3) Členské schůzi přísluší zejména:

a) rozhodovat o přijetí nebo vyloučení členů,

b) provádět změny týkající se stanov Asociace,

c) rozhodovat o dobrovolném rozpuštění Asociace,

d) volit členy představenstva, volit členy nominující členy rozhodčí komise a revizora účtů,

e) schvalovat účetní závěrku, rozpočet a pravidla hospodaření Asociace,

f) stanovit základní výši členských příspěvků a pravidla její automatické valorizace,

g) schvalovat metodiku sběru a zveřejňování statistických údajů poskytovaných členy Asociace.

4) Členská schůze se schází alespoň jednou ročně, a to v prvních 3 měsících kalendářního roku (výroční členská schůze), kde je povinně projednána roční účetní závěrka a rozpočet běžného roku Asociace.

5) Členskou schůzi svolává představenstvo.

6) Představenstvo je povinno kromě výroční členské schůze svolat členskou schůzi vždy, když o to písemně požádá alespoň 10 % řádných členů Asociace.

7) Svolání se uskuteční písemným oznámením všem členům s udáním pořadu jednání. Pozvánka na členskou schůzi musí být odeslána nejméně 10 dnů před termínem konání.

8) Při sestavování pořadu jednání je představenstvo povinno respektovat písemné návrhy členů Asociace.

9) Členskou schůzi řídí předseda představenstva nebo jeho místopředseda.

10) Členská schůze je schopna usnášení, jsou-li přítomni členové disponující alespoň polovinou hlasů, které členským společnostem celkem náleží. Není-li členská schůze schopná usnášení, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi s nezměněným pořadem jednání, která bude zahájena hodinu po termínu zahájení původně svolané členské schůze. Náhradní členská schůze bude usnášeníschopná bez ohledu na první větu tohoto odstavce.

11) Členská společnost spadající do kategorie uvedené v článku 5 odst. 2 těchto stanov má pro účely hlasování na členské schůzi tři hlasy. Ostatní členové disponují jedním hlasem.

12) Usnesení členské schůze je platné, jestliže bylo schváleno prostou většinou hlasů přítomných na členské schůzi, pokud v těchto stanovách není stanoveno jinak. Ke změně stanov a k rozhodnutí o rozpuštění Asociace je potřebný souhlas nejméně dvoutřetinové většiny hlasů přítomných na členské schůzi.

13) O jednání a usneseních členské schůze se vyhotoví protokol, který obdrží všichni členové Asociace. Protokol podepíše předsedající členské schůze a vyhotovení protokolu zajistí generální tajemník.

14) Členských schůzí Asociace se bez práva hlasovat a být volen do orgánů Asociace mohou účastnit i pozorovatelé a hosté pozvaní představenstvem.

 

Článek 9

Představenstvo

1) Představenstvo Asociace je sedmičlenné a je tvořeno zástupci členských společností, přičemž každý člen může být v představenstvu zastoupen současně nejvýše jedním zástupcem. Představenstvo tvoří jeden předseda, dva místopředsedové (pro styk se zahraničím bude Asociace užívat titulu prezident a viceprezident) a další čtyři členové.

2) Čtyři místa v představenstvu jsou vyhrazena zástupcům členů Asociace podle převážně poskytovaných produktů. Zbylí členové představenstva jsou voleni ze zástupců všech členů Asociace. Vyhrazená místa v představenstvu jsou určena

a) jedno zástupci člena poskytujícího převážně finanční leasing,

b) jedno zástupci člena poskytujícího převážně operativní leasing,

c) jedno zástupci člena poskytujícího převážně spotřebitelské úvěry a/nebo splátkový prodej,

d) jedno zástupci člena poskytujícího převážně faktoring.

Pro účely tohoto ustanovení se převážným poskytováním určitého produktu rozumí skutečnost, že příslušný člen u příslušného produktu v rámci svých výkazů poskytovaných Asociaci podle její metodiky uvádí nejvyšší vstupní dluh.

3) Volby představenstva jsou prováděny tajně. Volby řídí a vyhodnocuje volební výbor ustavený členskou schůzí. Nejprve jsou ze všech kandidátů voleni zástupci členských společností na místa vyhrazená v představenstvu podle převážně poskytovaných produktů, poté z nezvolených kandidátů zástupci členských společností na zbylá tři místa.

4) Členem představenstva Asociace může být pouze člen statutárního orgánu, člen dozorčí rady, prokurista nebo zaměstnanec členské společnosti s oprávněním jednat v záležitostech týkajících se Asociace a její činnosti samostatně.

5) Pokud člen představenstva Asociace ztratí způsobilost zastupovat příslušnou členskou společnost podle předchozího odstavce, jeho funkce v představenstvu Asociace zaniká a příslušná členská společnost Asociace do konce funkčního období představenstva Asociace jmenuje členem představenstva Asociace jinou osobu splňující podmínky podle předchozího odstavce.

6) Členská společnost zastoupená v představenstvu má právo na zastoupení v představenstvu rezignovat. Místo v představenstvu v takovém případě zůstává neobsazené do nejbližší členské schůze, na které se uskuteční doplňovací volby, nejde-li o schůzi, na které je voleno celé představenstvo. Pokud počet společností zastoupených v představenstvu poklesne pod pět, musí být členská schůze svolána do dvou měsíců ode dne, kdy taková skutečnost nastane.

7) Představenstvo si do jednoho měsíce po svém ustavení ze svého středu zvolí předsedu a dva místopředsedy. Pokud se místo předsedy nebo místopředsedy uvolní, zvolí si představenstvo nového předsedu či místopředsedu na nejbližším zasedání představenstva, nejpozději však do jednoho měsíce od zániku funkce.

8) Funkční období všech členů představenstva je dvouleté a neskončí dříve, dokud není provedena volba nového představenstva.

9) Představenstvo

a) svolává členskou schůzi Asociace,

b) připravuje program schůze a organizačně ji zabezpečuje,

c) jedná jménem Asociace s třetími osobami a zastupuje Asociaci v mezinárodních organizacích, jichž je Asociace členem,

d) v období mezi členskými schůzemi přijímá žadatele o členství v Asociaci prozatímně za přidružené členy Asociace,

e) sestavuje roční účetní závěrku a rozpočet na příští hospodářský rok,

f) nakládá s rozpočtovými prostředky v souladu se schváleným rozpočtem,

g) ustavuje a rozpouští expertní výbory Asociace, stanoví jejich cíle a určuje základní pravidla jejich činnosti,

h) řídí běžné záležitosti chodu Asociace.

10) K platnosti usnesení představenstva je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů představenstva. Představenstvo jedná a rozhoduje zpravidla na svých zasedáních. V naléhavých případech může představenstvo přijímat rozhodnutí formou korespondenčního hlasování (včetně e-mailů) mimo schůzi představenstva.

11) Volení členové představenstva mohou být členskou schůzí kdykoli odvoláni. Mohou také kdykoli ze své funkce odstoupit. Oznámení o odstoupení musí být písemné a příslušný člen podává své oznámení představenstvu. V případě odstoupení celého představenstva se podává oznámení členské schůzi. Odstoupení nebo odvolání podle tohoto odstavce má stejné důsledky jako rezignace členské společnosti na zastoupení v představenstvu.

12) Představenstvo se schází zpravidla měsíčně, harmonogram, resp. termíny zasedání, určuje představenstvo. Pokud Předseda neurčí jinak, svolává pravidelnou schůzi představenstva generální tajemník nejméně 7 kalendářních dní před stanoveným termínem zasedání.

13) Mimo řádná měsíční zasedání může zasedání představenstva svolat kterýkoli jeho člen nebo generální tajemník Asociace.

14) Program zasedání a podklady pro zasedání představenstva zašle členům představenstva generální tajemník alespoň 7 kalendářních dní před zasedáním.

15) Předseda představenstva určuje styl a způsob práce představenstva.

16) Členové představenstva nemají nárok na odměnu za činnost v představenstvu Asociace.

17) Představenstvo je povinno projednat každý podnět členské společnosti týkající se zvýšení efektivity práce Asociace a podat o výsledcích projednání podnětu zprávu členské základně.

Článek 10

Generální tajemník

1) Generální tajemník odpovídá za organizační a technické zabezpečení úkolů Asociace.

2) O režimu vztahu mezi Asociací a generálním tajemníkem rozhoduje členská schůze

3) Za svou činnost odpovídá generální tajemník Představenstvu  Asociace

4) Generální tajemník

a) zajišťuje zasedání Členské schůze a Představenstva, včetně pořízení zápisu ze všech jednání

b) plní úkoly uložené Členskou schůzí nebo Představenstvem Asociace

c) řídí a organizuje činnost sekretariátu Asociace

d) zajišťuje činnost expertních výborů a pracovních skupin Asociace

Článek 11

Výbory

1) Expertní výbory (dále jen „výbory“) jsou zřizovány k výkonu odborné činnosti Asociace v jednotlivých odborných oblastech. Výbory zřizuje představenstvo zpravidla na prvním zasedání ve volebním období podle aktuálních potřeb a podnětů z členské základny. Po zřízení výborů vyzve představenstvo členské společnosti k nominaci jejich zástupců jako stálých členů výborů.

2) Výbor se skládá z předsedy, který řídí činnost výboru, a z dalších zpravidla dvou až osmi stálých členů. Jedna a táž osoba nemůže být předsedou více než jednoho výboru, je však možné, aby byla stálým členem dvou či více výborů.

3) Představenstvo jmenuje předsedy výborů. Předseda výboru rozhoduje o složení výboru na základě došlých nominací členských společností a s přihlédnutím k členským právům a povinnostem týkajícím se práce ve výborech podle článku 6 odst. 1 písm. e) a článku 6 odst. 3) těchto stanov.

4) Výbory se schází podle potřeby, zpravidla alespoň šestkrát v kalendářním roce, nestanoví-li představenstvo jinak. O účast na jednání výboru může požádat zástupce kterékoli členské společnosti. Zpravidla alespoň dvakrát v kalendářním roce se koná otevřené zasedání výboru, na které jsou zváni zástupci všech členských společností.

5) Činnost výboru končí uplynutím volebního období představenstva, nerozhodne-li představenstvo o ukončení činnosti výboru (rozpuštění) k dřívějšímu datu.

Článek 12

Revizor účtů

1) Revizor účtů je volen členskou schůzí na dobu dvou let, znovuzvolení je možné.

2) Revizor účtů provádí běžnou kontrolu účtů hospodaření Asociace a účetní závěrky. O výsledku podává zprávu členské schůzi a představenstvu.

 

Článek 13

Rozhodčí komise

1) Všechny spory vzniklé z členského vztahu rozhoduje pětičlenná rozhodčí komise. Komise je ustavována vždy ad hoc ke konkrétnímu případu. Členové Asociace se zavazují její rozhodnutí respektovat. Neakceptování takového rozhodnutí může být důvodem k vyloučení člena z Asociace.

2) Členská schůze, na které dochází k volbě nového představenstva, zvolí pět členských společností, které v případě sporu vzniklého v daném funkčním období představenstva nominují po jednom svém zástupci do rozhodčí komise. Ze svého středu si rozhodčí komise volí předsedu.  Členská společnost, která má v příslušném volebním období zastoupení v představenstvu, nemůže být zvolena mezi členy, kteří podle tohoto odstavce nominují své zástupce jako členy rozhodčí komise.

3) Pro platnost končeného rozhodnutí ve věci je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů rozhodčí komise.

4) V  procesních otázkách je rozhodčí komise usnášeníschopná jsou-li přítomni alespoň 3 její členové a rozhoduje většina hlasů přítomných členů a v případě rovnosti hlasů v procesních otázkách rozhoduje hlas předsedy. Zasedání Rozhodčí komise řídí její předseda.

5) Rozhodčí komise je povinna si vyžádat stanovisko dotčeného člena Asociace. Pokud se dotčený člen nevyjádří v určené lhůtě (ne kratší 2 týdnů), může komise jednat i bez stanoviska dotčeného člena.

Článek 14

Zastupování Asociace navenek

1) Asociaci smí zavazovat navenek a jednat jejím jménem:

a) předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva,

b) v případě nepřítomnosti předsedy představenstva oba místopředsedové společně,

c) osoba, kterou k jednání v příslušném rozsahu zmocní, resp. pověří, předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva.

Článek 15

Hospodaření Asociace

1) Asociace hospodaří v souladu s obecně platnými právními předpisy a s péčí řádného hospodáře.

2) Představenstvo je odpovědné za průběžné informování členské základny o hospodaření Asociace, a to zejména o stavu čerpání rozpočtu a o všech mimořádných výdajích a jejich důvodech.

Článek 16

Zánik Asociace

1) Asociace zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, o kterém rozhoduje členská schůze.

2) Při zániku Asociace se provede majetkové vypořádání.

3) K likvidaci Asociace se přistoupí na základě obecně platných právních předpisů. O způsobu likvidace, jakož i o osobě likvidátora, vypořádání jmění a dalších důležitých skutečnostech rozhoduje členská schůze.

Článek 17

Závěrečná ustanovení

1) Členové Asociace se dohodli, že jejich práva a povinnosti vyplývající z těchto stanov jsou nepřevoditelná.

2) Stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení zakládající členskou schůzí Asociace.

3) Práva a povinnosti vyplývající z členství v Asociaci nabývají zakládající členové dnem registrace sdružení.